Förfarande : 2019/2537(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0163/2019

Ingivna texter :

B8-0163/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.16
CRE 14/03/2019 - 11.16
Röstförklaringar

Antagna texter :


<Date>{08/03/2019}8.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0163/2019</NoDocSe>
PDF 147kWORD 54k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av ett uttalande av kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om rekommendationerna för inledandet av handelsförhandlingar mellan EU och USA</Titre>

<DocRef>(2019/2537(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Bernd Lange</Depute>

<Commission>{INTA}för utskottet för internationell handel</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0163/2019

Europaparlamentets resolution om rekommendationerna för inledandet av handelsförhandlingar mellan EU och USA

(2019/2537(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sin resolution av den 8 juli 2015 med Europaparlamentets rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)[1],

 med beaktande av sin resolution av den 30 maj 2018 om årsrapporten om den gemensamma handelspolitikens genomförande[2],

 med beaktande av sin resolution av den 3 juli 2018 om klimatdiplomati[3],

 med beaktande av sin resolution av den 12 september 2018 om läget i förbindelserna mellan EU och USA[4],

 med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 25 juli 2018 efter ordförande Jean-Claude Junckers besök i Vita huset[5],

 med beaktande av den sammanfattning av särskilda förhandlingsmål för inledandet av förhandlingarna mellan USA och EU som kontoret för USA:s företrädare i handelsfrågor offentliggjorde i januari 2019,

 med beaktande av kommissionens rekommendation av den 18 januari 2019 till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal med Amerikas förenta stater om avskaffande av tullar på industrivaror (COM(2019)0016), med dithörande bilaga om fastställande av direktiven för sådana förhandlingar[6],

 med beaktande av kommissionens rekommendation av den 18 januari 2019 till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal med Amerikas förenta stater om bedömning av överensstämmelse (COM(2019)0015), med dithörande bilaga, om fastställande av direktiven för sådana förhandlingar[7],

 med beaktande av kommissionens rapport av den 30 januari 2019 om genomförande av uttalandet från den 25 juli 2018,

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2015 Handel för alla – Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik (COM(2015)0497)[8],

 med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för internationell handel,

 med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Ett starkt partnerskap mellan EU och USA inom ekonomi, säkerhet och politik är strategiskt viktigt och utslagsgivande för uppbyggnaden en demokratisk, säker och blomstrande världsekonomi.

B. Den nuvarande amerikanska administrationens åtgärder och politik innebär en utmaning inte bara för handelsförbindelserna mellan EU och USA, som är världens mest omfattande ekonomiska förbindelser, utan också för de grundläggande principerna för internationella förbindelser, samt för rättsstatlighet och ömsesidig respekt, och undergräver således det multilaterala regel- och värdebaserade systemet för världshandeln. Det behövs en ny dynamik i partnerskapet för att kunna minska den nuvarande spänningen och för att handelsförbindelserna mellan EU och USA ska kunna bli stabilare och mer förutsägbara. EU och USA har med tanke på de utmaningar som de bägge står inför ett gemensamt intresse av samarbete och samordning i handelspolitiska frågor för att forma framtidens multilaterala handelssystem och globala normer.

C. EU stöder fortfarande helhjärtat den multilateralism och den regelbaserade världsordning som fastställts i Världshandelsorganisationen (WTO) och som gynnar människorna, samhällena och företagen i både USA och EU.

D. Under den lagstadgade tidsfristen på 90 dagar för samråd genomfördes inte några sonderande diskussioner med EU.

E. Till följd av avtalets begränsade omfattning frångicks det formella konsekvensbedömningsförfarandet, också ur hållbarhetssynvinkel, fastän det brukar inledas samtidigt som handelsförhandlingarna och fastän kommissionen själv gått in för det, såsom det förutsätts i strategin Handel för alla och i principerna för agendan för bättre lagstiftning. Den konsekvensbedömning som gjordes under förhandlingarna om TTIP bör användas och beaktas.

F. EU ifrågasätter införandet av amerikanska antidumpnings- och utjämningstullar på spanska oliver och har begärt samråd med USA i WTO, eftersom sådana åtgärder är omotiverade, obefogade och strider mot WTO:s regler.

G. Den 31 maj 2018 införde USA lagstridiga tullar på importen av stål och aluminium från bland annat EU, med stöd av avsnitt 232 i Trade Expansion Act. Dessa tullar är fortfarande i kraft och kommissionen har bemött dem med motåtgärder som är förenliga med WTO:s bestämmelser.

H. Trumpadministrationen har inlett en liknande undersökning om import av motorfordon och bildelar, vilket skulle kunna leda till ökade tullar på import av dessa varor från EU. Den förväntade rapporten från det amerikanska handelsministeriet med en rekommendation om huruvida landet av nationella säkerhetsskäl ska införa importrestriktioner för motorfordon är färdig för offentliggörande.

I. USA:s ensidiga åtgärder är lagstridiga, skapar osäkerhet på marknaden, undergräver konkurrenskraften för både amerikanska och europeiska företag, undergräver de globala handelsreglerna och riskerar att leda till ökade spänningar i handeln. EU och USA bör samarbeta för att reformera och ytterligare stärka WTO-systemet mot illojala handelsmetoder. De initiativ som tagits av ordförande Jean-Claude Juncker och kommissionsledamot Cecilia Malmström är välkomna i detta avseende.

J. EU:s och USA:s förslag till förhandlingsmål skiljer sig åt när det gäller deras tillämpningsområde och de sektorer som ingår. Det gemensamma uttalandet omfattar inte bilsektorn. Kommissionen har signalerat sin avsikt att låta bilsektorn omfattas av de planerade förhandlingarna och tillkännagav i sin rekommendation till rådets beslut att EU är redo att ta hänsyn till eventuella amerikanska känsliga aspekter när det gäller vissa fordonsprodukter.

K. Förhandlingarna om TTIP har tydligt visat att de politiska och ekonomiska villkoren för ett övergripande handelsavtal mellan EU och USA i detta skede inte är uppfyllda på grund av att uppgiften är så pass komplicerad och de bägge parterna har olika handelspolitiska strategier och regler. Tidigare erfarenheter har dock visat att begränsade avtal skulle kunna ingås med framgång.

L. Undantaget för bilsektorn i förhandlingarna ligger endast i USA:s politiska intresse.

M. EU beklagar att USA återinfört sanktioner på grund av att landet frånträtt den gemensamma övergripande handlingsplanen och att det kommit hot från Vita huset som ett svar på EU:s insatser för att uppfylla sina åtaganden enligt den gemensamma övergripande handlingsplanen.

1. Europaparlamentet noterar USA:s och EU:s gemensamma uttalande av den 25 juli 2018. Parlamentet upprepar att målet med detta uttalande är att undvika en upptrappning av spänningarna i handeln, och beklagar att Europaparlamentet inte underrättades om uttalandets innehåll och mål före besöket.

2. Europaparlamentet upprepar att EU inte bör förhandla med USA under hot och noterar att rekommendationerna om att inleda förhandlingar om ett avtal som är förenligt med WTO:s bestämmelser dock är nödvändiga för att upprätthålla och fullt ut genomföra de åtaganden som EU och USA kom överens om i uttalandet.

3. Europaparlamentet beklagar att USA till dags dato inte åtagit sig att avskaffa tullarna på stål och aluminium och att det fortfarande pågår en undersökning när det gäller importen av motorfordon och bildelar till USA. Parlamentet beklagar att spanska oliver tullbelagts.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att ett eventuellt samarbete i lagstiftningsfrågor även i fortsättningen är frivilligt, respekterar tillsynsmyndigheternas självständighet och bedrivs i syfte att identifiera onödiga hinder och administrativa bördor. Parlamentet påminner om att lagstiftningssamarbetet måste syfta till att främja styrningen av den globala ekonomin genom ökad konvergens och ökat samarbete om internationella standarder.

5. Europaparlamentet noterar att kommissionen har meddelat att den är beredd att omedelbart anta motåtgärder om USA skulle införa tullar eller kvoter på bilar som exporteras från EU och upprepar sitt stöd för sådana åtgärder.

6. Europaparlamentet upprepar att det i varken EU:s eller USA:s förhandlingsdirektiv ingår något om att förhandlingarna om TTIP ska återupptas. Parlamentet anser att ett begränsat avtal med USA om avskaffande av tullar på industrivaror, inklusive bilar, som tar hänsyn till den europeiska industrins känslighet för skillnaden i energi- och regleringskostnader samt ett avtal om bedömning av överensstämmelse, utan ändringar av EU:s standarder och bestämmelser, skulle kunna bana väg för en ny process av arbete i riktning mot ömsesidigt fördelaktiga handelsförbindelser och därigenom vore ägnat att få dagens spänningar på handelsområdet att lätta. Parlamentet konstaterar att ett eventuellt avtal måste vara förenligt med Världshandelsorganisationens regler och skyldigheter, inklusive artikel XXIV i Gatt. Parlamentet konstaterar att kommissionens rekommendationer att inleda förhandlingar inte bör tolkas som ett tecken på att den vore villig att göra avkall på den befintliga handels- och investeringspolitik som fastställs i strategin Handel för alla.

7. Europaparlamentet noterar att USA:s särskilda förhandlingsmål för inledandet av förhandlingar mellan USA och EU syftar till att säkerställa ett omfattande marknadstillträde för amerikanska jordbruksprodukter i EU genom att man sänker eller avskaffar tullar samt minskar hinder som är förknippade med skillnader i lagstiftning och standarder. Parlamentet betonar att jordbruket inte omfattas av det gemensamma uttalandet och konstaterar att kommissionens utkast till förhandlingsmandat strikt fokuserar på att avskaffa tullar på industrivaror, inklusive bilsektorn, medan jordbruksprodukter undantas. Parlamentet konstaterar att kommissionen banat väg för att marknadsandelen för sojabönor inom EU ökat från 9 % till 75 % mellan augusti 2017 och januari 2019.

8. Europaparlamentet betonar att industrivaror står för 94 % av EU:s export till USA och att ett ömsesidigt avskaffande av tullar kan leda till ökade handelsflöden mellan EU och USA. Parlamentet konstaterar att USA uppbär mycket höga tullar på färdiga varor såsom lädervaror, kläder och textilier, skodon och keramik, och att avskaffandet av dessa tullar skulle skapa möjligheter för EU:s exportörer och öka konkurrenskraften för EU:s industrier.

9. Europaparlamentet anser att samarbete om standarder och bedömning av överensstämmelse är till ömsesidig nytta för företagen i EU och USA, särskilt små och medelstora företag, som kommer att gynnas av att dubbelarbete tas bort när det gäller provnings-, inspektions- och certifieringskrav. Parlamentet betonar att detta inte påverkar EU:s standarder.

10. Europaparlamentet konstaterar att ett av målen för ovannämnda gemensamma uttalande är ambitionen att bedriva ett nära samarbete med likasinnade partner för att reformera WTO och beklagar att USA hindrar nomineringarna av nya ledamöter till WTO:s överprövningsorgan, till skada för WTO:s tvistlösningssystems funktion.

11. Europaparlamentet beklagar djupt att USA:s frånträtt Parisavtalet och påminner om att parlamentet i sin resolution om klimatdiplomati betonade att EU bör se till att ratificeringen och genomförandet av Parisavtalet blir en förutsättning för att det ingås framtida handelsavtal. Parlamentet understryker dock att rekommendationerna hänvisar till ett begränsat avtal och inte till ett omfattande frihandelsavtal. Parlamentet anser därför att dessa avtal bör utgöra ett undantag som dikteras av särskilda omständigheter och i alla händelser inte är prejudicerande för Europeiska unionen i framtida förhandlingar. Parlamentet noterar här att resolutionen om klimatdiplomati betonar vikten av ett nära samarbete med USA och uppmanar kommissionen att samarbeta med USA när det gäller klimat- och hållbarhetspolitik.

12. Europaparlamentet anser att det inte skulle återspegla de allmänna principerna för EU:s handelsavtal om det ingås ett avtal med USA om bedömning av överensstämmelse på ovannämnda betingelser. Parlamentet anser dock att under de exceptionella omständigheter som råder skulle inledandet av förhandlingar med USA om ett avtal med begränsad räckvidd och med klart uttalade absoluta gränser kunna ge ett resultat som ligger i EU:s medborgares, samhällens och företags intressen, framför allt de små och medelstora företagens, nämligen att, genom bidrag till brytande av dagens dödläge inom handeln, skapa ekonomisk tillväxt och ett gynnsammare klimat mellan partnerna, vilket i sin tur skulle kunna bidra till gemensamma åtgärder mot globala utmaningar, också genom en reform av WTO. Parlamentet anser det dock att ett sådant avtal kan ha framgång och stämma överens med en värdebaserad handelspolitik för EU endast om följande minimivillkor uppfylls:

1) Tullarna på aluminium i enlighet med avsnitt 232 i US Trade Expansion Act från 1962 måste bort innan avtalet ingås.

2) Det måste bedrivas omfattande samråd med det civila samhället och göras en konsekvensbedömning av det föreslagna avtalet ur hållbarhetssynvinkel, varjämte hänsyn måste tas till konsekvensbedömningar och studier som redan gjorts inom detta område.

13. Parlamentet uppmanar därför rådet att beakta det ovansagda vid sitt antagande av förhandlingsdirektiven och att säkerställa att

 EU:s mandat innefattar ett klart åtagande om att bilar och bildelar ska tas med i förhandlingarna,

 det skapas ökad klarhet om hur ursprungsregler ska hanteras inom ramen för förhandlingarna,

 jordbruket inte tas med i förhandlingarna,

 förhandlingsmandatet får innefatta en upphävandeklausul som kan utlösas när som helst om USA inför ytterligare tullar eller andra handelsbegränsande åtgärder för EU-produkter, antingen på grundval av avsnitt 232 i Trade Expansion Act från 1962 eller avsnitt 301 i Trade Act från 1974 eller någon annan liknande amerikansk lag under förhandlingarna eller innan dessa inleds.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hålla parlamentet underrättat och låta parlamentet fullständigt medverka i alla förhandlingsskeden, varvid hänsyn också bör tas till valet till Europaparlamentet. Parlamentet uppmanar rådet att inte godkänna att avtalet tillämpas förrän parlamentet har gett sitt godkännande. Parlamentet förväntar sig att både kommissionen och rådet fortsätter att säkerställa största möjliga öppenhet under hela förhandlingsprocessen, även gentemot allmänheten, och uppmanar därför rådet att offentliggöra förhandlingsdirektiven såvida det godkänner dem. Parlamentet påminner kommissionen om skyldigheten att lägga fram bedömningen av konsekvenserna för hållbar utveckling av detta eventuella avtal, såsom det förutsätts i agendan för bättre lagstiftning.

15. Europaparlamentet uppmanar rådet att inte godkänna förhandlingsdirektiven innan parlamentet antagit sin ståndpunkt.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar och parlament samt USA:s administration och kongress.

[1]EUT C 265, 11.8.2017, s. 35.

[2] Antagna texter: P8_TA(2018)0230.

[3] Antagna texter: P8_TA(2018)0280.

[4] Antagna texter: P8_TA(2018)0342.

Senaste uppdatering: 13 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy