Postup : 2019/2615(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0165/2019

Predkladané texty :

B8-0165/2019

Rozpravy :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0219

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0165/2019</NoDocSe>
PDF 151kWORD 55k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o situácii v Nikarague</Titre>

<DocRef>(2019/2615(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0165/2019

B8‑0165/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Nikarague

(2019/2615(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nikarague, najmä na uznesenie z 31. mája 2018 o situácii v Nikarague[1], uznesenie z 18. decembra 2008 o útokoch na obhajcov ľudských práv, občianske slobody a demokraciu v Nikarague[2], uznesenie z 26. novembra 2009 o Nikarague[3] a uznesenie zo 16. februára 2017 o situácii v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague[4],

 so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou z roku 2012,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv z júna 2004,

 so zreteľom na ústavu Nikaraguy,

 so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Nikarague z 21. januára 2019,

 so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky v mene EÚ o situácii v Nikarague z 2. októbra 2018, 15. mája 2018, 22. apríla 2018 a 15. decembra 2018 a na vyhlásenie z 1. marca 2019 o obnovení národného dialógu,

 so zreteľom na závery Rady o prioritách EÚ na fórach OSN zaoberajúcich sa ľudskými právami v roku 2019, ktoré prijala 18. februára 2019,

 so zreteľom na správu Medziamerickej komisie pre ľudské práva s názvom Gross Human Rights Violations in the Context of Social Protests in Nicaragua (Hrubé porušovanie ľudských práv v kontexte sociálnych protestov v Nikarague), ktorú schválila 21. júna 2018,

 so zreteľom na správu úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva o porušovaní ľudských práv v období od 18. apríla do 18. augusta 2018 v kontexte protestov v Nikarague,

 so zreteľom na správu interdisciplinárnej skupiny nezávislých expertov (GIEI) z 20. decembra 2018 o násilných udalostiach, ktoré sa odohrávali v Nikarague od 18. apríla do 30. mája 2018,

 so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej z 22. februára 2019 o kriminalizácii disentu v Nikarague,

 so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže 31. mája 2018 prijal uznesenie o kríze v Nikarague, v ktorom dôrazne odsudzuje situáciu v krajine; keďže v nadväznosti na toto uznesenie v dňoch od 23. do 26. januára 2019 delegácia jedenástich poslancov Európskeho parlamentu navštívila krajinu, aby posúdila situáciu na mieste;

B. keďže nikaragujská vláda poskytla záruky, že nepodnikne odvetné kroky proti osobám, ktoré odsudzujú súčasnú situáciu; keďže delegácia bola svedkom obťažujúcej, očierňujúcej a zastrašujúcej kampane namierenej proti ochrancom ľudských práv a organizáciám občianskej spoločnosti, s ktorými si vymieňala názory; keďže represie sa od návštevy delegácie v krajine zintenzívnili;

C. keďže delegácia verejne odmietla oficiálne stanovisko nikaragujskej vlády, že je obeťou štátneho prevratu pod vedením USA a dezinformačných kampaní; keďže hlavnou príčinou demonštrácií je hlboká demokratická, inštitucionálna a politická kríza v krajine v poslednom desaťročí, ktorá zasiahla právny štát a obmedzuje základné slobody, ako je sloboda združovania, sloboda demonštrovania a sloboda zhromažďovania;

D. keďže dochádza k závažnému obmedzovaniu slobody mnohých ľudí, pokiaľ ide o slobodu prejavu, slobodu zhromažďovania a slobodu demonštrovania vrátane používania štátnej hymny; keďže značný počet politických väzňov je uväznených len preto, lebo si uplatňovali svoje práva; keďže sa objavilo niekoľko znepokojivých správ o zhoršujúcej sa situácii zadržiavaných osôb aj o neľudskom zaobchádzaní;

E. keďže súdne konania proti týmto zadržiavaným osobám sú v rozpore s medzinárodnými normami, najmä s procesnými a trestnoprávnymi zárukami práva na spravodlivé súdne konanie; keďže podmienky vo väzení takisto dostatočne nezodpovedajú medzinárodným normám; keďže v Nikarague jasne nedochádza k deľbe moci;

F. keďže je vážne ohrozené právo na informácie; keďže dochádza k zadržiavaniu novinárov, ich zastrašovaniu a posielaniu do exilu; keďže sa zatvárajú redakcie audiovizuálnych médií alebo sa vykonávajú ich prehliadky bez predchádzajúceho povolenia súdneho orgánu; keďže vydávanie novín je ohrozené nedostatkom papiera a tlačiarenských farieb, ktoré zhabala nikaragujská vláda;

G. keďže nikaragujská vláda vyhostila z krajiny medzinárodné organizácie ako GIEI a osobitný monitorovací mechanizmus pre Nikaraguu (MESENI), ktoré sa usilovali o mierové riešenie konfliktu a národné zmierenie; keďže represia voči organizáciám občianskej spoločnosti sa zintenzívnila pozbavením ich právneho postavenia v krajine so zlým inštitucionálnym rámcom, čím došlo k dvojitému potrestaniu obetí represie;

H. keďže je ohrozená aj akademická sloboda; keďže takmer 200 vysokoškolských študentov bolo vylúčených z univerzít pre svoju účasť na demonštráciách za demokraciu a väčšiu slobodu a ľudské práva;

I. keďže neoddeliteľnou súčasťou vonkajších politík EÚ vrátane dohody o pridružení medzi EÚ a krajinami Strednej Ameriky z roku 2012 musí byť rozvoj a upevňovanie demokracie, právny štát a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd; keďže táto dohoda obsahuje doložku o demokracii, ktorá je podstatným prvkom dohody;

J. keďže národný dialóg medzi prezidentom Ortegom a nikaragujskou opozíciou a občianskymi skupinami, ktorý sprostredkovala katolícka cirkev a ktorý sa začal 16. mája 2018, sa pri hľadaní riešenia krízy skončil neúspechom; keďže 27. februára 2019 sa znovu začali prieskumné rozhovory o národnom dialógu medzi nikaragujskou vládou a alianciou Alianza Civica; keďže 7. marca 2019 došlo k novému pokusu o dialóg za účasti katolíckej cirkvi; keďže aliancia Alianza Civica stanovila tri hlavné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť počas rokovaní: prepustenie politických väzňov a rešpektovanie osobnej slobody, prijatie potrebnej reformy volebného systému, ktorá musí viesť k usporiadaniu volieb, a spravodlivosť;

1. zdôrazňuje, že Nikaragua trpí závažným porušovaním demokracie, dodržiavania ľudských práv a právneho štátu v dôsledku udalostí, ktoré sa odohrali v apríli a máji 2018; opätovne zdôrazňuje dôležitosť svojho uznesenia, ktoré prijal 31. mája 2018;

2. odsudzuje všetky represívne opatrenia nikaragujskej vlády; uvádza, že návšteva jeho delegácie v krajine mu umožnila vytvoriť si skutočný obraz o súčasnej situácii; ďalej uvádza, že niet pochýb o tom, že v posledných mesiacoch a najmä po jeho návšteve došlo k zintenzívneniu represie opozície a k posilneniu obmedzení základných slobôd; v súvislosti s tým odsudzuje všeobecnú represiu a obmedzenie slobody prejavu, zhromažďovania a demonštrovania, postavenie mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti mimo zákona, vyhostenie medzinárodných organizácií z krajiny, útoky na médiá a ich zatváranie, obmedzovanie práva na informácie a používania hymny, vylučovanie študentov z univerzít, zhoršovanie situácie vo väzniciach a uplatňovanie neľudského zaobchádzania;

3. sa domnieva, že takéto kroky vlády, jej inštitúcií a parapolitických organizácií zodpovedajú plánovanej stratégii zničiť politickú opozíciu, ktorá minulý rok viedla protesty; je presvedčený, že táto stratégia sa uplatňuje metodicky, systematicky a selektívne proti všetkým vedúcim predstaviteľom, mimovládnym organizáciám, médiám a sociálnym hnutiam, ktoré chcú vyjadriť svoje oprávnené požiadavky na slobodu a demokraciu;

4. vyjadruje svoje obavy v súvislosti s obrovskými demokratickými, politickými a hospodárskymi rizikami, s ktorými sa ľudia a krajina musia vyrovnávať a ktoré sa vzhľadom na súčasné vnútorné spory, narušenie spoločenskej stability a hospodársky úpadok budú ďalej zvyšovať, ak sa neprijmú naliehavé opatrenia; naliehavo vyzýva na udržateľné a mierové riešenie, ktorým by sa pre všetkých účastníkov v spoločnosti vytvoril priestor na ich činnosť a na slobodné vyjadrovanie a ktorým by sa obnovili ich občianske práva, ako napríklad právo na pokojný protest; opätovne zdôrazňuje, že týmto riešením by sa mali vziať na zodpovednosť všetky strany zodpovedné za porušovanie práv;

5. vyjadruje hlboké poľutovanie nad pozastavením činnosti mechanizmu MESENI a ukončením mandátu skupiny GIEI Medziamerickej komisie pre ľudské práva; dôrazne odsudzuje prenasledovanie, zatýkanie a zastrašovanie osôb, ktoré spolupracujú s OSN a ďalšími medzinárodnými orgánmi;

6. vyzýva nikaragujskú vládu, aby zaviedla naliehavé opatrenia ako prejav svojej vôle v rámci prebiehajúceho dialógu. Ide napríklad o: okamžité a bezpodmienečné prepustenie politických väzňov, zrušenie právnych postupov proti nim a zaručenie ich fyzickej a morálnej integrity spolu s riadnym procesom a zaručením ich súkromia; okamžité zastavenie všetkých druhov represie proti nikaragujským občanom vrátane obťažovania, zastrašovania, sledovania a prenasledovania vodcov opozície a následné odstránenie všetkých obmedzení slobôd uvedených vyššie; návrat osôb z exilu vrátane novinárov a študentov; uvedenie právnej subjektivity a majetku organizácií pre ľudské práva do pôvodného stavu a návrat medzinárodných organizácií do krajiny; demilitarizáciu ulíc a odzbrojenie polovojenských skupín; a vytvorenie jasného plánu na slobodné, spravodlivé a transparentné voľby, ktoré sa uskutočnia v blízkej budúcnosti za účasti medzinárodných pozorovateľov;

7. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členské štáty, aby v súlade so závermi Rady z 21. januára 2019 zaviedli cielené a individuálne sankcie proti nikaragujskej vláde a jednotlivcom zodpovedným za porušovanie ľudských práv tak, aby nimi netrpelo domáce obyvateľstvo (môže ísť napríklad o zákaz vydávania víz či zmrazenie aktív); naliehavo žiada o uplatnenie doložky o demokracii, čím by sa pozastavilo uplatňovanie dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou na Nikaraguu;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, Stredoamerickému parlamentu, skupine Lima, ako aj vláde a parlamentu Nikaragujskej republiky.

[1] Prijaté texty, P8_TA(2018)0238.

[2] Ú. v. EÚ C 45E, 23.2.2010, s. 89.

[3] Ú. v. EÚ C 285E, 21.10.2010, s. 74.

[4] Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 189.

Posledná úprava: 13. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia