Procedure : 2019/2615(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0166/2019

Indgivne tekster :

B8-0166/2019

Forhandlinger :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Afstemninger :

PV 14/03/2019 - 11.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0219

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 138kWORD 55k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0165/2019
11.3.2019
PE635.425v01-00
 
B8-0166/2019

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP))


Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valencianofor S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP))  
B8‑0166/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Nicaragua, navnlig beslutningerne af 18. december 2008(1), 26. november 2009(2), 16. februar 2017(3) og 31. maj 2018(4),

–  der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika fra 2012,

–  der henviser til EU's landestrategidokument og det flerårige vejledende program 2014-2020 for Nicaragua,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere fra juni 2004,

–  der henviser til Nicaraguas forfatning,

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner om Nicaragua af 21. januar 2019,

–  der henviser til erklæringerne fra den højtstående repræsentant på EU's vegne om situationen i Nicaragua af hhv. 2. oktober 2018, 15. maj 2018 og 15. december 2018 samt erklæringen af 1. marts 2019 om genoptagelse af national dialog,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 18. februar 2019 om EU's prioriteter i FN's menneskerettighedsfora i 2019,

–  der henviser til rapporten "Gross Human Rights Violations in the Context of Social Protests in Nicaragua", som blev godkendt af Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder den 21. juni 2018,

–  der henviser til rapporten fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedskrænkelser og overgreb i forbindelse med protester i Nicaragua i perioden 18. april til 18. august 2018,

–  der henviser til rapporten af 21. december 2018 fra den tværfaglige gruppe af uafhængige eksperter (GIEI) om de voldelige begivenheder, der fandt sted i Nicaragua mellem den 18. april og den 30. maj 2018,

–  der henviser til erklæringen af 22. februar 2019 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, om kriminaliseringen af dissens i Nicaragua,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Europa-Parlamentet den 31. maj 2018 vedtog en beslutning om krisen i Nicaragua, der fordømte situationen i skarpe vendinger; der henviser til, at en delegation bestående af 11 MEP'er som opfølgning på denne beslutning besøgte landet fra den 23. til den 26. januar 2019 for at vurdere situationen på stedet; der henviser til, at den nationale dialog mellem Daniel Ortega og den nicaraguanske opposition og nicaraguanske borgergrupper, som blev indledt den 16. maj 2018 og havde den katolske kirke som mægler, slog fejl med hensyn til at finde en løsning på krisen;

B.  der henviser til, at delegationen kunne følge sit eget program, og at regeringen gav adgang til alle de faciliteter, som MEP'erne havde anmodet om, herunder to fængsler; der henviser til, at den nicaraguanske regering gav garantier for, at der ikke ville blive iværksat gengældelsesforanstaltninger mod dem, der fordømte den aktuelle situation; der henviser til, at delegationen var vidne til den chikane-, nedraknings- og intimideringskampagne, der var rettet mod de menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsorganisationer, som delegationen havde haft drøftelser med; der henviser til, at mange organisationer afviste invitationerne til at møde delegationen på grund af intimidering og trusler, som regeringen stod bag; der henviser til, at undertrykkelsen er blevet intensiveret, efter at delegationen besøgte landet;

C.  der henviser til, at delegationen offentligt tog afstand fra regeringens officielle holdning om, at de har været ofre for et amerikansk ledet statskup og misinformationskampagner; der henviser til, at den vigtigste årsag, der har givet næring til demonstrationerne, har været den dybe demokratiske, institutionelle og politiske krise, der har påvirket retsstaten og begrænset de grundlæggende frihedsrettigheder, f.eks. forenings-, demonstrations- og forsamlingsfriheden, i landet i løbet af de seneste ti år;

D.  der henviser til, at ytrings-, forsamlings- og demonstrationsfriheden, herunder anvendelse af nationalmelodien, begrænses i alvorlig grad for mange mennesker; der henviser til, at et betydeligt antal politiske fanger er fængslet blot for at udøve deres rettigheder; der henviser til, at der har været adskillige foruroligende rapporter om den stadig værre situation for tilbageholdte, herunder umenneskelig behandling;

E.  der henviser til, at retssager mod disse tilbageholdte er i strid med internationale standarder, navnlig proceduremæssige og strafferetlige garantier for retten til en retfærdig rettergang; der henviser til, at fængselsforholdene heller ikke lever op til internationale standarder i tilstrækkelig grad; der henviser til, at der er en tydelig mangel på magtfordeling i Nicaragua;

F.  der henviser til, at retten til information er alvorligt truet; der henviser til, at journalister tilbageholdes, sendes i eksil og trues; der henviser til, at audiovisuelle medier lukkes ned eller ransages uden forudgående retskendelse; der henviser til, at udgivelsen af aviser er truet på grund af manglen på papir og blæk, som er beslaglagt af den nicaraguanske regering;

G.  der henviser til, at Nicaraguas regering er blevet smidt ud af internationale organisationer såsom GIEI og den særlige overvågningsmekanisme for Nicaragua (MESENI), der stræbte efter en fredelig løsning af konflikten og national forsoning; der henviser til, at undertrykkelsen af civilsamfundsorganisationer er intensiveret med fratagelsen af organisationernes retlige status i et land med dårlige institutionelle rammer, hvilket er en dobbelt afstraffelse af ofrene for undertrykkelse;

H.  der henviser til, at den akademiske frihed også er truet; der henviser til, at næsten 200 universitetsstuderende er blevet bortvist fra universiteterne for at have deltaget i demonstrationer til fordel for demokrati, større frihed og menneskerettigheder;

I.  der henviser til, at udvikling og konsolidering af demokratiet og retsstaten og respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder skal være en integreret del af EU's eksterne politikker, herunder associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og landene i Mellemamerika fra 2012; der henviser til, at denne aftale indeholder en demokratiklausul, som er et væsentligt element i aftalen;

J.  der henviser til, at tilstedeværelsen af Parlamentets delegation har haft en enorm politisk og social effekt i landet; der henviser til, at delegationens politiske indsats for den nicaraguanske politiske opposition og de nicaraguanske sociale bevægelser skabte høje forventninger; der henviser til, at EU-Udenrigstjenestens delegation i Managua udfører et fremragende arbejde på stedet for at koordinere EU's indsats;

K.  der henviser til, at der den 27. februar 2019 blev genoptaget sonderende drøftelser med henblik på en national dialog mellem Nicaraguas regering og Alianza Civica; der henviser til, at Alianza Civica har fastlagt sine tre hovedmål, der skal nås under forhandlingerne, som følger: frigivelse af politiske fanger og respekt for de individuelle frihedsrettigheder, nødvendige valgreformer, der skal munde ud i afholdelse af valg, og retfærdighed; der henviser til, at den nicaraguanske regering har frigivet 100 politiske fanger, idet den har accepteret, at deres fængselsdomme bliver ændret til husarrest; der henviser til, at et stort antal fanger fortsat sidder fængslet;

L.  der henviser til, at Alianza Civica og den nicaraguanske regering den 5. marts nåede til enighed om en køreplan for forhandlinger ("Hoja de Ruta de la Negociación"); der henviser til, at forhandlingerne i overensstemmelse med køreplanen i øjeblikket finder sted dagligt; der henviser til, at fristen for forhandlingerne er blevet fastsat til den 28. marts;

M.  der henviser til, at disse begivenheder sandsynligvis skyldes det internationale pres på den nicaraguanske regering, og navnlig den politiske dagsorden, som Europa-Parlamentet udarbejdede under sit besøg i landet; der henviser til, at den effektive virkning af Europa-Parlamentets pres og indflydelse fører i retning af en ny dialogproces;

1.  understreger, at Nicaragua lider under en alvorlig krænkelse af demokratiet, respekten for menneskerettighederne og retsstatsprincippet som følge af de begivenheder, der fandt sted i april og maj 2018; fastholder vigtigheden af sin beslutning, der blev vedtaget den 31. maj 2018;

2.  fordømmer alle den nicaraguanske regerings undertrykkende handlinger; anfører, at delegationens besøg havde til formål at tegne et sandt billede af den aktuelle situation; anfører endvidere, at det er hævet over enhver tvivl, at der i de seneste måneder og navnlig efter delegationens besøg er sket en forøgelse af undertrykkelsen af oppositionen og begrænsningerne af de grundlæggende frihedsrettigheder; fordømmer i denne forbindelse den generelle undertrykkelse og begrænsning af ytrings-, forsamlings- og demonstrationsfriheden, ulovliggørelsen af ikke-statslige organisationer og civilsamfundet, udvisningen af internationale organisationer fra landet, nedlukningen af og angreb mod medier, begrænsningerne af retten til information, bortvisningen af studerende fra universiteterne samt den stadig værre situation i fængslerne og brugen af umenneskelig behandling;

3.  mener, at sådanne tiltag fra regeringens, dens institutioners og dens parapolitiske organisationers side afspejler en planlagt strategi om at tilintetgøre den politiske opposition, der stod i spidsen for protesterne sidste år; mener, at denne strategi anvendes metodisk, systematisk og selektivt over for alle ledere, NGO'er, medier og sociale bevægelser, der søger at give udtryk for deres legitime krav om frihed og demokrati;

4.  giver udtryk for sin bekymring over de enorme demokratiske, politiske og økonomiske risici, som befolkningen og landet står over for, og som vil stige, hvis der ikke træffes hasteforanstaltninger, i betragtning af de aktuelle interne konfrontationer, den sociale sprængning og den økonomiske tilbagegang; opfordrer indtrængende til, at der indledes en meningsfuld intern dialog med henblik på at finde en holdbar og fredelig løsning, som giver alle aktører i samfundet plads til at virke og udtrykke sig frit, og som giver dem deres borgerlige rettigheder, f.eks. retten til fredelig protest, tilbage; gentager, at enhver løsning bør drage alle, der er ansvarlige for krænkelserne, til ansvar; opfordrer alle politiske partier, sociale bevægelser, ledere, studerende og civilsamfundsorganisationer til at fastholde og gentage deres urokkelige tilsagn om at benytte fredelige midler til at løse krisen;

5.  beklager dybt suspensionen af MESENI og nedlæggelsen af mandatet for GIEI, som hører under Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder; fordømmer på det kraftigste forfølgelsen, anholdelsen og intimideringen af personer, der samarbejder med FN og andre internationale organer;

6.  opfordrer den nicaraguanske regering til at gennemføre tre hasteforanstaltninger som et tegn på dens velvilje i den igangværende dialog: omgående og betingelsesløs frigivelse af politiske fanger, øjeblikkeligt ophør med alle former for undertrykkelse af nicaraguanske borgere, herunder chikanering, intimidering, udspionering og forfølgelse af oppositionsledere, og efterfølgende afskaffelse af alle begrænsninger af de tidligere nævnte frihedsrettigheder samt genoprettelse af menneskerettighedsorganisationers status som juridisk person og tilladelse til, at internationale organisationer kan vende tilbage til landet;

7.  påpeger, at processen under disse omstændigheder skal føre til: aflysning af retssager mod politiske fanger og garantier vedrørende deres fysiske og moralske integritet, deres privatliv samt en retfærdig rettergang; tilladelse til, at dem, der er sendt i eksil, herunder journalister og studerende, kan vende hjem; demilitarisering af gaderne og afvæbning af paramilitære grupper samt fastlæggelse af en klar køreplan for frie, retfærdige og gennemsigtige valg, som skal afholdes i nær fremtid i overværelse af internationale observatører;

8.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til sammen med internationale organisationer og lande i regionen at fremme en politisk tilgang til interne forhandlinger mellem regeringen og oppositionen, som bør føre til gennemsigtige og troværdige rammer for valg, der accepteres af alle som en ny vej til social og demokratisk forsoning; minder om EU's vigtige rolle i at løse denne krise og opfordrer derfor indtrængende NF/HR og medlemsstaterne til at udvikle en fælles strategi, som imødekommer det nicaraguanske folks krav ved at opfylde de store forventninger og forhåbninger, som Parlamentets delegation har skabt;

9.  anmoder NF/HR og EU-Udenrigstjenesten om nøje at overvåge de igangværende forhandlinger og den dialogproces, der finder sted i landet mellem regeringen og Alianza Civica, og opfordrer landene i regionen og Organisationen af Amerikanske Stater til at støtte disse processer, som bør føre frem til en vellykket aftale;

10.  anmoder NF/HR om at reagere på ethvert fremskridt, der opnås gennem denne fornyede proces med dialog og forhandling, ved at støtte en styrkelse af statens institutionelle kapacitet og reformer af retssystemet og valgloven; anmoder NF/HR og EU-Udenrigstjenestens delegation i Managua om at koordinere EU's fortsatte bestræbelser på at imødegå de menneskelige problemer, der opstår som følge af den situation, der er skabt i landet, for så vidt angår studerende, demonstranter, journalister osv.;

11.  anmoder EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne om at reagere på eventuelle forsøg på at trække forhandlingsprocessen i langdrag eller manglende overholdelse af de betingelser, der er fastsat i stk. 6 ovenfor, ved at iværksætte en trinvis proces med målrettede og individuelle sanktioner, såsom visumforbud og indefrysning af aktiver, mod regeringen i Nicaragua og de personer, der er ansvarlige for brud på menneskerettighederne, i overensstemmelse med Rådets konklusioner af 21. januar 2019; minder om, at demokratiklausulen i associeringsaftalen, som Nicaragua har undertegnet, kan tages i anvendelse, men kun som en sidste udvej og uden at skade befolkningen, og at Nicaragua kan udelukkes midlertidigt fra aftalen, indtil menneskerettighederne respekteres fuldt ud, og de grundlæggende frihedsrettigheder fuldt ud respekteres og genoprettes i landet, som der er anmodet om i dialogen;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Det Centralamerikanske Parlament, Limagruppen samt til Republikken Nicaraguas regering og parlament.

 

(1)

EUT C 45 E af 23.2.2010, s. 89.

(2)

EUT C 285 E af 21.10.2010, s. 74.

(3)

EUT C 252 af 18.7.2017, s. 189.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0238.

Seneste opdatering: 11. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik