Procedura : 2019/2545(RSO)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0147/2019

Teksty złożone :

B8-0147/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2019 - 9.4
CRE 12/03/2019 - 9.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0138

<Date>{04/03/2019}4.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0147/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 49k

<TitreType>ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożone zgodnie z art. 159 ust. 4 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>o przedłużeniu stosowania art. 159 Regulaminu Parlamentu do końca dziewiątej kadencji parlamentarnej</Titre>

<DocRef>(2019/2545(RSO))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Prezydium</Depute>

</RepeatBlock-By>B8‑0147/2019


Decyzja Parlamentu Europejskiego o przedłużeniu stosowania art. 159 Regulaminu Parlamentu do końca dziewiątej kadencji parlamentarnej

(2019/2545(RSO))

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 342 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając rozporządzenie Rady nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z dnia 15 kwietnia 1958 r.[1],

 uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 920/2005[2] oraz rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2015/2264[3],

 uwzględniając Kodeks postępowania w kwestii wielojęzyczności przyjęty przez Prezydium 16 czerwca 2014 r.,

 uwzględniając swoją decyzję z dnia 26 lutego 2014 r.[4] o przedłużeniu stosowania art. 159 Regulaminu Parlamentu Europejskiego do końca ósmej kadencji parlamentarnej oraz podjęte w jej następstwie decyzje Prezydium dotyczące przedłużenia czasu obowiązywania odstępstwa od postanowień art. 158 Regulaminu do końca tej kadencji,

 uwzględniając art. 158 i 159 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w myśl art. 158 Regulaminu wszystkie dokumenty Parlamentu są sporządzane w językach urzędowych, zaś wszyscy posłowie mają prawo do wypowiadania się w Parlamencie w wybranym przez siebie języku urzędowym, przy czym zapewnia się tłumaczenie ustne na inne języki urzędowe;

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 159 Regulaminu do końca ósmej kadencji dopuszczalne są odstępstwa od postanowień art. 158, jeżeli i w stopniu, w jakim liczba wymaganych lingwistów dla danego języka urzędowego jest niewystarczająca pomimo tego, że podjęto odpowiednie środki zaradcze; mając na uwadze, że w odniesieniu do każdego języka urzędowego, w przypadku którego zastosowanie odstępstwa uznaje się za konieczne, Prezydium – na wniosek sekretarza generalnego i z należytym uwzględnieniem tymczasowych ustaleń specjalnych przyjętych przez Radę na podstawie Traktatów, dotyczących sporządzania aktów prawnych – jest zobowiązane do upewnienia się, czy warunki te zostały spełnione, oraz do przeglądu swojej decyzji co sześć miesięcy;

C. mając na uwadze, że rozporządzenie Rady (WE) nr 920/2005 i rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2015/2264 przewidują stopniowe ograniczenie odstępstwa w odniesieniu do języka irlandzkiego oraz, w przypadku braku innego rozporządzenia Rady stwierdzającego inaczej, wygaśnięcie tego odstępstwa z dniem 1 stycznia 2022 r.;

D. mając na uwadze, że mimo odpowiednich środków zaradczych oczekuje się, że liczba pracowników dla języków chorwackiego, irlandzkiego i maltańskiego nie pozwoli na zapewnienie pełnej obsługi tłumaczeń ustnych w tych językach od początku dziewiątej kadencji;

E. mając na uwadze, że mimo nieustających międzyinstytucjonalnych wysiłków i znacznych postępów wciąż należy się spodziewać, że liczba wykwalifikowanych tłumaczy w przypadku języka irlandzkiego będzie tak ograniczona, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będzie można zapewnić pełnej obsługi tego języka zgodnie z art. 158 Regulaminu; mając na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 920/2005 i rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) 2015/2264 coraz większa liczba aktów prawnych musi zostać przetłumaczona na język irlandzki, co ogranicza możliwość tłumaczenia innych dokumentów parlamentarnych na ten język;

F. mając na uwadze, że art. 159 ust. 4 przewiduje, że na podstawie uzasadnionego zalecenia Prezydium Parlament może pod koniec kadencji podjąć decyzję o przedłużeniu stosowania tego artykułu,

G. mając na uwadze, że w związku z powyższym Prezydium zaleciło przedłużenie stosowania art. 159 Regulaminu do końca dziewiątej kadencji,

1. postanawia przedłużyć stosowanie art. 159 Regulaminu Parlamentu do końca dziewiątej kadencji parlamentarnej;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji tytułem informacji.

 

[1] Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 385/58.

[2] Rozporządzenie Rady (WE) nr 920/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenie nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz wprowadzające tymczasowe środki stanowiące odstępstwa od tych rozporządzeń (Dz.U. L 156 z 18.6.2005, s. 3).

[3] Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2015/2264 z dnia 3 grudnia 2015 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, oraz stopniowo wycofujące te środki tymczasowe (Dz.U. L 322 z 8.12.2015, s. 1).

[4] Dz.U. C 285 z 29.8.2017, s. 164.

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności