Процедура : 2019/2537(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0163/2019

Внесени текстове :

B8-0163/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.16
CRE 14/03/2019 - 11.16
Обяснение на вота

Приети текстове :


<Date>{08/03/2019}8.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0163/2019</NoDocSe>
PDF 165kWORD 58k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно препоръките относно започването на търговски преговори между ЕС и САЩ</Titre>

<DocRef>(2019/2537(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Бернд Ланге</Depute>

<Commission>{INTA}от името на комисията по международна търговия</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0163/2019

Резолюция на Европейския парламент относно препоръките относно започването на преговори между ЕС и САЩ

(2019/2537(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2015 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент към Европейската комисия относно преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ)[1],

 като взе предвид своята резолюция от 30 май 2018 г. относно Годишния доклад относно изпълнението на общата търговска политика[2],

 като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2018 г. относно дипломацията по въпросите на климата[3],

 като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2018 г. относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и САЩ[4],

 като взе предвид съвместното изявление на САЩ и ЕС от 25 юли 2018 г. след посещението на председателя Юнкер в Белия дом[5],

 като взе предвид „Обобщението на конкретните преговорни цели във връзка със започването на преговори между САЩ и ЕС“, публикувано през януари 2019 г. от Службата на търговския представител на Съединените щати,

 като взе предвид препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори по споразумение със Съединените американски щати за премахване на митата за промишлени стоки от 18 януари 2019 г. (COM(2019)0016) и приложението към нея за определяне на указанията за водене на тези преговори[6],

 като взе предвид препоръката на Комисията за решение на Съвета за разрешаване на започването на преговори за споразумение със Съединените американски щати относно оценяването на съответствието от 18 януари 2019 г. (COM(2019)0015) и приложението към нея за определяне на указанията за тези преговори[7],

 като взе предвид доклада на Комисията от 30 януари 2019 г. относно изпълнението на изявлението от 25 юли 2018 г.,

 като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията — за всички. Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497)[8],

 като взе предвид предложението за резолюция на комисията по международна търговия,

 като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че силното икономическо партньорство, партньорство в областта на сигурността и политическо партньорство  между ЕС и САЩ е от стратегическо значение и има решаваща роля за изграждането на демократична, сигурна и просперираща световна икономика;

Б. като има предвид, че действията и политиките, инициирани от настоящата администрация на САЩ, поставят под въпрос не само търговските отношения между ЕС и САЩ, които представляват най-големите икономически отношения в света, но като поставят под въпрос основните принципи на международните отношения, принципите на правовата държава и взаимното уважение, също подкопават правилата и основаната на ценности многостранна световна търговска система; като има предвид, че в партньорството е необходим нов импулс, за да се намали сегашното напрежение и да се осигури по-голяма стабилност и предвидимост на търговските отношения между ЕС и САЩ; като има предвид, че въпреки предизвикателствата, пред които са изправени двете страни, ЕС и САЩ имат общ интерес да си сътрудничат и да се координират по въпросите на търговската политика, за да оформят бъдещата многостранна търговска система и световните стандарти;

В. като има предвид, че ЕС остава изцяло ангажиран с многостранното сътрудничество и с основан на правила международен ред, заложен в основите на СТО, който е от полза за хората, обществото и предприятията както в САЩ, така и в ЕС;

Г. като има предвид, че по време на установения 90-дневен период за консултации с ЕС не са проведени никакви предварителни обсъждания;

Д. като има предвид, че ограниченият обхват на споразумението доведе до отменяне на формалния процес на оценка на въздействието, включително оценките на въздействието върху устойчивостта, които обикновено съпътстват започването на търговски преговори и за които Комисията се ангажира в съответствие със стратегията „Търговията — за всички“ и с принципите на програмата за по-добро регулиране; като има предвид, че оценката на въздействието, извършена по време на преговорите по ТПТИ, следва да бъде консултирана и взета предвид;

Е. като има предвид, че ЕС оспорва налагането на антидъмпингови и изравнителни мита от страна на САЩ върху испанските маслини и поиска консултации със САЩ в рамките на СТО предвид факта, че тези мерки са необосновани, неоправдани и противоречат на правилата на СТО;

Ж. като има предвид, че на 31 май 2018 г. САЩ наложиха незаконни мита върху вноса на стомана и алуминий, наред с другото, от ЕС въз основа на раздел 232 от Закона за разширяване на търговията; като има предвид, че тези мита са все още в сила и Комисията реагира на тях със съответстващи на правилата на СТО мерки за възстановяване на баланса;

З. като има предвид, че администрацията на президента Тръмп започна подобно разследване на вноса на моторни превозни средства и автомобилни части, което би могло да доведе до по-високи мита за вноса на такива стоки от ЕС; като има предвид, че Министерството на търговията на САЩ се готви да публикува своя доклад, с който ще препоръча или не да се приемат ограничения за внос на автомобили поради причини, свързани с националната сигурност;

И. като има предвид, че тези едностранни американски мерки са незаконни, създават несигурност на пазара, подкопават конкурентоспособността както на предприятията от САЩ, така и на тези от ЕС, подронват световните търговски правила и създават опасност от повишаване на напрежението в търговията; като има предвид, че ЕС и САЩ следва да работят заедно за реформиране и допълнително укрепване на системата на СТО срещу нелоялни търговски практики; като има предвид, че инициативите, предприети от председателя Юнкер и члена на Комисията Малмстрьом, са навременни в това отношение;

Й. като има предвид, че проектите на цели за преговорите на ЕС и САЩ се различават по своя обхват и по отношение на обхванатите сектори; като има предвид, че съвместното изявление не обхваща автомобилния сектор; като има предвид, че Комисията обяви намерението си да включи автомобилния сектор в предвидените преговори и обяви в своята препоръка за решение на Съвета, че ЕС е готов да вземе предвид евентуалната чувствителност на САЩ по отношение на някои автомобилни продукти;

К. като има предвид, че преговорите по ТПТИ ясно показаха, че на този етап политическите и икономическите условия за сключването на всеобхватно търговско споразумение между ЕС и САЩ не са изпълнени в резултат на сложността на ангажимента и различните търговски подходи и правила на двете страни; като има предвид обаче, че предишният опит показа, че може да се стигне до положително сключване на ограничени споразумения;

Л. като има предвид, че изключването на автомобилния сектор от преговорите е единствено в политически интерес на САЩ;

М. като има предвид, че ЕС изразява съжаление във връзка с повторното налагане на санкции от страна на САЩ поради оттеглянето им от Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД), както и заплахите, идващи от Белия дом в отговор на усилията на ЕС да изпълни своите ангажименти в рамките на СВПД;

1. отбелязва съвместното изявление на ЕС и Турция от 25 юли 2018 г.; припомня, че целта на това изявление е да се избегне ескалация на напрежението в търговията; изразява съжаление във връзка с факта, че преди посещението Европейският парламент не е бил информиран за съдържанието и целите на изявлението;

2. повтаря, че ЕС не следва да преговаря със САЩ в условия на заплахи; отбелязва обаче, че препоръките за започване на преговори за споразумение, съответстващо на правилата на СТО, са от съществено значение за спазване и пълно изпълнение на ангажиментите, договорени между ЕС и САЩ в изявлението;

3. изразява съжаление, че до днешна дата САЩ не са поели ангажимент за премахване на митата върху стоманата и алуминия, а разследването във връзка с вноса от САЩ на моторни превозни средства и автомобилни части е все още в ход; изразява съжаление във връзка с налагането на мито върху испанските маслини;

4. призовава Комисията да гарантира, че всяко сътрудничество по регулаторни въпроси остава доброволно и спазва независимостта на регулаторните органи с оглед установяване на ненужни пречки и административна тежест; припомня, че регулаторното сътрудничество трябва да има за цел да благоприятства управлението на световната икономика чрез засилване на сближаването и увеличаване на сътрудничеството в областта на международните стандарти;

5. отбелязва факта, че Комисията е изразила готовност да приеме незабавно мерки за възстановяване на баланса, в случай че САЩ наложи мита или квоти за автомобили, изнасяни от ЕС; отново изразява своята подкрепа за такива мерки;

6. отново заявява, че нито указанията на САЩ за водене на преговори, нито тези на ЕС предвиждат възобновяване на преговорите за ТПТИ; счита, че едно ограничено споразумение със САЩ за премахване на митата за промишлени стоки, включително автомобили, при което се отчитат чувствителните за европейската промишленост въпроси, свързани с разликата в енергийните и регулаторните разходи, както и споразумение за оценка на съответствието без промени в стандартите и правилата на ЕС, биха могли да проправят пътя към започването на нов процес на работа към взаимноизгодни търговски отношения и по този начин да се успокои настоящото напрежение в търговията; подчертава, че всяко споразумение трябва да бъде съвместимо с правилата и задълженията на СТО, включително с член XXIV от ГАТТ; отбелязва, че препоръките на Комисията за започване на преговори не следва да се тълкуват като индикации, че тя би била склонна да се отклонява от съществуващите търговски и инвестиционни политики, както е посочено в стратегията „Търговията — за всички“;

7. отбелязва, че конкретните преговорни цели във връзка със започването на преговори между САЩ и ЕС са насочени към осигуряване на пълен достъп до пазара на ЕС за американските селскостопански стоки чрез намаляване или премахване на митата, както и намаляване на ограниченията, свързани с различията в нормативната уредба и стандартите; подчертава, че селското стопанство не е обхванато в съвместното изявление; отбелязва, че проектът на мандат на Комисията за водене на преговори се съсредоточава строго върху премахването на митата върху промишлените стоки, включително автомобилния сектор, като същевременно се изключват селскостопанските продукти; отбелязва, че Комисията е проправила пътя за увеличаване на пазарния дял на ЕС за соя от 9% на 75% между август 2017 г. и януари 2019 г.;

8. подчертава, че промишлените стоки представляват 94% от износа на ЕС за САЩ и че реципрочното премахване на митата може да доведе до увеличаване на търговските потоци между ЕС и САЩ; отбелязва, че САЩ прилагат някои много високи мита за промишлени стоки като кожени изделия, облекла и текстил, обувки и керамика, както и че тяхното премахване би разкрило възможности за износителите от ЕС и би дало тласък на конкурентоспособността на промишлените сектори на ЕС;

9. счита, че сътрудничеството в областта на стандартите и оценката на съответствието е от взаимна полза за предприятията от ЕС и САЩ, особено за малките и средните предприятия (МСП), които ще се възползват от премахването на дублирането по отношение на изискванията за изпитване, инспекция и сертифициране; подчертава, че това не е в ущърб на стандартите на ЕС;

10. отбелязва, че една от целите на горепосоченото съвместно изявление е амбицията да се работи в тясно сътрудничество с единомислещи партньори за реформиране на СТО; изразява съжаление във връзка с блокирането от страна на САЩ на кандидатурите на нови членове на Апелативния орган на СТО, което вреди на функционирането на системата на СТО за уреждане на спорове;

11. изразява дълбоко съжаление относно оттеглянето на САЩ от Парижкото споразумение; припомня, че Европейският парламент подчерта в своята резолюция относно дипломацията по въпросите на климата, че ЕС следва да направи ратифицирането и прилагането на Парижкото споразумение условие за бъдещи търговски споразумения; при все това подчертава, че препоръките се отнасят до ограничено споразумение, а не до всеобхватно споразумение за свободна търговия; следователно счита, че такива споразумения следва да представляват изключение, продиктувано от специфични обстоятелства, и във всеки случай не следва да създават прецедент за Европейския съюз при бъдещи преговори; отбелязва в този контекст, че в резолюцията относно дипломацията по въпросите на климата се подчертава значението на тясното сътрудничество със САЩ и призовава Комисията да установи диалог със САЩ по политиките в областта на климата и устойчивостта;

12. счита, че сключването на споразумение за търговия и оценяване на съответствието със САЩ при горепосочените условия не отразява общите принципи на търговските споразумения на ЕС; при все това счита, предвид извънредните обстоятелства, че започването на преговори за споразумение с ограничен обхват и ясно очертани линии със САЩ може да доведе до резултат, който би могъл да бъде в интерес на европейските граждани, общество и предприятия, по-специално МСП, би могло да генерира икономически растеж, както и да създаде по-положителен климат между партньорите, който да им помогне да се справят заедно с глобалните предизвикателства, включително реформата на СТО, като допринесе за преодоляването на сегашната ситуация на застой в търговията, но това споразумение може да бъде успешно и в съответствие с основаната на ценности търговска политика на ЕС единствено ако са изпълнени следните минимални условия:

(1) премахване на митата върху алуминия и стоманата в съответствие с раздел 232 от Закона за разширяване на търговията на САЩ от 1962 г. преди сключването на споразумението ;
 

(2) всеобхватен процес на консултации с гражданското общество и оценка на въздействието върху устойчивостта на предложеното споразумение, както и отчитане на вече извършените в тази област оценки на въздействието и проучвания;

13. следователно призовава Съвета да вземе предвид тези съображения при приемането на указанията за водене на преговори и да гарантира:

 ясен ангажимент в мандата на ЕС за включване на автомобилите и автомобилните части в преговорите,

 по-голяма яснота относно начина, по който правилата за произход ще бъдат разглеждани по време на преговорите,

 изключване на селското стопанство от обхвата на преговорите,

 включването на клауза за прекратяване на мандата за преговори, която да бъде задействана по всяко време, в случай че САЩ наложат допълнителни мита или други ограничителни мерки за търговията върху продукти от ЕС или въз основа на раздел 232 от Закона за разширяване на търговията от 1962 г. или член 301 от Търговския закон от 1974 г., или всеки друг подобен закон на САЩ по време на преговорите или преди започването на такива преговори;

14. призовава Комисията да информира Парламента и да го включи в пълна степен на всички етапи от преговорите, като се вземат предвид и изборите за Европейски парламент; призовава Съвета да не разрешава прилагането на споразумението, преди Парламентът да е дал своето одобрение; очаква Комисията и Съветът да продължат да гарантират най-високо равнище на прозрачност по време на преговорите; следователно призовава Съвета да публикува указанията за водене на преговори, ако ги одобри; припомня на Комисията задължението да представя оценка на въздействието върху устойчивостта на евентуалното споразумение в съответствие с програмата за по-добро регулиране;

15. призовава Съвета да не одобрява указанията за водене на преговори, преди Парламентът да е приел позицията си;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, правителствата и парламентите на държавите членки, както и на администрацията и Конгреса на САЩ.

[1]ОВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 35.

[2] Приети текстове: P8_TA(2018)0230.

[3] Приети текстове: P8_TA(2018)0280.

[4] Приети текстове: P8_TA(2018)0342.

Последно осъвременяване: 13 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност