Предложение за резолюция - B8-0165/2019Предложение за резолюция
B8-0165/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Никарагуа

11.3.2019 - (2019/2615(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Хосе Игнасио Салафранка Санчес‑Нейра, Габриел Мато, Луис де Грандес Паскуал, Кристиан Дан Преда, Франсиско Хосе Милян Монот името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0165/2019

Процедура : 2019/2615(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0165/2019
Внесени текстове :
B8-0165/2019
Приети текстове :

B8‑0165/2019

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Никарагуа

(2019/2615(RSP))

Европейският парламент,

–  Като взе предвид предишните си резолюции относно Никарагуа, и по-специално резолюцията от 31 май 2018 г. относно положението в Никарагуа[1], от 18 декември 2008 г. за атаките срещу защитниците на правата на човека, обществените свободи и демокрацията в Никарагуа[2], от 26 ноември 2009 г. относно Никарагуа[3]и от 16 февруари 2017 г. относно положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа[4],

–  като взе предвид Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка от 2012 г.,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека от юни 2004 г.,

–  като взе предвид Конституцията на Никарагуа,

–  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Никарагуа от 21 януари 2019 г.,

–  като взе предвид изявленията на върховния представител от името на ЕС относно положението в Никарагуа от 2 октомври 2018 г., 15 май 2018 г., 22 април 2018 г. и 15 декември 2018 г. и изявлението от 1 март 2019 г. относно възобновяването на националния диалог,

–  като взе предвид приетите на 18 февруари 2019 г. заключения на Съвета относно приоритетите на ЕС на форумите за правата на човека на ООН през 2019 г.,

–  като взе предвид доклада, одобрен от Междуамериканската комисия по правата на човека на 21 юни 2018 г., озаглавен „Груби нарушения на правата на човека в контекста на социалните протести в Никарагуа“,

–  като взе предвид доклада на върховния комисар на ООН за правата на човека относно нарушенията на правата на човека и злоупотребите в контекста на протестите в Никарагуа, 18 април – 18 август 2018 г.,

–  като взе предвид доклада на интердисциплинарната група от независими експерти (GIEI) от 20 декември 2018 г. относно проявите на насилие в Никарагуа между 18 април и 30 май 2018 г.,

–  като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН по правата на човека, Мишел Башле, от 22 февруари 2019 г. относно криминализирането на несъгласието в Никарагуа,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 31 май 2018 г. Европейският парламент прие резолюция относно кризата в Никарагуа, като решително осъди положението в тази страна; като има предвид, че вследствие на тази резолюция делегация от 11 членове на ЕП посети страната от 23 до 26 януари 2019 г., за да оцени положението на място;

Б.  като има предвид, че правителството на Никарагуа предостави гаранции, че няма да бъдат предприети репресивни мерки срещу лицата, които осъждат настоящата ситуация; като има предвид, че делегацията стана свидетел на кампания на тормоз, оклеветяване и сплашване срещу защитниците на правата на човека и организациите на гражданското общество, с които тя беше провела размяна на мнения; като има предвид, че репресиите се засилиха, след като делегацията посети страната;

В.  като има предвид, че делегацията отхвърли публично официалното становище на никарагуанското правителство, че то е станало жертва на държавен преврат и дезинформационни кампании, водени от САЩ; като има предвид, че основната причина, подхранваща демонстрациите, е дълбоката демократична, институционална и политическа криза, която засяга правовата държава и ограничава основните свободи, например свободата на сдружаване, демонстрации и събрания в страната през последното десетилетие;

Г.  като има предвид, че за много хора свободата на изразяване, на събрания и на демонстрации, включително на използването на националния химн, са сериозно ограничени; като има предвид, че значителен брой политически затворници са лишени от свобода единствено заради упражняването на правата си; като има предвид, че са налице няколко будещи тревога сведения относно влошаващото се положение на задържаните лица, включително за нечовешко отнасяне;

Д.  като има предвид, че съдебните производства срещу тези задържани лица са в нарушение на международните стандарти, по-специално на процесуалните и наказателноправните гаранции за право на справедлив съдебен процес; като има предвид, че условията в затворите също не отговарят адекватно на международните стандарти; като има предвид очевидната липса на разделение на властите в Никарагуа;

Е.  като има предвид, че правото на информация е сериозно застрашено; като има предвид, че журналистите биват задържани, изпращани в изгнание и заплашвани; като има предвид, че аудио-визуалните медии се закриват или се претърсват без предварително съдебно разрешение; като има предвид, че издаването на вестници е застрашено от липсата на хартия и мастило, иззети от правителството на Никарагуа;

Ж.  като има предвид, че правителството на Никарагуа изгони от страната международни организации като GIEI и Специалния механизъм за проследяване на положението в Никарагуа (MESENI), които имаха за цел мирно разрешаване на конфликта и национално помирение; като има предвид, че репресиите срещу организациите на гражданското общество се засилиха с лишаването им от правен статут в една държава със слаба институционална рамка, поради което жертвите на репресии са наказани двойно;

З.  като има предвид, че академичната свобода също е застрашена; като има предвид, че близо 200 студенти са били изключени от университета заради участието им в демонстрации за демокрация и повече свобода и права на човека;

И.  като има предвид, че развитието и укрепването на демокрацията и принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека и основните свободи трябва да представляват неразделна част от външните политики на ЕС, включително що се отнася до Споразумението за асоцииране между ЕС и страните от Централна Америка от 2012 г.; като има предвид, че това споразумение включва клауза за демокрация, която е съществен елемент от споразумението;

Й.  като има предвид, че националният диалог, започнат на 16 май 2018 г. между президента Ортега и никарагуанската опозиция и гражданските групи, с посредничеството на католическата църква, не успя да намери решение на кризата; като има предвид, че на 27 февруари 2019 г. бяха възобновени проучвателните разговори за национален диалог между правителството на Никарагуа и Гражданския съюз („Alianza Cívica“); като има предвид, че на 7 март 2019 г. беше направен нов опит за диалог с участието на католическата църква; като има предвид, че Гражданският съюз определи трите си основни цели, които трябва да бъдат постигнати по време на преговорите, както следва: освобождаване на политическите затворници и зачитане на личните свободи, извършване на необходимите изборни реформи, които трябва да достигнат връхната си точка в провеждането на избори, и правосъдие;

1.  подчертава, че в Никарагуа се наблюдават сериозни нарушения на демокрацията, на зачитането на правата на човека и на принципите на правовата държава в резултат на събитията от април и май 2018 г.; отново подчертава значението на своята резолюция, приета на 31 май 2018 г.;

2.  осъжда всички репресивни действия на правителството на Никарагуа; заявява, че посещението, направено от делегацията на ЕП, послужи за установяване на действителното положение в страната; освен това заявява, че несъмнено през последните месеци, и особено след нейното посещение, репресиите срещу опозицията и наложените ограничения на основните свободи се увеличиха; в това отношение осъжда повсеместните репресии и ограничаване на свободата на изразяване, на събрания и на демонстрации, забраната на неправителствените организации и гражданското общество, експулсирането на международни организации от страната, затварянето на медии и нападенията срещу тях, ограниченията на правото на информация и на използването на химна, експулсирането на студенти от университетите, както и влошаването на положението в затворите и използването на нечовешко отнасяне;

3.  счита, че подобни действия от страна на правителството, неговите институции и неговите параполитически организации носят белезите на планирана стратегия за унищожаване на политическата опозиция, която беше начело на протестите миналата година; счита, че тази стратегия се прилага методично, систематично и избирателно срещу всички лидери, НПО, медии и социални движения, които се стремят да изразят своите законни искания за свобода и демокрация;

4.  изразява своята загриженост относно огромните демократични, политически и икономически рискове, пред които са изправени хората и държавата, и които ще се увеличат, ако не бъдат предприети спешни действия, като се вземат предвид настоящите вътрешни сблъсъци, социални разделения и икономически упадък; настоятелно призовава за устойчиво и мирно решение, което да позволи на всички участници в обществото да разполагат с достатъчно пространство за действие и да се изразяват свободно, и което да възстанови техните граждански права, като например правото на мирен протест; отново заявява, че всяко решение следва да доведе до подвеждане под отговорност на всички виновници за нарушенията;

5.  изразява съжаление поради преустановяването на дейността на Механизма за проследяване на положението в Никарагуа (MESENI) и прекратяването на мандата на интердисциплинарната група от независими експерти (GIEI) на Междуамериканската комисия по правата на човека; решително осъжда преследването, задържането и сплашването на хора, които сътрудничат с ООН и с други международни органи;

6.  призовава правителството на Никарагуа да приложи спешни мерки, за да покаже своята воля в текущия диалог, включително: незабавно и безусловно освобождаване на политическите затворници, отмяна на съдебните процедури срещу тях и гарантиране на тяхната физическа и морална неприкосновеност в допълнение към надлежния процес и гарантирането на неприкосновеността на личния им живот; незабавно прекратяване на всички форми на репресии срещу граждани на Никарагуа, включително тормоз, сплашване, шпиониране и преследване на опозиционни лидери и последващо премахване на всички ограничения върху посочените по-горе свободи; завръщане на изгнаниците, включително журналисти и студенти; възстановяване на юридическата правосубектност и собствеността на организациите за защита на правата на човека и връщането на международните организации в страната; демилитаризация на улиците и разоръжаване на паравоенните групировки; както и създаване на ясна пътна карта за свободни, честни и прозрачни избори, които да бъдат организирани в близко бъдеще, с присъствието на международни наблюдатели;

7.  призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки да наложат целенасочени и индивидуални санкции, без да се вреди на местното население, като например забрана за издаване на визи и замразяване на активи на правителството на Никарагуа и на лицата, отговорни за нарушения на правата на човека, в съответствие със заключенията на Съвета от 21 януари 2019 г.; настоятелно призовава за задействане на клаузата за демокрация, която временно да изключи Никарагуа от Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на Организацията на американските държави, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, Централноамериканския парламент, Групата от Лима и правителството и парламента на Република Никарагуа.

Последно осъвременяване: 11 март 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност