Postup : 2019/2537(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0163/2019

Předložené texty :

B8-0163/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/03/2019 - 11.16
CRE 14/03/2019 - 11.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


<Date>{08/03/2019}8.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0163/2019</NoDocSe>
PDF 153kWORD 54k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o doporučeních k zahájení obchodních jednání mezi EU a USA </Titre>

<DocRef>(2019/2537(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Bernd Lange</Depute>

<Commission>{INTA}za Výbor pro mezinárodní obchod</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8-0163/2019

Usnesení Evropského parlamentu o doporučeních k zahájení obchodních jednání mezi EU a USA

(2019/2537 (RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na své usnesení ze dne 8. července 2015 obsahující doporučení Evropského parlamentu Evropské komisi týkající se jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP)[1],

 s ohledem na své usnesení ze dne 30. května 2018 o výroční zprávě k výroční zprávě o provádění společné obchodní politiky[2],

 s ohledem na své usnesení ze dne 3. července 2018 o diplomacii v oblasti klimatu[3],

 s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2018 o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Spojenými státy[4],

 s ohledem na společné prohlášení USA a EU ze dne 25. července 2018 po návštěvě předsedy Junckera v Bílém domě[5],

 s ohledem na „Shrnutí konkrétních cílů jednání pro zahájení vyjednávání mezi USA a EU“ zveřejněné v lednu 2019 Úřadem zmocněnce Spojených států amerických pro obchod,

 s ohledem na doporučení Komise pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě se Spojenými státy americkými o odstranění cel na průmyslové zboží zveřejněné dne 18. ledna 2019 (COM(2019)0016) a na přílohu s pokyny pro jednání[6],

 s ohledem na doporučení Komise pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě se Spojenými státy americkými o posuzování shody zveřejněné dne 18. ledna 2019 (COM(2019)0015) a na přílohu s pokyny pro jednání[7],

 s ohledem na zprávu Komise ze dne 30. ledna 2019 o provádění prohlášení ze dne 25. července 2018,

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2015 nazvané „Obchod pro všechny: Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“ (COM(2015)0497)[8],

 s ohledem na návrh usnesení Výboru pro mezinárodní obchod,

 s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že silné hospodářské, bezpečnostní a politické partnerství mezi EU a USA je strategicky důležité a klíčové pro budování demokratické, bezpečné a prosperující celosvětové ekonomiky;

B. vzhledem k tomu, že opatření a politika zahájené současnou vládou USA představují výzvu nejen pro obchodní vztahy mezi EU a USA, které jsou největším ekonomickým vztahem na světě, ale tím, že zpochybňují základní principy mezinárodních vztahů, právního státu a vzájemného respektu, také podrývají mnohostranný světový obchodní systém založený na pravidlech a hodnotách; vzhledem k tomu, že je zapotřebí nový impuls pro partnerství EU a USA s cílem snížit současné napětí a zajistit větší stabilitu a předvídatelnost v obchodních vztazích mezi oběma stranami; vzhledem k tomu, že s ohledem na společné výzvy má EU i USA společný zájem na spolupráci a koordinaci v otázkách obchodní politiky s cílem utvářet budoucí mnohostranný obchodní systém a celosvětové normy;

C. vzhledem k tomu, že EU je i nadále plně odhodlána podporovat multilateralismus a mezinárodní řád postavený na pravidlech zakotvených ve WTO, což je prospěšné pro občany, společnosti a podniky jak v USA, tak i v EU;

D. vzhledem k tomu, že během devadesátidenní zákonné lhůty pro konzultace nebyly vedeny žádné předběžné diskuse s EU;

E. vzhledem k tomu, že v důsledku omezené oblasti působnosti dohody bylo upuštěno od formálního procesu posouzení dopadu, včetně posouzení dopadu na udržitelnost, která obvykle doprovázejí zahájení obchodních jednání a k nimž se Komise zavázala v souladu se strategií Obchod pro všechny a se zásadami programu zlepšování právní úpravy; vzhledem k tomu, že posouzení dopadu provedené během vyjednávání o TTIP by se mělo prostudovat a vzít v úvahu;

F. vzhledem k tomu, že EU protestuje proti uložení antidumpingových a vyrovnávacích cel ze strany USA na španělské olivy a požádala o konzultace s USA v rámci WTO, jelikož tato opatření jsou neodůvodněná, nepodložená a v rozporu s pravidly WTO;

G. vzhledem k tomu, že Spojené státy dne 31. května 2018 zavedly cla na dovoz oceli a hliníku, mimo jiné z EU, a to na základě článku 232 zákona o rozšíření obchodu; vzhledem k tomu, že tato cla jsou stále uplatňována a že Komise v reakci na ně přijala vyrovnávací opatření v souladu s pravidly WTO;

H. vzhledem k tomu, že Trumpova vláda zahájila podobné šetření zaměřené na dovoz motorových vozidel a automobilových součástek, které by mohlo vést k vyšším clům na dovoz tohoto zboží z EU; vzhledem k tomu, že již brzy by měla být zveřejněna zpráva amerického ministerstva obchodu s doporučením, zda má země přijmout dovozní omezení na automobily z důvodů národní bezpečnosti;

I. vzhledem k tomu, že jednostranná opatření USA jsou nezákonná, vytvářejí nejistotu na trhu, oslabují konkurenceschopnost společností v USA i v EU, podrývají globální obchodní pravidla a vyvolávají riziko, že se zostří napětí v oblasti obchodu; vzhledem k tomu, že EU a USA by měly spolupracovat na reformě systému WTO a dále jej posilovat proti nekalým obchodním praktikám; vzhledem k tomu, že iniciativy předsedy Junckera a komisařky Malmströmové jsou v tomto ohledu vítány;

J. vzhledem k tomu, že návrhy cílů jednání EU a USA se liší co do rozsahu působnosti a odvětví, jichž se týkají; vzhledem k tomu, že společné prohlášení nezahrnuje automobilové odvětví; vzhledem k tomu, že Komise signalizovala svůj úmysl zahrnout automobilové odvětví do plánovaného jednání a ve svém doporučení pro rozhodnutí Rady oznámila, že EU je připravena vzít v úvahu potenciální citlivou povahu, kterou mohou pro USA představovat některé výrobky automobilového průmyslu;

K. vzhledem k tomu, že jednání o TTIP jasně ukázala, že v této fázi nejsou splněny politické a hospodářské podmínky pro komplexní obchodní dohodu mezi EU a USA, a to vzhledem ke složitosti závazku a rozdílným obchodním přístupům a pravidlům obou stran; vzhledem k tomu, že z předchozích zkušeností však vyplývá, že jednání o dohodách s omezenou působností by mohla být uzavřena kladně;

L. vzhledem k tomu, že vynětí automobilového průmyslu z jednání je pouze v politickém zájmu USA;

M. vzhledem k tomu, že EU vyjadřuje politování nad tím, že Spojené státy opět uvalily sankce v návaznosti na své odstoupení od společného komplexního akčního plánu (JCPOA), a nad hrozbami ze strany Bílého domu v reakci na úsilí EU o dodržení závazků v rámci JCPOA;

1. bere na vědomí společné prohlášení USA a EU ze dne 25. července 2018; připomíná, že cílem tohoto prohlášení je zabránit zvyšování napětí v oblasti obchodu; vyjadřuje politování nad tím, že Evropský parlament nebyl před návštěvou informován o obsahu a cílech prohlášení;

2. znovu opakuje, že EU by neměla vyjednávat s USA pod hrozbou; konstatuje však, že doporučení k zahájení jednání o dohodě v souladu s WTO jsou zásadní pro dodržení a plné provedení závazků, na nichž se EU a USA dohodly ve svém prohlášení;

3. lituje, že USA se dodnes nezavázaly ke zrušení cel na ocel a hliník a šetření dovozu motorových vozidel a automobilových součástek do USA stále probíhá; vyjadřuje politování nad tím, že bylo zavedeno clo na španělské olivy;

4. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby jakákoli spolupráce v regulačních záležitostech zůstala dobrovolná a respektovala autonomii regulačních orgánů s cílem identifikovat zbytečné překážky a administrativní zátěž; připomíná, že cílem regulační spolupráce musí být přispívat ke správě celosvětového hospodářství posílením konvergence a spolupráce v oblasti mezinárodních standardů;

5. bere na vědomí, že Komise naznačila, že je připravena přijmout okamžitě opatření k obnovení rovnováhy, pokud USA uvalí cla nebo kvóty na automobily vyvážené z EU; znovu vyjadřuje svou podporu takovým opatřením;

6. opakuje, že ani americké směrnice pro jednání ani směrnice pro jednání EU nepočítají s obnovením jednání o TTIP; je toho názoru, že omezená dohoda s USA o odstranění cel na průmyslové zboží včetně automobilů, zohledňující citlivou situaci evropského průmyslu plynoucí z rozdílnosti nákladů na energii a regulačních nákladů, a dohoda o posuzování shody, kdy nedojde ke změně norem a pravidel EU, by mohly položit základ pro zahájení nového procesu spolupráce, která by měla přinést vzájemně prospěšné obchodní vztahy a vůbec zmírnit současné napětí v oblasti obchodu; zdůrazňuje, že každá dohoda musí být v souladu s pravidly a povinnostmi WTO, včetně článku XXIV dohody GATT; konstatuje, že doporučení Komise zahájit jednání by nemělo být vykládáno jako známka toho, že by byla ochotna se odchýlit od stávajících obchodních a investičních politik, jak jsou nastíněny ve strategii Obchod pro všechny;

7. konstatuje, že americké konkrétní cíle jednání pro zahájení vyjednávání mezi USA a EU mají za cíl zajistit pro americké zemědělské zboží komplexní přístup na trh v EU tím, že se sníží nebo zruší cla a omezí překážky spojené s rozdíly mezi předpisy a normami; zdůrazňuje, že společné prohlášení se netýká zemědělství; bere na vědomí, že se návrh mandátu Komise k jednání důsledně zaměřil na odstranění cel na průmyslové zboží, včetně automobilového průmyslu, a zároveň vyloučil zemědělské výrobky; konstatuje, že Komise připravila podmínky pro navýšení podílu amerických sójových bobů na trhu EU v období mezi srpnem 2017 a lednem 2019 z 9 % na 75 %;

8. zdůrazňuje, že průmyslové zboží tvoří 94 % vývozu EU do USA a že vzájemné odstranění cel má potenciál zvýšit obchodní toky mezi EU a USA; poukazuje na to, že USA uplatňuje některá velmi vysoká cla na konečné výrobky, jako jsou kožené výrobky, oblečení a textil, obuv a keramika, a že jejich odstranění by otevřelo příležitosti pro vývozce z EU a podpořilo konkurenceschopnost průmyslu EU;

9. je přesvědčen, že spolupráce na standardech a posuzování shody je vzájemně prospěšná pro podniky EU i USA, zejména pak pro malé a střední podniky (MSP), které vytěží z odstranění požadavků na dvojí zkoušky, inspekce a osvědčení; zdůrazňuje, že tím nejsou dotčeny standardy EU;

10. konstatuje, že jedním z cílů výše uvedeného společného prohlášení je ambice úzce spolupracovat s podobně smýšlejícími partnery na reformě WTO; vyjadřuje politování nad tím, že USA blokují jmenování nových členů Odvolacího orgánu WTO, což narušuje fungování systému WTO pro řešení sporů;

11. vyjadřuje hluboké politování nad odstoupením USA od Pařížské dohody; připomíná, že Evropský parlament ve svém usnesení o diplomacii v oblasti klimatu zdůraznil, že EU by měla podmínit budoucí obchodní smlouvy ratifikací a prováděním Pařížské dohody; zdůrazňuje však, že doporučení se vztahují na smlouvu s omezeným rozsahem, a nikoli na komplexní dohodu o volném obchodu; domnívá se proto, že takové smlouvy by měly představovat výjimku, kterou vyžadují zvláštní okolnosti, a nikoli precedens pro Evropskou unii při budoucích jednáních; v této souvislosti konstatuje, že usnesení o diplomacii v oblasti klimatu zdůrazňuje význam úzké spolupráce s USA, a vyzývá Komisi, aby s USA jednala o politikách v oblasti klimatu a udržitelnosti;

12. domnívá se, že uzavření dohody o obchodu a dohody o posuzování shody s USA za výše uvedených podmínek neodráží obecné zásady obchodních dohod EU; je však přesvědčen, že zahájení jednání o obchodní dohodě s USA, jejíž rozsah by byl omezený a jejíž součástí by byly nepřekročitelné mantinely, může vzhledem k výjimečným okolnostem přinést výsledek, který by mohl být v zájmu občanů, společností a podniků EU, zejména malých a středních podniků, jelikož by mohl přispívat k hospodářskému růstu i k příznivější atmosféře mezi oběma partnery, která by tím, že by přispěla k překonání současné patové situace v oblasti obchodu, mohla napomoci tomu, aby se globální výzvy, včetně reformy WTO, řešily společně, avšak úspěchu a souladu s obchodní politikou EU založenou na hodnotách lze dospět pouze tehdy, jsou-li splněny tyto minimální podmínky:

1) zrušení cel na hliník a ocel podle článku 232 zákona Spojených států o rozšíření obchodu z roku 1962 před uzavřením dohody;

2) komplexní proces konzultací s občanskou společností, posouzení dopadu navrhované dohody na udržitelnost a zohlednění posouzení dopadu a studií, které již byly v této oblasti provedeny;

13. vyzývá proto Radu, aby tyto úvahy zohlednila při přijímání směrnic pro jednání a aby zajistila následující:

 jasný závazek v rámci mandátu EU zahrnout do jednání vozidla a jejich části;

 větší jasnost, pokud jde o to, jakým způsobem budou při jednání řešena pravidla původu;

 vynětí zemědělství z oblasti působnosti jednání;

 zahrnutí doložky o pozastavení do mandátu k jednání, která by mohla být kdykoli zahájena, pokud by USA v průběhu jednání nebo před zahájením jednání uložily podle článku 232 zákona o rozšíření obchodu z roku 1962, podle článku 301 obchodního zákona z roku 1974 či jiného obdobného zákona Spojených států dodatečné sazby nebo jiná opatření omezující obchod s výrobky z EU;

14. vyzývá Komisi, aby Parlament informovala a v plné míře jej zapojila do všech fází jednání, a to i s ohledem na evropské volby; vyzývá Radu, aby neschválila uplatňování dohody dříve, než Parlament udělí svůj souhlas; očekává, že jak Komise, tak i Rada budou nadále zajišťovat co největší transparentnost po celou dobu jednání; vyzývá proto Radu, aby zveřejnila směrnice pro jednání, jestliže je schválí; připomíná Komisi její povinnost předložit posouzení dopadu této potenciální dohody na udržitelnost, v souladu s programem zlepšování právní úpravy;

15. vyzývá Radu, aby neschválila směrnice pro jednání dříve, než Parlament přijme svůj postoj;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a vládě a Kongresu USA.

 

 

 

[1]Úř. věst. C 265, 11.8.2017, s. 35.

[2] Přijaté texty: P8_TA(2018)0230.

[3] Přijaté texty: P8_TA(2018)0280.

[4] Přijaté texty: P8_TA(2018)0342.

Poslední aktualizace: 13. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí