Päätöslauselmaesitys - B8-0164/2019Päätöslauselmaesitys
B8-0164/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvistä turvallisuusuhkista ja mahdollisista EU:n toimista niiden vähentämiseksi

6.3.2019 - (2019/2575(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Hans‑Olaf HenkelECR-ryhmän puolesta

Menettely : 2019/2575(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0164/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0164/2019
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0164/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvistä turvallisuusuhkista ja mahdollisista EU:n toimista niiden vähentämiseksi

(2019/2575(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen (YK, A/RES/3/217 A),

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan vuodelta 1945,

–  ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamisesta tehdyn sopimuksen vuodelta 1994,

–  ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2018 antamansa päätöslauselman kyberpuolustuksesta[1],

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä 14. helmikuuta 2019 hyväksymänsä kannan ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta[2],

–  ottaa huomioon EU:n verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) raportin (2018 Threat Landscape Report),

–  ottaa huomioon komission unionin tilasta vuonna 2018 pidetyn puheen yhteydessä ehdottamat toimenpiteet vahvan kyberturvallisuuden rakentamiseksi Euroopassa,

–  ottaa huomioon komission 6. kesäkuuta 2018 päivätyn taustatiedotteen ”Digital Single Market: Political agreement on the rules shaping the telecommunication markets in the 5G era”,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan 19. helmikuuta 2019 järjestämän julkisen kuulemistilaisuuden aiheesta ”Digitaalinen tulevaisuus ja yhteenliitettävyys”,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden pääosastonsa 19. heinäkuuta 2018 julkaiseman tutkimuksen ”A new era in EU-China relations: more wide-ranging strategic cooperation?”,

–  ottaa huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn WTO:n sopimuksen (TRIPS) ja Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) tekijänoikeussopimuksen,

–  ottaa huomioon Eurostatin 25. helmikuuta 2019 julkaisemat tilastot EU:n suorien sijoitusten kannasta Kiinassa ja Kiinan suorien sijoitusten kannasta EU:ssa, jotka osoittivat, että vuosina 2013–2017 EU:n investoinnit Kiinaan olivat yhteensä 1 082 806 miljoonaa euroa ja Kiinan investoinnit EU:hun olivat 195 681 miljoonaa euroa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 5G:n käyttöönotto on keskeinen tavoite digitaalisten sisämarkkinoiden ja EU:n taloudellisen ja teknologisen kehityksen kannalta yleisesti;

B.  ottaa huomioon, että 5G parantaa tapaa, jolla EU:n kansalaiset ja yritykset elävät ja työskentelevät, ja että se tarjoaa nopeammat yhteydet kuin koskaan ennen ja edistää tehokkuutta ja tuottavuutta;

C.  ottaa huomioon, että kiinalaiset teknologiatoimittajat ovat laajentaneet jalanjälkeään EU:ssa, koska ne ovat usein edistyneempi ja edullisempi vaihtoehto kuin niiden eurooppalaiset kilpailijat; katsoo, että tämä on strateginen haaste EU:lle ja muille länsimaille;

D.  katsoo, että EU:n on pysyttävä avoimena investoinneille ja että rajoittaviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä vain kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä syistä;

E.  ottaa huomioon, että jotkin EU:n strategiset kumppanit, kuten Yhdysvallat, Australia ja Uusi-Seelanti, ovat ilmaisseet huolensa kiinalaisten laitteiden käytöstä 5G-verkoissa; ottaa huomioon, että kyberhyökkäykset ovat tällä hetkellä yksi vakavimmista riskeistä maailmassa;

F.  ottaa huomioon, että eurooppalaiset yritykset ja julkiset elimet kohtaavat yhä enemmän kyberriskejä, kuten kybervakoilua, haittaohjelmia, verkkohyökkäyksiä, verkkosovellushyökkäyksiä tai verkkourkintaa vastapuolen toimesta;

G.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja Kiina ovat kaksi suurimpiin kuuluvaa kauppamahtia maailmassa, ja toteaa, että Kiina on EU:n toiseksi suurin kauppakumppani Yhdysvaltojen jälkeen, ja EU on Kiinan johtava kauppakumppani;

H.  ottaa huomioon, että EU ja Kiina aloittivat vuonna 2013 neuvottelut investointisopimuksesta, jonka tavoitteena on tarjota sijoittajille ennakoitavuutta ja pitkäaikaista pääsyä EU:n ja Kiinan markkinoille sekä suojella sijoittajia ja heidän investointejaan;

I.  ottaa huomioon, että kiinalaisista yrityksistä saattaa pian tulla maailmanlaajuisia johtajia seuraavan sukupolven nopeiden 5G-matkaviestinverkkojen alalla;

J.  ottaa huomioon, että vahva ja innovatiivinen eurooppalainen tieto- ja viestintätekniikan ala on ennakkoedellytys tehokkaalle puolustukselle ulkoisia kyberhyökkäyksiä vastaan;

K.  katsoo, että kiinalaisia yrityksiä ja viranomaisia eivät sido tiukat tietosuojasäännöt, minkä vuoksi ne saavat kilpailuetua massadatan käytöstä ja tekoälyn kehittämisestä;

L.  toteaa, että tieto- ja viestintätekniikan ala Euroopassa on jäljessä Yhdysvaltojen, Japanin ja Kiinan kehityksestä monilla osa-alueilla huolimatta useista EU:n ohjelmista, kuten Horisontti 2020 -ohjelmasta; ottaa huomioon, että aiemmin hyvin tunnetut eurooppalaiset alan yritykset ovat lähes kaikki kadonneet markkinoilta ja että niiden yhdysvaltalaisista ja kiinalaisista kumppaneista on tullut maailmanlaajuisia toimijoita;

M.  toteaa, että EU on vaarassa hävitä taistelun tekoälyalan johtajuudesta ottaen huomioon massadatan merkityksen;

1.  korostaa riskiin perustuvien lähestymistapojen ja hillintätoimenpiteiden merkitystä, mukaan lukien kattava tiedonvaihto toimijoiden, toimittajien ja kansallisten turvallisuusviranomaisten välillä;

2.  toteaa, että toimittajien monimuotoisuus 5G-verkkojen kehittämisessä ja käyttöönotossa on suositeltavaa, sillä ei ole toivottavaa, että merkittävä osa ratkaisevan tärkeästä infrastruktuurista ja teknologiasta on peräisin yhdestä maasta; kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan kriittisesti kiinalaisten yksityisyritysten tai Kiinan valtion tekemiä investointeja tällä alalla;

3.  kehottaa toteuttamaan korkean teknologian alojen investointeja vastavuoroisuuden ja reilun kilpailun pohjalta varmistaen samalla, että kaikkialla EU:ssa noudatetaan turvallisuussääntöjä;

4.  kehottaa komissiota varmistamaan reilun kilpailun sisämarkkinoilla ja arvioimaan kiinalaisten yritysten markkinamahdollisuuksien kehittymistä EU:ssa sekä suurten, pienten ja keskisuurten EU:n yritysten mahdollisuuksia Kiinan markkinoilla tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi; katsoo, että EU:n olisi vaadittava vastavuoroisuutta kaikilla aloilla, myös tietotekniikan ja televiestinnän huipputeknologian aloilla;

5.  panee merkille Kiina-riskin, joka aiheutuu jo pelkästään sen markkinoiden koosta ja siitä, että se voi tästä syystä käytännössä päättää tieto- ja viestintäalan normeista; kehottaa komissiota, joka on asiasta vastaava EU:n kilpailuviranomainen, tekemään yhteistyötä globaalien vastapuolten kanssa, jotta voidaan perustaa maailmanlaajuinen kartellien ja monopolien vastainen viranomainen;

6.  kehottaa komissiota valvomaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja ihmisoikeuksien kunnioittamista Kiinassa ja vastaamaan asianmukaisesti, jos Kiinan tuleva kehitys aiheuttaa turvallisuusuhan EU:n kansalaisille, yrityksille tai julkisille elimille;

7.  kehottaa komissiota vaatimaan, että Kiina tehostaa huomattavasti toimiaan kaikkien teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseksi ja valvomiseksi;

8.  kehottaa komissiota turvaamaan tasapuoliset toimintaedellytykset Kiinan kanssa joko taivuttamalla Kiinan viranomaiset noudattamaan unionin tason tietosuojapolitiikkaa tai mukauttamalla omaa unionin tason politiikkaansa, jotta ei estetä massadatan saatavuutta ja tekoälyn kehittämistä; korostaa, että on tärkeää tehdä näin vaikuttamatta yksityisyyden ja tietosuojan nykyiseen tasoon EU:ssa;

9.  toteaa, että kun tarkastellaan kiinalaisten yritysten laajoja teknisiä valmiuksia ja niiden läsnäoloa EU:ssa, EU:n on toteutettava toimia kyberturvallisuuteen liittyvien riskien vähentämiseksi; korostaa, että EU:n tutkimusohjelmissa olisi edelleen parannettava kybersodankäynnin puolustusvalmiuksia;

10.  kehottaa toteuttamaan EU:n tasolla kattavan arvioinnin, joka koskee ohjelmisto-, tietotekniikka- ja viestintälaitteita sekä toimielimissä käytettäviä infrastruktuureja, jotta voidaan sulkea pois mahdollisesti vaaralliset ohjelmat ja laitteet ja kieltää vahingollisina pidettyjen ohjelmien ja laitteiden käyttö;

11.  kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa käsittelemään kybersodankäyntiin liittyviä hyökkäyksiä yhtä vakavasti kuin muita kansainvälisen oikeuden vastaisia hyökkäyksiä;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin perusoikeusvirastolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle, alueiden komitealle jaettavaksi valtiotasoa alemmille kansanedustuslaitoksille ja valtuustoille, Euroopan neuvostolle ja Yhdistyneille kansakunnille.

Päivitetty viimeksi: 11. maaliskuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö