Διαδικασία : 2019/2575(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0159/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0159/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.22

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0156

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 167kWORD 51k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0154/2019
6.3.2019
PE635.414v01-00
 
B8-0159/2019

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (2019/2575(RSP))


Dan Nica, Peter Kouroumbashevεξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (2019/2575(RSP))  
B8‑0159/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο») (COM(2017)0477),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού, (COM(2018)0630),

–  έχοντας υπόψη την έγκριση του νέου εθνικού νόμου για τις υπηρεσίες πληροφοριών από το Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο της Κίνας στις 28 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 13ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του, που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «5G για την Ευρώπη: σχέδιο δράσης» (COM(2016)0588),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του με τίτλο «Διαδικτυακή συνδεσιμότητα για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και η τεχνολογία 5G», που εγκρίθηκε την 1η Ιουνίου 2017(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο 5G θα αποτελέσει τον κορμό των ψηφιακών μας υποδομών, παρέχοντας συνδεσιμότητα και δεδομένα στην καθημερινή ζωή, επιπλέον των κρίσιμων τομέων της οικονομίας, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η υγεία, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, οι τηλεπικοινωνίες, η άμυνα, το διάστημα και ο τομέας της ασφάλειας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το κόστος εγκατάστασης για τα δίκτυα 5G ανά την Ευρώπη θα κυμανθεί μεταξύ 300 και 500 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας τα δίκτυα αυτά δύσκολο να αντικατασταθούν βραχυπρόθεσμα, αφότου θα έχουν εγκατασταθεί·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εξοπλισμός 5G παρέχεται μόνο από περιορισμένο αριθμό εταιρειών, κυρίως από την Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες τρίτες χώρες έχουν απαγορεύσει ή σχεδιάζουν να επιβάλουν περιορισμούς στον κινεζικής κατασκευής εξοπλισμό τεχνολογίας 5G·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σήμερα, κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν έχει δηλώσει δημοσίως ότι τα τηλεπικοινωνιακά του δίκτυα περιέχουν ενσωματωμένες κερκόπορτες (backdoors)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη βρίσκονται σε διαδικασία πλειστηριασμού φάσματος για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης δικτύων 5G πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020, όπως απαιτείται από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κινεζικός νόμος του 2017 για τις υπηρεσίες πληροφοριών απαιτεί από τους πολίτες και τις οντότητες στην Κίνα να παρέχουν στην κινεζική κυβέρνηση πρόσβαση σε ιδιωτικά δεδομένα για λόγους εθνικής ασφάλειας ή εθνικών συμφερόντων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κινεζικός νόμος για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2017, ορίζει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων παρέχουν τεχνική βοήθεια στο έργο των κρατικών οργάνων ασφαλείας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοια νομοθεσία έχει ψηφιστεί σε άλλες τρίτες χώρες, ιδίως στις ΗΠΑ με την πρόσφατη έγκριση του νόμου Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (νόμος για την αποσαφήνιση της νόμιμης χρήσης δεδομένων στο εξωτερικό, CLOUD), ο οποίος απαιτεί από τις αμερικανικές εταιρείες δεδομένων και επικοινωνιών να παρέχουν αποθηκευμένα δεδομένα για τους πολίτες των ΗΠΑ σε οποιονδήποτε διακομιστή που διαθέτουν και λειτουργούν, όταν τους ζητείται με ένταλμα,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο του 2018, η ΕΕ υπέβαλε στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου υπόθεση επίλυσης διαφορών, η οποία συμπληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018, κατά των κινεζικών πρακτικών που υποχρεώνουν τις ευρωπαϊκές εταιρείες να παραχωρήσουν ευαίσθητες τεχνολογίες και τεχνογνωσία, ως προϋπόθεση για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Κίνα·

1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τους πρόσφατους ισχυρισμούς ότι στον εξοπλισμό 5G που ανέπτυξαν οι κινεζικές εταιρείες υπάρχουν ενσωματωμένες κερκόπορτες (backdoors) που θα επιτρέπουν στους κατασκευαστές και τις κινεζικές αρχές να έχουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ιδιωτικά δεδομένα και ιδιωτικές τηλεπικοινωνίες πολιτών και επιχειρήσεων της ΕΕ· πιστεύει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί θα πρέπει να αξιολογηθούν και να διερευνηθούν ενδελεχώς·

2.  πιστεύει ότι η πιθανή παρουσία σημαντικών τρωτών σημείων στον εξοπλισμό 5G αυτών των κατασκευαστών είναι κάτι που θα πρέπει επίσης να αξιολογηθεί και να διερευνηθεί κατά την ανάπτυξη των δικτύων 5G τα προσεχή έτη·

3.  επαναλαμβάνει ότι κάθε οντότητα που είναι εγκατεστημένη στην ΕΕ ή διαθέτει προϊόντα στην ενιαία αγορά, ανεξάρτητα από την εθνικότητά της, πρέπει να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών και με τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

4.  επαναλαμβάνει ότι κάθε οντότητα που παρέχει προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες στην ΕΕ, ανεξάρτητα από την εθνικότητά της, πρέπει να πληροί τα κριτήρια της «ασφάλειας βάσει σχεδιασμού» , τα οποία δεν θα αποτρέπουν μόνο τις ενσωματωμένες κερκόπορτες, αλλά συμβάλλουν και στην αντιμετώπιση άλλων δυνατοτήτων παρεμβολής στον κυβερνοχώρο με το δίκτυο, π.χ. επιθέσεις κατανεμημένης άρνησης υπηρεσίας (DDoS)·

5.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει επειγόντως μια ενιαία απάντηση για τις νέες απειλές και τα τρωτά σημεία στον κυβερνοχώρο που προκύπτουν από τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών της επόμενης γενιάς· καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με κάθε εθνικό μέτρο που προτίθενται να θεσπίσουν προκειμένου να συντονίζουν την αντίδραση της Ένωσης, ώστε να εξασφαλίζονται τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την Ένωση· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί η εισαγωγή δυσανάλογων μονομερών μέτρων που θα κατακερμάτιζαν χωρίς λόγο την ενιαία αγορά·

6.  θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει ανεξάρτητη απάντηση με βάση εκτίμηση κινδύνου και αξιόπιστα στοιχεία·

7.  καλεί τα κράτη μέλη, τους φορείς ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς, τους κατασκευαστές και τους παρόχους κρίσιμων υπηρεσιών υποδομής να αναφέρουν στην Επιτροπή και στον ENISA κάθε αποδεικτικό στοιχείο σε σχέση με κερκόπορτες ή άλλα σημαντικά τρωτά σημεία που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δικτύων τηλεπικοινωνιών ή να παραβιάζουν το δίκαιο της Ένωσης και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

8.  υπενθυμίζει ότι τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα είναι αλληλένδετα και ότι οποιαδήποτε ευπάθεια στο σύστημα μπορεί να επηρεάσει και να θέσει σε κίνδυνο άλλα τμήματα του δικτύου· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ευρωστία του νομικού πλαισίου της Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά με την παρουσία ευάλωτου εξοπλισμού σε στρατηγικούς τομείς και υποδομές κορμού· παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει, σε εύθετο χρόνο, πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών προτάσεων, για την αντιμετώπιση πιθανών ελλείψεων·

9.  υπενθυμίζει ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς συμμορφώνονται με την υποχρέωση ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, τα κράτη μέλη διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εξουσίες για τη διερεύνηση και την εφαρμογή ενός ευρέος φάσματος μέσων προσφυγής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ώστε να εγγυώνται την προστασία της «ιδιωτικότητας βάσει σχεδιασμού» στην αγορά της ΕΕ·

10.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι ο εξοπλισμός 5G θα είναι «ασφαλής εκ σχεδιασμού» και θα εξακολουθεί να λειτουργεί με ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τον ENISA, να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των απειλών και των τρωτών σημείων στον κυβερνοχώρο κατά την προμήθεια εξοπλισμού 5G και άλλων υπηρεσιών με μεγάλες ποσότητες ιδιωτικών δεδομένων (π.χ. διαφοροποίηση του εξοπλισμού από πωλητές, προϋποθέσεις για τον πλειστηριασμό ραδιοφάσματος, κ.λπ.)· πιστεύει ότι η προσέγγιση αυτή δεν θα πρέπει να περιορίζεται στους κατασκευαστές και τους πωλητές εξοπλισμού δικτύου 5G, αλλά θα πρέπει να επεκτείνεται και στα υφιστάμενα δίκτυα και σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού· καλεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ικανοτήτων Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο να λάβει υπόψη τις προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραμμές κατά τη λειτουργία του και κατά τον καθορισμό του στρατηγικού προσανατολισμού του·

11.  καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν μεταφέρει την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (NIS) να θεσπίσουν επειγόντως εθνική νομοθεσία για να συμμορφωθούν με την εν λόγω οδηγία· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε νέους τομείς και υπηρεσίες όπου μεγάλες ποσότητες ιδιωτικών δεδομένων εκτίθενται και δεν καλύπτονται από ειδική νομοθεσία (π.χ. τηλεπικοινωνίες και ηλεκτρονική ταυτοποίηση)·

12.  χαιρετίζει την έγκριση της πράξης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η οποία θα ενισχύσει τον ρόλο του ENISA στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού σε επίπεδο Ένωσης και την εισαγωγή νέων συστημάτων πιστοποίησης για συνδεδεμένα προϊόντα και διαδικασίες·

13.  προτρέπει την Επιτροπή να εντείλει τον ENISA να δώσει προτεραιότητα σε ένα σύστημα πιστοποίησης για εξοπλισμό 5G, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη τεχνολογιών 5G στην Ένωση πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και είναι ανθεκτική σε κερκόπορτες ή σε άλλα σημαντικά τρωτά σημεία που θα έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των εξαρτώμενων υπηρεσιών της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει συστήματα πιστοποίησης για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα είναι σε θέση να ανιχνεύουν, να μετριάζουν και να αναφέρουν αμέσως την παρουσία κακόβουλου λογισμικού και κενών ασφάλειας σε εξοπλισμό 5G·

14.  υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η πιστοποίηση δεν θα πρέπει να αποκλείει τις αρμόδιες αρχές και φορείς από τον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού προκειμένου να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η ασφάλεια του εξοπλισμού τους που λειτουργεί σε κρίσιμα περιβάλλοντα και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα·

15.  σημειώνει ότι οι κινεζικές εταιρείες — συμπεριλαμβανομένων των κρατικών επιχειρήσεων — επωφελούνται, παρά την έλλειψη αμοιβαιότητας, από ανοικτές αγορές στην ΕΕ, και ότι η Κίνα έχει καταστεί καθαρός επενδυτής στην ΕΕ από το 2016· εκφράζει την ανησυχία του για τους πολυάριθμους περιορισμούς που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες στην Κίνα, όπως οι ολοένα και πιο αυστηρές προϋποθέσεις για την απόκτηση πρόσβασης στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής μεταφοράς τεχνολογίας, των υποχρεώσεων συγκρότησης κοινοπραξιών, των μεροληπτικών τεχνικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένου του υποχρεωτικού εντοπισμού δεδομένων, και της γνωστοποίησης του κώδικα πηγής·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι κρατικά υποκινούμενες εξαγορές και επενδύσεις από την Κίνα θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά στρατηγικά συμφέροντα και τους στόχους δημόσιας ασφάλειας, την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την απασχόληση υψηλής ποιότητας στην Ένωση·

17.  επαναλαμβάνει ότι είναι επειγόντως αναγκαίο να διαθέτει η ΕΕ τις βιομηχανικές ικανότητες σε βασικούς στρατηγικούς τομείς (π.χ. εξοπλισμός δικτύου 5G και παρόμοιες τεχνολογίες κορμού), προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από κατασκευαστές τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο εθνικών νόμων οι οποίοι συγκρούονται θεμελιωδώς με το δίκαιο της Ένωσης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας· εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση του νέου κανονισμού που θεσπίζει πλαισίο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην ΕΕ(6), προκειμένου να αξιολογηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των απειλών στον κυβερνοχώρο, που είναι πιθανόν να επηρεάσουν την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη και θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν από ξένες επενδύσεις σε επίπεδο κρατών μελών ή σε επίπεδο Ένωσης·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υπό προσχώρηση και υποψηφίων χωρών, στην κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και στο Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο της Κίνας.

 

(1)

EE L 321, 17.12.2018, σ. 36.

(2)

ΕΕ L 194, 19.7.2016, σ. 1.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0121

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2018)0343

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0234.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TC1-COD(2017)0224.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου