Procedure : 2019/2575(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0154/2019

Indgivne tekster :

B8-0154/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2019 - 9.22

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0156

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 136kWORD 53k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0154/2019
6.3.2019
PE635.406v01-00
 
B8-0154/2019

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (2019/2575(RSP))


Caroline Nagtegaalfor ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (2019/2575(RSP))  
B8‑0154/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 af 11. december 2018 om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen(2),

–  der henviser til forslaget af 13. september 2017 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ENISA, "EU's Agentur for Cybersikkerhed", og om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi ("forordningen om cybersikkerhed") (COM(2017)0477),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 (COM(2018)0434),

–  der henviser til forslag til forordning om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre (COM(2018)0630),

–  der henviser til Rådets og Kommissionens redegørelser af 13. februar 2019 om sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem,

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 14. februar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Den Europæiske Union(3),

–  der henviser til sine beslutninger om forbindelserne mellem EU og Kina og navnlig beslutningen af 12. september 2018 om status for forbindelserne mellem EU og Kina(4),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. september 2016 med titlen "5G til Europa: En handlingsplan" (COM(2016)0588),

–  der henviser til sin beslutning af 1. juni 2017 om internetkonnektivitet med henblik på vækst, konkurrencedygtighed og samhørighed: et europæisk gigabitsamfund og 5G(5),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)(6),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at 5G-infrastruktur vil øge konnektiviteten i den digitale økonomi til et helt nyt niveau; der henviser til, at den er en vigtig byggesten i gigabitsamfundet, navnlig på områder som transport, energi og sundhed samt i forsvars- og sikkerhedssektoren, og udgør fremtidens standard inden for mobile kommunikationsteknologier;

B.  der henviser til, at sårbarheder i 5G-netværk kunne udnyttes til at bringe IT-systemer i fare og potentielt forårsage meget alvorlige skader på økonomier både på europæisk og nationalt plan; der henviser til, at det er nødvendigt med en tilgang baseret på risikoanalyser;

C.  der henviser til, at den øgede rolle, som tjenesteydere fra tredjelande spiller på 5G-markedet i EU, har ført til alvorlige drøftelser i medlemsstaterne, navnlig med hensyn til den nationale kinesiske efterretningslov, som har været i kraft siden juni 2017;

D.  der henviser til, at rækkevidden af og parametrene for det, som af de kinesiske myndigheder kaldes "efterretningsarbejde", ikke defineres klart i den nationale kinesiske efterretningslov; der henviser til, at denne lov giver myndighederne et nyt retsgrundlag for at overvåge og undersøge udenlandske og kinesiske borgere og institutioner, herunder EU-borgere og -institutioner, med henblik på at beskytte den nationale kinesiske sikkerhed;

E.  der henviser til, at kinesiske teleselskaber modtager statsstøtte, hvilket yderligere kan styrke deres evne til at gennemføre den nationale efterretningslov, noget som kan medføre sikkerhedsproblemer, men også give dem en urimelig økonomisk fordel;

F.  der henviser til, at forordningen om screening af udenlandske direkte investeringer, som skulle træde i kraft ved udgangen af 2020, styrker medlemsstaternes mulighed for at screene udenlandske investeringer på grundlag af kriterier for sikkerhed og offentlig orden, opretter en samarbejdsmekanisme, der muliggør samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne om deres vurdering af sikkerhedsrisici, herunder cybersikkerhedsrisici, som de udenlandske investeringer giver anledning til;

G.  der henviser til, at direktivet om net- og informationssikkerhed (NIS-direktivet) skulle være gennemført inden den 9. maj 2018; der henviser til, at dette direktiv har til formål at styrke sikkerheden af Europas grundlæggende infrastruktur og sikre, at væsentlige cyberhændelser bliver indberettet; der henviser til, at det i direktivet om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation forlanges, at telekommunikationsselskaber træffer foranstaltninger til at håndtere risiciene for sikkerheden i net og tjenester og til at underrette myndighederne, og i særlige tilfælde brugerne, om væsentlige sikkerhedshændelser;

H.  der henviser til, at den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation indeholder bestemmelser om adgang til 5G-radiofrekvenser i EU inden udgangen af 2020; der henviser til, at medlemsstaterne afholder uafhængige auktioner over frekvensspektre som led i udbredelsen af 5G, hvilket potentielt gør det muligt for virksomheder fra tredjelande at få en dominerende markedsposition i flere medlemsstater og dermed i EU som helhed; der henviser til, at Kina har en ambitiøs strategi for kunstig intelligens, hvori data er en afgørende ressource;

1.  minder om det presserende behov i EU for at opbygge kapacitet og færdigheder til digital infrastruktur og samtidig styrke EU's strategiske autonomi; minder om betydningen af 5G-net og gentager derfor sit engagement i 5G-handlingsplanen;

2.  minder om, at udbredelsen af 5G-net vil blive forbedret ved at sikre, at der er det passende radiofrekvensspektrum til rådighed i EU ved udgangen af 2020 som fastlagt i den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation; understreger, at den største udfordring for operatørerne er manglen på koordinering og forudsigelighed;

3.  gentager, at der er behov for en fælles europæisk indsats for at håndtere de aktuelle bekymringer med hensyn til teleudstyrsudbydere, der støttes af den kinesiske regering, for at øge den digitale modstandskraft og tilvejebringe fremtidssikrede foranstaltninger til beskyttelse af det indre marked; opfordrer i mellemtiden til øget udveksling af oplysninger mellem EU's medlemsstater;

4.  opfordrer til en undersøgelse af eventuelle sikkerhedsrisici i forbindelse med anvendelsen af udenlandsk produceret teknologi og til, at 5G betragtes som kritisk infrastruktur, således at alle virksomheder skal overholde højere sikkerhedsstandarder;

5.  glæder sig over og fremhæver i denne forbindelse det element af udveksling af oplysninger mellem medlemsstater, der er omfattet af samarbejdsmekanismen i forordningen om screening af udenlandske direkte investeringer;

6.  understreger, at forordningen om screening af udenlandske direkte investeringer beskytter kritisk infrastruktur; minder om, at virksomheder, der driver forretning i EU, nyder godt af fordelene ved det indre marked, men må overholde EU's standarder og retlige rammer;

7.  bemærker med interesse, at antallet af medlemsstater, som har en screeningmekanisme, er steget siden Kommissionens første gang fremlagde sit forslag til forordningen om screening af udenlandske direkte investeringer i 2017;

8.  støtter Kommissionen i de forskellige tiltag, som allerede er taget med henblik på at øge vedtagelsen af foranstaltninger til imødegåelse af trusler mod cybersikkerheden og på at sikre en nøje gennemførelse af passende risikostyringsforanstaltninger, herunder sanktioner mod udbydere, der ikke overholder deres forpligtelser;

9.  glæder sig over og støtter den aftale, der er indgået om forordningen om cybersikkerhed og styrkelsen af mandatet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) med henblik på bedre at støtte medlemsstaterne i håndteringen af trusler mod og angreb på cybersikkerheden;

10.  glæder sig over og støtter forslagene om kompetencecentre for cybersikkerhed og et netværk af nationale koordinationscentre, der har til formål at hjælpe EU med at fastholde og udvikle den teknologiske og industrielle kapacitet inden for cybersikkerhed, som er nødvendig for at sikre dets digitale indre marked;

11.  glæder sig i denne forbindelse over programmet for et digitalt Europa, hvori der indføres sikkerhedskrav og tilsyn fra Kommissionen med enheder, der er etableret i EU, men som kontrolleres fra tredjelande, navnlig i forbindelse med foranstaltninger, der har med cybersikkerhed at gøre;

12.  minder om, at reel cybersikkerhed kræver høje sikkerhedskrav; efterlyser et netværk, hvor sikkerheden er indbygget via standardindstillinger og teknisk udformning; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til i fællesskab med Kommissionen at undersøge alle forhåndenværende midler til at tilvejebringe et højt sikkerhedsniveau, om nødvendigt ved at indføre en europæisk cybersikkerhedsattest;

13.  minder om, at konkurrence er afgørende i en sådan innovativ sektor; minder om, at konkurrence sikrer, at virksomhederne er seriøse konkurrenter, der besidder ressourcerne til at imødekomme markedsefterspørgslen;

14.  opfordrer medlemsstaterne til fuldstændig gennemførelse af direktivet om net- og informationssikkerhed og Kommissionen til nøje at overvåge denne fase, således at direktivets bestemmelser håndhæves korrekt og europæerne beskyttes bedre mod eksterne sikkerhedstrusler;

15.  opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til ovennævnte anmodninger i de kommende drøftelser om en strategi for EU og Kina for at sikre, at EU forbliver konkurrencedygtigt, og med henblik på at gøre dets digitale infrastruktur sikker;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, Folkerepublikken Kinas regering samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

(1)

EUT L 321 af 17.12.2018, s. 36.

(2)

EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0121.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0343.

(5)

EUT C 307 af 30.8.2018, s. 144.

(6)

EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1.

(7)

EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129.

Seneste opdatering: 6. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik