Procedure : 2019/2575(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0155/2019

Ingediende teksten :

B8-0155/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/03/2019 - 9.22

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0156

<Date>{06/03/2019}6.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0155/2019</NoDocSe>
PDF 146kWORD 56k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreSuite>naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie</TitreSuite>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over de veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende technologische aanwezigheid van China in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze tegen te gaan</Titre>

<DocRef>(2019/2575(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet, Paul Rübig</Depute>

<Commission>{PPE}namens de PPE-Fractie</Commission>

</RepeatBlock-By>

Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0154/2019

B8‑0155/2019

Resolutie van het Europees Parlement over de veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende technologische aanwezigheid van China in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze tegen te gaan

(2019/2575(RSP))

Het Europees Parlement,

 gezien Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie[1],

 gezien Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie[2],

 gezien Richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad[3],

 gezien het voorstel van de Commissie van 13 september 2017 voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening") (COM(2017)0477),

 gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 12 september 2018 tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra (COM(2018)0630),

 gezien de goedkeuring van de nieuwe nationale inlichtingenwet door het Chinese Nationale Volkscongres op 28 juni 2017,

 gezien de verklaringen van de Raad en de Commissie van 13 februari 2019 over het gevaar voor de veiligheid in verband met de toenemende technologische aanwezigheid van China in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om dit tegen te gaan,

 gezien de goedkeuring door de Australische regering van de veiligheidshervormingen in de telecommunicatiesector, die op 18 september 2018 in werking zijn getreden,

 gezien zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld op 14 februari 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie[4],

 gezien zijn resoluties over de betrekkingen tussen de EU en China, in het bijzonder die van 12 september 2018 over de stand van zaken van de betrekkingen tussen de EU en China[5],

 gezien de mededeling van de Commissie van 14 september 2016 met als titel "5G voor Europa: een actieplan" (COM(2016)0588),

 gezien zijn resolutie van 1 juni 2017 over internetconnectiviteit voor groei, concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitmaatschappij en 5G[6],

 gezien Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("de algemene verordening gegevensbescherming")[7],

 gezien Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010[8],

 gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 (COM(2018)0434),

 gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de EU vaart moet zetten achter haar agenda voor cyberbeveiliging om het potentieel ervan te benutten om uit te groeien tot een leidende speler inzake cyberbeveiliging en hiervan gebruik te maken ten voordele van het Europese bedrijfsleven;

B. overwegende dat kwetsbaarheden in 5G-netwerken uitgebuit zouden kunnen worden om IT-systemen aan te vallen, mogelijkerwijs resulterend in zeer ernstige schade aan economieën op Europees en nationaal niveau; overwegende dat een op risicoanalyse gebaseerde benadering in de gehele waardeketen noodzakelijk is om de risico's tot een minimum te beperken;

C. overwegende dat het 5G-netwerk de ruggengraat van onze digitale infrastructuur zal zijn en de mogelijkheid om verschillende apparaten aan te sluiten op netwerken (internet der dingen enz.) zal uitbreiden, en nieuwe voordelen en kansen zal opleveren voor de samenleving en het bedrijfsleven op tal van gebieden, waaronder kritieke sectoren van de economie, zoals vervoer, energie, gezondheid, financiën, telecommunicatie, defensie, ruimtevaart en veiligheid;

D. overwegende dat de totstandbrenging van een adequaat mechanisme om op veiligheidsuitdagingen te reageren de EU de kans zou bieden actief stappen te ondernemen om normen voor 5G vast te stellen;

E. overwegende dat er bezorgdheid is geuit over verkopers van apparatuur uit derde landen die een veiligheidsrisico voor de EU kunnen vormen als gevolg van de wetgeving van hun land van herkomst, met name na de inwerkingtreding van de Chinese wetten op de staatsveiligheid, die voorzien in de verplichting voor alle burgers, ondernemingen en andere entiteiten om met de staat samen te werken om de staatsveiligheid te waarborgen; overwegende dat er geen garanties zijn dat die verplichting geen extraterritoriale toepassing inhoudt, en overwegende dat in een aantal landen uiteenlopend op de Chinese regelgeving is gereageerd, gaande van veiligheidsbeoordelingen tot een absoluut verbod;

F. overwegende dat de Tsjechische nationale cyberveiligheidsinstantie in december 2018 heeft gewaarschuwd voor de veiligheidsrisico's die verbonden zijn aan de door de Chinese bedrijven Huawei en ZTE geleverde technologie; overwegende dat de Tsjechische belastingautoriteiten Huawei in januari 2019 vervolgens hebben uitgesloten van een aanbesteding om een belastingportaalsite te bouwen;

G. overwegende dat een grondig onderzoek nodig is om na te gaan of de betrokken apparaten, of andere apparatuur of leveranciers, veiligheidsrisico's inhouden vanwege functies als achterdeurtjes naar systemen;

H. overwegende dat oplossingen op EU-niveau moeten worden gecoördineerd en behandeld om verschillende niveaus van veiligheid en potentiële lacunes op het gebied van cyberbeveiliging te voorkomen; overwegende dat er ook op mondiaal niveau coördinatie nodig is om een krachtig antwoord te bieden;

I. overwegende dat de voordelen van de interne markt gepaard gaan met de verplichting om te voldoen aan de EU-normen en het rechtskader van de Unie, en dat leveranciers niet verschillend mogen worden behandeld op basis van hun land van herkomst;

J. overwegende dat de verordening tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen, die tegen eind 2020 in werking moet treden, de lidstaten meer mogelijkheden geeft om buitenlandse investeringen te screenen op basis van veiligheid en openbare orde, en een samenwerkingsmechanisme behelst dat de Commissie en de lidstaten in staat stelt samen te werken bij het beoordelen van veiligheidsrisico's, waaronder op het gebied van cyberveiligheid, als gevolg van gevoelige buitenlandse investeringen, en ook betrekking heeft op projecten en programma's die van belang zijn voor de EU, zoals de trans-Europese telecommunicatienetwerken en Horizon 2020;

1. is van mening dat de Unie het voortouw moet nemen inzake cyberbeveiliging, door middel van een gezamenlijke benadering op basis van het doeltreffende en efficiënte gebruik van de expertise van de EU, de lidstaten en het bedrijfsleven, aangezien een lappendeken van uiteenlopende nationale beslissingen nadelig zou zijn voor de digitale eengemaakte markt;

2. spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over de recente beschuldigingen dat door Chinese bedrijven ontwikkelde 5G-apparatuur geïntegreerde achterdeurtjes bevat die de fabrikanten en de autoriteiten in staat stellen onrechtmatige toegang te verkrijgen tot gegevens en telecommunicatie van EU-burgers en -bedrijven;

3. is tevens bezorgd over de mogelijke aanwezigheid van grote kwetsbaarheden in de 5G-apparatuur die door deze fabrikanten wordt ontwikkeld indien deze wordt geïnstalleerd bij de uitrol van 5G-netwerken in de komende jaren;

4. onderstreept dat de gevolgen voor de veiligheid van netwerken en apparatuur over de hele wereld dezelfde zijn, en verzoekt de EU lessen te trekken uit de opgedane ervaring om de strengste normen op het gebied van cyberbeveiliging te kunnen waarborgen; verzoekt de Commissie een strategie te ontwikkelen waarmee Europa een koploper wordt inzake cyberbeveiligingstechnologie en die tot doel heeft Europa minder afhankelijk te maken van buitenlandse technologie op het gebied van cyberbeveiliging;

5. verzoekt de lidstaten de Commissie in kennis te stellen van nationale maatregelen die zij voornemens zijn te nemen met het oog op een gecoördineerde respons van de Unie, teneinde in de hele Unie de strengste normen inzake cyberbeveiliging te waarborgen, en onderstreept nogmaals hoe belangrijk het is geen onevenredige eenzijdige maatregelen te treffen die de interne markt zouden versnipperen;

6. herhaalt dat alle entiteiten die in de EU apparatuur leveren of diensten verlenen, ongeacht hun land van herkomst, moeten voldoen aan de verplichtingen op het gebied van de grondrechten en aan het recht van de EU en de lidstaten, met inbegrip van het rechtskader met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer, gegevensbescherming en cyberveiligheid;

7. verzoekt de Commissie de deugdelijkheid van het rechtskader van de Unie te beoordelen om tegemoet te komen aan de bezorgdheid over de aanwezigheid van kwetsbare apparatuur in strategische sectoren en in de basisinfrastructuur; dringt er bij de Commissie op aan met initiatieven en zo nodig wetgevingsvoorstellen te komen om tijdig eventueel vastgestelde tekortkomingen te ondervangen aangezien de Unie voortdurend bezig is uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging in kaart te brengen en aan te pakken en de weerbaarheid op het gebied van cyberbeveiliging in de EU te verbeteren;

8. verzoekt de lidstaten die Richtlijn (EU) 2016/1148 betreffende de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (de NIS-richtlijn) nog niet volledig hebben omgezet, dat onverwijld te doen en verzoekt de Commissie deze omzetting nauwlettend te volgen om te waarborgen dat de bepalingen van de richtlijn naar behoren worden gehandhaafd en dat de Europese burgers beter beschermd zijn tegen externe veiligheidsdreigingen;

9. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat de bij de NIS-richtlijn ingevoerde verslagleggingsmechanismen naar behoren worden toegepast; merkt op dat de Commissie en de lidstaten grondig moeten toezien op veiligheidsincidenten of een inadequate reactie van leveranciers, teneinde vastgestelde lacunes te verhelpen;

10. verzoekt de Commissie na te gaan of het nodig is het toepassingsgebied van de richtlijn verder uit te breiden naar andere kritieke sectoren en diensten die niet onder specifieke wetgeving vallen, zoals netwerkinfrastructuur;

11. verwelkomt en steunt het akkoord over de cyberbeveiligingsverordening en de versterking van het mandaat van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa), voor het beter ondersteunen van de lidstaten bij het aanpakken van cyberdreigingen en -aanvallen;

12. herinnert eraan dat cyberbeveiliging strenge beveiligingsvereisten vergt; dringt aan op een netwerk dat zowel door standaardinstellingen, als door ontwerp veilig is; verzoekt de lidstaten met klem om samen met de Commissie te bekijken hoe een hoog niveau van beveiliging tot stand kan worden gebracht;

13. dringt er bij de Commissie op aan het Enisa op te dragen prioriteit te verlenen aan de opstelling van een certificeringsregeling voor 5G-apparatuur, om ervoor te zorgen dat de uitrol van 5G in de Unie aan de strengste veiligheidsnormen voldoet en vrij is van achterdeurtjes of grote kwetsbaarheden die de veiligheid van de telecommunicatienetwerken en de hiervan afhankelijke diensten van de Unie in gevaar zouden brengen; beveelt aan om bijzondere aandacht te besteden aan veelgebruikte processen, producten en software die door hun omvang een belangrijke invloed hebben op het dagelijks leven van burgers en de economie;

14. is zeer verheugd over de voorstellen voor kenniscentra voor cyberbeveiliging en een netwerk van nationale coördinatiecentra, dat bedoeld is om de EU te helpen bij het behouden en ontwikkelen van de technologische en industriële capaciteiten op het gebied van cyberbeveiliging die nodig zijn om haar digitale interne markt te beschermen;

15. herhaalt zijn standpunt in verband met het programma Digitaal Europa, dat in de EU gevestigde maar vanuit derde landen gecontroleerde entiteiten aan beveiligingsvereisten en toezicht door de Commissie onderwerpt, in het bijzonder ten aanzien van aan cyberbeveiliging gerelateerde acties;

16. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat overheidsinstellingen en particuliere bedrijven die ertoe bijdragen dat kritieke infrastructuurnetwerken zoals telecommunicatie-, energie-, gezondheids- en sociale systemen goed werken, daaromtrent risicoanalyses uitvoeren, rekening houdend met de veiligheidsdreigingen die specifiek verbonden zijn aan de technische kenmerken van het betrokken systeem of de afhankelijkheid van externe leveranciers van hardware- en softwaretechnologieën;

17. herinnert eraan dat het huidige rechtskader voor telecommunicatie de lidstaten opdraagt te garanderen dat telecomexploitanten de verplichting naleven om te zorgen voor de integriteit en beschikbaarheid van de openbare elektronische-communicatienetwerken; wijst erop dat de lidstaten volgens het Europees wetboek voor elektronische communicatie alle nodige bevoegdheden hebben om een breed scala aan rechtsmiddelen te onderzoeken en toe te passen in geval van niet-conformiteit van producten op de EU-markt;

18. roept de Commissie en de lidstaten op beveiliging tot een verplicht aspect te maken van alle openbare aanbestedingsprocedures voor relevante infrastructuur op zowel EU- als nationaal niveau;

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten de transparantie en de beveiliging te verbeteren door meerfasige aanbestedingsprocedures voor ICT-infrastructuur te ontwikkelen waarmee offertes voor de architectuur, de aanmaak, de exploitatie en het onderhoud van deze systemen van elkaar en van individuele technologieleveranciers kunnen worden onderscheiden;

20. wijst de lidstaten erop dat zij krachtens het EU-strafrecht verplicht zijn sancties, en met name al dan niet strafrechtelijke boetes op te leggen aan rechtspersonen die strafbare feiten hebben gepleegd, zoals aanvallen op informatiesystemen, onrechtmatige systeemverstoring, onrechtmatige gegevensverstoring en onrechtmatige onderschepping; benadrukt dat de lidstaten ook gebruik moeten maken van de mogelijkheid om deze rechtspersonen andere sancties op te leggen, zoals een tijdelijk of permanent verbod op het uitoefenen van commerciële activiteiten;

21. verwacht van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming dat zij grondig onderzoek doen naar aanwijzingen van inbreuken in verband met gegevens door externe verkopers en dat zij passende boetes en sancties opleggen in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;

22. is ingenomen met de aanstaande inwerkingtreding van een verordening tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen om redenen van veiligheid en openbare orde, en onderstreept dat in deze verordening voor het eerst een lijst wordt vastgesteld van gebieden en factoren, met inbegrip van communicatie en cyberbeveiliging, die van belang zijn voor de veiligheid en de openbare orde op EU-niveau;

23. herhaalt dat de EU cyberbeveiliging moet ondersteunen in de gehele waardeketen, van onderzoek tot de uitrol en invoering van belangrijke technologieën, dat zij relevante informatie moet verspreiden en dat zij cyberhygiëne en onderwijsprogramma's inzake cyberbeveiliging moet bevorderen, en is van mening dat onder meer het programma Digitaal Europa daarvoor een doeltreffend instrument zal zijn;

24. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de nodige stappen te ondernemen, met inbegrip van robuuste investeringsprojecten, om binnen de EU een innovatievriendelijk klimaat te scheppen dat toegankelijk is voor alle ondernemingen in de digitale economie van de EU, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's); dringt er voorts op aan dat een dergelijk klimaat Europese verkopers in staat stelt nieuwe producten, diensten en technologieën te ontwikkelen waarmee zij de concurrentie aankunnen;

25. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

 

[1] PB L 321 van 17.12.2018, blz. 36.

[2] PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1.

[3] PB L 218 van 14.8.2013, blz. 8.

[4] Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0121.

[5] Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0343.

[6] PB C 307 van 30.8.2018, blz. 144.

[7] PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1.

[8] PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129.

Laatst bijgewerkt op: 8 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid