Postup : 2019/2520(RPS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0138/2019

Predkladané texty :

B8-0138/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 19.7
CRE 13/03/2019 - 19.7

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0195

<Date>{21/02/2019}21.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0138/2019</NoDocSe>
PDF 178kWORD 67k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 a s článkom 106 ods. 4 písm. c) rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí klotianidínu, cykloxydímu, epoxikonazolu, flonikamidu, haloxyfopu, mandestrobínu, mepikvátu, látky Metschnikowia fructicola kmeň NRRL Y-27328 a prohexadiónu v určitých produktoch alebo na nich</Titre>

<DocRef>(D059754/02 – 2019/2520(RPS))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín</Commission>

Zodpovední poslanci: <Depute>Michèle Rivasi, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Anja Hazekamp, Sylvie Goddyn</Depute>


B8‑0138/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí klotianidínu, cykloxydímu, epoxikonazolu, flonikamidu, haloxyfopu, mandestrobínu, mepikvátu, látky Metschnikowia fructicola kmeň NRRL Y-27328 a prohexadiónu v určitých produktoch alebo na nich

(D059754/02 – 2019/2520(RPS))

 

Európsky parlament,

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov[1],

 so zreteľom na návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí klotianidínu, cykloxydímu, epoxikonazolu, flonikamidu, haloxyfopu, mandestrobínu, mepikvátu, látky Metschnikowia fructicola kmeň NRRL Y-27328 a prohexadiónu v určitých produktoch alebo na nich (D059754/02),

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS, a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a článok 14 ods. 1 písm. a)[2],

 so zreteľom na odôvodnené stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) z 25. novembra 2014 k revízii existujúcich maximálnych hladín reziduí klotianidínu a tiametoxámu v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 396/2005 uverejnené 4. decembra 2014[3],

 so zreteľom na odôvodnené stanovisko EFSA z 30. augusta 2018 k zmene existujúcich maximálnych hladín reziduí klotianidínu v zemiakoch uverejnené 20. septembra 2018[4],

 so zreteľom na stanovisko Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá z 27. novembra 2018,

 so zreteľom na článok 5a ods. 3 písm. b) a na článok 5a ods. 5 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu[5],

 so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

 so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 a na článok 106 ods. 4 písm. c) rokovacieho poriadku,

A. keďže klotianidín je neonikotinoidný insekticíd a hlavný metabolit iného neonikotinoidu, tiametoxámu, ktorý má vplyv na celý rad hmyzu vrátane opeľovačov;

B. keďže 21. septembra 2017 vydal úrad EFSA stanovisko k toxicite neonikotinoidov;

C. keďže 28. februára 2018 zverejnil úrad EFSA aktualizované posúdenie rizika pre tri neonikotinoidy – klotianidín, imidakloprid a tiametoxám – a potvrdil, že väčšina spôsobov použitia neonikotinoidných pesticídov predstavuje pre divé včely a včely medonosné riziko[6];

D. keďže klotianidín je jedným z troch neonikotinoidov, ktoré sú v Únii zakázané;

E. keďže niektoré štúdie naznačujú, že klotianidín má vplyv na metabolizmus pečene a obličiek a má imunotoxické účinky na cicavce[7];

F. keďže v článku 191 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje zásada predbežnej opatrnosti ako jedna zo základných zásad Únie;

G. keďže v článku 168 ods. 1 ZFEÚ sa uvádza, že pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia;

H. keďže cieľom smernice 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov je dosiahnuť udržateľné používanie pesticídov v Únii znižovaním rizík a vplyvov používania pesticídov na ľudské zdravie, zdravie zvierat a životné prostredie a podporou využívania integrovanej ochrany proti škodcom a alternatívnych prístupov alebo techník, napríklad nechemických alternatív pesticídov;

I. keďže v návrhu nariadenia Komisie, na základe žiadostí o dovozné tolerancie predložené pre klotianidín používaný na zemiaky v Spojených štátoch, sa uvádza, že vyššie maximálne hladiny reziduí sú potrebné na predchádzanie obchodným prekážkam pri dovoze takýchto plodín;

J. keďže návrh Komisie zvýšiť maximálne hladiny reziduí klotianidínu vyvolal na základe zásady predbežnej opatrnosti pochybnosti vzhľadom na nedostatky v údajoch a pretrvávajúcu neistotu v súvislosti s účinkami klotianidínu na verejné zdravie, mladé cicavce a životné prostredie;

K. keďže úrad EFSA vo vzťahu k žiadosti o zvýšenie maximálnych hladín reziduí uvádza, že členské štáty musia podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/784[8] najneskôr do 19. septembra 2018 zmeniť alebo zrušiť existujúce povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce klotianidín ako aktívnu látku; keďže takéto obmedzenia, pokiaľ ide o podmienky schválenia klotianidínu, nie sú relevantné, keďže žiadosť o zvýšenie maximálnych hladín reziduí sa týka dovážanej plodiny;

L. keďže v stanovisku úradu EFSA z 30. augusta 2018 sa uvádza: „V súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 predložila spoločnosť Bayer CropScience AG príslušnému vnútroštátnemu orgánu v Nemecku (hodnotiaci členský štát) žiadosť o stanovenie dovoznej tolerancie pre účinnú látku klotianidin v zemiakoch dovážaných z Kanady. Hodnotiaci členský štát vypracoval hodnotiacu správu v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 396/2005, ktorá bola predložená Európskej komisii a 26. apríla 2018 postúpená Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Hodnotiaci členský štát navrhol stanoviť dovoznú toleranciu pre zemiaky dovážané z Kanady na úroveň 0,3 mg kg“;

M. keďže v záveroch, ku ktorým dospel úrad EFSA vo svojom stanovisku z 30. augusta 2018, sa zvýšenie maximálnych hladín reziduí klotianidínu odôvodňuje len na základe potreby dodržiavať kanadské normatívne hodnoty a úplne sa pri nich vynecháva analýza kumulatívneho environmentálneho vplyvu neonikotinoidov a ich používania;

N. keďže závery úradu EFSA boli formulované na základe teoretických úvah, najmä pokiaľ ide o odhad maximálneho denného príjmu v súvislosti s krátkodobým rizikom; keďže teoretickosť niektorých aspektov analýzy úradu EFSA vyvoláva pochybnosti o tom, či úrad dokáže pracovať s empirickými faktmi a dospieť k výsledkom, ktoré odrážajú realitu;

O. keďže úrad EFSA dospel k záveru, že zvýšenie maximálnych hladín reziduí klotianidínu „pravdepodobne nepredstavuje“ riziko pre zdravie spotrebiteľa; keďže však tento verdikt napriek tomu zahŕňa určitú mieru pravdepodobnosti, a preto vzbudzuje isté pochybnosti, pokiaľ ide o účinnú bezpečnosť nových hodnôt maximálnych hladín rezíduí;

1. vznáša námietku voči prijatiu návrhu nariadenia Komisie;

2. domnieva sa, že návrh nariadenia Komisie prekračuje vykonávacie právomoci ustanovené v nariadení (ES) č. 396/2005; 

3. nazdáva sa, že návrh nariadenia Komisie nie je zlučiteľný s cieľom a obsahom nariadenia (ES) č. 396/2005;

4. konštatuje, že podľa návrhu nariadenia by sa existujúca maximálna hladina reziduí klotianidínu zvýšila z 0,03 na 0,3 mg/kg;

5. navrhuje, aby maximálna hladina reziduí klotianidínu zostala na úrovni 0,03 mg/kg;

6. domnieva sa, že rozhodnutie o registrácii klotianidínu nie je možné odôvodniť, pretože neexistujú dostatočné dôkazy o tom, že sa zabráni neprijateľným rizikám pre zvieratá, bezpečnosť potravín a opeľovače;

7. konštatuje, že aj keď sa postup riadil existujúcou smernicou 2009/128/ES o pesticídoch, skutočnosť, že nemecká spoločnosť, ktorá predkladala žiadosť, si ako hodnotiaci členský štát vybrala príslušný nemecký orgán, odráža znepokojenie nad postupom hodnotenia pesticídov, ktoré vyjadrilo niekoľko zainteresovaných strán v odôvodneniach AJ a AK uznesenia Parlamentu zo 16. januára 2019 o postupe Únie pre povoľovanie pesticídov[9];

8. pripomína, že používanie klotianidínu ako pesticídu má vplyv na opeľovače v globálnom meradle[10];

9. domnieva sa, že úrad EFSA nevzal do úvahy kumulatívne riziká pre ľudské zdravie a včely; je presvedčený, že pri hodnotní maximálnych hladín reziduí by sa mal zohľadniť vplyv na opeľovače a na životné prostredie; vyzýva členské štáty a úrad EFSA, aby pri posudzovaní žiadostí o maximálne hladiny rezíduí venovali väčšiu pozornosť verejnému zdraviu a opeľovačom;

10. žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh nariadenia;

11. žiada Komisiu, aby na základe ZFEÚ predložila nový akt, v ktorom sa zohľadňuje zásada predbežnej opatrnosti;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

 

[1] Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71.

[2] Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

[3] DOI: 10.2903/j.efsa.2014.3918, Vestník EFSA 2014;12(12):3918.

[4] DOI: 10.2903/j.efsa.2018.5413, Vestník EFSA 2018;16(9):5413.

[5] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] DOI: 10.2903/sp.efsa.2018.EN-1378.

[7] Bal R. a iní., „Effects of clothianidin exposure on sperm quality, testicular apoptosis and fatty acid composition in developing male rats“, Cell Biol Toxicol, zv. 28, č. 3, 2012, s. 187 – 299; Tokumoto J. a iní., „Effects of exposure to clothianidin on the reproductive system of male quails“, J. Vet. Med. Sci., zv. 75, č. 6, 2013, s. 755 – 760; Wang Y. a iní, „Metabolism distribution and effect of thiamethoxam after oral exposure in Mongolian racerunner (Eremias argus)“, J. Agric. Food Chem., zv. 66, č. 28, 2018, s. 7376 − 7383; Wang X. a iní, „Mechanism of neonicotinoid toxicity: Impact on oxidative stress and metabolism“, Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., zv. 58, č. 1, 2018, s. 471 – 507.

[8] Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/784 z 29. mája 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky klotianidín (Ú. v. EÚ L 132, 30.5.2018, s. 35).

[9] Prijaté texty, P8_TA(2019)0023.

[10] El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M. and Armengaud, C., „Effets sublétaux de l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l’abeille (Apis mellifera)“, 23. mája 2014, https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera

Posledná úprava: 7. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia