Procedūra : 2019/2520(RPS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0138/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0138/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 13/03/2019 - 19.7
CRE 13/03/2019 - 19.7

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0195

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 181kWORD 67k
21.2.2019
PE635.363v01-00
 
B8-0138/2019

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, kā arī 4. punkta c) apakšpunktu


par Komisijas regulas priekšlikumu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu groza attiecībā uz klotianidīna, cikloksidima, epoksikonazola, flonikamīda, haloksifopa, mandestrobīna, mepikvata, Metschnikowia fructicola (celms NRRL Y-27328) un proheksadiona maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D059754/02 – 2019/2520(RPS))


Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Atbildīgie deputāti: Michèle Rivasi, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Anja Hazekamp, Sylvie Goddyn

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas regulas priekšlikumu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu groza attiecībā uz klotianidīna, cikloksidima, epoksikonazola, flonikamīda, haloksifopa, mandestrobīna, mepikvata, Metschnikowia fructicola (celms NRRL Y-27328) un proheksadiona maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D059754/02 – 2019/2520(RPS))  
B8‑0138/2019

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvu 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai(1),

–  ņemot vērā Komisijas regulas projektu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu groza attiecībā uz klotianidīna, cikloksidima, epoksikonazola, flonikamīda, haloksifopa, mandestrobīna, mepikvata, Metschnikowia fructicola (celms NRRL Y-27328) un proheksadiona maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D059754/02),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu un 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu(2),

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2014. gada 25. novembra pamatoto atzinumu, kas publicēts 2014. gada 4. decembrī, par pašreizējiem klotianidīna un tiametoksāma maksimālajiem atlieku līmeņiem (MAL) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. pantu(3),

–  ņemot vērā EFSA pamatoto 2018. gada 30. augusta atzinumu, kas publicēts 2018. gada 20. septembrī, par klotianidīna pašreizējo maksimālo atlieku līmeņu modificēšanu kartupeļos(4),

–  ņemot vērā atzinumu, ko 2018. gada 27. novembrī sniegusi Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja,

–  ņemot vērā 5.a panta 3. punkta b) apakšpunktu un 5.a panta 5. punktu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(5),

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, kā arī 4. punkta c) apakšpunktu,

A.  tā kā klotianidīns ir neonikotinoīds insekticīds un būtisks cita neonikotinoīda — tiametoksāma — metabolīts, kas tiek izmantots pret dažādiem kukaiņiem, tostarp apputeksnētājiem;

B.  tā kā 2017. gada 21. septembrī EFSA pieņēma atzinumu par neonikotinoīdu toksiskumu;

C.  tā kā 2018. gada 28. februārī EFSA publicēja atjauninātus riska novērtējumus trim neonikotinoīdiem — klotianidīnam, imidakloprīdam un tiametoksāmam — un apstiprināja, ka lielākajā daļā gadījumu neonikotinoīdu pesticīdu izmantošana apdraud savvaļas bites un medus bites(6);

D.  tā kā klotianidīns ir viens no trim neonikotinoīdiem, kuru lietošana Savienībā ir aizliegta;

E.  tā kā vairāki pētījumi liecina, ka klotianidīns ietekmē aknu un nieru vielmaiņu un tam ir imūntoksiska ietekme uz zīdītājiem(7);

F.  tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 191. panta 2. punktā ir noteikts, ka piesardzības princips ir viens no Savienības pamatprincipiem;

G.  tā kā LESD 168. panta 1. punktā ir norādīts: "nosakot un īstenojot visu Savienības politiku un darbības, ir jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis";

H.  tā kā Direktīvas 2009/128/EK mērķis ir panākt pesticīdu ilgtspējīgu izmantošanu Savienībā, tādēļ samazinot pesticīdu izmantošanas radīto apdraudējumu un ietekmi uz cilvēka un dzīvnieku veselību un vidi un veicinot integrētās augu aizsardzības un alternatīvu pieeju vai paņēmienu izmantošanu (piemēram, izmantojot neķīmiskas alternatīvas, nevis pesticīdus);

I.  tā kā Komisijas regulas priekšlikumā, pamatojoties uz pieteikumu par importa pieļaujamo līmeni, kas iesniegts klotianidīnam, ko izmanto kartupeļos Amerikas Savienotajās Valstīs, ir pausts viedoklis, ka augstāki MAL ir nepieciešami, lai novērstu tirdzniecības šķēršļus šādu kultūraugu importam;

J.  tā kā Komisijas priekšlikums paaugstināt MAL klotianidīnam ir viesis šaubas saskaņā ar piesardzības principu, ņemot vērā to, ka trūkst datu un ir neskaidrība saistībā ar klotianidīna ietekmi uz sabiedrības veselību jaunajiem zīdītājiem un vidi;

K.  tā kā EFSA norāda — saistībā ar prasību paaugstināt MAL dalībvalstīm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/784(8) vēlākais līdz 2018. gada 19. septembrim ir jāgroza vai jāatsauc pašreizējās atļaujas augu aizsardzības produktiem, kas kā darbīgo vielu satur klotianidīnu; tā kā šādi ierobežojumi klotianidīna apstiprināšanas nosacījumiem nav atbilstīgi, jo MAL piemērošana attiecas uz importētiem kultūraugiem;

L.  tā kā 2018. gada 30. augusta atzinumā EFSA norāda, ka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 6. pantu Bayer CropScience AG iesniedza pieteikumu kompetentajai iestādei Vācijā (novērtējošā dalībvalsts (EMS)) noteikt importa pieļaujamo līmeni aktīvajai vielai klotianidīnam no Kanādas importētajos kartupeļos. EMS atbilstoši Regulas (EK) Nr. 396/2005 8. pantam izstrādāja novērtējuma ziņojumu, kas 2018. gada 26. aprīlī tika iesniegts Eiropas Komisijai un nosūtīts Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA). EMS ierosināja no Kanādas importētajiem kartupeļiem noteikt importa pieļaujamo līmeni 0,3 mg/kg apmērā;

M.  tā kā secinājumi, kas izdarīti EFSA 2018. gada 30. augusta atzinumā, pamato klotianidīna MAL paaugstināšanu tikai, pamatojoties uz nepieciešamību ievērot Kanādas normatīvās vērtības, taču atzinumā kopumā nav veikta neonikotinoīdu un to izmantošanas kumulatīvās ietekmes uz vidi analīze;

N.  tā kā EFSA secinājumi tika izdarīti, pamatojoties uz teorētiskiem apsvērumiem, jo īpaši attiecībā uz maksimālā dienā uzņemtā daudzuma aprēķinu saistībā ar īstermiņa risku; tā kā daži EFSA analīzes aspekti būtībā ir teorētiski, tāpēc rodas šaubas par to, vai iestāde ir spējusi paļauties uz empīriskiem faktiem un vai iegūtajos rezultātos tādējādi ir spējusi atspoguļot faktisko situāciju;

O.  tā kā EFSA secināja, ka "ir maz ticams", ka klotianidīna MAL paaugstināšana rada risku patērētāju veselībai; tā kā šis tomēr ir spriedums ar varbūtības pakāpi un tāpēc joprojām ir zināmas bažas par to, vai ar jaunajām MAL vērtībām patiešām izdosies efektīvi garantēt attiecīgās vielas drošu izmantošanu,

1.  izsaka iebildumus pret Komisijas regulas projekta pieņemšanu;

2.  uzskata, ka šis Komisijas regulas projekts pārsniedz Regulā (EK) Nr. 396/2005 paredzētās īstenošanas pilnvaras;  

3.  uzskata, ka Komisijas regulas projekts neatbilst Regulas (EK) Nr. 396/2005 mērķim un saturam;

4.  norāda, ka saskaņā ar regulas projektu pašreizējais klotianidīna MAL tiktu paaugstināts no 0,03 uz 0,3 mg/kg;

5.  ierosina, ka klotianidīna MAL būtu jāpaliek 0,03 mg/kg;

6.  uzskata, ka lēmumam atļaut klotianidīna izmantošanu nav pamata, jo trūkst pierādījumu, kas liecinātu, ka izdosies novērst dzīvnieku, pārtikas nekaitīguma un apputeksnētāju nepieļaujamu apdraudējumu;

7.  norāda — pat ja procedūrā ir ievērota spēkā esošā Direktīva 2009/128/EK par pesticīdiem, tas, ka Vācijas pieteikuma iesniedzējs uzņēmums par novērtējošo dalībvalsti izvēlējās Vācijas kompetento valsts iestādi, atspoguļo bažas par pesticīdu novērtēšanas procesu, kuras paudušas vairākas ieinteresētās personas, kā minēts Parlamenta 2019. gada 16. janvāra AJ un AK apsvērumos par Savienības pesticīdu atļaušanas procedūru(9);

8.  atgādina, ka klotianidīna kā pesticīda izmantošana ietekmē apputeksnētājus pasaules līmenī(10);

9.  uzskata, ka EFSA atzinumā nav ņemts vērā kumulatīvais cilvēka veselības un bišu apdraudējuma risks; uzskata, ka, novērtējot MAL, būtu jāņem vērā ietekme uz apputeksnētājiem un vidi; aicina dalībvalstis un EFSA izrādīt vēl lielāku modrību rūpēs par sabiedrības un apputeksnētāju veselību, vērtējot ar MAL saistītus pieteikumus;

10.  prasa Komisijai atsaukt savu regulas projektu;

11.  pamatojoties uz LESD, prasa Komisijai iesniegt jaunu tiesību aktu, kurā būtu ņemts vērā piesardzības princips;

12.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

(1)

OV L 309, 10.7.2009., 71. lpp.

(2)

OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(3)

Izdošanas gads: 10.2903/j.efsa.2014.3918, EFSA žurnāls 2014;12(12):3918.

(4)

Izdošanas gads: 10.2903/j.efsa.2018.5413, EFSA žurnāls 2018;16(9):5413.

(5)

OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(6)

Izdošanas gads: 10.2903/sp.efsa.2018.EN-1378.

(7)

Bal R. et al., "Effects of clothianidin exposure on sperm quality, testicular apoptosis and fatty acid composition in developing male rats" (Bal R. un citi "Klotianidīna iedarbības ietekme uz spermas kvalitāti, sēklinieku apoptosis un taukskābju sastāvu augošos žurku tēviņos"), Cell Biol Toxicol, 28. sējums, Nr. 3, 2012. gads, 187.–200. lpp.); Tokumoto J. et al., "Effects of exposure to clothianidin on the reproductive system of male quails" (Tokumoto J. un citi "Klotianidīna iedarbības ietekme uz paipalu tēviņu reproduktīvo sistēmu"), J. Vet. Med. Sci., 75. sējums, Nr. 6, 2013. gads, 755.–760. lpp.; Wang Y. et al., "Metabolism distribution and effect of thiamethoxam after oral exposure in Mongolian racerunner (Eremias argus)" (Wang Y. un citi "Metabolisma traucējumi un tiametoksāma ietekme pēc orālas iedarbības mongoļu ķirzakām (Eremias argus))", J. Agric.Food Chem., 66. sējums, Nr. 28, 2018. gads, 7376.−7383. lpp.; Wang X. et al., "Mechanism of neonicotinoid toxicity:Impact on oxidative stress and metabolism", Annu. Food Chem. (Wang X. un citi "Neonikotinoīda toksiskuma mehānisms — ietekme uz oksidatīvo stresu un metabolismu"), Annu.Rev. Pharmacol. Toxicol., 58. sējums, Nr. 1, 2018. gads, 471.−507. lpp.

(8)

Komisijas 2018. gada 29. maija Īstenošanas regula (ES) 2018/784, ar ko attiecībā uz darbīgās vielas klotianidīna apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 132, 30.5.2018., 35. lpp.).

(9)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0023.

(10)

El Hassani A. K., Dacher M., Gary V., Lambin M., Gauthier M. and Armengaud C., "Effets sublétaux de l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l’abeille (Apis mellifera)", 2014. gada 23. maijs, https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 21. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika