Διαδικασία : 2019/2575(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0154/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0154/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.22

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0156

<Date>{06/03/2019}6.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0154/2019</NoDocSe>
PDF 151kWORD 55k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους</Titre>

<DocRef>(2019/2575(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Caroline Nagtegaal</Depute>

<Commission>{ALDE}εξ ονόματος της Ομάδας ALDE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0154/2019

B8-0154/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους

(2019/2575(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών[1],

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση[2],

 έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο») (COM(2017)0477),

 έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027 (COM(2018)0434),

 έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού, (COM(2018)0630),

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της  Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους,

 έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της 14ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση[3],

 έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας, και ιδίως εκείνο της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας[4],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «5G για την Ευρώπη: σχέδιο δράσης» (COM(2016)0588),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Ιουνίου 2017, σχετικά με τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και του 5G[5],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων)[6],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010[7],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποδομή 5G θα ανεβάσει τη συνδεσιμότητα στην ψηφιακή οικονομία σε ένα εντελώς νέο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποδομή 5G αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της κοινωνίας των gigabit, ιδίως σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η υγεία και ο τομέας της άμυνας και της ασφάλειας, και ότι αντιπροσωπεύει το πρότυπο για το μέλλον των τεχνολογιών κινητών επικοινωνιών·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρωτά σημεία των δικτύων 5G θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης προκειμένου να τεθούν σε κίνδυνο τα συστήματα ΤΠ, προκαλώντας ενδεχομένως σοβαρότατη ζημία στις οικονομίες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια προσέγγιση βάσει ανάλυσης κινδύνου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυξημένος ρόλος των παρόχων τεχνολογίας από τρίτες χώρες στην αγορά 5G της ΕΕ έχει οδηγήσει σε σοβαρές συζητήσεις εντός των κρατών μελών, ιδίως στο πλαίσιο του κινεζικού εθνικού νόμου για τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2017·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο και οι παράμετροι αυτού που οι κινεζικές αρχές ονομάζουν «έργο συλλογής πληροφοριών» δεν ορίζονται με σαφήνεια στον κινεζικό νόμο για τις υπηρεσίες πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω νόμος παρέχει στις αρχές νέες νομικές βάσεις για την παρακολούθηση και τη διερεύνηση αλλοδαπών και εγχώριων προσώπων και οργανισμών, ακόμη και πολιτών της ΕΕ και θεσμικών οργάνων της ΕΕ, προκειμένου να προστατευθεί η εθνική ασφάλεια της Κίνας·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω την ικανότητά τους να εφαρμόζουν τον νόμο για τις υπηρεσίες πληροφοριών, οδηγώντας σε προβλήματα ασφάλειας, αλλά και σε αθέμιτο οικονομικό πλεονέκτημα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ έως το τέλος του 2020, ενισχύει την ικανότητα των κρατών μελών να ελέγχουν τις ξένες επενδύσεις με βάση κριτήρια ασφάλειας και δημόσιας τάξης και θεσπίζει έναν μηχανισμό συνεργασίας που επιτρέπει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργάζονται για την αξιολόγηση των κινδύνων για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, που προέρχονται από ξένες επενδύσεις·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (οδηγία NIS) έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο πριν από την 9η Μαΐου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των καίριων υποδομών της Ευρώπης και στην εξασφάλιση της αναφοράς σημαντικών συμβάντων στον κυβερνοχώρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών απαιτεί από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να λαμβάνουν μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων και των υπηρεσιών και να ενημερώνουν τις αρχές και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τους χρήστες, για σημαντικά περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών προβλέπει τη διαθεσιμότητα στην ΕΕ ραδιοφάσματος 5G έως το τέλος του 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πραγματοποιούν ανεξάρτητους πλειστηριασμούς φάσματος συχνοτήτων στο πλαίσιο της ανάπτυξης του δικτύου 5G, επιτρέποντας δυνητικά σε εταιρείες από τρίτες χώρες να αποκτήσουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά μιας σειράς κρατών μελών και, κατά συνέπεια, στην ΕΕ στο σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει μια φιλόδοξη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, για την οποία τα δεδομένα αποτελούν ζωτικής σημασίας πόρο·

1. υπενθυμίζει ότι είναι επειγόντως αναγκαίο να συγκροτηθούν δυνατότητες και ικανότητες στο εσωτερικό της ΕΕ για τις ψηφιακές υποδομές, με παράλληλη ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ· υπενθυμίζει τη σημασία των δικτύων 5G και επαναλαμβάνει, συνεπώς, την προσήλωσή του στο σχέδιο δράσης για τις τεχνολογίες 5G·

2. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη δικτύων 5G θα βελτιωθεί με τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του κατάλληλου ραδιοφάσματος στην ΕΕ το αργότερο στο τέλος του 2020, όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών· υπογραμμίζει ότι η κύρια πρόκληση για τους φορείς εκμετάλλευσης είναι η έλλειψη συντονισμού και προβλεψιμότητας·

3. επαναλαμβάνει την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή δράση για την αντιμετώπιση των σημερινών ανησυχιών που σχετίζονται με τους παρόχους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που υποστηρίζονται από την κινεζική κυβέρνηση, προκειμένου να αυξηθεί η ψηφιακή ανθεκτικότητα και οι μελλοντικά βιώσιμες διασφαλίσεις για την προστασία της ενιαίας αγοράς· ζητεί, εν τω μεταξύ, να αυξηθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ·

4. ζητεί να διερευνηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια οι οποίοι συνδέονται με τη χρήση τεχνολογίας που έχει αναπτυχθεί στο εξωτερικό, και ζητεί επίσης να θεωρηθούν οι τεχνολογίες 5G ως ζωτικής σημασίας υποδομές, ώστε όλες οι εταιρείες να πρέπει να συμμορφώνονται με υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας·

5. επιδοκιμάζει και επισημαίνει εν προκειμένω το στοιχείο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας που θεσπίζεται με τον κανονισμό για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων·

6. υπογραμμίζει ότι ο κανονισμός για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων προστατεύει υποδομές ζωτικής σημασίας· υπενθυμίζει ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ απολαμβάνουν τα οφέλη της ενιαίας αγοράς αλλά πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα και το νομικό πλαίσιο της ΕΕ·

7. σημειώνει με ενδιαφέρον ότι ο αριθμός των κρατών μελών με μηχανισμό ελέγχου έχει αυξηθεί από τότε που η Επιτροπή πρότεινε για πρώτη φορά τον κανονισμό για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων, το 2017·

8. υποστηρίζει την Επιτροπή σε σχέση με τις διάφορες ενέργειες που έχουν ήδη γίνει για τη λήψη και άλλων μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση των απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής κατάλληλων μέτρων διαχείρισης κινδύνων, περιλαμβανομένων και των κυρώσεων κατά παρόχων οι οποίοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους·

9. επικροτεί και υποστηρίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με την πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ενίσχυση της εντολής του Οργανισμού της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, προκειμένου να υποστηριχθούν καλύτερα τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση των απειλών και των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο·

10. επικροτεί και υποστηρίζει τις προτάσεις για τα κέντρα ικανοτήτων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και για ένα δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού, που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν την ΕΕ να διατηρήσει και να αναπτύξει τις τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς της·

11. επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το οποίο επιβάλλει απαιτήσεις ασφαλείας και εποπτεία από την Επιτροπή σε οντότητες που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ αλλά ελέγχονται από τρίτες χώρες, ιδίως για ενέργειες που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

12. υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματική ασφάλεια στον κυβερνοχώρο απαιτεί υψηλά πρότυπα ασφαλείας· ζητεί τη δημιουργία ενός δικτύου που θα είναι ασφαλές εξ ορισμού και εκ σχεδιασμού· παροτρύνει τα κράτη μέλη να διερευνήσουν, από κοινού με την Επιτροπή, όλα τα διαθέσιμα μέσα για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας, μέσω της εφαρμογής, εάν κριθεί σκόπιμο, ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·

13. υπενθυμίζει ότι ο ανταγωνισμός είναι απαραίτητος σε έναν τέτοιο καινοτόμο τομέα· υπενθυμίζει ότι ο ανταγωνισμός διασφαλίζει ότι οι εταιρείες είναι σοβαροί ανταγωνιστές και διαθέτουν πόρους που είναι σε θέση να ανταποκριθούν στη ζήτηση της αγοράς·

14. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το στάδιο αυτό, ώστε οι διατάξεις της οδηγίας να εφαρμόζονται ορθά και οι Ευρωπαίοι να προστατεύονται καλύτερα από εξωτερικές απειλές κατά της ασφάλειας·

15. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα ανωτέρω αιτήματα στις επόμενες συζητήσεις για μια στρατηγική ΕΕ-Κίνας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα παραμείνει ανταγωνιστική και να καταστεί ασφαλής η ψηφιακή υποδομή της·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στην κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

[1] EE L 321, 17.12.2018, σ. 36.

[2] ΕΕ L 194, 19.7.2016, σ. 1.

[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0121.

[4] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0343.

[5] ΕΕ C 307, 30.8.2018, σ. 144.

[6] ΕΕ L 119, 4.5.2016, σ. 1.

[7] ΕΕ L 348, 20.12.2013, σ. 129.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου