Procedura : 2019/2549(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0145/2019

Teksty złożone :

B8-0145/2019

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0161

<Date>{22/02/2019}22.2.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0145/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 48k

<TitreType>ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożone zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 648/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu podmiotów wyłączonych spoza zakresu niniejszego rozporządzenia</Titre>

<DocRef>(C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))</DocRef>


<Commission>{ECON}Komisja Gospodarcza i Monetarna</Commission>

Poseł odpowiedzialny: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>


B8‑0145/2019

Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 648/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu podmiotów wyłączonych spoza zakresu niniejszego rozporządzenia

(C(2019)00791 – 2019/2549(DEA))

 

Parlament Europejski,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2019)00791),

 uwzględniając pismo Komisji z dnia 30 stycznia 2019 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

 uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z dnia 21 lutego 2019 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

 uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji[1], w szczególności jego art. 1 ust. 6 i art. 82 ust. 6,

 uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Gospodarczej i Monetarnej,

 uwzględniając art. 105 ust. 6 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że akt delegowany zawiera istotne zmiany mające na celu zagwarantowanie, że bank centralny i organy publiczne Zjednoczonego Królestwa, odpowiedzialne za zarządzanie długiem publicznym lub które uczestniczą w takim zarządzaniu, zostaną zwolnione z wymogów w zakresie rozliczania i zgłaszania oraz z wymogu stosowania technik ograniczania ryzyka w odniesieniu do nierozliczonych transakcji określonych w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012;

B. mając na uwadze, że Parlament uznaje znaczenie szybkiego przyjęcia tego aktu w celu zapewnienia gotowości Unii Europejskiej na wypadek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy o wystąpieniu;

1. oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

 

[1] Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności