Procedura : 2019/2575(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0164/2019

Teksty złożone :

B8-0164/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2019 - 9.22

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 151kWORD 47k
6.3.2019
PE635.423v01-00
 
B8-0164/2019

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa wynikających z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (2019/2575(RSP))


Hans-Olaf Henkelw imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa wynikających z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (2019/2575(RSP))  
B8-0164/2019

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r. (UN A/RES/3/217 A),

–  uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych z 1945 r.,

–  uwzględniając porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO) z 1994 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie cyberobrony(1),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte 14 lutego 2019 r. w pierwszym czytaniu w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej(2),

–  uwzględniając sprawozdanie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) dotyczące krajobrazu zagrożeń, przedłożone w 2018 r.,

–  uwzględniając środki na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa cybernetycznego w Europie zaproponowane przez Komisję przy okazji orędzia o stanie Unii z 2018 r.,

–  uwzględniając notę informacyjną Komisji z dnia 6 czerwca 2018 r. pt. „Jednolity rynek cyfrowy: porozumienie polityczne w sprawie przepisów dotyczących rynków telekomunikacyjnych w epoce 5G”,

–  uwzględniając wysłuchanie publiczne dotyczące łączności w cyfrowej przyszłości zorganizowane 19 lutego 2019 r. przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii,

–  uwzględniając badanie Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Zewnętrznej Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2018 r. pt. „Nowa era w stosunkach UE–Chiny: szersza współpraca strategiczna?”,

–  uwzględniając Porozumienie WTO w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) oraz Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) o prawie autorskim,

–  uwzględniając statystyki Eurostatu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie unijnych bezpośrednich inwestycji w Chinach i bezpośrednich inwestycji Chin w UE, które wykazały, że w latach 2013–2017 inwestycje UE w Chinach opiewały na kwotę 1 082 806 mln EUR, a chińskie inwestycje w UE wyniosły 195 681 mln EUR,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że wdrożenie sieci 5G stanowi kluczowy cel stworzenia jednolitego rynku cyfrowego i ma zasadnicze znaczenie dla ogólnego rozwoju gospodarczego i technologicznego w UE;

B.  mając na uwadze, że sieć 5G poprawi sposób życia i pracy obywateli i przedsiębiorstw UE, zapewniając szybsze połączenia niż kiedykolwiek wcześniej, a także zwiększy efektywność i wydajność;

C.  mając na uwadze, że chińscy dostawcy technologii zwiększają swoją obecność w całej UE, ponieważ są często bardziej zaawansowani i bardziej opłacalni niż ich europejscy konkurenci; mając na uwadze, że stanowi to strategiczne wyzwanie dla UE i innych krajów zachodnich;

D.  mając na uwadze, że UE musi pozostać otwarta na inwestycje, a środki ograniczające muszą być przyjmowane wyłącznie ze względów bezpieczeństwa narodowego;

E.  mając na uwadze, że niektórzy partnerzy strategiczni UE, tacy jak Stany Zjednoczone, Australia i Nowa Zelandia, wyrazili obawy dotyczące korzystania z chińskich urządzeń w sieciach 5G; mając na uwadze, że ataki cybernetyczne stanowią obecnie jedno z najpoważniejszych zagrożeń na świecie;

F.  mając na uwadze, że europejskie przedsiębiorstwa i organy publiczne stają w obliczu coraz większych zagrożeń cybernetycznych, np. wrogich ataków, takich jak cyberszpiegostwo, złośliwe oprogramowanie, ataki internetowe, ataki na aplikacje sieciowe lub phishing;

G.  mając na uwadze, że Unia Europejska i Chiny to dwa spośród największych uczestników rynku na świecie, przy czym Chiny są po Stanach Zjednoczonych drugim co do wielkości partnerem handlowym UE, natomiast UE jest największym partnerem handlowym Chin;

H.  mając na uwadze, że w 2013 r. UE i Chiny rozpoczęły negocjacje w sprawie umowy inwestycyjnej w celu zapewnienia inwestorom obu stron przewidywalnego i długoterminowego dostępu do rynków UE i Chin oraz ochrony inwestorów i ich inwestycji;

I.  mając na uwadze, że chińskie przedsiębiorstwa mogą wkrótce zdobyć pozycję światowego lidera w dziedzinie technologii sieci mobilnej 5G nowej generacji;

J.  mając na uwadze, że silny i innowacyjny europejski przemysł ICT jest warunkiem wstępnym skutecznej obrony przed zewnętrznymi atakami cybernetycznymi;

K.  mając na uwadze, że chińskie przedsiębiorstwa i władze publiczne nie są związane rygorystycznymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, a zatem zyskują przewagę konkurencyjną w dostępie do dużych zbiorów danych i rozwijaniu sztucznej inteligencji;

L.  mając na uwadze, że sektor ICT w Europie, mimo szeregu unijnych programów, w tym programu „Horyzont 2020”, ma do nadrobienia wiele zaległości w licznych dziedzinach względem sektorów ICT w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Chinach; mając na uwadze, że w przeszłości dobrze znane przedsiębiorstwa europejskie działające w tym sektorze zniknęły z rynku, natomiast ich amerykańscy i chińscy konkurenci zyskali rangę podmiotów globalnych;

M.  mając na uwadze, że UE ryzykuje utratę pozycji lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji, mimo znaczenia dużych zbiorów danych;

1.  podkreśla znaczenie podejścia opartego na analizie ryzyka i środków łagodzących, w tym kompleksowej wymiany informacji między operatorami, dostawcami i krajowymi organami bezpieczeństwa;

2.  zauważa, że preferowana jest różnorodność dostawców w zakresie rozwoju i wdrażania sieci 5G, ponieważ nie jest pożądane, aby znaczący element infrastruktury krytycznej i technologii pochodził z jednego kraju; wzywa państwa członkowskie do krytycznej oceny wszelkich inwestycji chińskich przedsiębiorstw prywatnych lub rządu Chin w tej dziedzinie;

3.  wzywa do inwestowania w obszarach zaawansowanych technologii na zasadzie wzajemności i uczciwej konkurencji, przy jednoczesnym zapewnieniu przestrzegania zasad bezpieczeństwa w całej UE;

4.  wzywa Komisję do zapewnienia uczciwej konkurencji na jednolitym rynku oraz do oceny rozwoju możliwości rynkowych dla chińskich przedsiębiorstw w UE, a także dla dużych, małych i średnich przedsiębiorstw UE na chińskim rynku w celu zapewnienia równych warunków działania; uważa, że UE powinna nalegać na wzajemność we wszystkich sektorach, w tym w zaawansowanych technologicznie sektorach w dziedzinie informacji i telekomunikacji;

5.  zauważa ryzyko, że Chiny, ze względu na samą wielkość rynku, będą w stanie wyznaczać przyszłe powszechne standardy w sektorze informacji i komunikacji; wzywa Komisję, jako organ odpowiedzialny za konkurencję w UE, do współpracy ze swoimi światowymi odpowiednikami w celu ustanowienia międzynarodowego organu antykartelowego i antymonopolowego;

6.  wzywa Komisję do monitorowania sytuacji w zakresie praworządności i przestrzegania praw człowieka w Chinach oraz do odpowiedniego reagowania w przypadku, gdy dalsze wydarzenia w Chinach będą zagrażały bezpieczeństwu obywateli, przedsiębiorstw lub instytucji i organów publicznych UE;

7.  wzywa Komisję, aby domagała się znacznego zwiększenia wysiłków Chin na rzecz ochrony i egzekwowania wszystkich praw własności intelektualnej;

8.  wzywa Komisję do zapewnienia równych warunków działania względem Chin, poprzez przekonanie władz tego kraju, by prowadziły politykę ochrony danych podobną do polityki UE lub poprzez przyjęcie własnej strategii politycznej na szczeblu UE, tak aby nie utrudniać dostępu do dużych zbiorów danych i rozwoju sztucznej inteligencji; podkreśla znaczenie takiego działania bez naruszania przy tym obecnego poziomu ochrony prywatności i danych w UE;

9.  zauważa, że w obliczu większych możliwości technologicznych i większej obecności chińskich przedsiębiorstw w UE, Unia musi podjąć działania w celu ograniczenia zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem; podkreśla, że programy badawcze UE powinny jeszcze bardziej zwiększać zdolności obronne przed atakami cybernetycznymi;

10.  wzywa do przeprowadzenia na szczeblu UE kompleksowego przeglądu oprogramowania i sprzętu informatycznego i komunikacyjnego, a także infrastruktury informatycznej i komunikacyjnej wykorzystywanych w instytucjach w celu wyłączenia z eksploatacji potencjalnie niebezpiecznych programów i urządzeń oraz zakazania tych, które okażą się szkodliwe;

11.  wzywa Radę Bezpieczeństwa ONZ do traktowania ataków cybernetycznych tak samo poważnie jak innych ataków naruszających prawo międzynarodowe;

12.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, rządom i parlamentom państw członkowskich i krajów kandydujących, Agencji Praw Podstawowych UE, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Komitetowi Regionów w celu przekazania parlamentom i radom na poziomie niższym niż krajowy, Radzie Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0258.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0121.

Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności