Procedūra : 2019/2520(RPS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0138/2019

Pateikti tekstai :

B8-0138/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 19.7
CRE 13/03/2019 - 19.7

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0195

<Date>{21/02/2019}21.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0138/2019</NoDocSe>
PDF 178kWORD 66k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą</TitreRecueil>


<Titre>dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios klotianidino, cikloksidimo, epoksikonazolio, flonikamido, haloksifopo, mandestrobino, mepikvato, Metschnikowia fructicola (padermė NRRL Y-27328) ir proheksadiono koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai, projekto</Titre>

<DocRef>(D059754/02 – 2019/2520(RPS))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas</Commission>

Atsakingi Parlamento nariai: <Depute>Michèle Rivasi, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Anja Hazekamp, Sylvie Goddyn</Depute>


B8‑0138/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios klotianidino, cikloksidimo, epoksikonazolio, flonikamido, haloksifopo, mandestrobino, mepikvato, Metschnikowia fructicola (padermė NRRL Y-27328) ir proheksadiono koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai, projekto

(D059754/02 – 2019/2520(RPS))

 

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/128/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo[1],

 atsižvelgdamas į Komisijos reglamento, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios klotianidino, cikloksidimo, epoksikonazolio, flonikamido, haloksifopo, mandestrobino, mepikvato, Metschnikowia fructicola (padermė NRRL Y-27328) ir proheksadiono koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai, projektą (D059754/02),

 atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 1 dalies a punktą[2],

 atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 25 d. Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) pagrįstą nuomonę dėl klotianidino ir tiametoksamo didžiausios leidžiamosios liekanų koncentracijos, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 396/2005 12 straipsnį, apžvalgos, paskelbtos 2014 m. gruodžio 4 d.[3],

 atsižvelgdamas į 2018 m. rugpjūčio 30 d. EFSA pagrįstą nuomonę dėl klotianidino didžiausios leidžiamosios liekanų koncentracijos bulvėse pakeitimo, paskelbto 2018 m. rugsėjo 20 d.[4],

 atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 27 d. pateiktą Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, 5a straipsnio 3 dalies b punktą ir 5a straipsnio 5 dalį[5],

 atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą,

A. kadangi klotianidinas yra insekticidų neonikotinoidas ir pagrindinis kito neonikotinoido – tiametoksamo – metabolitas, darantis poveikį daugeliui vabzdžių, įskaitant apdulkintojus;

B. kadangi 2017 m. rugsėjo 21 d. EFSA priėmė nuomonę dėl neonikotinoidų toksiškumo;

C. kadangi 2018 m. vasario 28 d. EFSA paskelbė atnaujintą informaciją apie trijų neonikotinoidų – klotianidino, imidakloprido ir tiametoksamo – rizikos vertinimą, kuriuo patvirtinama, kad dauguma neonikotinoidinių pesticidų naudojimo būdų kelia pavojų laukinėms ir naminėms bitėms[6];

D. kadangi klotianidinas yra vienas iš trijų Sąjungoje uždraustų neonikotinoidų;

E. kadangi atlikus keletą tyrimų nustatyta, kad klotianidinas turi poveikio metabolizmui kepenyse ir inkstuose ir imunotoksinio poveikio žinduoliams[7];

F. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 191 straipsnio 2 dalyje atsargumo principas įvardijamas kaip vienas iš pagrindinių Sąjungos principų;

G. kadangi SESV 168 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad „žmonių sveikatos aukšto lygio apsauga užtikrinama nustatant ir įgyvendinant visas Sąjungos politikos ir veiklos kryptis“;

H. kadangi Direktyvoje 2009/128/EB siekiama tausiojo pesticidų naudojimo Sąjungoje – siekiama sumažinti pesticidų naudojimo keliamus pavojus ir poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai ir aplinkai, skatinti naudoti integruotąją kenkėjų kontrolę ir alternatyvias koncepcijas ar metodus, pvz., nechemines pesticidų alternatyvas;

I. kadangi, remiantis prašymais dėl leistino importo nuokrypio, pateiktais dėl Jungtinėse Amerikos Valstijose bulvėms naudojamo klotianidino, Komisijos reglamente laikomasi nuomonės, kad, siekiant išvengti kliūčių prekybai importuojant tokias kultūras, reikia nustatyti didesnę didžiausią leidžiamąją liekanų koncentraciją;

J. kadangi Komisijos pasiūlymas padidinti klotianidino didžiausią leidžiamąją liekanų koncentraciją, laikantis atsargumo principo sukėlė abejonių, atsižvelgiant į duomenų spragas ir nuolatinį neaiškumą dėl klotianidino poveikio visuomenės sveikatai, žinduolių jaunikliams ir aplinkai;

K. kadangi EFSA, atsižvelgdama į prašymą padidinti didžiausią leidžiamąją liekanų koncentraciją, teigia, kad valstybės narės pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/784[8] vėliausiai iki 2018 m. rugsėjo 19 d. turi iš dalies pakeisti arba panaikinti galiojančius augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos klotianidino, leidimus; kadangi tokie klotianidino patvirtinimo sąlygų apribojimai nėra svarbūs, nes prašymai dėl didžiausios leidžiamosios liekanų koncentracijos susiję su importuojamomis kultūromis;

L. kadangi 2018 m. rugpjūčio 30 d. nuomonėje EFSA pažymi, kad: „Laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 396/2005 6 straipsnio, bendrovė „Bayer CropScience AG“ pateikė prašymą kompetentingai Vokietijos (vertinimą atliekančios valstybės narės) nacionalinei valdžios institucijai nustatyti leistiną importo nuokrypį, taikytiną iš Kanados importuojamoms bulvėms naudojamai veikliajai medžiagai klotianidinui. Vertinimą atliekanti valstybė narė, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 396/2005 8 straipsniu, parengė ataskaitą, kuri 2018 m. balandžio 26 d. buvo pateikta Europos Komisijai ir persiųsta Europos maisto saugos tarnybai (EFSA). Vertinimą atliekanti valstybė narė pasiūlė nustatyti 0,3 mg/kg leistiną importo nuokrypį iš Kanados importuojamoms bulvėms“;

M. kadangi remiantis išvadomis, EFSA padarytomis jos 2018 m. rugpjūčio 30 d. nuomonėje, siekis padidinti klotianidino didžiausią leidžiamąją liekanų koncentraciją pateisinamas tik tuo, kad reikia atitikti Kanados normatyvines reikšmes, ir visiškai neanalizuojamas bendras neonikotinoidų ir jų naudojimo poveikis aplinkai;

N. kadangi EFSA išvados buvo parengtos remiantis teoriniais pasvarstymais, ypač kiek tai susiję su apskaičiuota didžiausia paros norma trumpalaikės rizikos atžvilgiu; kadangi kai kurių EFSA analizės aspektų teorinis pobūdis kelia abejonių dėl EFSA gebėjimo remtis empiriniais faktais ir atitinkamai savo rezultatuose atspindėti tikrovę;

O. kadangi EFSA padarė išvadą, jog nepanašu, kad padidinus klotianidino didžiausią leidžiamąją liekanų koncentraciją vartotojų sveikatai kiltų pavojus; tačiau šis vertinimas susijęs su tam tikra tikimybe, todėl lieka abejonių dėl praktinės naujųjų didžiausios leidžiamosios liekanų koncentracijos verčių saugos;

1. prieštarauja Komisijos reglamento projekto priėmimui;

2. mano, kad Komisijos reglamento projektu viršijami Reglamente (EB) Nr. 396/2005 nustatyti įgyvendinimo įgaliojimai; 

3. mano, kad šis Komisijos reglamento projektas nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 396/2005 tikslu ir turiniu;

4. pažymi, kad pagal reglamento projektą, dabartinė klotianidino didžiausia leidžiamoji liekanų koncentracija būtų padidinta nuo 0,03 iki 0,3 mg/kg;

5. pažymi, kad klotianidino didžiausia leidžiamoji liekanų koncentracija turėtų likti 0,03 mg/kg;

6. mano, jog sprendimas registruoti klotianidiną negali būti pateisinamas, nes nepakanka įrodymų, kad bus užkirstas kelias nepriimtinam pavojui gyvūnams, maisto saugai ir apdulkintojams;

7. pažymi, kad net jei procedūra buvo vykdoma vadovaujantis dabartine Direktyva 2009/128/EB dėl pesticidų, tai, kad prašymą pateikusi Vokietijos bendrovė vertinimą atliekančia valstybe nare pasirinko kompetentingą Vokietijos nacionalinę valdžios instituciją, atliepia kelių suinteresuotųjų subjektų iškeltas abejones dėl pesticidų vertinimo proceso, kaip nurodyta 2019 m. sausio 16 d. Parlamento rezoliucijos dėl Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūros AJ ir AK konstatuojamosiose dalyse[9];

8. primena, kad klotianidino, kaip pesticido, vartojimas daro poveikį apdulkintojams pasauliniu mastu[10];

9. mano, kad EFSA nuomonėje neatsižvelgta į bendrą pavojų žmonių sveikatai ir bitėms; mano, kad vertinant didžiausią leidžiamąją liekanų koncentraciją reikėtų atsižvelgti į poveikį apdulkintojams ir aplinkai; ragina valstybes nares ir EFSA, vertinant prašymus dėl didžiausios leidžiamosios liekanų koncentracijos, budriau stebėti visuomenės ir apdulkintojų sveikatą;

10. prašo Komisijos atsiimti Komisijos reglamento projektą;

11. ragina Komisiją pateikti naują Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo pagrįstą teisės aktą, kuriuo būtų paisoma atsargumo principo;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

 

[1] OL L 309, 2009 11 24, p. 71.

[2] OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

[3] DOI: 10.2903/j.efsa.2014.3918, 2014 m. EFSA leidinys; 12(12):3918.

[4] DOI: 10.2903/j.efsa.2018.5413, 2018 m. EFSA leidinys; 16(9):5413.

[5] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[6] DOI: 10.2903/sp.efsa.2018.EN-1378.

[7] Bal R. et al., „Effects of clothianidin exposure on sperm quality, testicular apoptosis and fatty acid composition in developing male rats“ (liet. „Klotianidino poveikis besivystančių žiurkių patinų spermos kokybei, sėklidžių apoptozei ir riebalų rūgščių sudėčiai“), Cell Biol Toxicol, 28 t., Nr. 3, 2012, p. 187–200; Tokumoto J. et al., „Effects of exposure to clothianidin on the reproductive system of male quails“ (liet. „Klotianidino poveikis putpelių patinų reprodukcinei sistemai“), J. Vet. Med. Sci., 75 t., Nr. 6, 2013, p. 755–760; Wang Y. et al., „Metabolism distribution and effect of thiamethoxam after oral exposure in Mongolian racerunner (Eremias argus)“ (liet. „Metabolizmo pasiskirstymas ir tiametoksamo poveikis mongoliškajam driežui (Eremias argus) po sąlyčio per burną“), J. Agric. Food Chem., 66 t., Nr. 28, 2018, p. 7376−7383; Wang X. et al., „Mechanism of neonicotinoid toxicity: Impact on oxidative stress and metabolism“ (liet. „Neonikotinoidų toksiškumo mechanizmas: poveikis oksidacinei pažaidai ir metabolizmui“), Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., 58 t., Nr. 1, 2018, p. 471–507.

[8] 2018 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/784, kuriuo dėl veikliosios medžiagos klotianidino patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 132, 2018 5 30, p. 35).

[9] Priimti tekstai, P8_TA(2019)0023.

[10] El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M. ir Armengaud, C., „Effets sublétaux de l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l’abeille (Apis mellifera)“, 2014 m. gegužės 23 d., https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika