Procedure : 2019/2575(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0164/2019

Indgivne tekster :

B8-0164/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2019 - 9.22

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 138kWORD 53k
6.3.2019
PE635.423v01-00
 
B8-0164/2019

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (2019/2575(RSP))


Hans‑Olaf Henkelfor ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (2019/2575(RSP))  
B8‑0164/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne af 10. december 1948 (UN A/RES/3/217 A),

–  der henviser til De Forenede Nationers Pagt af 1945,

–  der henviser til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO),

–  der henviser til sin beslutning af 13. juni 2018 om cyberforsvar(1),

–  der henviser til sin holdning, der blev vedtaget ved førstebehandlingen den 14. februar 2019, om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Den Europæiske Union(2),

–  der henviser til rapporten om trusselsbilledet fra 2018 fra Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA),

–  der henviser til Kommissionens forslag til foranstaltninger til opbygning af en stærk cybersikkerhed i Europa, der blev fremsat i forbindelse med talen om Unionens tilstand i 2018,

–  der henviser til Kommissionens faktablad af 6. juni 2018 med titlen "Digital Single Market: Political agreement on the rules shaping the telecommunication markets in the 5G era" (Det digitale indre marked: politisk enighed om reglerne for telekommunikationsmarkederne i 5G-tidsalderen),

–  der henviser til den offentlige høring den 19. februar 2019 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi vedrørende konnektivitet i den digitale fremtid,

–  der henviser til undersøgelsen fra Generaldirektoratet for Unionens Eksterne Politikker af 19. juli 2018 med titlen "A new era in EU-China relations: more wide-ranging strategic cooperation?" (En ny æra for forbindelserne mellem EU og Kina: et mere omfattende strategisk samarbejde?),

–  der henviser til WTO's aftale om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder og til Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsrets traktat om ophavsret,

–  der henviser til Eurostats statistikker af 25. februar 2019 om EU's direkte investeringer i Kina og kinesiske direkte investeringer i EU, som viste, at EU's investeringer i Kina mellem 2013 og 2017 beløb sig til 1 082 806 mio. EUR, og at Kinas investeringer i EU beløb sig til 195 681 mio. EUR,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at gennemførelsen af 5G er et centralt mål for virkeliggørelsen af det digitale indre marked og afgørende for den økonomiske og teknologiske udvikling i EU generelt;

B.  der henviser til, at 5G vil forbedre den måde, hvorpå EU's borgere og virksomheder lever og arbejder, ved at skabe hurtigere forbindelser end nogensinde før og være en drivkraft for effektivitet og produktivitet;

C.  der henviser til, at kinesiske teknologileverandører har øget deres tilstedeværelse i hele EU, da de ofte udgør et mere avanceret og billigere alternativ end deres europæiske konkurrenter; der henviser til, at dette udgør en strategisk udfordring for EU og andre vestlige lande;

D.  der henviser til, at EU skal holdes åbent for investeringer, og at restriktive foranstaltninger kun skal træffes af hensyn til den nationale sikkerhed;

E.  der henviser til, at visse af EU's strategiske partnere som USA, Australien og New Zealand har givet udtryk for bekymring over anvendelsen af kinesisk udstyr i 5G-net; der henviser til, at cyberangreb i øjeblikket udgør en af verdens mest kritiske risici;

F.  der henviser til, at europæiske virksomheder og offentlige organer står over for stigende cybertrusler, herunder fjendtlige angreb såsom cyberspiognage, malware, webbaserede angreb, webapplikationsangreb og phishing;

G.  der henviser til, at Den Europæiske Union og Kina er to af verdens største handelsaktører, og at Kina nu er EU's næststørste handelspartner efter USA, og at EU er Kinas største handelspartner;

H.  der henviser til, at EU og Kina i 2013 indledte forhandlinger om en investeringsaftale med det formål at give investorer på begge sider en forudsigelig og langsigtet adgang til EU's og Kinas markeder og til at beskytte investorer og deres investeringer;

I.  der henviser til, at kinesiske virksomheder snart kan blive verdens førende aktører inden for den næste generation af hurtig 5G-mobilnetteknologi;

J.  der henviser til, at en stærk og innovativ europæisk IKT-industri er en forudsætning for et effektivt forsvar mod eksterne cyberangreb;

K.  der henviser til, at kinesiske virksomheder og offentlige myndigheder ikke er bundet af strenge databeskyttelsesregler og derfor har en konkurrencefordel i forbindelse med adgang til big data og udvikling af kunstig intelligens;

L.  der henviser til, at IKT-sektoren i Europa er bagud i forhold til USA, Japan og Kina på mange områder på trods af adskillige EU-programmer, herunder Horisont 2020; der henviser til, at tidligere velkendte europæiske virksomheder i sektoren næsten alle er forsvundet fra markedet, mens deres amerikanske og kinesiske modparter er blevet globale aktører;

M.  der henviser til, at EU risikerer at miste kampen for at få en ledende rolle inden for kunstig intelligens i betragtning af betydningen af big data;

1.  understreger betydningen af en risikobaseret tilgang og afbødende foranstaltninger, herunder omfattende udveksling af oplysninger mellem operatører, leverandører og nationale sikkerhedsmyndigheder;

2.  bemærker, at det i forbindelse med udviklingen og udbredelsen af 5G-net er at foretrække at have mangfoldige leverandører, da det ikke er ønskeligt, at et væsentligt element i kritisk infrastruktur og i kritiske teknologier stammer fra et enkelt land; opfordrer medlemsstaterne til at foretage en kritisk vurdering af enhver investering, der foretages af kinesiske private virksomheder eller af den kinesiske stat på dette område;

3.  opfordrer til, at investeringer i højteknologiske områder foretages på grundlag af gensidighed og fair konkurrence, samtidig med at det sikres, at sikkerhedsreglerne overholdes i hele EU;

4.  opfordrer Kommissionen til at sikre fair konkurrence på det indre marked og til at evaluere udviklingen af markedsmulighederne for kinesiske virksomheder i EU og for store, små og mellemstore EU-virksomheder på det kinesiske marked med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår; mener, at EU bør insistere på gensidighed i alle sektorer, herunder højteknologiske sektorer inden for information og telekommunikation;

5.  bemærker, at der er risiko for, at Kina alene på grund af størrelsen på landets marked kan sætte fremtidens facto-standarder for informations- og kommunikationsindustrien; opfordrer til, at Kommissionen som den ansvarlige EU-konkurrencemyndighed samarbejder med sine globale modparter om at etablere en verdensomspændende antikartel- og antimonopolmyndighed;

6.  opfordrer Kommissionen til at overvåge situationen vedrørende retsstatsprincippet og overholdelsen af menneskerettighederne i Kina og til at reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af, at den fremtidige udvikling i Kina udgør en sikkerhedstrussel for EU's borgere, virksomheder eller offentlige institutioner og organer;

7.  opfordrer Kommissionen til at insistere på, at Kina intensiverer sine bestræbelser på at beskytte og håndhæve alle intellektuelle ejendomsrettigheder;

8.  opfordrer Kommissionen til at sikre lige konkurrencevilkår med Kina, enten ved at den overbeviser de kinesiske myndigheder om at føre en databeskyttelsespolitik lignende EU's, eller ved at den vedtager sin egen politik på EU-plan, således at adgangen til big data og udviklingen af kunstig intelligens ikke hindres; understreger betydningen af at gøre dette uden at gribe ind i det eksisterende niveau for beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse i EU;

9.  bemærker, at EU i forbindelse med de kinesiske virksomheders øgede teknologiske kapacitet og deres tilstedeværelse i EU skal træffe foranstaltninger for at mindske de risici, der er forbundet med cybersikkerhed; understreger, at EU's forskningsprogrammer bør forbedre forsvarskapaciteten inden for cyberkrigsførelse yderligere;

10.  opfordrer til, at der på EU-plan foretages en omfattende revision af den software og det IT- og kommunikationsudstyr samt den infrastruktur, der anvendes i institutionerne, med henblik på at udelukke potentielt farlige programmer og anordninger og forbyde dem, der konstateres at være ondsindede;

11.  opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at behandle cyberangreb med samme alvor som andre angreb, der tilsidesætter folkeretten;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Regionsudvalget med henblik på videredistribution til subnationale parlamenter og råd, Europarådet og De Forenede Nationer.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0258.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0121.

Seneste opdatering: 11. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik