Διαδικασία : 2019/2575(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0153/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0153/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.22

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


<Date>{06/03/2019}6.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0153/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 49k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους</Titre>

<DocRef>(2019/2575(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas</Depute>

<Commission>{EFDD}εξ ονόματος της Ομάδας EFDD</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0153/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους

(2019/2575(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Συνδεσιμότητα για ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit» (COM(2016)0587) και το έγγραφο «5G για την Ευρώπη:  σχέδιο δράσης» (COM(2016)0588),

 έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και τις διαδικασίες που υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές δημόσιων συμβάσεων των τρίτων χωρών (COM(2016)0034),

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση[1] (οδηγία NIS),

 έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο») (COM(2017)0477),

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών[2],

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού (COM(2018)0630),

 έχοντας υπόψη την υπόθεση επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ (WT/DS549/6) της 1ης Ιουνίου 2018 σχετικά με ορισμένα μέτρα που επέβαλε η Κίνα αναφορικά με τη μεταφορά αλλοδαπής τεχνολογίας στην Κίνα,

 έχοντας υπόψη τη θέση του που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση, της 14ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση[3],

 έχοντας υπόψη τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας για μία συνολική συμφωνία για τις επενδύσεις,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στις ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών πέμπτης γενιάς (5G), έχουν ανοίξει τον δρόμο για νέους τρόπους ως προς την παραγωγή, διανομή και παράδοση των αγαθών και των υπηρεσιών, και για την αλληλεπίδραση μεταξύ των συσκευών και μεταξύ των πολιτών, των δημόσιων διοικήσεων και άλλων κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, και ότι συνεπώς διαθέτουν τη δυνατότητα να δώσουν ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβερνοασφάλεια στις ΤΠΕ, η προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών, ο σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων και η προστασία από εξωτερικές απειλές στον κυβερνοχώρο αποτελούν προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της τεχνολογικής κυριαρχίας των πολιτών της ΕΕ και, εν τέλει, για την επίτευξη ευημερίας και την υποστήριξη της δημοκρατίας στην ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα και οι δοκιμές 5G συμβαδίζουν ελάχιστα με τη διεθνή πίεση για την ανάπτυξη και την εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας 5G, ενώ ορισμένες επιστημονικές μελέτες έχουν εγείρει ανησυχίες και αβεβαιότητες όσον αφορά τόσο την ασφάλειά της όσο και την προστασία που παρέχει, ιδίως σε σχέση με τους κινδύνους της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγγύηση της κυβερνοασφάλειας για τα δίκτυα 5G αποτελεί νέα και σύνθετη πρόκληση λόγω του εικονικού και αποκεντρωμένου χαρακτήρα της 5G και της κατακερματισμένης και εξαιρετικά εξειδικευμένης αλυσίδας αξίας της, από την παραγωγή έως την αποστολή, την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση, τις λειτουργίες, τη συντήρηση και τις επικαιροποιήσεις λογισμικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χρειάζεται να καλύψει το κενό όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια στις υποδομές ζωτικής σημασίας στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, των μεταφορών, της υγείας, της άμυνας και της ασφάλειας, μεταξύ άλλων·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση ασφαλών και προστατευμένων δικτύων 5G αποτελεί καθήκον που δεν μπορεί να επιτευχθεί από μεμονωμένους κατασκευαστές ή διαχειριστές συστημάτων, αλλά απαιτεί αποτελεσματική συντονισμένη δράση από όλες τις αρμόδιες εθνικές και διεθνείς αρχές·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να ηγηθεί της ανάπτυξης τεχνολογιών κυβερνοασφάλειας στηρίζοντας τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στον εν λόγω τομέα και προωθώντας όλες τις αλλαγές στην αξιακή αλυσίδα που θα μπορούσαν να μειώσουν την ενωσιακή εξάρτηση από την ξένη τεχνολογία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αναπτύσσει σειρά μέτρων για την εγγύηση της κυβερνοασφάλειας , συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών και της πράξης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, που θα πρέπει να εφαρμοστούν ταχέως και να παρακολουθούνται συνεχώς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνουν αποτελεσματικά σε όλες τις αναγκαίες επικαιροποιήσεις και αναθεωρήσεις·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ενωσιακή αγορά 5G έχει αυξηθεί η παρουσία Κινέζων και άλλων παρόχων τεχνολογίας από τρίτες χώρες, ιδίως κρατικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων που στερούνται διαφάνειας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβαιότητα αποτελεί έναν από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους για την επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση της επίτευξης ίσων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ξένες εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίσουν το υφιστάμενο κενό στα ενωσιακά πρότυπα για την προστασία των δεδομένων, το οποίο υφίσταται μεταξύ του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων και των διαφορετικών απαιτήσεων που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Κίνα διαπραγματεύονται μια συνολική συμφωνία για τις επενδύσεις από το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη συμφωνία θα συμβάλει στην επίλυση ζητημάτων πρόσβασης στην αγορά, στη θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επενδύσεων και στη θέσπιση βασικών εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν προκύψει  στοιχεία, αν και ενδεχομένως ασαφή, όσον αφορά την έλλειψη ασφάλειας στον εξοπλισμό που παρέχεται από προμηθευτές τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα ατομικά δικαιώματα στην ιδιωτικότητα και την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών στην ΕΕ·

1. τονίζει ότι θα πρέπει στην ανάπτυξη και την εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας 5G να τηρείται η αρχή της προφύλαξης και όλοι οι κοινωνικοοικονομικοί φορείς να προβλέπουν ενδεχόμενες επιπτώσεις στην ασφάλεια και την προστασία και να λαμβάνουν αναλογικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης γνωστοποίησης παραγόντων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον·

2. τονίζει ότι θα πρέπει οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της τεχνολογίας 5G και των τεχνολογιών που διευκολύνει, από το Διαδίκτυο των Αντικειμένων έως την τεχνητή νοημοσύνη, να αξιολογηθούν διεξοδικά, και να ληφθούν μέτρα προκειμένου η μετάβαση στην ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit να πραγματοποιηθεί κατά τρόπο δίκαιο και ισότιμο για όλους και βάσει της ηθικής ευθύνης·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα φιλικό προς την καινοτομία περιβάλλον για τους ενωσιακούς προμηθευτές, προκειμένου αυτοί να αναπτύσσουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες, και να υποστηρίξουν την επιχειρηματικότητα της ΕΕ στην ανάπτυξη και την εμπορική εκμετάλλευση ασφαλών και προστατευμένων δικτύων 5G, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι όλες οι επιχειρήσεις στην ψηφιακή οικονομία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα έχουν πρόσβαση στις δυνατότητές της·

4. υπενθυμίζει ότι η κυβερνοασφάλεια είναι μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ΕΕ, και ότι η αποτυχία σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσε να παραβιάζει την ιδιωτική ζωή και τα θεμελιώδη δικαιώματα των καταναλωτών και των παραγωγών της ΕΕ, να υπονομεύει σοβαρά την εμπιστοσύνη των πολιτών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες ΤΠΕ και, εν τέλει, να προκαλεί σοβαρή οικονομική ζημία· ζητεί τη δημιουργία ενός δικτύου ασφαλούς εξ ορισμού και εκ σχεδιασμού·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά στην εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια και να συνδυάσουν μέτρα τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος κενών ασφάλειας και παραβίασης δεδομένων σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα· θεωρεί ότι στα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται η πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας, οι απαιτήσεις διαμόρφωσης και οι επιχειρησιακές διαδικασίες και πρακτικές, καθώς και η προώθηση της κυβερνοϋγιεινής και της ψηφιακής παιδείας·

6. πιστεύει ότι ο ενωσιακός οργανισμός για την κυβερνοασφάλεια (ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών -ENISA) διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ανάλυση πιθανών απειλών που προέρχονται από ξένους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, και στον συντονισμό μιας κοινής προσέγγισης μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών και των κυβερνοεπιθέσεων·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ταχέως τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία και να ενισχύσουν τη διαχείριση των πρώτων υλών σε όλη τη διάρκεια ζωής τους, καθώς και την ανακύκλωση των αποβλήτων, ούτως ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση της ΕΕ σε πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας, οι οποίες είναι θεμελιώδεις για τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και τις αναδυόμενες καινοτομίες·

8. θεωρεί ότι πρέπει επειγόντως να αντιμετωπιστούν οι πιθανές απειλές για την τεχνολογική ασφάλεια που θέτει η τρέχουσα διείσδυση ξένων προμηθευτών στην αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, μέσω μιας κοινής προσέγγισης όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύουν και να παρακολουθούν την ασφάλεια των συστημάτων ΤΠΕ στα οποία υπάρχει έντονη παρουσία τεχνολογιών τρίτων χωρών, μεταξύ άλλων με την εκτέλεση δοκιμών προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων·

10. τονίζει ότι οι προμηθευτές τρίτων χωρών δεν θα πρέπει να υφίστανται διακρίσεις λόγω της χώρας καταγωγής τους, αλλά ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η διαφάνεια αυτών των εταιρειών, τα πρότυπά τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και η ύπαρξη αμοιβαίων προϋποθέσεων για τις ευρωπαϊκές εταιρείες στη χώρα καταγωγής, προκειμένου να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού·

11. τονίζει ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση Κινέζοι ή άλλοι προμηθευτές και επιχειρηματίες από τρίτες χώρες να θέτουν σε κίνδυνο τα ατομικά δικαιώματα που κατοχυρώνονται από το ενωσιακό δίκαιο, ακόμη και εάν υφίστανται διαφορετικές απαιτήσεις βάσει του εθνικού δικαίου στη χώρα καταγωγής τους·

12. ζητεί από το Συμβούλιο να εξετάσει θετικά την επανέναρξη των συζητήσεων για τη νέα αναθεωρημένη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία που περιορίζει την πρόσβαση των ξένων προϊόντων στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ σε περιπτώσεις όπου υπάρχει έλλειψη αμοιβαίας πρόσβασης·

13. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να σημειωθεί περαιτέρω βελτίωση στις διαπραγματεύσεις για τη ρυθμιστική συνεργασία στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας με τρίτες χώρες, όπως επίσης να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη συμμετοχή των χωρών αυτών στους διεθνείς οργανισμούς καθορισμού προτύπων·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

[1] ΕΕ L 194, της 19.7.2016, σ. 1.

[2] EE L 321, της 17.12.2018, σ. 36.

[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0121.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου