Postup : 2019/2541(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0139/2019

Předložené texty :

B8-0139/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 19.11

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0199

<Date>21.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0139/2019</NoDocSe>
PDF 190kWORD 56k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, epoxykonazol, fenpyroximát, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiakloprid, tolklofos-methyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyr, trinexapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum a ziram</Titre>

<DocRef>(D060042/02 – 2019/2541(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin</Commission>

Odpovědní poslanci: <Depute>Sylvie Goddyn, Karin Kadenbach, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp</Depute>


B8-0139/2019

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, epoxykonazol, fenpyroximát, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiakloprid, tolklofos-methyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyr, trinexapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum a ziram

(D060042/02 – 2019/2541(RSP))

 

Evropský parlament,

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů[1],

 s ohledem na návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, epoxykonazol, fenpyroximát, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiakloprid, tolklofos-methyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyr, trinexapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum a ziram (D060042/02),

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS[2], a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

 s ohledem na hodnotící zprávu o obnovení vypracovanou podle nařízení Komise (EU) č. 1107/2009 o thiaklopridu[3],

 s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí[4],

 s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

 s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

Souvislosti

A. vzhledem k tomu, že thiakloprid byl schválen od 1. ledna 2005 k používání jako insekticid;

B. vzhledem k tomu, že postup k obnovení schválení thiaklopridu podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012[5] probíhá od roku 2015 a zahrnuje požadované tříleté oznámení; vzhledem k tomu, že současné období schválení uplyne dne 30. dubna 2019;

C. vzhledem k tomu, že schvalovací období účinné látky thiakloprid již bylo prodlouženo prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/524[6];

D. vzhledem k tomu, že Komise nevysvětlila důvody po druhé prodloužení, kromě prohlášení: „Vzhledem k tomu, že se posouzení uvedených látek zdrželo z důvodů, které žadatelé nemohli ovlivnit, skončí platnost schválení uvedených účinných látek pravděpodobně před přijetím rozhodnutí o obnovení schválení.“;

E. vzhledem k tomu, že účelem nařízení (ES) č. 1107/2009 je zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a životního prostředí a současně zajistit konkurenceschopnost zemědělství Unie; vzhledem k tomu, že by měl být kladen zvláštní důraz na ochranu zranitelných skupin obyvatelstva včetně těhotných žen, kojenců a dětí;

F. vzhledem k tomu, že by se měla použít zásada předběžné opatrnosti a že  nařízení (ES) č. 1107/2009, stanoví, že v přípravcích na ochranu rostlin by měly být obsaženy pouze látky, u nichž bylo prokázáno, že mají na rostlinnou výrobu jednoznačně příznivé účinky a že se u nich neočekává, že budou mít škodlivé účinky na zdraví lidí nebo zvířat či nepřijatelné účinky na životní prostředí;

G. vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1107/2009 stanoví, že  pro urychlení schvalování aktivních látek by měly být zavedeny přísné lhůty pro různé kroky postupu, k čemuž jasně nedošlo;

H. vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1107/2009 stanoví, že v zájmu bezpečnosti by měla být doba platnosti schválení účinné látky časově omezena; vzhledem k tomu, že doba platnosti schválení by měla být úměrná možným rizikům spojeným s používáním dotčených látek, ale tato úměra v tomto případě  zjevně chybí;

I. vzhledem k tomu, že aktivní látka thiakloprid je kyano-substituovaný neonikotinoid široce používaný jako náhrada klothianidinu, imidaklopridu a thiamehoxamu, jež jsou v Unii zakázany kromě využití ve sklenících;

J. vzhledem k tomu, že přípravky založené na thiaklopridu jsou používány k postřiku polí mnohem častěji než předtím používané látky klothiadin, imidakloprid a thiamethoxam;

K. vzhledem k tomu, že přípravky s thiaklopridem smějí být používány v době květu, protože se předpokládá, že méně škodí opylovačům;

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

L. vzhledem k tomu, že podle některých nedávných studií působí thiakloprid jako látka narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí[7]. Má genotoxické a cytotoxické účinky[8],[9] a dopady na vývoj nervové soustavy, je neurotoxický[10] a imunotoxický[11];

M. vzhledem k tomu že aktivní látka thiakloprid je považována za látku vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému v databázi pesticidů EU[12] a uvažuje se o jejím nahrazení;

N. vzhledem k tomu, že Evropská agentura pro chemické látky zavedla následující klasifikaci a označení pro aktivní látku thiakloprid: „podezřelý lidský karcinogen a látka, o níž je známo nebo se předpokládá, že je toxická pro reprodukci u člověka“;

O. vzhledem k tomu, že Evropská agentura pro bezpečnost potravin předložila alarmující a neodvolatelné závěry ohledně nebezpečnosti thiaklopridu pro lidské zdraví ve své hodnotící zprávu o obnovení z října 2017 o thiaklopridu, která byla předložena k veřejné konzultaci[13] ;

P. vzhledem k tomu, že na schůzi Výboru pro životní prostřední, veřejné zdraví  a bezpečnost potravin ze dne 16. června 2016, vysvětlil komisař Andriukaitis, že v případě pochyb, pokud jde o kritéria pro látky narušující činnost žláz s vnitřní sekrecí, musí převážit zásada předběžné opatrnosti;

Q. vzhledem k tomu že Francouzská agentura pro životní prostředí vydala nepříznivé stanovisko k aktivní látce thiaklopridu ve své zprávě o neonikotinoidech z května 2018 [14],[15],[16];

R. vzhledem k tomu, že Francie zakázala používání thiaklopridu od září 2018 kvůli jeho předpokládané karcinogenitě;

Ohrožení biologické rozmanitosti

S. vzhledem k tomu, že thiakloprid jde toxický pro včelu medonosnou podobně jako imidakloprid a thiamethoixam [17];

T. vzhledem k tomu, že thiakloprid poškozuje schopnosti učení a paměť včel medonosných, a tak životaschopnost jejich kolonií[18]; vzhledem k tomu, že nedávné vědecké údaje[19] ukazují, že chronické vystavění včel medonosných na polích nízkým koncentracím aktivní látky thiakloprid vede k významným účinkům, jež nejsou smrtelné, jako je zhoršená schopnost snůšky, komunikace a navigace tohoto hmyzu, což znamená, že je třeba se ptát, zda je aktivní látka thiakloprid skutečně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005[20];

U. vzhledem k tomu, že kromě již známých vedlejších účinků neonikotinoidů na opylovače prokázaly nedávné vědecké publikace[21], že aktivní látka thiakloprid poškozuje imunokompetenci včely medonosné, jež je již značně oslabena;

V. vzhledem k tomu, že zvýšení toxicity pro opylovače je důsledkem koktejlového efektu[22] v důsledku používání řady různých pesticidů a insekticidů, včetně thiaklopridu;

1. domnívá se, že návrh prováděcího nařízení Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené nařízením (EU) č. 1107/2009;

2. domnívá se, že rozhodnutí registrovat thiakloprid nelze odůvodnit, protože neexistují dostatečné důkazy, které by svědčily o tom, že bude zabráněno nepřijatelným rizikům pro zvířata, bezpečnost potravin a opylovače;

3. domnívá se, že návrh prováděcího nařízení Komise není založen na naléhavé potřebě používat aktivní látku thiakloprid pro účely zemědělství v Unii;

4. domnívá se, že návrh prováděcího nařízení Komise není v souladu se zásadou předběžné opatrnosti;

5. považuje za vhodné, aby Komise namísto toho navrhla zvláštní status pro včelu medonosnou, který by zohledňoval skutečnost, že opylovači jsou nezbytní pro udržitelné zemědělství, pro produkci plodin a současně pro další volně žijící živočichy nesloužící k výrobě potravin, a aby navrhla změnu, harmonizaci a zvýšení soudržnosti příslušných předpisů v tomto smyslu s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany včely medonosné a dalších opylovačů;

6. vyzývá Komisi, aby stáhla návrh prováděcího nařízení a aby předložila výboru nový návrh, který by zohledňoval chronické účinky aktivní látky thiakloprid na včelu medonosnou, zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí;

7. vyzývá Komisi, aby bezodkladně zakázala aktivní látky třídy neotikotinoidů nebo látky, které působí stejným způsobem, včetně thiaklopriodu;

8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

 

 

[1]Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71.

[2]Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

[3]Hodnotící zprávu o obnovení vypracovaná podle nařízení Komise (EU) č. 1107/2009, Thiakloprid, svazek 1, říjen 2017,https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123

[4] Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

[5]Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).

[6]Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2018/524 ze dne 28. března 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, identického s kmenem AQ 713, klodinafopu, klopyralidu, cyprodinilu, dichlorpropu-P, fosetilu, mepanipyrimu, metkonazolu, metrafenonu, pirimikarbu, Pseudomonas  chlororaphis kmen: MA 342, pyrimethanilu, quinoxyfenu, rimsulfuronu, spinosadu, thiaklopridu, thiamethoxamu, thiramu, tolclofos-methylu, triklopyru, trinexapaku, tritikonazolu a ziramu (Úř. věst. L 88, 4.4.2018, s. 4).

[7] Effects of commercial formulations of deltamethrin and/or thiacloprid on thyroid hormone levels in rat serum. Sekeroglu, V., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22677783

[8] In vitro investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of thiacloprid in cultured human peripheral blood lymphocytes. Kocaman, A.Y., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730181

[9] Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells. Şenyildiz, M., 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886

[10] A critical review of neonicotinoid insecticides for developmental neurotoxicity. Sheets, L.P., 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4732412/

[11] Effects of thiacloprid, deltamethrin and their combination on oxidative stress in lymphoid organs, polymorphonuclear leukocytes and plasma of rats. Birsen Aydin, 2011, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048357511000617

[14] Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 1 – Rapport du groupe de travail Identification des alternatives aux usages autorisés des néonicotinoïdes. Rapport d’expertise collective, Mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome1.pdf

[15] Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 2 – Rapport sur les indicateurs de risque. Rapport d’expertise collective, Mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome2.pdf

[16] Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 3 – Rapport d’appui scientifique et technique sur l’impact agricole. Rapport d’expertise collective, Mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome3.pdf

[20] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).

[22] Traynor, K.S., Pettis, J.S., Tarpy, D.R., Mullin, C.A., Frazier, J.L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., ‘In-hive Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the Eastern United States’, Scientific Reports 6, 15 September 2016, http://www.nature.com/articles/srep33207

Poslední aktualizace: 8. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí