Postopek : 2019/2520(RPS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0138/2019

Predložena besedila :

B8-0138/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 19.7
CRE 13/03/2019 - 19.7

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0195

<Date>{21/02/2019}21.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0138/2019</NoDocSe>
PDF 168kWORD 71k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>v skladu s členom 106(2), (3) in (4)(c) Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o osnutku uredbe Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klotianidin, cikloksidim, epoksikonazol, flonikamid, haloksifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola sev NRRL Y-27328 in proheksadion v ali na nekaterih proizvodih</Titre>

<DocRef>(D059754/02 – 2019/2520(RPS))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane</Commission>

Pristojne poslanke: <Depute>Michèle Rivasi, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Anja Hazekamp, Sylvie Goddyn</Depute>


B8-0138/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku uredbe Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klotianidin, cikloksidim, epoksikonazol, flonikamid, haloksifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola sev NRRL Y-27328 in proheksadion v ali na nekaterih proizvodih

(D059754/02 – 2019/2520(RPS))

 

Evropski parlament,

 ob upoštevanju Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov[1],

 ob upoštevanju osnutka uredbe Komisije o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klotianidin, cikloksidim, epoksikonazol, flonikamid, haloksifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola sev NRRL Y-27328 in proheksadion v ali na nekaterih proizvodih (D059754/02),

 ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS ter zlasti člena 5(1) in člena 14(1)(a) Uredbe[2],

 ob upoštevanju obrazloženega mnenja Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) z dne 25. novembra 2014 o pregledu veljavnih mejnih vrednosti ostankov za klotianidin in tiametoksam v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005, ki je bilo objavljeno 4. decembra 2014[3],

 ob upoštevanju obrazloženega mnenja EFSA z dne 30. avgusta 2018 o spremembi veljavnih mejnih vrednosti ostankov za klotianidin v krompirju, ki je bilo objavljeno 20. septembra 2018[4],

 ob upoštevanju mnenja, ki ga je 27. novembra 2018 izdal Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo,

 ob upoštevanju člena 5a(3)(b) in 5a(5) Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil[5],

 ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

 ob upoštevanju člena 106(2), (3) in (4)(c) Poslovnika,

A. ker je klotianidin neonikotinoidni insekticid in glavni metabolit drugega neonikotinoida, tiametoksama, s katerim se zatira cela vrsta žuželk, vključno z opraševalci;

B. ker je agencija EFSA 21. septembra 2017 sprejela mnenje o toksičnosti neonikotinoidov;

C. ker je ta agencija 28. februarja 2018 objavila posodobljeno oceno tveganja za tri neonikotinoide (klotianidin, imidakloprid in tiametoksam), s katero je potrdila, da večina vrst uporabe neonikotinoidnih pesticidov pomeni tveganje za divje in medonosne čebele[6];

D. ker je klotianidin eden od treh neonikotinoidov, ki so v Uniji prepovedani;

E. ker naj bi na podlagi številnih študij klotianidin vplival na jetrno in ledvično presnovo in imel imunotoksične učinke na sesalce[7];

F. ker člen 191(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa previdnostno načelo kot eno temeljnih načel Unije;

G. ker člen 168(1) PDEU določa, da se pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik in dejavnosti Unije zagotavlja visoka raven varovanja zdravja ljudi;

H. ker je cilj Direktive 2009/128/ES doseči trajnostno rabo pesticidov v Uniji, in sicer z zmanjševanjem tveganj in učinka njihove rabe na zdravje ljudi in okolja ter s spodbujanjem uporabe integriranega varstva rastlin in alternativnih pristopov ali tehnik, kot so nekemične alternative pesticidom;

I. ker se Komisija v osnutku uredbe sklicuje na trditve v vlogah za uvozne tolerance za klotianidin, ki se v Združenih državah uporablja na krompirju, in sicer da so za preprečevanje trgovinskih ovir pri uvozu kmetijskih rastlin potrebne višje mejne vrednosti ostankov;

J. ker predlog Komisije o zvišanju mejnih vrednosti ostankov za klotianidin zbuja pomisleke, če upoštevamo previdnostno načelo, saj ni dovolj podatkov in je precej negotovosti glede tega, kako ta snov vpliva na javno zdravje, mlade sesalce in okolje;

K. ker Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) v zvezi z zahtevki za zvišanje mejnih vrednosti ostankov navedla, da morajo države članice na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/784[8] najpozneje do 19. septembra 2018 spremeniti ali preklicati veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki kot aktivno snov vsebujejo klotianidin; ker te omejitve pogojev za odobritev klotianidina niso relevantne, saj se vloga o mejnih vrednostih ostankov nanaša na uvožene kmetijske rastline;

L. ker je agencija EFSA v mnenju z dne 30. avgusta 2018 navedla, da je družba Bayer CropScience AG pri pristojnem organu Nemčije (ocenjujoča država članica) v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 396/2005 vložila zahtevek za določitev uvozne tolerance za aktivno snov klotianidin na krompirju, uvoženem iz Kanade, in da je ocenjujoča država članica v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 396/2005 pripravila ocenjevalno poročilo in ga 26. aprila 2018 poslala Evropski komisiji in agenciji. Ocenjujoča država članica je v poročilu predlagala, da se uvozna toleranca za to snov na krompirju iz Kanade določi na 0,3 mg/kg;

M. ker je agencija EFSA v mnenju z dne 30. avgusta 2018 zvišanje mejnih vrednosti ostankov klotianidina utemeljevala le na podlagi potrebe po skladnosti s kanadskimi normativnimi vrednostmi, ni pa analizirala kumulativnega vpliva neonikotinoidov in njihove uporabe na okolje;

N. ker je agencija EFSA svoje ugotovitve utemeljevala le teoretično, zlasti kar zadeva oceno največjega dnevnega vnosa v zvezi s kratkoročnim tveganjem; ker teoretična narava nekaterih vidikov njene analize vzbuja dvome o tem, ali se lahko zanese na empirična dejstva in ali posledično rezultati, ki jih predloži, odražajo dejansko stanje;

O. ker je agencija EFSA sklenila, da zvišanje mejnih vrednosti ostankov klotianidina verjetno ne predstavlja tveganja za zdravje potrošnikov; ker kljub temu ta ugotovitev vključuje določeno stopnjo verjetnosti in zato dopušča nekaj dvoma glede dejanske varnosti novih mejnih vrednosti ostankov;

1. nasprotuje sprejetju osnutka uredbe Komisije;

2. meni, da osnutek uredbe Komisije presega izvedbena pooblastila, predvidena v Uredbi (ES) št. 396/2005; 

3. meni, da osnutek uredbe Komisije ni v skladu s ciljem in vsebino Uredbe (ES) št. 396/2005;

4. ugotavlja, da bi se na podlagi osnutka uredbe veljavne mejne vrednosti ostankov klotianidina zvišale z 0,03 mg/kg na 0,3 mg/kg;

5. predlaga, da mejna vrednost ostankov za to snov ostane 0,03 mg/kg;

6. meni, da odločitve o registraciji klotianidina ni mogoče upravičiti, saj ni dovolj dokazov, da se bodo preprečila nesprejemljiva tveganja za živali, varnost hrane in opraševalce;

7. ugotavlja, da dejstvo, da si nemška družba, ki odda vlogo, za ocenjujočo državo članico izbere Nemčijo, katere pristojni organ to vlogo ocenjuje (čeprav je bil postopek skladen z veljavno Direktivo 2009/128/ES o pesticidih), potrjuje pomisleke o postopku ocenjevanja pesticidov, ki so jih izrazili številni deležniki, kot je navedeno v uvodnih izjavah AJ in AK resolucije Evropskega parlamenta z dne 16. januarja 2019 o postopku Unije za registracijo pesticidov[9];

8. želi spomniti, da so zaradi uporabe klotianidina kot pesticida prizadeti opraševalci po celem svetu[10];

9. meni, da agencija EFSA v svojem mnenju ni upoštevala kumulativnega tveganja za zdravje ljudi in čebel; meni, da bi bilo treba pri ocenjevanju mejnih vrednosti ostankov upoštevati učinke na opraševalce in okolje; poziva države članice in agencijo EFSA, naj pri ocenjevanju vlog za zgornje vrednosti ostankov večjo pozornost namenijo zdravju ljudi in opraševalcev;

10. poziva Komisijo, naj umakne svoj osnutek uredbe;

11. poziva Komisijo, naj na podlagi PDEU poda nov predlog, v katerem bo upoštevala previdnostno načelo;

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

 

[1] UL L 309, 24.11.2009, str. 71.

[2] UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

[3] DOI: 10.2903/j.efsa.2014.3918, EFSA Journal 2014;12(12):3918.

[4] DOI: 10.2903/j.efsa.2018.5413, EFSA Journal 2018;16(9):5413.

[5] UL L 184, 17. 7. 1999, str. 23.

[6] DOI: 10.2903/sp.efsa.2018.EN-1378.

[7] Bal R. in drugi, ‘Effects of clothianidin exposure on sperm quality, testicular apoptosis and fatty acid composition in developing male rats’, Cell Biol Toxicol, Vol. 28, št. 3, 2012, str. 187–200; Tokumoto J. in drugi, ‘Effects of exposure to clothianidin on the reproductive system of male quails’, J. Vet. Med. Sci., Vol. 75, št. 6, 2013, str. 755–760; Wang Y. in drugi, ‘Metabolism distribution and effect of thiamethoxam after oral exposure in Mongolian racerunner (Eremias argus)’, J. Agric. Food Chem., Vol. 66, št. 28, 2018, str. 7376−7383; Wang X. in drugi, ‘Mechanism of neonicotinoid toxicity: Impact on oxidative stress and metabolism’, Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., Vol. 58, št. 1, 2018, str. 471–507.

[8] Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/784 z dne 29. maja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za odobritev aktivne snovi klotiandin (UL L 132, 30.5.2018, str. 35).

[9] Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0023.

[10] El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M. and Armengaud, C., ‘Effets sublétaux de l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l’abeille (Apis mellifera)’, 23. maj 2014, https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera

Zadnja posodobitev: 8. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov