Postup : 2019/2553(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0142/2019

Predkladané texty :

B8-0142/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 19.10

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0198

<Date>{21/02/2019}21.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0142/2019</NoDocSe>
PDF 187kWORD 78k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 a čiastkové kombinácie Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 a MIR162 × 1507, sú z nich zložené alebo vyrobené</Titre>

<DocRef>(D060244/03 – 2019/2553(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín</Commission>

Zodpovední poslanci: <Depute>Bart Staes

Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Valentinas Mazuronis</Depute>


B8‑0142/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 a čiastkové kombinácie Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 a MIR162 × 1507, sú z nich zložené alebo vyrobené

(D060244/03 – 2019/2553(RSP))

 

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 a čiastkové kombinácie Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 a MIR162 × 1507, sú z nich zložené alebo vyrobené (D060244/03),

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách[1], a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

 so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré sa konalo 14. januára 2019 a ktorým sa rozhodlo, že sa nevydá žiadne stanovisko,

 so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie[2],

 so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) 31. mája 2018 a uverejnené 11. júla 2018[3],

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov[4],

 so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

 so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 svojho rokovacieho poriadku,

A. keďže spoločnosť Syngenta Crop Protection AG predložila 10. augusta 2010 prostredníctvom svojho prepojeného podniku Syngenta Crop Protection NV/SA v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 vnútroštátnemu príslušnému orgánu Nemecka žiadosť o umiestnenie na trh potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21, sú z nej zložené alebo vyrobené (ďalej len „žiadosť“), a keďže žiadosť sa týkala aj umiestnenia na trh produktov, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 alebo sú z nej zložené, na iné použitia než potraviny a krmivá, s výnimkou pestovania;

B. keďže rozsah žiadosti, ktorá v čase predloženia zahŕňala všetky čiastkové kombinácie geneticky modifikovanej kukurice Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21, bol následne obmedzený na zahrnutie troch čiastkových kombinácií Bt11 x MIR162 x 1507, MIR162 x 1507 x GA21 a MIR162 x 1507, nezávisle od ich pôvodu na použitie v potravinách a krmivách, na účely dovozu a spracovania;

C. keďže kukurica so štyrmi transformačnými zmenami Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 bola vyprodukovaná konvenčným krížením s cieľom skombinovať štyri samostatné transformačné zmeny kukurice, čo viedlo okrem iného k exprimácii dvoch rôznych proteínov Cry (známych tiež ako proteíny Bt) na ochranu pred niektorými škodcami z radu Lepidoptera, a k exprimácii proteínov na toleranciu voči glyfozátu a glufosinátu;

D. keďže úrad EFSA prijal v súvislosti s touto žiadosťou kladné stanovisko; keďže člen panelu EFSA pre geneticky modifikované organizmy (panel EFSA pre GMO) však vyjadril menšinové stanovisko;

Nedostatok údajov o troch čiastkových kombináciách

E. keďže žiadateľ neposkytol údaje o žiadnej z troch čiastkových kombinácií, ani neodôvodnil, prečo ich nepovažuje za potrebné na posúdenie rizika; keďže úrad EFSA nepožiadal o údaje o týchto troch čiastkových kombináciách; keďže nie je známe, či tieto tri čiastkové kombinácie boli už vôbec vyprodukované;

Menšinové stanovisko úradu EFSA

F. keďže v menšinovom stanovisku, ktoré prijal člen panelu EFSA pre GMO, sa uvádza, že je neprijateľné, aby sa „posúdeniam“ geneticky modifikovaných plodín (t. j. troch čiastkových kombinácií), pre ktoré neboli poskytnuté žiadne údaje, prisudzovala rovnaká váha a spoľahlivosť ako posúdeniam geneticky modifikovaných plodín, pre ktoré sa poskytli a posúdili príslušné údaje;

G. keďže podľa menšinového stanoviska zo štúdií vyplýva, že boli pozorované vedľajšie účinky, ktoré za určitých podmienok expozície voči proteínom Bt môžu mať vplyv na imunitný systém, a že niektoré proteíny Bt môžu mať adjuvantné vlastnosti, čo znamená, že môžu zvyšovať alergénnosť iných proteínov, s ktorými prichádzajú do kontaktu;

H. keďže v menšinovom stanovisku sa konštatuje, že hoci pri žiadnom použití spojenom s exprimáciou proteínov Bt neboli nikdy zistené žiadne nežiaduce účinky, „nemohli sa pozorovať na základe toxikologických štúdií [...], ktoré sa v súčasnosti odporúčajú a vykonávajú na posúdenie bezpečnosti geneticky modifikovaných rastlín v úrade EFSA, pretože nezahŕňajú náležité testy na tento účel“[5];

I. keďže v menšinovom stanovisku sa takisto uvádza, že vzhľadom na nedostatok údajov o troch čiastkových kombináciách „nemožno vylúčiť riziko zvýšenej exprimácie novo exprimovaných proteínov Bt a prípadného kumulatívneho účinku ich kombinácie na imunitný systém (ktorý môže napr. vyústiť do adjuvantnej činnosti)“ a že nie je možné objasniť úlohu geneticky modifikovaných organizmov (GMO) pri zvyšovaní alergického rizika, a teda ani plne ochrániť spotrebiteľov, ktorí môžu byť ohrození;

Absencia posúdenia a kontrol doplnkových herbicídov a ich rezíduí

J. keďže používanie doplnkových herbicídov, v tomto prípade glufosinátu a glyfozátu, je súčasťou bežných poľnohospodárskych postupov pri pestovaní rastlín rezistentných na herbicídy, a preto možno očakávať, že budú vystavené vyšším aj opakovaným dávkam, čo povedie nielen k vyššiemu zaťaženiu rezíduami pri zbere, a teda aj v dovezenom výrobku, ale môžu ovplyvniť aj zloženie geneticky modifikovanej rastliny a jej agronomické vlastnosti;

K. keďže používanie glufosinátu v Únii nie je povolené, pretože bol klasifikovaný ako toxický pre reprodukciu, a teda sa naň vzťahujú hraničné kritériá stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009[6];

L. keďže pretrvávajú otázky v súvislosti s karcinogenitou glyfozátu; keďže úrad EFSA dospel v novembri 2015 k záveru, že glyfozát pravdepodobne nie je karcinogénny, a Európska chemická agentúra (ECHA) dospela v marci 2017 k záveru, že nie je potrebná jeho klasifikácia; keďže naopak Medzinárodná agentúra Svetovej zdravotníckej organizácie pre výskum rakoviny klasifikovala v roku 2015 glyfozát ako pravdepodobný karcinogén pre človeka;

M. keďže podľa panelu EFSA pre prípravky na ochranu rastlín a ich rezíduá nemožno vo všeobecnosti vyvodiť závery o bezpečnosti rezíduí z postrekov geneticky modifikovaných plodín prípravkami s obsahom glyfozátu[7]; keďže prídavné látky a ich zmesi používané v komerčných prípravkoch na postrekovanie glyfozátom môžu prejavovať vyššiu toxicitu ako účinná zložka samotná[8];

N. keďže Únia už odstránila z trhu prídavnú látku glyfozátu známu ako etoxylovaný alkylamín vzhľadom na riziko jej toxicity; keďže problematické prídavné látky a zmesi však môžu byť povolené v krajinách, v ktorých sa pestuje táto geneticky modifikovaná kukurica (v súčasnosti Argentína, Kanada a Japonsko);

O. keďže informácie o hladinách rezíduí herbicídov a ich metabolitov sú nevyhnutné pre dôkladné posúdenie rizík, pokiaľ ide o geneticky modifikované rastliny odolné voči herbicídom; keďže rezíduá z postreku herbicídmi nepatria do pôsobnosti panelu EFSA pre GMO; keďže rezíduá z postreku geneticky modifikovanej kukurice Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 alebo troch čiastkových kombinácií herbicídmi neboli posúdené;

P. keďže navyše metabolity doplnkových herbicídov, ktoré sa vyskytujú na rastlinách obsahujúcich viaceré zmeny, sa môžu líšiť od metabolitov na rodičovských rastlinách, čo úrad EFSA nezohľadnil vo svojom posúdení;

Q. keďže podľa nezávislej štúdie[9] úrad EFSA mal požadovať, aby žiadateľ predložil údaje z poľných pokusov s najvyššou dávkou herbicídov, akú dokážu rastliny tolerovať; keďže materiál z týchto rastlín sa mal posúdiť, pokiaľ ide o toxicitu pre orgány, reakcie imunitného systému a reprodukčnú toxicitu, pričom sa mali vziať do úvahy aj kombinačné účinky s inými rastlinnými zlúčeninami a toxínmi Bt;

R. keďže členské štáty nie sú v rámci koordinovaného viacročného kontrolného programu Únie na roky 2019, 2020 a 2021 povinné merať rezíduá glufosinátu alebo glyfozátu na dovážanej kukurici s cieľom kontrolovať súlad s maximálnymi hladinami rezíduí (MRL)[10]; keďže nemožno zaručiť, že rezíduá glyfozátu a glufosinátu na geneticky modifikovanej kukurici Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 alebo troch čiastkových kombináciách budú v súlade s MRL Únie;

Nedostatočná demokratická legitimita

S. keďže Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003 hlasovaním 14. januára 2019 rozhodol, že sa nevydá žiadne stanovisko, čo znamená, že kvalifikovaná väčšina členských štátov povolenie nepodporila;

T. keďže v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území, a v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu predloženému 14. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, Komisia vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 rozhodnutia o povoleniach prijímala bez podpory stanoviska výboru členských štátov a že vrátenie dokumentácie Komisii na konečné rozhodnutie, čo je skutočne výnimkou v prípade postupu ako takého, sa stalo normou pri rozhodovaní o povoľovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív; keďže predseda Komisie Juncker pri viacerých príležitostiach odsúdil túto prax ako nedemokratickú[11];

U. keďže Európsky parlament 28. októbra 2015 v prvom čítaní[12] zamietol legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový návrh;

1. domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2. domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nie je v súlade s právom Únie, pretože nie je zlučiteľný s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorým je podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002[13] poskytovať základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečovať efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3. žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4. vyzýva Komisiu, aby nepovolila dovoz žiadnych geneticky modifikovaných rastlín na použitie v potravinách alebo krmivách, u ktorých bola vyvolaná tolerancia voči herbicídu, ktorého použitie v Únii nie je povolené, v tomto prípade glufosinátu;

5. vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne geneticky modifikované rastliny odolné voči herbicídom bez úplného posúdenia rezíduí z postrekov doplnkovými herbicídmi, metabolitmi a ich komerčnými zmesami, ktoré sa používajú v krajinách, kde sa rastliny pestujú;

6. vyzýva Komisiu, aby plne začlenila posúdenie rizika používania doplnkových herbicídov a ich rezíduí do posúdenia rizika geneticky modifikovaných rastlín rezistentných na herbicídy, bez ohľadu na to, či je geneticky modifikovaná plodina určená na pestovanie v Únii alebo dovážaná ako potravina alebo krmivo;

7. vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne čiastkové kombinácie transformačných zmien, kým ich úrad EFSA dôkladne nezhodnotí na základe úplných údajov, ktoré poskytne žiadateľ;

8. vyzýva úrad EFSA, aby ďalej rozvíjal a systematicky používal metódy, ktoré umožňujú identifikáciu nežiaducich účinkov transformačných zmien, ktoré sú známe a očakávané, napríklad v súvislosti s adjuvantnými vlastnosťami toxínov Bt;

9. opätovne potvrdzuje svoj záväzok napredovať v práci na návrhu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011; vyzýva Radu, aby bezodkladne pokročila vo svojej práci v súvislosti s návrhom Komisie;

10. vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie GMO, kým sa postup povoľovania neupraví tak, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

11. vyzýva Komisiu, aby stiahla návrhy povolení GMO, ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko, či už na účely pestovania, alebo na použitie v potravinách alebo krmivách;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

 

[1] Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

[2] Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

[3] Vedecké stanovisko k posúdeniu geneticky modifikovanej kukurice Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 a troch čiastkových kombinácií nezávisle od ich pôvodu na použitie v potravinách a krmivách podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 (žiadosť EFSA-GMO-DE-2010-86), Vestník EFSA 2018, 16(7):5309, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5309

[4] Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).

– Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 71).

– Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 19).

– Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 17).

– Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 15).

– Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z týchto genetických modifikácií, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 108).

– Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 111).

– Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 76).

– Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 80).

– Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 70).

– Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 73).

– Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 83).

– Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 34).

– Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 71).

– Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 307, 30.8.2018, s. 67).

– Uznesenie z 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 337, 20.9.2018, s. 54).

– Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 55).

– Uznesenie zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6 sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 60).

– Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 122).

– Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 127).

– Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejku MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) a MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 133).

– Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 59122 (DAS-59122-7), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0051).

– Uznesenie z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve z udalostí MON 87427, MON 89034 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/420/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0052).

– Uznesenie z 3. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh potraviny a krmivá vyrobené z geneticky modifikovanej cukrovej repy H7-1 (KM-ØØØH71-4) (Prijaté texty, P8_TA(2018)0197).

– Uznesenie z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu GA21 (MON-ØØØ21-9), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0221).

– Uznesenie z 30. mája 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovanú kukuricu kombinujúcu dva alebo tri z transformácií 1507, 59122, MON 810 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0222).

– Uznesenie z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2018)0416),

– Uznesenie z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve, tri alebo štyri z transformácií MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/366/EÚ (Prijaté texty, P8_TA(2018)0417).

– Uznesenie z 31. januára 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/327/EÚ, pokiaľ ide o obnovenie povolenia na uvedenie na trh krmív, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú línie Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 alebo sú z nej zložené, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Prijaté texty, P8_TA(2019)0057).

– Uznesenie z 31. januára 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 5307 (SYN-Ø53Ø7-1, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2019)0058).

– Uznesenie z 31. januára 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87403 (MON-874Ø3-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2019)0059).

– Uznesenie z 31. januára 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2019)0060).

 

[6] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

[7] Záver EFSA z partnerského preskúmania účinnej látky glyfozát z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. Vestník EFSA 2015; 13(11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

[10] Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/555 z 9. apríla 2018 (Ú. v. EÚ L 92, 10.4.2018, s. 6).

[11] Napríklad v úvodnom vyhlásení na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnutom do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (Štrasburg, 15. júla 2014) alebo v správe o stave Únie za rok 2016 (Štrasburg, 14. septembra 2016).

[12] Ú. v. EÚ C 355, 5.10.2018, s. 165.

[13] Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

Posledná úprava: 7. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia