Πρόταση ψηφίσματος - B8-0147/2019Πρόταση ψηφίσματος
B8-0147/2019

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για την παράταση του άρθρου 159 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου

4.3.2019 - (2019/2545(RSO))

σύμφωνα με το άρθρο 159 παράγραφος 4 του Κανονισμού

του Προεδρείου

Διαδικασία : 2019/2545(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0147/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0147/2019
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0147/2019

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παράταση του άρθρου 159 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου

(2019/2545(RSO))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 342 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό αριθ. 1 του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 1958, περί του καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας[1],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου[2] και τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2264 του Συμβουλίου[3],

–  έχοντας υπόψη τον Κώδικα Συμπεριφοράς για την Πολυγλωσσία που ενέκρινε το Προεδρείο στις 16 Ιουνίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την από 26 Φεβρουαρίου 2014 απόφασή του[4] που παρατείνει την εφαρμογή του άρθρου 159 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου και τις μεταγενέστερες αποφάσεις του Προεδρείου που παρατείνουν την παρέκκλιση από το άρθρο 158 μέχρι το τέλος της παρούσας περιόδου,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 158 και 159 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 158, όλα τα έγγραφα του Κοινοβουλίου πρέπει να συντάσσονται στις επίσημες γλώσσες, και ότι όλοι οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ομιλούν στο Κοινοβούλιο στην επίσημη γλώσσα της επιλογής τους, με διερμηνεία στις άλλες επίσημες γλώσσες,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 159, παρεκκλίσεις από το άρθρο 158 είναι επιτρεπτές έως τη λήξη της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου εάν και στο μέτρο που δεν διατίθεται επαρκής αριθμός διερμηνέων και μεταφραστών σε μία επίσημη γλώσσα, παρά το ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για κάθε επίσημη γλώσσα για την οποία θεωρείται αναγκαία παρέκκλιση, το Προεδρείο, κατόπιν προτάσεως του Γενικού Γραμματέα και λαμβάνοντας υπόψη τις προσωρινές ειδικές διατάξεις που εκδίδει το Συμβούλιο σύμφωνα με τις Συνθήκες σχετικά με τη διατύπωση των νομοθετικών πράξεων, διαπιστώνει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις και επανεξετάζει την απόφασή του ανά εξάμηνο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 920/2005 και (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2264 του Συμβουλίου προβλέπουν σταδιακό περιορισμό της παρέκκλισης όσον αφορά την ιρλανδική γλώσσα και, ελλείψει άλλου κανονισμού του Συμβουλίου που να ορίζει διαφορετικά, την παύση της εν λόγω παρέκκλισης από την 1η Ιανουαρίου 2022·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλα τα μέτρα που ελήφθησαν, το δυναμικό στην κροατική, στην ιρλανδική και στη μαλτέζικη γλώσσα δεν αναμένεται να είναι τέτοιο, ώστε να καταστήσει δυνατή την ύπαρξη πλήρους υπηρεσίας διερμηνείας στις εν λόγω γλώσσες από την έναρξη της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις έντονες και διαρκείς διοργανικές προσπάθειες και παρά τη σημαντική επιτευχθείσα πρόοδο, ο αριθμός των εξειδικευμένων μεταφραστών εξακολουθεί να αναμένεται να είναι τόσο περιορισμένος ως προς την ιρλανδική γλώσσα, ώστε να μην μπορεί να διασφαλισθεί πλήρης κάλυψη της συγκεκριμένης γλώσσας στο ορατό μέλλον, βάσει του άρθρου 158 του Κανονισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 920/2005 και (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2264 του Συμβουλίου, αυξανόμενος αριθμός νομοθετικών πράξεων πρέπει να μεταφράζεται στην ιρλανδική γλώσσα, γεγονός που μειώνει τη δυνατότητα μετάφρασης άλλων κοινοβουλευτικών εγγράφων στην εν λόγω γλώσσα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 159 παράγραφος 4 του Κανονισμού ορίζει ότι, κατόπιν αιτιολογημένης σύστασης του Προεδρείου, το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει, στο τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου, να παρατείνει την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των προαναφερθέντων, το Προεδρείο έχει συστήσει την παράταση του άρθρου 159 έως το τέλος της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου·

1.  αποφασίζει την παράταση του άρθρου 159 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

 

Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου