Predlog resolucije - B8-0163/2019Predlog resolucije
B8-0163/2019

  PREDLOG RESOLUCIJE o priporočilih za začetek pogajanj med EU in ZDA

  8.3.2019 - (2019/2537(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi Komisije
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Bernd Langev imenu Odbora za mednarodno trgovino


  Postopek : 2019/2537(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0163/2019
  Predložena besedila :
  B8-0163/2019
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8-0163/2019

  Resolucija Evropskega parlamenta o priporočilih za začetek pogajanj med EU in ZDA

  (2019/2537(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. julija 2015 s priporočili Evropskega parlamenta Evropski komisiji glede pogajanj o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb (TTIP)[1],

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. maja 2018 o letnem poročilu o izvajanju skupne trgovinske politike[2],

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. julija 2018 o podnebni diplomaciji[3],

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. septembra 2018 o stanju odnosov med EU in ZDA[4],

  –  ob upoštevanju skupne izjave ZDA in EU z dne 25. julija 2018 po obisku predsednika Junckerja v Beli hiši[5],

  –  ob upoštevanju povzetka posebnih pogajalskih ciljev za začetek pogajanj med ZDA in EU, ki ga je januarja 2019 objavil urad trgovinskega predstavnika Združenih držav Amerike,

  –  ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 18. januarja 2019 za sklep Sveta o odobritvi začetka pogajanj o sporazumu z Združenimi državami Amerike o odpravi carin za industrijske izdelke (COM(2019)0016) in priloge k temu dokumentu z direktivami za ta pogajanja[6],

  –  ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 18. januarja 2019 za sklep Sveta o odobritvi začetka pogajanj o sporazumu z Združenimi državami Amerike o ugotavljanju skladnosti (COM(2019)0015) in priloge k temu dokumentu z direktivami za ta pogajanja[7],

  –  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. januarja 2019 o izvajanju izjave z dne 25. julija 2018,

  –  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. oktobra 2015 z naslovom Trgovina za vse – Za odgovornejšo trgovinsko in naložbeno politiko (COM(2015)0497)[8],

  –  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za mednarodno trgovino,

  –  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.  ker je močno gospodarsko, varnostno in politično partnerstvo med EU in ZDA strateškega pomena in bistveno za izgradnjo demokratičnega, varnega in uspešnega svetovnega gospodarstva;

  B.  ker ukrepi in politike, ki jih sprejema trenutna administracija ZDA, ogrožajo ne le trgovinsko partnerstvo med EU in ZDA, ki je največje gospodarsko partnerstvo na svetu, temveč tudi osnovna načela mednarodnih odnosov, pravne države in vzajemnega spoštovanja, pa tudi pravila in večstranski sistem svetovnega trgovanja, ki temelji na vrednotah; ker partnerstvo potrebuje nov zagon, da bi zmanjšali trenutna trenja in zagotovili več stabilnosti in predvidljivosti v trgovinskih odnosih med EU in ZDA; ker imata EU in ZDA zaradi izzivov, s katerimi se oba soočata, skupni interes za sodelovanje in usklajevanje v zadevah trgovinske politike, da bi oblikovali prihodnji večstranski trgovinski sistem in globalne standarde;

  C.  ker je EU še naprej popolnoma zavezana multilateralizmu in mednarodnemi ureditvi, ki temelji na pravilih, kot je zapisano v STO, saj to koristi ljudem, družbam in podjetjem, tako v ZDA kot v EU;

  D.  ker med 90-dnevnim zakonskim obdobjem za posvetovanja ni bilo razprav o določitvi obsega pogajanj z EU;

  E.  ker zaradi omejenega področja uporabe sporazuma ni bil opravljen formalni postopek ocene učinka, vključno z ocenami učinka na trajnostni razvoj, ki običajno spremlja začetek trgovinskih pogajanj in za katerega se je Komisija zavezala v skladu s strategijo Trgovina za vse in načeli agende za boljše pravno urejanje; ker bi bilo treba prebrati in upoštevati oceno učinka, ki je bila pripravljena med pogajanjih o TTIP;

  F.  ker EU nasprotuje uvedbi protidampinških in izravnalnih dajatev ZDA za španske oljke in je zahtevala posvetovanja z ZDA pri STO, saj so taki ukrepi neutemeljeni, neupravičeni in v nasprotju s pravili STO;

  G.  ker so ZDA 31. maja 2018 uvedle nezakonite carine na uvoz jekla in aluminija, med drugim tudi iz EU, na podlagi oddelka 232 zakona o širitvi trgovine; ker so te carine še vedno veljavne in ker se je Komisija nanje odzvala z izravnalnimi ukrepi, skladnimi s STO;

  H.  ker je Trumpova administracija začela podobno preiskavo v zvezi z uvozom motornih vozil in avtomobilskih delov, ki bi lahko privedla do večjih carin na uvoz takega blaga iz EU; ker naj bi bilo poročilo ministrstva za trgovino ZDA s priporočilom, ali naj ZDA sprejmejo omejitve za uvoz avtomobilov iz razlogov nacionalne varnosti ali ne, kmalu objavljeno;

  I.  ker so ti enostranski ukrepi ZDA nezakoniti, ustvarjajo tržno negotovost, škodijo konkurenčnosti podjetij ZDA in EU, spodkopavajo svetovna trgovinska pravila in povečujejo nevarnost zaostritve trgovinskih napetosti; ker bi morale EU in ZDA sodelovati pri reformi in dodatni krepitvi sistem STO proti nepoštenim trgovinskim praksam; ker so pobude predsednika Junckerja in komisarke Cecilie Malmström v zvezi s tem dobrodošle;

  J.  ker se osnutki pogajalskih ciljev EU in ZDA razlikujejo po obsegu in glede sektorjev, ki so vanje zajeti; ker skupna izjava ne zajema avtomobilskega sektorja; ker je Komisija nakazala, da namerava avtomobilski sektor vključiti v načrtovana pogajanja, ter v svojem priporočilu za sklep Sveta najavila, da je EU pripravljena upoštevati potencialno občutljivost ZDA v zvezi z nekaterimi avtomobilskimi proizvodi;

  K.  ker so pogajanja o TTIP jasno pokazala, da na tej točki politični in gospodarski pogoji za celovit trgovinski sporazum med EU in ZDA niso izpolnjeni, saj gre za kompleksen projekt, strani pa imata drugačen pristop k trgovini in drugačna pravila; ker pa so pretekle izkušnje pokazale, da je mogoče pozitivno skleniti omejene sporazume;

  L.  ker je izključitev avtomobilskega sektorja iz pogajanj v političnem interesu ZDA;

  M.  ker EU obžaluje ponovno uvedbo sankcij ZDA zaradi njihovega umika iz skupnega celovitega načrta ukrepanja ter grožnje iz Bele hiše kot odziv na prizadevanja EU za spoštovanje svojih zavez iz omenjenega načrta ukrepanja;

  1.  je seznanjen s skupno izjavo ZDA in EU z dne 25. julija 2018; želi spomniti, da je cilj te izjave preprečiti stopnjevanje trgovinskih napetosti; obžaluje, da Evropski parlament pred obiskom ni bil obveščen o vsebini in ciljih izjave;

  2.  ponavlja, da se EU ne bi smela pogajati z ZDA pod grožnjo; vendar ugotavlja, da so priporočila za začetek pogajanj o sporazumu, ki bo skladen z STO, bistvena za ohranjanje in celovito izvajanje zavez o katerih sta se EU in ZDA dogovorili v izjavi;

  3.  obžaluje, da se ZDA do danes še niso zavezale, da bodo odpravile carine za jeklo in aluminij, ter da njihova preiskava uvoza motornih vozil in avtomobilskih delov še poteka; obžaluje uvedbo novih carin na španske oljke;

  4.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da je sodelovanje pri regulativnih zadevah še naprej prostovoljno in da se spoštuje avtonomija regulativnih organov, da bi opredelili nepotrebne ovire in upravna bremena; želi spomniti, da mora biti regulativno sodelovanje v korist upravljanju svetovnega gospodarstva s povečanjem konvergence in okrepitvijo sodelovanja pri mednarodnih standardih;

  5.  je seznanjen z dejstvom, da je Komisija izrazila pripravljenost nemudoma sprejeti izravnalne ukrepe, če bodo ZDA uvedle carine ali kvote za avtomobile, izvožene iz EU; ponavlja svojo podporo takim ukrepom;

  6.  ponavlja, da niti pogajalske smernice EU niti pogajalske smernice ZDA ne predvidevajo ponovnega začetka pogajanj o TTIP; meni, da bi lahko omejen sporazum z ZDA o odpravi carin za industrijsko blago, vključno z avtomobili, ki bo upošteval občutljivosti evropske industrije glede razlike v energetskih in upravnih stroških, ter sporazum o ugotavljanju skladnosti brez sprememb standardov in pravil EU utrla pot za začetek novega procesa za vzpostavitev vzajemno koristnih trgovinskih odnosov in zmanjšanje trenutnih trgovinskih napetosti; poudarja, da mora biti sporazum skladen s pravili in obveznostmi STO, vključno s členom XXIV sporazuma GATT; ugotavlja, da priporočila Komisije za začetek pogajanj ne bi smeli razumeti kot znak, da bo pripravljena odstopiti od obstoječih trgovinskih in naložbenih politik, ki so opisane v strategiji Trgovina za vse;

  7.  ugotavlja, da si ZDA s svojimi posebnimi pogajalskimi cilji za začetek pogajanj med ZDA in EU prizadevajo zagotoviti celovit dostop do trga EU za ameriške kmetijske proizvode z zmanjšanjem ali odpravo carin ter z zmanjšanjem ovir, povezanih z razlikami v predpisih in standardih; poudarja, da kmetijstvo ni zajeto v skupni izjavi; ugotavlja, da se osnutek pogajalskega mandata Komisije strogo osredotoča na odpravo carin na industrijske izdelke, tudi na avtomobilski sektor, kmetijski proizvodi pa niso zajeti; ugotavlja, da je Komisija utrla pot povečanju tržnega deleža EU za sojo z 9 % na 75 % med avgustom 2017 in januarjem 2019;

  8.  poudarja, da industrijsko blago predstavlja 94 % izvoza EU v ZDA in da bi lahko vzajemna odprava carin okrepila trgovinske tokove med EU in ZDA; ugotavlja, da ZDA uporabljajo nekatere zelo visoke carine za proizvode, kot so usnjeni izdelki, oblačila in tekstil, obutev in keramika, ter da bi njihova odprava odprla možnosti za izvoznike iz EU in okrepila konkurenčnost industrije EU;

  9.  meni, da je sodelovanje na področju standardov in ugotavljanja skladnosti v vzajemno korist podjetij iz EU in ZDA, zlasti malih in srednjih podjetij, kar bo koristilo odpravi podvajanja pri zahtevah glede testiranja, inšpekcijskih pregledov in certificiranja; poudarja, da to ne posega v standarde EU;

  10.  ugotavlja, da je eden od ciljev navedene skupne izjave ambicija po tesnem sodelovanju z enako mislečimi partnerji pri reformi STO; obžaluje, da ZDA blokirajo imenovanje novih članov pritožbenega organa, kar škoduje delovanju sistema STO za reševanje sporov;

  11.  močno obžaluje umik ZDA iz Pariškega sporazuma; želi spomniti, da je Evropski parlament v svoji resoluciji o podnebni diplomaciji poudaril, da bi morala EU prihodnje trgovinske sporazume pogojevati z ratifikacijo in izvajanjem Pariškega sporazuma; kljub temu poudarja, da se priporočila nanašajo na omejen sporazum in ne na celovit prostotrgovinski sporazum; zato meni, da bi morali biti takšni sporazumi izjema na podlagi specifičnih okoliščin in ne bi smeli pomeniti precedensa za Evropsko unijo v prihodnjih pogajanjih; v zvezi s tem ugotavlja, da resolucija o podnebni diplomaciji poudarja pomen tesnega sodelovanja z ZDA in poziva Komisijo, naj z ZDA sodeluje pri podnebnih in trajnostnih politikah;

  12.  meni, da sklenitev sporazuma o trgovini in ugotavljanju skladnosti z ZDA pod zgoraj navedenimi pogoji ne odraža splošnih načel trgovinskih sporazumov EU; vendar meni, da bi lahko v izrednih okoliščinah začetek pogajanj o sporazumu z omejenim obsegom in jasno določenimi „rdečimi črtami“z ZDA lahko privedel do izida, ki bi bil v interesu evropskih državljanov, družb in podjetij, zlasti malih in srednjih podjetij, ki bi lahko ustvaril gospodarsko rast ter vzpostavil pozitivnejše odnose med partnericama, da bi se lahko skupaj spopadli s svetovnimi izzivi, vključno z reformo STO, tako da bi prispeval k premiku trgovinskih odnosov s trenutne mrtve točke, vendar pa bo lahko uspešen in bo skladen s trgovinsko politiko EU, ki temelji na vrednotah, samo, če bodo izpolnjeni naslednji minimalni pogoji:

  (1)  odprava carin za aluminij in jeklo v skladu z oddelkom 232 ameriškega zakona o širitvi trgovine iz leta 1962 pred sklenitvijo sporazuma;

  (2)  celovit postopek posvetovanja s civilno družbo, ocena učinka predlaganega sporazuma na trajnostni razvoj ter upoštevanje že opravljenih ocen učinka in študij na tem področju;

  13.  zato poziva Svet, naj te pomisleke upošteva pri sprejemanju pogajalskih smernic in zagotovi:

  –  jasna zaveza v mandatu EU, da se v pogajanja vključijo avtomobili in avtomobilski deli,

  –  večja jasnost glede tega, kako bodo pravila o poreklu obravnavana v pogajanjih,

  –  da bo kmetijstvo izključeno iz pogajanj;

  –  vključitev klavzule o začasni prekinitvi v pogajalski mandat, ki se bo sprožila, vsakič ko ZDA med pogajanji ali pred njihovim začetkom uvedejo dodatne carine ali druge ukrepe za omejevanje trgovine na izdelke EU na podlagi oddelka 232 zakona o širitvi trgovine iz leta 1962 ali oddelka 301 zakona o trgovini iz leta 1974 ali katerega koli drugega podobnega zakona ZDA;

  14.  poziva Komisijo, naj obvesti Parlament in ga v celoti vključi v vse faze pogajanj, upošteva pa naj tudi evropske volitve; poziva Svet, naj ne odobri uporabe sporazuma, preden s tem soglaša Parlament; pričakuje, da bosta Komisija in Svet še naprej zagotavljala najvišjo raven preglednosti med pogajanji; zato poziva Svet, naj objavi pogajalske smernice, če jih odobri; želi Komisijo spomniti, da mora v skladu z agendo za boljše pravno urejanje predložiti oceno učinka morebitnega sporazuma na trajnostni razvoj;

  15.  poziva Svet, naj podpre pogajalske smernice, preden Parlament sprejme svoje stališče;

  16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, vladam in parlamentom držav članic ter administraciji in kongresu ZDA.

  Zadnja posodobitev: 8. marec 2019
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov