Postupak : 2019/2520(RPS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0138/2019

Podneseni tekstovi :

B8-0138/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 19.7
CRE 13/03/2019 - 19.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0195

<Date>{21/02/2019}21.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0138/2019</NoDocSe>
PDF 171kWORD 53k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>podnesen u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. te stavkom 4. točkom (c) Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o Nacrtu uredbe Komisije o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za klotianidin, cikloksidim, epoksikonazol, flonikamid, haloksifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola soj NRRL Y-27328 i proheksadion u ili na određenim proizvodima</Titre>

<DocRef>(D059754/02 – 2019/2520(RPS))


</DocRef>

<Commission>{ENVI}Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane</Commission>

Members responsible: <Depute>Michèle Rivasi, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Anja Hazekamp, Sylvie Goddyn</Depute>


B8-0138/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o Nacrtu uredbe Komisije o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za klotianidin, cikloksidim, epoksikonazol, flonikamid, haloksifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola soj NRRL Y-27328 i proheksadion u ili na određenim proizvodima

(D059754/02 – 2019/2520(RPS))

 

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Direktivu 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida[1],

 uzimajući u obzir Nacrt uredbe Komisije o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za klotianidin, cikloksidim, epoksikonazol, flonikamid, haloksifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola soj NRRL Y-27328 i proheksadion u ili na određenim proizvodima (D059754/02),

 uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ, a posebno njezin članak 5. stavak 1. i članak 14. stavak 1. točku (a)[2],

 uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) o reviziji postojećih maksimalnih razina ostataka klotiandina i tiametoksana prema članku 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005, objavljeno 4. prosinca 2014.[3],

 uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje EFSA-e od 30. kolovoza 2018. o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka klotiandina u krumpirima, objavljeno 20. rujna 2018.[4],

 uzimajući u obzir mišljenje koje je 27. studenog 2018. dostavio Stalni odbor za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

 uzimajući u obzir članak 5.a stavak 3. točku (b) i članak 5.a stavak 5. Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji[5],

 uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

 uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. te stavak 4. točku (c) Poslovnika,

A. budući da se klotianidin ubraja u neonikotinoidne insekticide i glavne metabolite neonikotinoida tiametoksama koji djeluje na niz insekata, uključujući oprašivače;

B. budući da je EFSA 21. rujna 2017. donijela mišljenje o toksičnosti neonikotinoida;

C. budući da je EFSA 28. veljače 2018. objavila ažurirane procjene rizika za tri neonikotinoida, klotianidin, imidakloprid i tiametoksam, u kojima se potvrđuje da u većini slučajeva primjena neonikotinoidnih pesticida predstavlja rizik za divlje pčele i pčele medarice[6];

D. budući da je klotianidin jedan od tri neonikotinoida koji su zabranjeni u Europskoj uniji;

E. budući da nekoliko studija upućuje na to da klotianidin djeluje na metabolizam jetre i bubrega te da ima imunotoksičan učinak na sisavce[7];

F. budući da se u članku 191. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije načelo predostrožnosti navodi kao jedno od temeljnih načela Unije;

G. budući da se člankom 168. stavkom 1. UFEU-a određuje da se pri utvrđivanju i provedbi svih politika i aktivnosti Unije osigurava visok stupanj zaštite zdravlja ljudi;

H. budući da se Direktivom 2009/128/EZ nastoji postići održiva upotreba pesticida u Uniji smanjenjem rizika i učinaka upotrebe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš te promicanjem upotrebe integrirane zaštite bilja i primjene alternativnih metoda ili postupaka, kao što su nekemijske alternative pesticidima;

I. budući da Komisija u Nacrtu uredbe iznosi mišljenje da je zbog zahtjeva za uvozno odstupanje podnesenih za klotianidin korišten za krumpire u Sjedinjenim Američkim Državama nužno dozvoliti više maksimalne razine ostataka kako bi se izbjegle trgovinske prepreke za uvoz takvih usjeva;

J. budući da je prijedlog Komisije o podizanju maksimalnih razina ostataka za klotianidin imajući u vidu načelo predostrožnosti pobudio sumnje, s obzirom na to da o učinku klotianidina na javno zdravlje, mlade sisavce i okoliš nema podataka i da vlada stalna nesigurnost;

K. budući da EFSA u pogledu zahtjeva za podizanje razine maksimalnih ostataka tvrdi da su države članice u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/784[8] najkasnije do 19. rujna 2018. morale izmijeniti ili povući postojeća odobrenja za proizvode za zaštitu bilja koji kao aktivnu tvar sadrže klotianidin; budući da ta ograničenja uvjeta za odobrenje klotianidina nisu relevantna jer se primjena maksimalnih razina ostataka odnosi na uvezeni usjev;

L. budući da u svojem mišljenju od 30. kolovoza 2018. EFSA napominje sljedeće: „Društvo Bayer CropScience AG podnijelo je skladu s člankom 6. (EZ) br. 396/2005 zahtjev za uvozno odstupanje za aktivnu tvar klotianidin u krumpirima uvezenima iz Kanade nadležnom nacionalnom tijelu u Njemačkoj (država članica koja vrši ocjenu) Država članica koja vrši ocjenu sastavila je izvješće o ocjeni u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 396/2005 koje je podneseno Europskoj komisiji i proslijeđeno Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA) 26. travnja 2018. Država članica koja vrši ocjenu predložila je određivanje uvoznog odstupanja za krumpire uvezene iz Kanade od 0,3 mg/kg.”;

M. budući da zaključci EFSA-e iz mišljenja od 30. kolovoza 2018. opravdavaju povećanje maksimalne razine ostataka klotianidina samo zbog potrebe usklađivanja s kanadskim normativnim vrijednostima i u potpunosti izostavljaju analizu kumulativnog učinka neonikotinoida i njihove upotrebe na okoliš;

N. budući da su zaključci EFSA-e formulirani na temelju teoretskih razmatranja, posebice što se tiče procjene povezanosti između najvećeg dnevnog unosa i kratkoročnih rizika; budući da teoretska priroda nekih aspekata EFSA-ine analize budi sumnje u njezinu sposobnost da se osloni na empirijske činjenice i, posljedično, u mogućnost da rezultati analize prikazuju stvarno stanje;

O. budući da je EFSA zaključila da „nije vjerojatno” da će podizanje maksimalnih razina ostataka klotianidina predstavljati rizik za zdravlje potrošača; budući da, međutim, ta prosudba uključuje stupanj vjerojatnosti i da stoga ostavlja prostor za sumnju u stvarnu sigurnost novih vrijednosti maksimalnih razina ostataka;

1. protivi se prihvaćanju Nacrta uredbe Komisije;

2. smatra da ovaj Nacrt uredbe Komisije prekoračuje provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 396/2005;

3. smatra da ovaj Nacrt uredbe Komisije nije u skladu s ciljem i sadržajem Uredbe (EZ) br. 396/2005;

4. napominje da bi se u skladu s Nacrtom uredbe postojeća razina maksimalnih ostataka klotianidina podigla s 0,03 mg/kg na 0,3 mg/kg;

5. predlaže da se razina maksimalnih ostataka klotianidina zadrži na 0,03 mg/kg;

6. smatra da se odluka o registriranju klotianidina ne može opravdati jer nema dostatnih dokaza koji ukazuju na to da će neprihvatljivi rizici za životinje, sigurnost hrane i oprašivače biti spriječeni;

7. napominje da, čak i da je postupak bio u skladu s postojećom Direktivom 2009/128/EZ o pesticidima, činjenica da se njemački podnositelj zahtjeva obratio njemačkom nadležnom tijelu i time kao državu članicu koja vrši evaluaciju odabrao Njemačku odražava zabrinutost nekoliko dionika u vezi s postupkom ocjene pesticida koja je spomenuta u uvodnim izjavama AJ i AK Rezolucije Europskog parlamenta od 16. siječnja 2019. o postupku Unije za odobravanje pesticida[9];

8. podsjeća da uporaba klotianidina kao pesticida na globalnoj razini utječe na oprašivače[10];

9. smatra da u mišljenju EFSA-e nije uzet u obzir kumulativni rizik za zdravlje ljudi i za pčele; vjeruje da bi se učinak na oprašivače i okoliš trebao uzeti u obzir pri ocjenjivanju maksimalnih razina ostataka; poziva države članice i EFSA-u da u ocjenama primjena maksimalnih razina ostataka povećaju oprez u vezi s javnim zdravljem i zdravljem oprašivača;

10. traži od Komisije da povuče svoj Nacrt uredbe;

11. traži od Komisije da podnese novi zakonodavni prijedlog na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

12. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

[1] SL L 309, 24.11.2009., str. 71.

[2] SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

[3] DOI: 10.2903/j.efsa.2014.3918, Službeni list EFSA-e 2014;12(12):3918.

[4] DOI: 10.2903/j.efsa.2018.5413, Službeni list EFSA-e 2018;16(9):5413.

[5] SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

[6] DOI: 10.2903/sp.efsa.2018.EN-1378.

[7] Bal R. et al., „Učinci izloženosti klotianidinu na kvalitetu sperme, testikularnu apoptozu i sastav masnih kiselina u štakora u razvoju”, Cell Biol Toxicol, sv. 28, br. 3, 2012, str. 187-200; Tokumoto J. et al., „Učinci izloženosti klotianidinu na reproduktivni sustav mužjaka prepelica”, J. Vet. Med. Sci., sv. 75, br. 6, 2013, str. 755–760; Wang Y. et al., „Metabolička distribucija i učinak tiametoksama na mongolskog guštera (Eremias argus) nakon izlaganja oralnim putem”, J. Agric. Food Chem., sv. 66, br. 28, 2018, str. 7376−7383; Wang X. et al., ‘Mehanizam toksičnosti neonikotinoida: učinak na oksidativni stres i metabolizam’, Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., sv. 58, br. 1, 2018, str. 471-507.

[8] Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/784 оd 29. svibnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari klotianidina (SL L 132, 30.5.2018., str. 35.).

[9] Usvojeni tekstovi, P8(2019)0023.

[10] El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M., Armengaud, C., „Subletalni učinci acetamiprida i tiametoksama na ponašanje pčela (Apis mellifera)”, 23. svibnja 2014., https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera

Posljednje ažuriranje: 8. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti