Förslag till resolution - B8-0144/2019Förslag till resolution
B8-0144/2019

REKOMMENDATION TILL BESLUT om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 30 januari 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 med avseende på förteckningen över undantagna enheter

22.2.2019 - (C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))

i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Ansvarig ledamot: Roberto Gualtieri

Förfarande : 2019/2547(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0144/2019
Ingivna texter :
B8-0144/2019
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B8‑0144/2019

Förslag till Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 30 januari 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 med avseende på förteckningen över undantagna enheter

(C(2019)00794 – 2019/2547(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2013)00794),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 30 januari 2019, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 21 februari 2019 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning[1], särskilt artiklarna 2.4 och 30.5,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den delegerade akten innehåller viktiga ändringar för att säkerställa att Förenade kungarikets centralbank och offentliga organ som förvaltar eller medverkar i förvaltningen av statsskulden undantas från rapporteringsskyldigheten enligt artikel 4 och kravet på transparens i återanvändningen enligt artikel 15 i förordning (EU) 2015/2365.

B.  Europaparlamentet erkänner vikten av ett snabbt antagande av denna akt för att säkerställa Europeiska unionens beredskap i händelse av att Förenade kungariket lämnar unionen utan ett utträdesavtal.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

 

Senaste uppdatering: 28 februari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy