Διαδικασία : 2019/2575(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0164/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0164/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.22

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 156kWORD 55k
6.3.2019
PE635.423v01-00
 
B8-0164/2019

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (2019/2575(RSP))


Hans‑Olaf Henkelεξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (2019/2575(RSP))  
B8‑0164/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948 (UN A/RES/3/217 A),

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών του 1945,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) του 1994,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2018 σχετικά με την άμυνα στον κυβερνοχώρο(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού της ΕΕ για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ENISA) για το τοπίο των απειλών 2018,

–  έχοντας υπόψη τα μέτρα για την οικοδόμηση ισχυρής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη τα οποία πρότεινε η Επιτροπή με την ευκαιρία της ομιλίας για την κατάσταση της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό δελτίο της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2018, με τίτλο ‘Digital Single Market: Political agreement on the rules shaping the telecommunication markets in the 5G era’ (Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: πολιτική συμφωνία για τους κανόνες που διαμορφώνουν τις αγορές τηλεπικοινωνιών στην εποχή του 5G),

–  έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με τη Συνδεσιμότητα του ψηφιακού μέλλοντος, που έλαβε χώρα στις 19 Φεβρουαρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης, της 19ης Ιουλίου 2018, με τίτλο ‘A new era in EU-China relations: more wide-ranging strategic cooperation?’ (Νέα εποχή στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας: ευρύτερη στρατηγική συνεργασία;)

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του ΠΟΕ για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (TRIPS) και τη Συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) για την πνευματική ιδιοκτησία,

–  έχοντας υπόψη τις στατιστικές της Eurostat, της 25ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την αξία των αποθεμάτων άμεσων ξένων επενδύσεων της ΕΕ στην Κίνα και σχετικά με την αξία των αποθεμάτων άμεσων ξένων επενδύσεων της Κίνας στην ΕΕ, όπου φαίνεται ότι μεταξύ του 2013 και του 2017 οι επενδύσεις της ΕΕ στην Κίνα ανέρχονται σε 1 082 806 εκατομμύρια ευρώ και οι κινεζικές επενδύσεις στην ΕΕ ανέρχονται σε 195 681 εκατομμύρια ευρώ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση της τεχνολογίας 5G αποτελεί βασικό στόχο για την επίτευξη της ενιαίας ψηφιακής αφοράς και είναι κρίσιμη για την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη στην ΕΕ εν γένει·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία 5G θα βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι πολίτες και εργάζονται οι επιχειρήσεις της ΕΕ με την παροχή συνδέσεων που είναι ταχύτερες από ποτέ, και θα λειτουργήσει ως μοχλός για την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πάροχοι κινεζικής τεχνολογίας διευρύνουν το αποτύπωμά τους σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς συχνά αποτελούν επιλογή που είναι περισσότερο προωθημένη τεχνολογικά και πιο φθηνή σε σχέση με τους ευρωπαίους συναγωνιστές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάτι τέτοιο συνιστά μια στρατηγική πρόκληση για την ΕΕ και τις υπόλοιπες δυτικές χώρες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να παραμείνει ανοιχτή στις επενδύσεις και τυχόν περιοριστικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται μόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι στρατηγικοί εταίροι της ΕΕ όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία έχουν εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη χρήση κινεζικού εξοπλισμού στα δίκτυα τεχνολογίας 5G· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο συνιστούν αυτή τη στιγμή έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους στον κόσμο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές εταιρίες και οι δημόσιοι οργανισμοί αντιμετωπίζουν αυξανόμενο αριθμό κυβερνοαπειλών, όπως επιθέσεις από αντιπάλους λ.χ. κυβερνοκατασκοπεία, κακόβουλο λογισμικό, επιθέσεις από το διαδίκτυο, επιθέσεις σε διαδικτυακές εφαρμογές ή ηλεκτρονικό «ψάρεμα»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα είναι δύο από τις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις στον κόσμο, με την Κίνα να αποτελεί αυτή τη στιγμή τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ μετά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ΕΕ να αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Κίνας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Κίνα δρομολόγησαν το 2013 σειρά διαπραγματεύσεων για μια επενδυτική συμφωνία, με στόχο να παράσχουν στους επενδυτές και από τις δύο πλευρές προβλέψιμη, μακροπρόθεσμη πρόσβαση στις αγορές της ΕΕ και της Κίνας, αλλά και να προστατεύσουν τόσο τους επενδυτές όσο και τις επενδύσεις τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές εταιρίες μπορεί σύντομα να αποκτήσουν παγκόσμια ηγετική θέση στην τεχνολογία της επόμενης γενιάς κινητών δικτύων υψηλής ταχύτητας 5G·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή και καινοτόμος ευρωπαϊκή βιομηχανία ΤΠΑ είναι προαπαιτούμενο για την αποτελεσματική άμυνα κατά των εξωτερικών κυβερνοεπιθέσεων·

IA.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές εταιρίες και οι δημόσιες αρχές δεν δεσμεύονται από αυστηρούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων, και κατά συνέπεια αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όταν αποκτούν πρόσβαση σε μαζικά δεδομένα και όταν αναπτύσσουν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης·

IB.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ΤΠΕ στην Ευρώπη υστερεί σε σχέση με τους αντίστοιχους τομείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιαπωνία και την Κίνα παρά τα διάφορα προγράμματα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ορίζοντα 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι προηγουμένως ευρύτερα γνωστές ευρωπαϊκές εταιρείες στον τομέα ΤΠΕ έχουν σχεδόν όλες εξαφανιστεί από την αγορά, ενώ ομόλογες εταιρίες των ΗΠΑ και της Κίνας έχουν αναδειχθεί σε παγκόσμιους παράγοντες·

IΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να χάσει τη μάχη για τον ηγετικό ρόλο στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, με δεδομένη τη σημασία των μαζικών δεδομένων·

1.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας προσέγγισης που βασίζεται σε παράγοντες κινδύνου και σε μέτρα μετριασμού του, συμπεριλαμβανομένης της διεξοδικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης, των παρόχων, και των εθνικών αρχών ασφάλειας·

2.  σημειώνει ότι είναι προτιμότερη η διαφοροποίηση των προμηθευτών όσον αφορά την ανάπτυξη και την εγκατάσταση δικτύων 5G, καθώς δεν είναι επιθυμητό ένα σημαντικό στοιχείο υποδομής ζωτικής σημασίας και τεχνολογιών να προέρχεται από μία και μόνον χώρα· καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν με κριτικό πνεύμα οποιεσδήποτε επενδύσεις πραγματοποιούνται από ιδιωτικές εταιρίες της Κίνας ή από το κινεζικό κράτος στον εν λόγω τομέα·

3.  ζητεί οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε τομείς υψηλής τεχνολογίας να στηρίζονται στην αμοιβαιότητα και τον θεμιτό ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων ασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ·

4.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και να αξιολογήσει την εξέλιξη των ευκαιριών της αγοράς για τις κινεζικές εταιρίες στην ΕΕ, καθώς και για τις μεγάλες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ στην αγορά της Κίνας, προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να επιμείνει στην αμοιβαιότητα σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της τεχνολογίας πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών·

5.  σημειώνει τον κίνδυνο η Κίνα, εξαιτίας του μεγέθους της αγοράς της, να είναι σε θέση εκ των πραγμάτων να καθορίζει τα μελλοντικά πρότυπα που θα ισχύσουν στις βιομηχανίες τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών· ζητεί από την Επιτροπή, ως την υπεύθυνη αρχή ανταγωνισμού στην ΕΕ, να συνεργαστεί με τους ομολόγους της ανά τον κόσμο για την εγκαθίδρυση μιας αρχής εναντίον των συμπράξεων και των μονοπωλίων με παγκόσμια εμβέλεια·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάσταση όσον αφορά τον σεβασμό του κράτους δικαίου και την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, και να αντιδράσει κατάλληλα στην περίπτωση που οι μελλοντικές εξελίξεις στην Κίνα αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια των πολιτών, των εταιριών ή των δημόσιων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να επιμείνει ώστε η Κίνα να εντείνει σημαντικά τις προσπάθειές της για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού με τη Κίνα, είτε πείθοντας τις κινεζικές αρχές να ακολουθήσουν μια πολιτική προστασίας των δεδομένων παρόμοια με της ΕΕ, είτε με τη θέσπιση πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να μην αποκλείεται η πρόσβαση σε μαζικά δεδομένα κατά την ανάπτυξη τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης· τονίζει ότι είναι σημαντικό οι παραπάνω ενέργειες να μην θίξουν το υφιστάμενο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικότητας και προστασίας των δεδομένων στην ΕΕ·

9.  σημειώνει ότι κατά την αντιμετώπιση των αυξημένων τεχνολογικών ικανοτήτων των κινεζικών εταιριών και της παρουσίας τους στην ΕΕ, η ΕΕ πρέπει να αναλάβει δράση για να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια· τονίζει ότι τα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ πρέπει να βελτιώσουν περαιτέρω τις ικανότητες άμυνας εναντίον του κυβερνοπολέμου·

10.  ζητεί την πραγματοποίηση μιας συνολικής επανεξέτασης σε ενωσιακό επίπεδο όσον αφορά το λογισμικό, τον εξοπλισμό και τις υποδομές ΤΠ και επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στα θεσμικά όργανα, για να αποκλειστούν τυχόν επικίνδυνα προγράμματα και συσκευές και να απαγορευθεί η χρήση όσων κριθούν κακόβουλα·

11.  καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις κυβερνοπολέμου με την ίδια σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει άλλες επιθέσεις που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στην Επιτροπή των Περιφερειών, για διανομή σε κοινοβούλια και συμβούλια υποεθνικών οντοτήτων, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0258.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0121.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου