Päätöslauselmaesitys - B8-0165/2019Päätöslauselmaesitys
B8-0165/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Nicaraguan tilanteesta

11.3.2019 - (2019/2615(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán MonPPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0165/2019

Menettely : 2019/2615(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0165/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0165/2019
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0165/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Nicaraguan tilanteesta

(2019/2615(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Nicaraguasta ja erityisesti 31. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman Nicaraguan tilanteesta[1], 18. joulukuuta 2008 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuvista hyökkäyksistä, kansalaisvapauksista ja demokratiasta Nicaraguassa[2], 26. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman Nicaraguasta[3] ja 16. helmikuuta 2007 antamansa päätöslauselman ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta Nicaraguassa[4],

–  ottaa huomioon vuonna 2012 tehdyn EU:n ja Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat kesäkuulta 2004,

–  ottaa huomioon Nicaraguan perustuslain,

–  ottaa huomioon 21. tammikuuta 2019 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät Nicaraguasta,

–  ottaa huomioon korkean edustajan EU:n puolesta 2. lokakuuta 2018, 15. toukokuuta 2018, 22. huhtikuuta 2018 ja 15. joulukuuta 2018 antamat julkilausumat Nicaraguan tilanteesta sekä 1. maaliskuuta 2019 antaman julkilausuman kansallisen vuoropuhelun aloittamisesta uudestaan,

–  ottaa huomioon 18. helmikuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusfoorumeilla vuonna 2019,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan 21. kesäkuuta 2018 hyväksymän raportin räikeistä ihmisoikeusloukkauksista Nicaraguassa ”Gross Human Rights Violations in the Context of Social Protests in Nicaragua”,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun antaman raportin Nicaraguan mielenosoitusten yhteydessä 18. huhtikuuta – 18. elokuuta 2018 tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista ja -rikkomuksista,

–  ottaa huomioon eri alojen riippumattomien asiantuntijoiden ryhmän (GIEI) 20. joulukuuta 2018 antaman raportin Nicaraguassa 18. huhtikuuta – 30. toukokuuta 2018 sattuneista väkivaltaisista tapahtumista,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n 22. helmikuuta 2019 antaman julkilausuman toisinajattelun kriminalisoinnista Nicaraguassa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että se hyväksyi 31. toukokuuta 2018 päätöslauselman, jossa Nicaraguan kriisi tuomittiin voimakkaasti; ottaa huomioon, että tämän päätöslauselman jatkotoimena parlamentin 11 jäsenen valtuuskunta vieraili maassa 23.–26. tammikuuta 2019 arvioidakseen tilannetta paikalla;

B.  ottaa huomioon, että Nicaraguan hallitus antoi takeet siitä, että nykytilannetta arvostelevia vastaan ei käynnistettäisi vastatoimia; ottaa huomioon, että valtuuskunta todisti häirintää, mustamaalausta ja uhkailua, joita ihmisoikeuksien puolustajiin ja kansalaisyhteiskunnan järjestöihin kohdistui näiden keskusteltua valtuuskunnan kanssa; ottaa huomioon, että sortotoimia on voimistettu sen jälkeen, kun valtuuskunta vieraili maassa;

C.  ottaa huomioon, että valtuuskunta torjui julkisesti Nicaraguan hallituksen virallisen kannan, jonka mukaan sen jäsenet ovat joutuneet Yhdysvaltain johtaman vallankaappauksen ja väärien tietojen levittämiskampanjan kohteiksi; ottaa huomioon, että mielenosoituksia ruokkii ensi sijassa syvä demokraattinen, institutionaalinen ja poliittinen kriisi, joka on viime vuosikymmenen aikana vaikuttanut maassa oikeusvaltioon ja rajoittanut perusvapauksia, kuten yhdistymisvapautta, mielenosoitusvapautta ja kokoontumisvapautta;

D.  toteaa, että monen ihmisen sananvapautta, kokoontumisvapautta ja mielenosoitusvapautta, myös kansallislaulun käyttöä, on rajoitettu vakavasti; ottaa huomioon, että huomattava määrä poliittisia vankeja on vangittuina yksin siitä syystä, että he ovat käyttäneet oikeuksiaan; ottaa huomioon, että useat huolestuttavat raportit kertovat pidätettyinä olevien tilanteen heikkenemisestä ja epäinhimillisestä kohtelusta;

E.  ottaa huomioon, että pidätettyjä vastaan käynnistetyt oikeustoimet rikkovat kansainvälisiä normeja, erityisesti prosessi- ja rikosoikeudellisia takeita oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin; ottaa huomioon, että vankilaolot eivät myöskään täytä riittävällä tavalla kansainvälisiä normeja; ottaa huomioon vallanjaon selvän puuttumisen Nicaraguassa;

F.  ottaa huomioon, että tiedonsaantioikeus on vakavasti uhattuna; ottaa huomioon, että toimittajia pidetään pidätettyinä, heitä ajetaan maanpakoon ja heitä uhkaillaan; ottaa huomioon, että audiovisuaalisia tiedotusvälineitä suljetaan ja niiden tiloihin tehdään etsintöjä ilman tuomioistuimen etukäteen antamaa lupaa; ottaa huomioon, että Nicaraguan hallituksen takavarikoiman paperin ja musteen puute vaarantaa sanomalehtien julkaisemisen;

G.  ottaa huomioon, että Nicaraguan hallitus on karkottanut maasta kansainvälisiä järjestöjä, kuten eri alojen riippumattomien asiantuntijoiden ryhmän (GIEI) sekä Nicaraguan seurantamekanismin MESENIn, jotka pyrkivät konfliktin rauhanomaiseen ratkaisuun ja kansalliseen sovintoon; ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukahduttaminen on lisääntynyt ja niiltä on evätty niiden oikeudellinen asema, ja tämä rankaisee kaksinkertaisesti sorron uhreja maassa, jossa institutionaaliset puitteet ovat heikot;

H.  ottaa huomioon, että myös akateeminen vapaus on uhattuna; ottaa huomioon, että lähes 200 yliopisto-opiskelijaa on erotettu yliopistoista siksi, että he ovat osallistuneet demokratian, vapauden ja ihmisoikeuksien puolesta järjestettyihin mielenosoituksiin;

I.  katsoo, että demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja vahvistamisen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen on muodostettava olennainen osa unionin ulkoista toimintaa, johon kuuluu myös EU:n ja Keski-Amerikan maiden välinen assosiaatiosopimus vuodelta 2012; ottaa huomioon, että tähän sopimukseen sisältyy sen olennaisena osana demokratialauseke;

J.  ottaa huomioon, että 16. toukokuuta 2018 aloitetussa presidentti Ortegan ja Nicaraguan opposition ja kansalaisryhmien välisessä kansallisessa vuoropuhelussa, jossa katolinen kirkko toimi välittäjänä, ei löydetty ratkaisua kriisiin; ottaa huomioon, että tunnustelevat neuvottelut kansallisen vuoropuhelun käymiseksi Nicaraguan hallituksen ja Kansalaisten liittouman välillä aloitettiin uudelleen 27. helmikuuta 2019; toteaa, että vuoropuhelua yritettiin käynnistää uudelleen 7. maaliskuuta 2019 katolisen kirkon tuella; ottaa huomioon, että Kansalaisten liittouma on asettanut neuvotteluille kolme päätavoitetta: poliittisten vankien vapauttaminen ja yksilönvapauksien kunnioittaminen sekä tarvittavat vaaliuudistukset, joiden on johdettava vaaleihin, ja oikeuden toteutuminen;

1.  korostaa, että huhti–toukokuun 2018 tapahtumat ovat johtaneet siihen, että Nicaraguassa rikotaan vakavasti demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota; muistuttaa 31. toukokuuta 2018 hyväksymänsä päätöslauselman tärkeydestä;

2.  tuomitsee kaikki Nicaraguan hallituksen sortotoimet; toteaa, että parlamentin valtuuskunnan vierailu auttoi muodostamaan totuudenmukaisen kuvan nykytilanteesta; toteaa edelleen, että viime kuukausina ja erityisesti valtuuskunnan vierailun jälkeen opposition tukahduttaminen ja perusvapauksien rajoittaminen ovat epäilemättä lisääntyneet; pitää tässä yhteydessä tuomittavina yleistä sortoa, sananvapauden, kokoontumisvapauden ja mielenosoitusvapauden rajoittamista, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kieltämistä lailla, kansainvälisten järjestöjen karkottamista maasta, tiedotusvälineiden sulkemista ja hyökkäyksiä tiedotusvälineitä vastaan, tiedonsaantioikeuden sekä kansallislaulun käytön rajoituksia, yliopisto-opiskelijoiden erottamista yliopistosta ja vankiloissa vallitsevan tilanteen huononemista sekä epäinhimillisen kohtelun käyttöä;

3.  katsoo, että tällaiset hallituksen, sen instituutioiden ja sen puolipoliittisten järjestöjen toimet vastaavat suunniteltua strategiaa, jolla on tarkoitus tuhota viime vuoden mielenosoituksia johtanut poliittinen oppositio; uskoo, että tätä strategiaa sovelletaan järjestelmällisesti ja valikoivasti kaikkiin johtajiin, kansalaisjärjestöihin, tiedotusvälineisiin ja yhteiskunnallisiin liikkeisiin, jotka pyrkivät ilmaisemaan vapautta ja demokratiaa koskevat oikeutetut vaatimuksensa;

4.  on huolissaan valtavista demokraattisista, poliittisista ja taloudellisista riskeistä, joita Nicaraguan väestö ja koko maa kohtaavat ja jotka lisääntyvät, jos ei toteuteta kiireellisiä toimia, kun otetaan huomioon tämänhetkiset sisäiset yhteenotot, yhteiskunnan murtuminen ja talouden taantuminen; kehottaa kiireesti saamaan aikaan kestävän ja rauhanomaisen ratkaisun, joka mahdollistaisi sen, että kaikki yhteiskunnan toimijat voivat toimia ja ilmaista itseään vapaasti, ja voidaan palauttaa näiden kansalaisoikeudet, kuten oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen; muistuttaa, että miten ikinä tilanne ratkaistaankin, rikkomuksiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen;

5.  pitää valitettavana MESENIn toiminnan keskeyttämistä sekä Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan GEIEn toimeksiannon päättymistä; tuomitsee voimakkaasti YK:n ja muiden kansainvälisten elinten kanssa yhteistyötä tekeviin henkilöihin kohdistuvat vainot, pidätykset ja pelottelun;

6.  kehottaa Nicaraguan hallitusta osoituksena tahdostaan käynnissä olevassa vuoropuhelussa toteuttamaan kiireellisiä toimia, joita ovat esimerkiksi poliittisten vankien välitön vapauttaminen ehdoitta, heitä vastaan käynnistettyjen oikeusmenettelyjen peruuttaminen sekä heidän fyysisen ja henkisen koskemattomuutensa takaaminen samoin kuin asianmukainen oikeuskäsittely ja heidän yksityisyytensä suojan takaaminen, kaikenlaisten Nicaraguan kansalaisiin kohdistuvien sortotoimien välitön lopettaminen, esimerkkeinä oppositiojohtajien ahdistelu, uhkailu, vakoilu ja vainoaminen, sekä kaikkien edellä mainittujen vapauksien rajoitusten poistaminen, maanpakoon ajettujen, myös toimittajien ja opiskelijoiden, paluu, ihmisoikeusjärjestöjen oikeushenkilöllisyyden ja irtaimiston palauttaminen sekä kansainvälisten järjestöjen paluu maahan, katujen demilitarisointi ja puolisotilaallisten joukkojen riisuminen aseista sekä selkeän etenemissuunnitelman laatiminen lähitulevaisuudessa kansainvälisten tarkkailijoiden läsnä ollessa järjestettäville vapaille, oikeudenmukaisille ja avoimille vaaleille;

7.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita aiheuttamatta haittaa maan väestölle panemaan täytäntöön kohdennettuja ja yksilöllisiä pakotteita, jotka kohdistuvat Nicaraguan hallitukseen ja henkilöihin, jotka ovat vastuussa ihmisoikeusrikkomuksista, ja joita ovat esimerkiksi viisumikielto ja omaisuuden jäädyttäminen, neuvoston 21. tammikuuta 2019 esittämien päätelmien mukaisesti; kehottaa käynnistämään demokratialausekkeen, joka keskeyttäisi Nicaraguan osallistumisen EU:n ja Keski-Amerikan väliseen assosiaatiosopimukseen;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle, Keski-Amerikan parlamentille, Liman ryhmälle ja Nicaraguan tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

Päivitetty viimeksi: 11. maaliskuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö