Procedūra : 2019/2575(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0164/2019

Iesniegtie teksti :

B8-0164/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 12/03/2019 - 9.22

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 163kWORD 51k
6.3.2019
PE635.423v01-00
 
B8-0164/2019

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par drošības apdraudējumiem saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (2019/2575(RSP))


Hans-Olaf HenkelECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par drošības apdraudējumiem saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (2019/2575(RSP))  
B8-0164/2019

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 1948. gada 10. decembra Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju (UN A/RES/3/217 A),

–  ņemot vērā ANO 1945. gada Statūtus,

–  ņemot vērā 1994. gada Līgumu par Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) izveidošanu,

–  ņemot vērā Parlamenta 2018. gada 13. jūnija rezolūcija par kiberaizsardzību(1),

–  ņemot vērā Parlamenta 2019. gada 14. februārī pirmajā lasījumā pieņemto nostāju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai(2),

–  ņemot vērā ES Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) 2018. gada ziņojumu par apdraudējumu (Threat Landscape Report),

–  ņemot vērā pasākumus spēcīgas kiberdrošības veidošanai Eiropā, ko Komisija ierosināja saistībā ar 2018. gada runu par stāvokli Savienībā,

–  ņemot vērā Komisijas 2018. gada 6. jūnija faktu lapu “Digitālais vienotais tirgus — Politiskā vienošanās par noteikumiem, kas 5G laikmetā veido telekomunikāciju tirgus”,

–  ņemot vērā Parlamenta Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas 2019. gada 19. februārī rīkoto atklāto uzklausīšanu par digitālās nākotnes savienojamību,

–  ņemot vērā Parlamenta Savienības Ārpolitikas ģenerāldirektorāta 2018. gada 19. jūlija pētījumu „Jauns laikmets ES un Ķīnas attiecībās: plašāka mēroga stratēģiskā sadarbība?” (“A new era in EU-China relations: more wide-ranging strategic cooperation?”),

–  ņemot vērā PTO Līgumu par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS) un Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Līgumu par autortiesībām,

–  ņemot vērā Eurostat 2019. gada 25. februāra statistikas datus par ES tiešo ieguldījumu krājumiem Ķīnā un Ķīnas tiešo ieguldījumu krājumiem ES, kas liecina, ka laikposmā no 2013. līdz 2017. gadam ES ieguldījumi Ķīnā bija EUR 1 082 806 miljoni €, savukārt Ķīnas ieguldījumi ES bija 195 681 miljons €,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā 5G ieviešana ir galvenais mērķis digitālā vienotā tirgus izveidē un ES ekonomikas un tehnoloģiju attīstības nodrošināšanā kopumā;

B.  tā kā 5G uzlabos ES iedzīvotāju un uzņēmumu dzīvi un darbu, nodrošinot ātrākus savienojumus nekā jebkad agrāk un veicinot efektivitāti un produktivitāti;

C.  tā kā Ķīnas tehnoloģiju piegādātāji ir palielinājuši savu ietekmi visā ES, jo tie bieži vien var sniegt progresīvāku un lētāku iespēja nekā to Eiropas konkurenti; tā kā tas ir stratēģisks izaicinājums ES un citām rietumvalstīm;

D.  tā kā ES jāsaglabā atvērtība ieguldījumiem un ierobežojoši pasākumi ir jāveic tikai valsts drošības apsvērumu dēļ;

E.  tā kā daži ES stratēģiskie partneri, piemēram, ASV, Austrālija un Jaunzēlande, pauda bažas par Ķīnas iekārtu izmantošanu 5G tīklos; tā kā kiberuzbrukumi pašlaik ir viens no pasaulē svarīgākajiem riskiem;

F.  tā kā Eiropas uzņēmumi un publiskās struktūras saskaras ar aizvien lielākiem kiberdraudiem, piemēram, tādiem uzbrukumiem kā kiberspiegošana, ļaunprogrammatūra, uzbrukumi tīmekļa lietojumprogrammām vai pikšķerēšana;

G.  tā kā Eiropas Savienība un Ķīna ir divi lielākie tirgotāji pasaulē — Ķīna tagad ir otrā lielākā ES tirdzniecības partnere aiz ASV, un ES ir Ķīnas lielākā tirdzniecības partnere;

H.  tā kā 2013. gadā ES un Ķīna uzsāka sarunas par ieguldījumu nolīgumu, lai ieguldītājiem abās pusēs nodrošinātu paredzamu ilgtermiņa piekļuvi ES un Ķīnas tirgiem un aizsargātu ieguldītājus un viņu ieguldījumus;

I.  tā kā Ķīnas uzņēmumi varētu drīz kļūt par pasaules līderiem nākamās paaudzes augsta ātruma 5G mobilo sakaru tīkla tehnoloģijā;

J.  tā kā spēcīga un inovatīva Eiropas IKT nozare ir priekšnoteikums efektīvai aizsardzībai pret ārējiem kiberuzbrukumiem;

K.  tā kā Ķīnas uzņēmumiem un valsts iestādēm nav saistoši stingri datu aizsardzības noteikumi un tādējādi tie gūst konkurences priekšrocības, piekļūstot lielajiem datiem un attīstot mākslīgo intelektu;

L.  tā kā IKT nozare Eiropā, neraugoties uz vairākām ES programmām, tostarp pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, daudzās jomās atpaliek no ASV, Japānas un Ķīnas; tā kā agrāk plaši zināmie Eiropas uzņēmumi šajā nozarē ir gandrīz pilnībā izzuduši no tirgus, turpretī ASV un Ķīnas uzņēmumi ir kļuvuši par pasaules mēroga dalībniekiem;

M.  tā kā ES riskē zaudēt līderpozīcijas mākslīgā intelekta jomā, ņemot vērā to, cik svarīga nozīme ir lielajiem datiem,

1.  uzsver, ka liela nozīme ir uz risku balstītai pieejai un ietekmes mazināšanas pasākumiem, tostarp visaptverošai informācijas apmaiņai starp operatoriem, piegādātājiem un valsts drošības iestādēm;

2.  norāda, ka ir vēlama piegādātāju dažādība 5G tīklu izstrādes un ieviešanas jomā, jo nav vēlams, lai nozīmīgs kritiskās infrastruktūras elements un tehnoloģijas būtu no vienas vienīgas valsts; aicina dalībvalstis kritiski izvērtēt visus ieguldījumus, ko šajā jomā veic privāti Ķīnas uzņēmumi vai Ķīnas valsts;

3.  aicina veikt ieguldījumus augsto tehnoloģiju jomās, pamatojoties uz savstarpīgumu un godīgu konkurenci, vienlaikus nodrošinot, ka visā ES tiek ievēroti drošības noteikumi;

4.  aicina Komisiju nodrošināt godīgu konkurenci vienotajā tirgū un novērtēt tirgus iespēju attīstību Ķīnas uzņēmumiem Eiropas Savienībā un lieliem, maziem un vidējiem ES uzņēmumiem Ķīnas tirgū, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus; uzskata, ka ES būtu jāuzstāj uz savstarpīgumu visās nozarēs, tostarp augsto tehnoloģiju nozarēs informācijas un telekomunikāciju jomā;

5.  norāda uz risku, ka Ķīna, pamatojoties uz savu tirgus lielumu, spēj noteikt turpmākos de facto standartus informācijas un komunikāciju nozarē; aicina Komisiju kā atbildīgo ES konkurences iestādi sadarboties ar globālajiem partneriem, lai izveidotu pasaules mēroga pret karteļiem un monopolu vērstu iestādi;

6.  aicina Komisiju uzraudzīt situāciju attiecībā uz tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu Ķīnā un pienācīgi reaģēt gadījumā, ja turpmākie notikumi Ķīnā radītu draudus ES iedzīvotājiem, uzņēmumiem vai valsts iestādēm un struktūrām;

7.  aicina Komisiju pieprasīt, lai Ķīna ievērojami pastiprinātu centienus aizsargāt un īstenot visas intelektuālā īpašuma tiesības;

8.  aicina Komisiju nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus ar Ķīnu, vai nu pārliecinot Ķīnas iestādes īstenot datu aizsardzības politiku, kas līdzinātos ES politikai, vai arī pieņemot savu politiku ES līmenī, lai neradītu šķērsli lielo datu pieejamībai un mākslīgā intelekta attīstībai; uzsver, ka ir svarīgi to darīt, neskarot spēkā esošo privātuma un datu aizsardzības līmeni ES;

9.  norāda, ka, saskaroties ar Ķīnas uzņēmumu lielākām tehnoloģiskajām spējām un to klātbūtni Eiropas Savienībā, ES ir jārīkojas, lai samazinātu ar kiberdrošību saistītos riskus; uzsver, ka ES pētniecības programmām būtu vēl vairāk jāuzlabo aizsardzības spējas pret kiberkara darbībām;

10.  aicina ES līmenī visaptveroši pārskatīt iestādēs izmantotās programmatūras, IT un sakaru iekārtas un infrastruktūru, lai atteiktos no iespējami bīstamas programmatūras un ierīcēm un aizliegtu tādas, kas atzītas par ļaunprātīgām;

11.  aicina ANO Drošības padomi izturēties pret kiberkara uzbrukumiem tikpat nopietni kā citiem uzbrukumiem, kas pārkāpj starptautiskās tiesības;

12.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei, dalībvalstu un kandidātvalstu valdībām un parlamentiem, ES Pamattiesību aģentūrai, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai, Reģionu komitejai, izplatīšanai valstu zemāka administratīvā līmeņa parlamentiem un padomēm, Eiropas Padomei un Apvienoto Nāciju Organizācijai.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0258.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0121.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 11. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika