Διαδικασία : 2019/2575(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0155/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0155/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.22

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0156

<Date>{06/03/2019}6.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0155/2019</NoDocSe>
PDF 164kWORD 59k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους</Titre>

<DocRef>(2019/2575(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet, Paul Rübig</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0154/2019

B8‑0155/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους

(2019/2575(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών[1],

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση[2],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/40/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου[3],

 έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο») (COM(2017)0477),

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού (COM(2018)0630),

 έχοντας υπόψη την έγκριση του νέου εθνικού νόμου για τις πληροφορίες από το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο της Κίνας στις 28 Ιουνίου 2017,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της  Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους,

 έχοντας υπόψη την έγκριση από την κυβέρνηση της Αυστραλίας των κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων της ασφάλειας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

 έχοντας υπόψη τη θέση του που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση, της 14ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση[4],

 έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας, και ιδίως εκείνο της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας[5],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «5G για την Ευρώπη: σχέδιο δράσης» (COM(2016)0588),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Ιουνίου 2017, σχετικά με τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και του 5G[6],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων)[7],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010[8],

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπή για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027 (COM(2018)0434),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να προωθήσει το πρόγραμμα δράσης της για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο προκειμένου να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της να εξελιχθεί σε ηγετικό παράγοντα στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και να τις χρησιμοποιήσει προς όφελος της βιομηχανίας της·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρωτά σημεία των δικτύων 5G θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης προκειμένου να υπονομευθούν τα συστήματα ΤΠ και να προκληθεί με αυτόν τον τρόπο σοβαρότατη ζημία στις οικονομίες σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων είναι αναγκαία μια προσέγγιση που θα βασίζεται στην ανάλυση κινδύνου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο 5G θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά των ψηφιακών μας υποδομών, δεδομένου ότι θα επεκτείνει τη δυνατότητα σύνδεσης διαφόρων συσκευών σε δίκτυα (διαδίκτυο των πραγμάτων κ.λπ.), και θα προσφέρει νέα οφέλη και ευκαιρίες στην κοινωνία και τις επιχειρήσεις σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων τομέων της οικονομίας, των μεταφορών, της ενέργειας, της υγείας, των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, των τηλεπικοινωνιών, της άμυνας, του διαστήματος και της ασφάλειας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ενός κατάλληλου μηχανισμού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας θα δώσει στην ΕΕ τη δυνατότητα να λάβει ενεργά μέτρα για τον καθορισμό προτύπων για το δίκτυο 5G·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με τους πωλητές εξοπλισμού τρίτων χωρών, οι οποίοι ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια της ΕΕ λόγω της νομοθεσίας της χώρας καταγωγής τους, ιδίως μετά την έναρξη εφαρμογής της κινεζικής νομοθεσίας για την κρατική ασφάλεια, η οποία υποχρεώνει όλους τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλες οντότητες να συνεργάζονται με το κράτος για την περιφρούρηση της κρατικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι υποχρεώσεις αυτές δεν θα έχουν εξωεδαφική εφαρμογή και ότι οι αντιδράσεις στις κινεζικές κανονιστικές ρυθμίσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα, περιλαμβάνοντας από αξιολογήσεις της ασφάλειας έως πλήρη απαγόρευση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο 2018, η τσεχική εθνική αρχή για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εξέδωσε προειδοποίηση για τους κινδύνους που εγκυμονούν για την ασφάλεια οι τεχνολογίες που παρέχουν οι κινεζικές εταιρείες Huawei και ZTE· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνέχεια, τον Ιανουάριο 2019, οι τσεχικές φορολογικές αρχές απέκλεισαν την Huawei από τη συμμετοχή σε διαγωνισμό για τη δημιουργία φορολογικής πύλης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται διεξοδική έρευνα για να διευκρινιστεί εάν οι επίμαχες συσκευές ή οποιεσδήποτε άλλες συσκευές ή προμηθευτές, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια λόγω χαρακτηριστικών όπως π.χ. οι «κερκόπορτες» των συστημάτων·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις θα πρέπει να συντονίζονται και να αντιμετωπίζονται σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να αποφεύγονται διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας και δυνητικά κενά στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται επίσης συντονισμός σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να δοθεί μια ισχυρή απάντηση·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οφέλη της ενιαίας αγοράς είναι άμεσα συνδεδεμένα με την υποχρέωση συμμόρφωσης με τα πρότυπα και το νομικό πλαίσιο της ΕΕ και ότι οι προμηθευτές δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά ανάλογα με τη χώρα καταγωγής τους·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων, ο οποίος θα πρέπει να έχει τεθεί σε εφαρμογή έως το τέλος του 2020, ενισχύει την ικανότητα των κρατών μελών να ελέγχουν τις ξένες επενδύσεις με βάση την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη και θεσπίζει έναν μηχανισμό που επιτρέπει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να συνεργάζονται για την αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, που απορρέουν από ευαίσθητες ξένες επενδύσεις, και επίσης καλύπτει έργα και προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος, όπως τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

1. πιστεύει ότι η Ένωση πρέπει να είναι πρωτοπόρος στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, μέσω μιας κοινής προσέγγισης που θα βασίζεται στην αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της πραγματογνωσίας της ΕΕ, των κρατών μελών και της βιομηχανίας, δεδομένου ότι ένα συνονθύλευμα διαφορετικών εθνικών αποφάσεων θα ήταν επιζήμιο για την ψηφιακή ενιαία αγορά·

2. εκφράζει βαθιά ανησυχία για τους πρόσφατους ισχυρισμούς ότι ο εξοπλισμός 5G, ο οποίος αναπτύσσεται από κινεζικές εταιρείες, περιέχει ενσωματωμένες  «κερκόπορτες» που επιτρέπουν στους κατασκευαστές και στις αρχές να έχουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα και τηλεπικοινωνίες πολιτών και επιχειρήσεων της ΕΕ·

3. εκφράζει επίσης την ανησυχία του για την πιθανή παρουσία σημαντικών τρωτών σημείων στον εξοπλισμό 5G που αναπτύσσουν αυτοί οι  κατασκευαστές εάν πρόκειται να ενσωματωθούν στα δίκτυα 5G που θα αναπτυχθούν τα προσεχή έτη·

4. υπογραμμίζει ότι οι επιπτώσεις στην ασφάλεια των δικτύων και του εξοπλισμού είναι παρόμοιες σε ολόκληρο τον κόσμο και καλεί την ΕΕ να αντλήσει διδάγματα από τη διαθέσιμη εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίσει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια στρατηγική που θα τοποθετεί την Ευρώπη σε ηγετική θέση στον τομέα της τεχνολογίας ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και θα στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από ξένη τεχνολογία στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·

5. καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε εθνικό μέτρο που προτίθενται να θεσπίσουν προκειμένου να συντονιστεί η αντίδραση της Ένωσης και να εξασφαλιστούν με αυτόν τον τρόπο τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την Ένωση και επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί η θέσπιση δυσανάλογων μονομερών μέτρων που θα κατακερμάτιζαν την ενιαία αγορά·

6. επαναλαμβάνει ότι οι οντότητες που παρέχουν εξοπλισμό ή υπηρεσίες στην ΕΕ, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής τους, πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του νομικού πλαισίου όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ευρωστία του νομικού πλαισίου της Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά με την παρουσία ευάλωτου εξοπλισμού σε στρατηγικούς τομείς και υποδομές νευραλγικής σημασίας· παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει, κατά περίπτωση, πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών προτάσεων, για να αντιμετωπιστούν σε εύθετο χρόνο τυχόν ελλείψεις που εντοπίζονται, δεδομένου ότι η Ένωση βρίσκεται σε σταθερή διαδικασία εντοπισμού και αντιμετώπισης των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην ΕΕ·

8. παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη μεταφέρει πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (NIS) να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εν λόγω μεταφορά προκειμένου να διασφαλιστούν η ορθή εφαρμογή των διατάξεών της και η αποτελεσματικότερη προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από εξωτερικές απειλές κατά της ασφάλειας·

9. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή των μηχανισμών υποβολής εκθέσεων που θεσπίζονται με την οδηγία NIS· σημειώνει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν στενά οποιαδήποτε περιστατικά ασφάλειας ή ανάρμοστη αντίδραση των προμηθευτών, προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα κενά που εντοπίζονται·

10. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε άλλους κρίσιμους τομείς και υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από ειδική νομοθεσία, όπως οι υποδομές δικτύου·

11. επικροτεί και υποστηρίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με την πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ενίσχυση της εντολής του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), προκειμένου να υποστηριχθούν καλύτερα τα κράτη μέλη κατά την αντιμετώπιση των απειλών και των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο·

12. υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο απαιτεί υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας· ζητεί τη δημιουργία ενός δικτύου που θα είναι ασφαλές εξ ορισμού και εκ σχεδιασμού· παροτρύνει τα κράτη μέλη, από κοινού με την Επιτροπή, να διερευνήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας·

13. παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει εντολή στον ENISA να θέσει ως προτεραιότητα την επεξεργασία ενός συστήματος πιστοποίησης για τον εξοπλισμό 5G, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη του 5G στην Ένωση θα πληροί τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας και θα είναι ανθεκτική σε «κερκόπορτες» ή μείζονα τρωτά σημεία που θα έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των εξαρτώμενων υπηρεσιών της Ένωσης· συνιστά να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις  διαδικασίες, τα προϊόντα και το λογισμικό ευρείας χρήσης που, ακριβώς λόγω της ευρείας τους κλίμακας, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών και στην οικονομία·

14. επικροτεί ανεπιφύλακτα και υποστηρίζει τις προτάσεις για τα κέντρα ικανοτήτων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και για ένα δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού, που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν την ΕΕ να διατηρήσει και να αναπτύξει τις τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς της·

15. επιβεβαιώνει εκ νέου την τοποθέτησή του σχετικά με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», το οποίο επιβάλλει απαιτήσεις ασφαλείας και εποπτεία από την Επιτροπή των οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ αλλά ελέγχονται από τρίτες χώρες, ιδίως για ενέργειες που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

16. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιοι οργανισμοί και οι ιδιωτικές εταιρείες που συμμετέχουν στη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας δικτύων υποδομών κρίσιμης σημασίας, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια, η υγεία και τα κοινωνικά συστήματα, θα διενεργούν σχετικές εκτιμήσεις κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται ειδικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε συστήματος ή την εξάρτηση από εξωτερικούς προμηθευτές τεχνολογιών υλισμικού και λογισμικού·

17. υπενθυμίζει ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των τηλεπικοινωνιακών φορέων με την υποχρέωση ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, τα κράτη μέλη διαθέτουν όλες τις εξουσίες που είναι απαραίτητες για τη διερεύνηση και την εφαρμογή ενός ευρέος φάσματος μέσων προσφυγής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προϊόντων στην αγορά της ΕΕ·

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγάγουν την ασφάλεια σε υποχρεωτική πτυχή όλων των διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων για τις σχετικές υποδομές τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη διαφάνεια και την ασφάλεια μέσω της ανάπτυξης διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για υποδομές ΤΠΕ που θα περιλαμβάνουν πολλαπλές φάσεις και οι οποίες θα επιτρέπουν να γίνεται διάκριση μεταξύ των διαγωνισμών που αφορούν την αρχιτεκτονική, την παραγωγή, τη λειτουργία και την συντήρηση των συστημάτων αυτών καθώς και μεταξύ των επιμέρους παρόχων τεχνολογίας·

20. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους να επιβάλλουν κυρώσεις βάσει της ποινικής νομοθεσίας της ΕΕ, και συγκεκριμένα, ποινικά και μη ποινικά πρόστιμα, σε νομικά πρόσωπα που έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα, όπως επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών, παράνομη παρεμβολή σε συστήματα, παράνομη παρεμβολή σε δεδομένα και παράνομη υποκλοπή· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να κάνουν χρήση της δυνατότητας επιβολής άλλων κυρώσεων σε αυτές τις νομικές οντότητες, όπως η προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων·

21. αναμένει από τις εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων καθώς και από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να διερευνούν διεξοδικά τις ενδείξεις για παραβιάσεις δεδομένων από εξωτερικούς πωλητές και να επιβάλλουν κατάλληλες ποινές και κυρώσεις σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων·

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικείμενη έναρξη ισχύος κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) για λόγους ασφάλειας και δημόσιας τάξης, και υπογραμμίζει ότι ο κανονισμός αυτός θεσπίζει για πρώτη φορά έναν κατάλογο τομέων και παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, οι οποίοι είναι σημαντικοί για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη σε επίπεδο ΕΕ·

23. επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ πρέπει να υποστηρίζει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από την έρευνα έως την ανάπτυξη και την υιοθέτηση βασικών τεχνολογιών, να διαδίδει σχετικές πληροφορίες και να προάγει έναν υγιή κυβερνοχώρο και εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και πιστεύει ότι, μεταξύ άλλων μέτρων, το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη θα αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό·

24. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων εύρωστων καθεστώτων επενδύσεων, για τη δημιουργία ενός φιλικού προς την καινοτομία περιβάλλοντος στους κόλπους της ΕΕ, το οποίο θα πρέπει να είναι προσιτό σε όλες τις επιχειρήσεις της ψηφιακής οικονομίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)· τονίζει επιπλέον ότι το περιβάλλον αυτό θα πρέπει να επιτρέπει στους Ευρωπαίους πωλητές να αναπτύσσουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες που θα τους δίνουν τη δυνατότητα  να είναι ανταγωνιστικοί·

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 

[1] EE L 321, 17.12.2018, σ. 36.

[2] ΕΕ L 194, 19.7.2016, σ. 1.

[3] ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 8.

[4] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0121.

[5] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0343.

[6] ΕΕ C 307, 30.8.2018, σ. 144.

[7] ΕΕ L 119, 4.5.2016, σ. 1.

[8] ΕΕ L 348, 20.12.2013, σ. 129.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου