Διαδικασία : 2019/2537(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0163/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0163/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.16
CRE 14/03/2019 - 11.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 170kWORD 59k
8.3.2019
PE635.421v01-00
 
B8-0163/2019

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις συστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (2019/2537(RSP))


Bernd Langeεξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συστάσεις για την έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (2019/2537(RSP))  
B8‑0163/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουλίου 2015, που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τη διπλωματία στον τομέα του κλίματος(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ(4),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΗΠΑ-ΕΕ, της 25ης Ιουλίου 2018, μετά την επίσκεψη του προέδρου κ. Juncker στον Λευκό Οίκο(5),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο ‘Summary of Specific Negotiating Objectives for the Initiation of US-EU Negotiations’ («Σύνοψη των ειδικών διαπραγματευτικών στόχων για την έναρξη των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-ΕΕ»), που δημοσίευσε τον Ιανουάριο του 2019 το Office of the United States Trade Representative,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2019, ενόψει απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της έναρξης διαπραγματεύσεων για συμφωνία με τις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με την εξάλειψη των δασμών για τα βιομηχανικά
προϊόντα (COM(2019)0016), καθώς και το Παράρτημα που περιέχει τις οδηγίες για τις διαπραγματεύσεις αυτές(6),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2019, ενόψει απόφασης του Συμβουλίου που επιτρέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με την εκτίμηση της συμμόρφωσης (COM(2019)0015), καθώς και το Παράρτημα που περιέχει τις οδηγίες για τις διαπραγματεύσεις αυτές(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την εφαρμογή της δήλωσης της 25ης Ιουλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497)(8),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή εταιρική σχέση, στους τομείς της οικονομίας, της ασφάλειας και της πολιτικής, μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ είναι ιδιαιτέρως σημαντική από στρατηγική άποψη και είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση μιας δημοκρατικής, ασφαλούς και ευημερούσας παγκόσμιας οικονομίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενέργειες και πολιτικές πρωτοβουλίες της σημερινής κυβέρνησης των ΗΠΑ δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση μόνο την εμπορική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ που είναι η πλατύτερη οικονομική σχέση στον κόσμο, αλλά και τις βασικές αρχές των διεθνών σχέσεων, το κράτος δικαίου και τον αμοιβαίο σεβασμό, υπονομεύοντας έτσι τους κανόνες και τις αξίες επί των οποίων θεμελιώνεται το παγκόσμιο πολυμερές εμπορικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να δοθεί μια νέα ώθηση στην εταιρική σχέση προκειμένου να αμβλυνθούν οι σημερινές εντάσεις και να γίνουν οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ σταθερότερες και πιο προβλέψιμες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν ΕΕ και ΗΠΑ, είναι προς το συμφέρον αμφοτέρων να συνεργαστούν και να συντονιστούν σε ζητήματα πολιτικής εμπορίου εάν επιθυμούν να διαμορφώσουν το πολυμερές εμπορικό σύστημα και τα παγκόσμια πρότυπα του μέλλοντος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην πολυμερή συνεργασία και σε μια διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες κατοχυρωμένους στο πλαίσιο του ΠΟΕ, μια κατάσταση ευεργετική για τα άτομα, τις κοινωνίες και τις επιχειρήσεις, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της εκ του νόμου προβλεπόμενης περιόδου των 90 ημερών για διαβουλεύσεις, δεν διεξήχθησαν διερευνητικές συζητήσεις με την ΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της περιορισμένης εμβέλειας της συμφωνίας, η επίσημη διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων, η οποία περιλαμβάνει εκτιμήσεις επιπτώσεων για τη βιωσιμότητα, η οποία συνοδεύει συνήθως την έναρξη των διαπραγματεύσεων οποιασδήποτε εμπορικής συμφωνίας και για την οποία είχε αναλάβει δέσμευση η Επιτροπή σύμφωνα με τη στρατηγική «Εμπόριο για όλους» και τις αρχές του θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας, έχει εγκαταλειφθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση επιπτώσεων που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την TTIP πρέπει να μελετηθεί και να ληφθεί υπόψη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ενίσταται κατά της επιβολής από τις ΗΠΑ δασμών αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών στις ελιές Ισπανίας και ζήτησε διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ στον ΠΟΕ, δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι αδικαιολόγητα, αναίτια και αντίθετα προς τους κανόνες του ΠΟΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 31 Μαΐου 2018, οι ΗΠΑ επέβαλαν παράνομους δασμούς σε εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου προερχόμενες, μεταξύ άλλων, και από την ΕΕ, βάσει του Trade Expansion Act, παράγραφος 232· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω δασμοί εξακολουθούν να ισχύουν και ότι η ΕΕ έχει αντιδράσει στην επιβολή τους με μέτρα επανεξισορρόπησης που συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση Trump έχει ξεκινήσει παρόμοια έρευνα σχετικά με τις εισαγωγές μηχανοκίνητων οχημάτων και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των δασμών στις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων από την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ που περιέχει σύσταση σχετικά με το κατά πόσο συνιστάται ή όχι η επιβολή από τις ΗΠΑ περιορισμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων για λόγους εθνικής ασφάλειας αναμένεται να δημοσιευτεί προσεχώς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω μονομερή μέτρα των ΗΠΑ είναι παράνομα, δημιουργούν αβεβαιότητα στην αγορά, υποσκάπτουν την ανταγωνιστικότητα εταιρειών από την ΕΕ και από τις ΗΠΑ εξίσου, υπονομεύουν τους κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου και ενέχουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ΕΕ και ΗΠΑ πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να μεταρρυθμίσουν και να ενισχύσουν περαιτέρω το σύστημα του ΠΟΕ ενάντια στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωτοβουλίες που ανέλαβαν ο Πρόεδρος Juncker και η Επίτροπος Malmström είναι εν προκειμένω ευπρόσδεκτες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια διαπραγματευτικών στόχων της ΕΕ και των ΗΠΑ διαφέρουν τόσο ως προς την εμβέλεια όσο και ως προς τους τομείς που αφορούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή δήλωση δεν καλύπτει τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει κάνει γνωστή την πρόθεσή της να συμπεριλάβει την αυτοκινητοβιομηχανία στις επιδιωκόμενες διαπραγματεύσεις και έχει ανακοινώσει στη σύστασή της για απόφαση του Συμβουλίου ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να λάβει υπόψη ενδεχόμενες ευαισθησίες των ΗΠΑ σε σχέση με ορισμένα προϊόντα της αυτοκινητοβιομηχανίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις διαπραγματεύσεις για την TTIP, προκύπτει σαφώς στο παρόν στάδιο ότι οι πολιτικές και οικονομικές προϋποθέσεις για τη σύναψη συνολικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ δεν πληρούνται λόγω της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος και λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων και κανόνων για το εμπόριο που εφαρμόζουν οι δυο πλευρές· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι, με βάση προηγούμενες εμπειρίες, δεν πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο επιτυχούς σύναψης συμφωνιών περιορισμένης εμβέλειας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαίρεση του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας από τις διαπραγματεύσεις εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο το πολιτικό συμφέρον των ΗΠΑ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εκφράζει τη λύπη της για την επαναφορά των κυρώσεων από τις ΗΠΑ μετά την αποχώρησή τους από το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (ΚΟΣΔ) καθώς και για τις απειλές που προήλθαν από τον Λευκό Οίκο σε απάντηση στις προσπάθειες τις ΕΕ να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του ΚΟΣΔ·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την κοινή δήλωση ΗΠΑ-ΕΕ, της 25ης Ιουλίου 2018· υπενθυμίζει ότι επιδίωξη της εν λόγω δήλωσης είναι η αποφυγή κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων· εκφράζει τη λύπη του διότι δεν ενημερώθηκε πριν από την επίσκεψη σχετικά με το περιεχόμενο και τους στόχους της δήλωσης·

2.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ δεν πρέπει να διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ υπό το κράτος απειλής· παρατηρεί εντούτοις ότι οι συστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας που συνάδει με τον ΠΟΕ είναι ουσιώδους σημασίας για την τήρηση και πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων που συμφωνήθηκαν μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στη δήλωση·

3.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν μέχρι σήμερα να μην φαίνονται διατεθειμένες να άρουν τους δασμούς στον χάλυβα και στο αλουμίνιο και διότι η έρευνα επί των εισαγωγών μηχανοκίνητων οχημάτων και εξαρτημάτων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ συνεχίζεται· εκφράζει τη λύπη του για την επιβολή δασμών στις ελιές Ισπανίας·

4.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οποιαδήποτε συνεργασία σε κανονιστικού χαρακτήρα ζητήματα να συνεχίσει να είναι προαιρετική και να σέβεται την αυτονομία των κανονιστικών αρχών, με σκοπό τον εντοπισμό των άσκοπων φραγμών και των διοικητικών εμποδίων· υπενθυμίζει ότι η κανονιστική συνεργασία πρέπει να αποβαίνει προς όφελος της διακυβέρνησης της παγκόσμιας οικονομίας με το να ενισχύει τη σύγκλιση και να εντείνει την συνεργασία όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα·

5.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει έτοιμη να υιοθετήσει άμεσα μέτρα επανεξισορρόπησης σε περίπτωση που οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς ή ποσοστώσεις στα αυτοκίνητα που εξάγονται από την ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι τάσσεται υπέρ παρόμοιων μέτρων·

6.  υπενθυμίζει ότι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την TTIP δεν προβλέπεται στις διαπραγματευτικές οδηγίες ούτε της ΕΕ, ούτε των ΗΠΑ· θεωρεί ότι μια περιορισμένη συμφωνία με τις ΗΠΑ για την κατάργηση των δασμών στα βιομηχανικά προϊόντα, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τα αυτοκίνητα και θα λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες των ενδιαφερόμενων κλάδων στην Ευρώπη σχετικά με τις διαφορές στο ενεργειακό και κανονιστικό κόστος, καθώς και μια συμφωνία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης χωρίς αλλαγές στα πρότυπα και τους κανόνες της ΕΕ, μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία αποκατάστασης αμοιβαίως επωφελών εμπορικών σχέσεων και άρα άμβλυνσης των σημερινών εμπορικών εντάσεων· επισημαίνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία οφείλει να είναι συμβατή με τους κανόνες και τις υποχρεώσεις του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου XXIV της ΓΣΔΕ· σημειώνει ότι οι συστάσεις της Επιτροπής για έναρξη των διαπραγματεύσεων δεν πρέπει να εκληφθούν ως ένδειξη πως είναι πρόθυμη να παρεκκλίνει από τις ισχύουσες πολιτικές αποφάσεις σχετικά με το εμπόριο και τις επενδύσεις, όπως αυτές ορίζονται στη στρατηγική «Εμπόριο για όλους»·

7.  σημειώνει ότι οι ειδικοί διαπραγματευτικοί στόχοι των ΗΠΑ για την έναρξη των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-ΕΕ επιδιώκουν να εξασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη πρόσβαση για τα γεωργικά προϊόντα των ΗΠΑ στην αγορά της ΕΕ με τη μείωση ή την εξάλειψη των δασμών, καθώς και τη μείωση των εμποδίων που συνδέονται με τις διαφορές στους κανονισμούς και τα πρότυπα· υπογραμμίζει ότι η γεωργία δεν καλύπτεται από την κοινή δήλωση· παρατηρεί ότι το σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής της Επιτροπής επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο στην κατάργηση των δασμών για τα βιομηχανικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας, εξαιρουμένων των γεωργικών προϊόντων· παρατηρεί ότι η Επιτροπή έχει ανοίξει τον δρόμο για την αύξηση του μεριδίου της σόγιας στην αγορά της ΕΕ από 9 % σε 75 % μεταξύ Αυγούστου 2017 και Ιανουαρίου 2019·

8.  υπογραμμίζει ότι τα βιομηχανικά προϊόντα αντιστοιχούν στο 94 % των εξαγωγών της ΕΕ προς τις ΗΠΑ και ότι η αμοιβαία κατάργηση των δασμών δύναται να αυξήσει τις εμπορικές ροές μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ· παρατηρεί ότι οι ΗΠΑ επιβάλουν ιδιαιτέρως υψηλούς δασμούς σε μεταποιημένα προϊόντα όπως είναι τα δερμάτινα είδη, ο ρουχισμός, τα υφάσματα, τα υποδήματα και τα κεραμικά και ότι η κατάργησή τους θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους ευρωπαίους εξαγωγείς και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της ΕΕ·

9.  φρονεί ότι η συνεργασία σε ζητήματα προτύπων και αξιολόγησης της συμμόρφωσης ωφελεί εξίσου τις επιχειρήσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ και δη τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες θα επωφεληθούν από την κατάργηση των διπλών απαιτήσεων σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, τις επιθεωρήσεις και την πιστοποίηση· υπογραμμίζει ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να βλάπτει τα πρότυπα της ΕΕ·

10.  παρατηρεί ότι ένας από τους στόχους της προαναφερθείσας κοινής δήλωσης είναι η φιλοδοξία για στενή συνεργασία με ομοϊδεάτες εταίρους για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ· εκφράζει τη λύπη του διότι οι ΗΠΑ εμποδίζουν τον διορισμό νέων μελών στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ, κάτι που υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ·

11.  θεωρεί βαθύτατα λυπηρό γεγονός την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη «Συμφωνία του Παρισιού»· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του για τη διπλωματία στον τομέα του κλίματος, τόνισε ότι η ΕΕ οφείλει να καταστήσει την κύρωση και την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού προϋπόθεση για τη σύναψη μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών· υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι συστάσεις αναφέρονται σε περιορισμένη και όχι σε συνολική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών· εκτιμά συνεπώς ότι οποιεσδήποτε παρόμοιες συμφωνίες πρέπει να αποτελούν εξαίρεση την οποία επιβάλλουν συγκεκριμένες συνθήκες και ότι σε καμία περίπτωση δεν δημιουργούν προηγούμενο για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις· σημειώνει, επ' αυτού, ότι το ψήφισμα σχετικά με τη διπλωματία στον τομέα του κλίματος υπογραμμίζει τη σημασία της στενής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο με τις ΗΠΑ για τις πολιτικές κλίματος και βιωσιμότητας·

12.  φρονεί ότι η σύναψη συμφωνίας για το εμπόριο και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις ΗΠΑ υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες δεν συνάδει με τις γενικές αρχές των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ· φρονεί όμως ότι, υπό τις παρούσες ιδιαίτερες συνθήκες, η έναρξη διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, περιορισμένης εμβέλειας και με ρητώς διατυπωμένες κόκκινες γραμμές, μπορεί να προσβλέπει σε ένα αποτέλεσμα προς το συμφέρον των πολιτών, των κοινοτήτων και των επιχειρήσεων της Ευρώπης και δη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και έχει τη δυνατότητα να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και να δημιουργήσει εκείνο το θετικότερο κλίμα μεταξύ των εταίρων που θα τους βοηθήσει να σταθούν αμφότεροι στο ύψος των παγκόσμιων προκλήσεων, μεταξύ των οποίων και η μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, συμβάλλοντας στο ξεπέρασμα του σημερινού εμπορικού αδιεξόδου· εκτιμά ωστόσο ότι μια επιτυχής έκβαση που συνάδει με τις αρχές επί των οποίων βασίζεται η πολιτική εμπορίου της ΕΕ είναι δυνατή μόνον υπό τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:

1)  άρση των δασμών για το αλουμίνιο και τον χάλυβα που επιβλήθηκαν βάσει της παραγράφου 232 του Trade Expansion Act των ΗΠΑ, του 1962, πριν από τη σύναψη της συμφωνίας·

2)  ολοκληρωμένη διαδικασία διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών και εκτίμηση επιπτώσεων για τη βιωσιμότητα της προτεινόμενης συμφωνίας και συνεκτίμηση των εκτιμήσεων επιπτώσεων και των μελετών που έχουν ήδη διεξαχθεί στον τομέα αυτό·

13.  καλεί, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο να λάβει υπόψη του τις παραμέτρους αυτές κατά την έγκριση των διαπραγματευτικών οδηγιών και να μεριμνήσει για:

–  σαφή δέσμευση στην εντολή της ΕΕ ότι αυτοκίνητα και εξαρτήματα αυτοκινήτων θα συμπεριληφθούν στις διαπραγματεύσεις·

–  μεγαλύτερη σαφήνεια για το τι θα γίνει σχετικά με τους κανόνες καταγωγής στις διαπραγματεύσεις·

–  εξαίρεση της γεωργίας από το πεδίο των διαπραγματεύσεων·

–  ενσωμάτωση στη διαπραγματευτική εντολή ρήτρας αναστολής που θα ενεργοποιείται οποτεδήποτε επιβάλουν οι ΗΠΑ επιπλέον δασμούς ή άλλα περιοριστικά μέτρα για το εμπόριο σε προϊόντα της ΕΕ, είτε βάσει της παραγράφου 232 του Trade Expansion Act του 1962, είτε βάσει της παραγράφου 301 του Trade Act του 1974, είτε βάσει οποιασδήποτε παρόμοιας νομικής διάταξης των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ή ακόμη και πριν την έναρξη τους·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την πληροφόρηση και την εμπλοκή του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων, λαμβανομένων υπόψη και των Ευρωπαϊκών εκλογών· ζητεί από το Συμβούλιο να μην εγκρίνει την εφαρμογή της συμφωνίας πριν την εγκρίνει το Κοινοβούλιο· αναμένει και από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο να συνεχίσουν να μεριμνούν για το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων· καλεί συνεπώς το Συμβούλιο να δημοσιεύσει τις οδηγίες διαπραγμάτευσης όταν τις εγκρίνει· υπενθυμίζει την Επιτροπή την υποχρέωσή της να παρουσιάσει την εκτίμηση επιπτώσεων για τη βιωσιμότητα της επίδοξης συμφωνίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας·

15.  ζητεί από το Συμβούλιο να μην εγκρίνει τις διαπραγματευτικές οδηγίες προτού εγκρίνει το Κοινοβούλιο τη θέση του·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

(1)

ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 35.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν: P8_TA(2018)0230.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν: P8_TA(2018)0280.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν: P8_TA(2018)0342.

(5)

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_el.htm

(6)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1552308946681&uri=CELEX:52019PC0016

(7)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1552309069744&uri=CELEX:52019PC0015

(8)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1552313394687&uri=CELEX:52015DC0497

Τελευταία ενημέρωση: 8 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου