Projekt rezolucji - B8-0146/2019Projekt rezolucji
B8-0146/2019

ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2016/522 w odniesieniu do objęcia Banku Anglii i Urzędu ds. Zarządzania Długiem Publicznym Zjednoczonego Królestwa wyłączeniem z zakresu stosowania rozporządzenia (UE) nr 596/2014

22.2.2019 - (C(2019)00792 – 2019/2550(DEA))

złożone zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu
Komisja Gospodarcza i Monetarna

Poseł odpowiedzialny: Roberto Gualtieri

Procedura : 2019/2550(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0146/2019
Teksty złożone :
B8-0146/2019
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B8‑0146/2019

Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2016/522 w odniesieniu do objęcia Banku Anglii i Urzędu ds. Zarządzania Długiem Publicznym Zjednoczonego Królestwa wyłączeniem z zakresu stosowania rozporządzenia (UE) nr 596/2014

(C(2019)00792 – 2019/2550(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2019)00792),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 30 stycznia 2019 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z dnia 21 lutego 2019 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE[1], w szczególności jego art. 6 ust. 5 i art. 35 ust. 5,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej dotyczące decyzji,

–  uwzględniając art. 105 ust. 6 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zmieniający akt delegowany zawiera istotne zmiany mające na celu zagwarantowanie, że po zmianie statusu Zjednoczonego Królestwa na status państwa trzeciego Bank Anglii i Urząd ds. Zarządzania Długiem Publicznym Zjednoczonego Królestwa nadal będą korzystały z obowiązującego wyłączenia zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 ;

B.  mając na uwadze, że Parlament zdaje sobie sprawę ze znaczenia, jakie szybkie przyjęcie tego aktu ma dla zapewnienia gotowości Unii Europejskiej na wypadek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy o wystąpieniu;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

 

Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności