Procedure : 2019/2537(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0163/2019

Indgivne tekster :

B8-0163/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/03/2019 - 11.16
CRE 14/03/2019 - 11.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


<Date>{08/03/2019}8.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0163/2019</NoDocSe>
PDF 143kWORD 56k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Kommissionens redegørelse</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om anbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA</Titre>

<DocRef>(2019/2537(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Bernd Lange</Depute>

<Commission>{INTA}for Udvalget om International Handel</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0163/2019

Europa-Parlamentets beslutning om anbefalingerne med henblik på indledning af handelsforhandlinger mellem EU og USA

(2019/2537(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sin beslutning af 8. juli 2015 med Europa-Parlamentets henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP)[1],

 der henviser til sin beslutning af 30. maj 2018 om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles handelspolitik[2],

 der henviser til sin beslutning af 3. juli 2018 om klimadiplomati[3],

 der henviser til sin beslutning af 12. september 2018 om status for forbindelserne mellem EU og USA[4],

 der henviser til den fælles erklæring fra EU og USA af 25. juli 2018 efter kommissionsformand Jean-Claude Junckers besøg i Det Hvide Hus[5],

 der henviser til "Oversigten over specifikke mål for forhandlingerne om indledning af forhandlinger mellem USA og EU", som blev offentliggjort i januar 2019 af kontoret for USA's handelsrepræsentant,

 der henviser til Kommissionens henstilling af 18. januar 2019 med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale med Amerikas Forenede Stater om afskaffelse af told på industrivarer (COM(2019)0016) og bilaget hertil, der fastsætter forhandlingsdirektiverne[6],

 der henviser til Kommissionens henstilling af 18. januar 2019 med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale med Amerikas Forenede Stater om overensstemmelsesvurdering (COM(2019)0015) og bilaget hertil, der fastsætter forhandlingsdirektiverne[7],

 der henviser til rapport fra Kommissionen af 30. januar 2019 om gennemførelsen af erklæringen af 25. juli 2018,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2015 med titlen "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497)[8],

 der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om International Handel,

 der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A. der henviser til, at et stærkt økonomisk, sikkerhedsmæssigt og politisk partnerskab mellem EU og USA er afgørende for at skabe en demokratisk, sikker og fremgangsrig global økonomi;

B. der henviser til, at de handlinger og politikker, der er iværksat af den nuværende amerikanske regering, ikke blot udfordrer handelsforbindelserne mellem EU og USA, som er det største økonomiske forhold i verden, men ved at udfordre de grundlæggende principper for internationale forbindelser, retsstatsprincippet og den gensidige respekt også undergraver det regel- og værdibaserede multilaterale globale handelssystem; der henviser til, at der er behov for et nyt momentum i partnerskabet for at mindske de nuværende spændinger og sikre mere stabilitet og forudsigelighed i handelsforbindelserne mellem EU og USA; der henviser til, at EU og USA i betragtning af de udfordringer, som begge parter står over for, har en fælles interesse i at samarbejde om og koordinere handelspolitiske spørgsmål med henblik på at udforme det fremtidige multilaterale handelssystem og globale standarder;

C. der henviser til, at EU fortsat er fuldt ud forpligtet til multilateralisme og en regelbaseret international orden, der er forankret i WTO, som er til fordel for mennesker, samfund og virksomheder både i USA og EU;

D. der henviser til, at der i løbet af den lovbestemte frist på 90 dage for høringer ikke blev ført nogen sonderende drøftelser med EU;

E. der henviser til, at den formelle konsekvensanalyseproces, herunder bæredygtighedsvurderinger, der normalt ledsager indledningen af handelsforhandlinger, og som Kommissionen forpligtede sig i overensstemmelse med strategien "Handel for alle" og principperne i dagsordenen for bedre regulering, på grund af aftalens begrænsede omfang er blevet fraveget; der henviser til, at den konsekvensanalyse, der blev gennemført under forhandlingerne om TTIP, bør konsulteres og tages i betragtning;

F. der henviser til, at EU anfægter indførelsen af USA's antidumping- og udligningstold på spanske oliven og har anmodet om konsultationer med USA i WTO, da sådanne foranstaltninger er ubegrundede, uberettigede og i strid med WTO-reglerne;

G. der henviser til, at USA den 31. maj 2018 indførte ulovlige toldsatser på import af stål og aluminium fra blandt andet EU på grundlag sektion 232 i Trade Expansion Act; der henviser til, at disse satser stadig er gældende, og at Kommissionen har reageret på dem med foranstaltninger, der er i overensstemmende med WTO's regler, for at genskabe balancen;

H. der henviser til, at Trump-administrationen har indledt en lignende undersøgelse af importen af motorkøretøjer og bilkomponenter, hvilket kunne føre til øgede toldsatser på import af disse varer fra EU; der henviser til, at det amerikanske handelsministeriums rapport med en henstilling om, hvorvidt USA skal indføre importrestriktioner på biler af hensyn til den nationale sikkerhed, forventes fremlagt;

I. der henviser til, at disse ensidige amerikanske foranstaltninger er ulovlige, skaber usikkerhed på markedet, undergraver både amerikanske og europæiske virksomheders konkurrenceevne, undergraver globale handelsregler og risikerer at optrappe handelsspændinger; der henviser til, at EU og USA bør samarbejde om at reformere og yderligere styrke WTO-systemet mod illoyal handelspraksis; der henviser til, at initiativerne fra kommissionsformand Jean-Claude Juncker og kommissær Malmström er velkomne i denne henseende;

J. der henviser til, at EU's og USA's udkast til mål for forhandlingerne er forskellige med hensyn til anvendelsesområde og de berørte sektorer; der henviser til, at den fælles erklæring ikke omfatter bilsektoren; der henviser til, at Kommissionen har tilkendegivet, at den agter at medtage bilsektoren i de planlagte forhandlinger, og i sin henstilling til Rådets afgørelse erklærede, at EU er rede til at tage hensyn til eventuelle amerikanske følsomheder over for visse bilprodukter;

K. der henviser til, at TTIP-forhandlingerne klart har vist, at de politiske og økonomiske betingelser for en omfattende handelsaftale mellem EU og USA på nuværende tidspunkt ikke er opfyldt på grund af kompleksiteten af foretagendet og de to parters forskellige handelsstrategier og -regler, der henviser til, at tidligere erfaringer imidlertid har vist, at der kan indgås begrænsede aftaler med succes;

L. der henviser til, at udelukkelsen af bilindustrien fra forhandlingerne kun er i USA's politiske interesse;

M. der henviser til, at EU beklager genindførelsen af USA's sanktioner som følge af dets tilbagetrækning fra den fælles omfattende handlingsplan samt trusler fra Det Hvide Hus som reaktion på EU's bestræbelser på at overholde sine forpligtelser i henhold til den fælles omfattende handlingsplan;

1. noterer sig den fælles erklæring af 25. juli 2018 fra USA og EU; minder om, at målet med denne erklæring er at undgå en optrapning af handelsspændinger; beklager, at Europa-Parlamentet forud for besøget ikke blev informeret om erklæringens indhold og målsætninger;

2. gentager, at EU ikke bør forhandle med USA under pres; bemærker imidlertid, at anbefalingerne med henblik på indledning af forhandlinger om en aftale, der er i overensstemmelse med WTO's regler, er afgørende for at opretholde og fuldt ud gennemføre de forpligtelser, der blev aftalt mellem EU og USA i erklæringen;

3. beklager, at USA indtil i dag ikke har forpligtet sig til at ophæve tolden på stål og aluminium, og at undersøgelsen af USA's import af motorkøretøjer og bilkomponenter stadig er i gang; beklager, at der er indført toldsatser på spanske oliven;

4. opfordrer Kommissionen til at sikre, at et eventuelt samarbejde om lovgivningsmæssige anliggender forbliver frivilligt, og respekterer de lovningsmæssige myndigheders autonomi med henblik på at udpege unødvendige hindringer og administrative byrder; minder om, at det lovgivningsmæssige samarbejde skal sigte mod at gavne styringen af den globale økonomi gennem øget konvergens og intensiveret samarbejde om internationale standarder;

5. noterer sig, at Kommissionen har tilkendegivet, at den er rede til straks at vedtage foranstaltninger til at genskabe balancen, hvis USA pålægger told på eller kvoter for biler, der eksporteres fra EU; gentager sin støtte til sådanne foranstaltninger;

6. gentager, at hverken EU eller USA's forhandlingsdirektiver tilsigter en genoptagelse af TTIP-forhandlingerne; er af den opfattelse, at en begrænset aftale med USA om afskaffelse af told på industrivarer, herunder biler, og som tager hensyn til den europæiske industris følsomhed over for forskelle i energi- og reguleringsomkostninger, samt en aftale om overensstemmelsesvurdering uden ændringer af EU's standarder og regler kan bane vejen for en ny proces med henblik på at arbejde hen imod gensidigt fordelagtige handelsforbindelser og derigennem lette de nuværende handelsspændinger; understreger, at enhver aftale skal være forenelig med WTO's regler og forpligtelser, herunder artikel XXIV i GATT; bemærker, at Kommissionens henstillinger om at indlede forhandlinger ikke bør opfattes som et tegn på, at den vil være villig til at fravige eksisterende handels- og investeringspolitikker som beskrevet i strategien "Handel for alle";

7. bemærker, at USA's specifikke mål for forhandlingerne om indledning af forhandlinger mellem USA og EU sigter mod at sikre omfattende markedsadgang for amerikanske landbrugsprodukter i EU ved at reducere eller afskaffe told samt reducere de forhindringer, der er forbundet med forskelle i regler og standarder; understreger, at landbruget ikke er omfattet af den fælles erklæring; bemærker, at Kommissionens udkast til forhandlingsmandat udelukkende fokuserer på fjernelse af told på industrivarer, herunder bilsektoren, mens landbrugsprodukter er undtaget; bemærker, at Kommissionen banede vejen for en stigning i EU's markedsandel for sojabønner fra 9 % til 75 % mellem august 2017 og januar 2019;

8. understreger, at industrivarer tegner sig for 94 % af EU's eksport til USA, og at den gensidige afskaffelse af told har potentiale til at øge handelsstrømmene mellem EU og USA; bemærker, at USA anvender nogle meget høje toldsatser på færdigvarer såsom lædervarer, beklædning og tekstiler, fodtøj og keramik, og at deres afskaffelse vil åbne muligheder for EU-eksportører og styrke konkurrenceevnen for EU's industrier;

9. mener, at samarbejde om standarder og overensstemmelsesvurdering er til gensidig fordel for EU's og USA's virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder, som vil få gavn af elimineringen af dobbeltarbejde i forbindelse med prøvnings-, inspektions- og certificeringskrav; fremhæver, at dette ikke berører EU's standarder;

10. bemærker, at et af målene med ovennævnte fælles erklæring er en ambition om at arbejde tæt sammen med ligesindede partnere om at reformere WTO; beklager, at USA blokerer for udnævnelser af nye medlemmer af WTO's appelinstans, hvilket skader WTO's tvistbilæggelsessystems funktion;

11. beklager dybt, at USA har trukket sig fra Parisaftalen; minder om, at Europa-Parlamentet i sin beslutning om klimadiplomati understregede, at EU bør gøre ratificering og gennemførelse af Parisaftalen til en betingelse for fremtidige handelsaftaler; understreger ikke desto mindre, at anbefalingerne vedrører en begrænset aftale og ikke en omfattende frihandelsaftale; mener derfor, at enhver sådan aftale bør være en undtagelse, der er dikteret af særlige omstændigheder, og under alle omstændigheder ikke danne præcedens for Den Europæiske Union i fremtidige forhandlinger; bemærker i denne forbindelse, at beslutningen om klimadiplomati understreger betydningen af et tæt samarbejde med USA, og opfordrer Kommissionen til at samarbejde med USA om klima- og bæredygtighedspolitikker;

12. mener ikke, at indgåelsen af en aftale om handel og overensstemmelsesvurdering med USA på ovennævnte betingelser afspejler de generelle principper i EU's handelsaftaler; mener dog i betragtning af de ekstraordinære omstændigheder, at indledningen af forhandlinger om en aftale med et begrænset anvendelsesområde og formulerede røde linjer med USA har potentiale til at skabe et resultat, der kan være til gavn for de europæiske borgere, samfund og virksomheder, navnlig SMV'er, kan skabe økonomisk vækst samt skabe et mere positivt klima mellem partnerne, som kan bidrage til at tackle de globale udfordringer sammen, herunder reformen af WTO, ved at bidrage til at komme ud af det nuværende handelsmæssige dødvande, men kun kan lykkes og kun vil være i overensstemmelse med en værdibaseret handelspolitik i EU, hvis følgende minimumsbetingelser er opfyldt:

1) ophævelse af told på aluminium og stål i henhold til sektion 232 i US Trade Expansion Act fra 1962 inden indgåelsen af aftalen

2) en omfattende høringsproces med civilsamfundet og en bæredygtighedsvurdering af den foreslåede aftale, idet der tages hensyn til de konsekvensanalyser og undersøgelser, der allerede er gennemført på dette område;

13. opfordrer derfor Rådet til at tage hensyn til disse overvejelser i forbindelse med vedtagelsen af forhandlingsdirektiverne og til at sikre:

 en klar forpligtelse i EU's mandat til at medtage biler og reservedele i forhandlingerne

 mere klarhed med hensyn til, hvordan oprindelsesreglerne vil blive behandlet under forhandlingerne

 at landbruget ikke er omfattet af forhandlingerne

 at der indføjes en suspensionsklausul i forhandlingsmandatet, som til enhver tid skal udløses, hvis USA pålægger EU's produkter yderligere told eller andre handelsbegrænsende foranstaltninger, enten på grundlag af sektion 232 i Trade Expansion Act fra 1962 eller sektion 301 i Trade Act fra 1974 under forhandlingerne, eller inden de indledes;

14. opfordrer Kommissionen til at underrette Parlamentet og inddrage det fuldt ud i alle faser af forhandlingerne, også under hensyntagen til valget til Europa-Parlamentet; opfordrer Rådet til ikke at godkende anvendelsen af aftalen, inden Parlamentet har givet sin godkendelse; forventer, at både Kommissionen og Rådet fortsat sikrer den højeste grad af gennemsigtighed under hele forhandlingsprocessen; opfordrer derfor Rådet til at offentliggøre forhandlingsdirektiverne, hvis det godkender dem; minder Kommissionen om forpligtelsen til at fremlægge bæredygtighedsvurderingen for den potentielle aftale i overensstemmelse med dagsordenen for bedre regulering;

15. opfordrer Rådet til ikke at godkende forhandlingsdirektiverne, inden Parlamentet har vedtaget sin holdning;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til den amerikanske regering og den amerikanske kongres.

[1]EUT C 265 af 11.8.2017, s. 35.

[2] Vedtagne tekster: P8_TA(2018)0230.

[3] Vedtagne tekster: P8_TA(2018)0280.

[4] Vedtagne tekster: P8_TA(2018)0342.

Seneste opdatering: 13. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik