Päätöslauselmaesitys - B8-0143/2019Päätöslauselmaesitys
B8-0143/2019

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI olla vastustamatta delegoidun asetuksen (EU) 2017/1799 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bank of Englandin vapauttamisesta asetuksessa (EU) N:o 600/2014 säädetyistä kauppaa edeltävistä ja sen jälkeisistä avoimuusvaatimuksista 30. tammikuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta

22.2.2019 - (C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))

työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti
Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Asiasta vastaava jäsen: Roberto Gualtieri

Menettely : 2019/2546(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0143/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0143/2019
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0143/2019

Luonnos Euroopan parlamentin päätökseksi olla vastustamatta delegoidun asetuksen (EU) 2017/1799 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bank of Englandin vapauttamisesta asetuksessa (EU) N:o 600/2014 säädetyistä kauppaa edeltävistä ja sen jälkeisistä avoimuusvaatimuksista 30. tammikuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta

(C(2019)00793 – 2019/2546(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2019)00793),

–  ottaa huomioon komission 30. tammikuuta 2019 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 21. helmikuuta 2019 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 15. toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014[1] ja erityisesti sen 1 artiklan 9 kohdan ja 50 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että säädöstä muuttava delegoitu säädös sisältää merkittäviä muutoksia, joilla varmistetaan, että Bank of England voi edelleen hyötyä siihen tällä hetkellä asetuksen (EU) N:o 600/2014 1 artiklan 9 kohdan mukaisesti sovelletusta poikkeuksesta sen jälkeen, kun Yhdistyneen kuningaskunnan asema muuttuu kolmanneksi maaksi;

B.  toteaa, että parlamentti on tietoinen tämän säädöksen nopean hyväksymisen merkityksestä, jotta voidaan varmistaa Euroopan unionin varautuminen siihen tilanteeseen, että Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista ilman erosopimusta;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

Päivitetty viimeksi: 22. helmikuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö