Процедура : 2019/2575(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0164/2019

Внесени текстове :

B8-0164/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.22

Приети текстове :


<Date>{06/03/2019}6.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0164/2019</NoDocSe>
PDF 155kWORD 48k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно заплахите за сигурността във връзка със засилващото се технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за ограничаването им</Titre>

<DocRef>(2019/2575(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Ханс-Олаф Хенкел</Depute>

<Commission>{ECR}от името на групата ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8-0164/2019

Резолюция на Европейския парламент относно заплахите за сигурността във връзка със засилващото се технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за ограничаването им

(2019/2575(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г. (Резолюция на Общото събрание на ООН, UN A/RES/3/217 A),

 като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации от 1945 г.,

 като взе предвид Споразумението от 1994 г. за създаване на Световната търговска организация (СТО),

 като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2018 г. относно киберотбраната[1],

 като взе предвид своята позиция, приета на първо четене на 14 февруари 2019 г., относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз[2],

 като взе предвид доклада на Агенцията на ЕС за мрежова и информационна сигурност (ENISA) за картината на заплахите за 2018 г.,

 като взе предвид мерките за изграждане на силна киберсигурност в Европа, предложени от Комисията по повод на речта за състоянието на Съюза през 2018 г.,

 като взе предвид информационния бюлетин на Комисията от 6 юни 2018 г., озаглавен „Цифров единен пазар: Политическо споразумение за правилата, определящи пазарите на далекосъобщителни услуги в ерата на 5G“,

 като взе предвид публичното изслушване от 19 февруари 2019 г. на комисията на ЕП по промишленост, изследвания и енергетика на тема „Свързаността в цифровото бъдеще“,

 като взе предвид проучването на своята Генерална дирекция по външни политики на ЕС от 19 юли 2018 г., озаглавено „Нова ера в отношенията между ЕС и Китай: по-широко стратегическо сътрудничество?“,

 като взе предвид Споразумението на СТО за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) и Договора за авторското право на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС),

 като взе предвид статистическите данни на Евростат от 25 февруари 2019 г. относно преките чуждестранни инвестиции на ЕС в Китай и китайските преки инвестиции в ЕС, които показаха, че между 2013 г. и 2017 г. инвестициите на ЕС в Китай възлизат на 1 082 806 милиона евро, а китайските инвестиции в ЕС възлизат на 195 681 милиона евро,

 като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че 5G е ключова цел за постигането на цифров единен пазар и е от решаващо значение за икономическото и технологичното развитие в ЕС като цяло;

Б. като има предвид, че 5G ще подобрява начина, по който гражданите и предприятията в ЕС живеят и работят, като осигурява по-бързи връзки от когато и да било и като повишава ефикасността и производителността;

В. като има предвид, че китайските доставчици на технологии разширяват своя отпечатък в целия ЕС, тъй като те често представляват по-усъвършенстван и по-евтин вариант в сравнение с техните конкуренти от ЕС; като има предвид, че това представлява стратегическо предизвикателство за ЕС и други западни държави;

Г. като има предвид, че ЕС трябва да продължава да бъде отворен за инвестиции и че ограничителни мерки трябва да бъдат предприемани единствено от съображения за национална сигурност;

Д. като има предвид, че някои стратегически партньори на ЕС, като например Съединените американски щати, Австралия и Нова Зеландия, изразиха опасения относно използването на китайско оборудване в 5G мрежите; като има предвид, че кибератаките понастоящем представляват един от най-критичните рискове по света;

Е. като има предвид, че дружествата от ЕС и публичните органи са изправени пред нарастващи заплахи за кибернетичното пространство, като например атаки, предизвикани от противници, като например кибершпионаж, зловреден софтуер, атаки в мрежата, атаки в мрежата с помощта на приложения или фишинг;

Ж. като има предвид, че Европейският съюз и Китай са двама от най-големите търговски партньори в световен мащаб, като понастоящем Китай е вторият по големина търговски партньор на ЕС, като се нарежда след САЩ, а ЕС е най-големият търговски партньор на Китай;

З. като има предвид, че през 2013 г. ЕС и Китай започнаха преговори за споразумение за инвестиции, което има за цел да се осигурява на инвеститорите от двете страни предсказуем дългосрочен достъп до пазарите на ЕС и Китай, както и да бъдат защитавани инвеститорите и техните инвестиции;

И. като има предвид, че китайските дружества могат скоро да станат световни лидери в технологиите за високоскоростни мрежи 5G с висока скорост от следващо поколение;

Й. като има предвид, че наличието на силен и новаторски сектор на ИКТ в ЕС е предпоставка за ефективна защита срещу външни кибератаки;

К. като има предвид, че китайските дружества и публични органи не са обвързани със строги правила за защита на данните и следователно печелят конкурентно предимство при достъпа до големи информационни масиви и разработването на изкуствен интелект;

Л. като има предвид, че секторът на ИКТ в ЕС изостава от секторите на ИКТ в САЩ, Япония и Китай в множество области, въпреки редица програми на ЕС, включително „Хоризонт 2020“; като има предвид, че добре известни европейски дружества са на път да изчезнат от пазара, докато техните партньори от САЩ и Китай са станали глобални играчи;

М. като има предвид, че ЕС рискува да загуби битката за водещите позиции в областта на изкуствения интелект, като се има предвид значението на големите масиви от данни;

1. подчертава значението на основан на риска подход и мерки за смекчаване, включително всеобхватен обмен на информация между операторите, доставчиците и националните органи по сигурността;

2. отбелязва, че е за предпочитане да съществува разнообразие от доставчици при разработването и разгръщането на мрежи от пето поколение (5G мрежи), тъй като не е желателно значителен елемент от критичната инфраструктура и технологии да са с произход от една и съща държава; призовава държавите членки да правят критична оценка на всички инвестиции, правени от китайски частни дружества или от китайската държава, в тази област;

3. призовава инвестициите във високотехнологични области да бъдат осъществявани на основата на реципрочност и лоялна конкуренция, като същевременно се гарантира спазването на правилата за сигурност в целия ЕС;

4. призовава Комисията да гарантира лоялна конкуренция на единния пазар и да оценява развитието на пазарните възможности за китайските дружества в ЕС и за големите, малки и средни дружества от ЕС на китайския пазар, за да се гарантира равнопоставеност; счита, че ЕС следва да настоява за реципрочност във всички сектори, включително във високотехнологичните сектори на информацията и телекомуникациите;

5. отбелязва риска, свързан със способността на Китай, поради огромния размер на своя пазар, да бъде в състояние да определя фактически бъдещи стандарти в сектора на информацията и комуникациите; призовава Комисията, в качеството ѝ на орган, отговарящ за защитата на конкуренцията в ЕС, да работи съвместно със своите партньори в световен мащаб за създаването на световен орган за борба срещу възникването на картели и монополи;

6. призовава Комисията да наблюдава положението във връзка с принципите на правовата държава и спазването на правата на човека в Китай и да реагира по подходящ начин, в случай че бъдещото развитие на събитията в Китай започне да представлява заплаха за сигурността на гражданите, дружествата или публичните институции и органи на ЕС;

7. призовава Комисията да настоява Китай да увеличи значително своите усилия за защита и прилагане на всички права върху интелектуалната собственост;

8. призовава Комисията да осигурява равнопоставени условия на конкуренция с Китай, било като убеждава китайските власти да следват политика за защита на данните, подобна на политиката на ЕС в тази област, или като приема собствена политика на равнище ЕС, така че да не се възпрепятства достъпът до големи масиви от данни и разработването на изкуствен интелект; подчертава, че е важно това да се извършва, без да се нарушава съществуващото равнище на неприкосновеност на личния живот и защита на данните в ЕС;

9. отбелязва, че когато се сблъсква с повишените технологични възможности на китайските дружества и тяхното присъствие в ЕС, ЕС трябва да предприема действия за намаляване на рисковете, свързани с киберсигурността; подчертава, че програмите на ЕС за научни изследвания следва да водят до допълнително подобряване на отбранителните способности в киберпространството;

10. призовава за извършването на всеобхватен преглед на равнището на ЕС на софтуера, ИТ и комуникационното оборудване и инфраструктура, използвани в институциите, с цел изключване на потенциално опасни програми и устройства, и за забрана на тези, за които е установено, че са злонамерени;

11. призовава Съвета за сигурност на ООН да разглежда воденето на война в кибернетичното пространство с еднаква тежест, както и други нападения, които нарушават международното право;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета, на правителствата и парламентите на държавите членки и държавите кандидатки, на Агенцията на Европейския съюз за основните права, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Комитета на регионите, за разпространение до поднационалните парламенти и съвети, Съвета на Европа и Организацията на обединените нации.

[1] Приети текстове, P8_TA(2018)0258.

[2] Приети текстове, P8_TA(2019)0121.

Последно осъвременяване: 12 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност