Menetlus : 2019/2615(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0166/2019

Esitatud tekstid :

B8-0166/2019

Arutelud :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Hääletused :

PV 14/03/2019 - 11.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0219

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 138kWORD 53k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0165/2019
11.3.2019
PE635.425v01-00
 
B8-0166/2019

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Nicaraguas (2019/2615(RSP))


Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valencianofraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Nicaraguas (2019/2615(RSP))  
B8-0166/2019

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Nicaragua kohta, eriti 18. detsembri 2008. aasta resolutsiooni(1), 26. novembri 2009. aasta resolutsiooni(2), 16. veebruari 2017. aasta resolutsiooni(3) ja 31. mai 2018. aasta resolutsiooni(4),

–  võttes arvesse ELi ja Kesk-Ameerika riikide vahel 2012. aastal sõlmitud assotsieerimislepingut,

–  võttes arvesse ELi riigistrateegia dokumenti ja mitmeaastast sihtprogrammi (2014–2020) Nicaragua kohta,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse ELi 2004. aasta juuni suuniseid inimõiguste kaitsjate kohta,

–  võttes arvesse Nicaragua põhiseadust,

–  võttes arvesse välisasjade nõukogu 21. jaanuari 2019. aasta järeldusi Nicaragua kohta,

–  võttes arvesse avaldusi, mille komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tegi 2. oktoobril, 15. mail, 22. aprillil ja 15. detsembril 2018 ELi nimel Nicaragua olukorra kohta ning 1. märtsil 2019 riigisisese dialoogi jätkamise kohta,

–  võttes arvesse 18. veebruaril 2019. aastal vastu võetud nõukogu järeldusi ELi prioriteetide kohta ÜRO 2019. aasta inimõigusteemalistel foorumitel,

–  võttes arvesse Ameerika Inimõiguste Komisjoni 21. juunil 2018 vastu võetud raportit „Rängad inimõiguste rikkumised seoses kodanike meeleavaldustega Nicaraguas“,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku raportit inimõiguste rikkumiste ja inimeste väärkohtlemise kohta seoses Nicaraguas 18. aprillist kuni 18. augustini 2018 toimunud meeleavaldustega,

–  võttes arvesse eri valdkondade sõltumatute ekspertide rühma (GIEI) 20. detsembri 2018. aasta raportit Nicaraguas 18. aprillist 30. maini 2018 aset leidnud vägivallajuhtumite kohta,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Michelle Bachelet’ 22. veebruari 2019. aasta avaldust teisitimõtlemise kuriteoks kuulutamise kohta Nicaraguas,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Parlament võttis 31. mail 2018 vastu resolutsiooni olukorra kohta Nicaraguas ning pidas sealset olukorda äärmiselt kahetsusväärseks; arvestades, et selle resolutsiooni järelmeetmena külastas 11 parlamendiliikmest koosnev delegatsioon riiki 23.–26. jaanuaril 2019, et olukorda kohapeal hinnata; arvestades, et president Ortega ning Nicaragua opositsiooni ja kodanikurühmituste vahel 16. mail 2018 algatatud riigisisese dialoogi käigus, mida vahendas katoliku kirik, ei suudetud kriisile lahendust leida;

B.  arvestades, et parlamendiliikmete delegatsioonil õnnestus oma kavast kinni pidada ja Nicaragua valitsus lubas neil külastada kõiki soovitud objekte, sealhulgas kaht vanglat; arvestades, et Nicaragua valitsus lubas tagada, et praeguse olukorra vastu protestinuid ei karistata; arvestades, et delegatsioon oli tunnistajaks temaga suhelnud inimõiguslaste ja vabaühenduste tagakiusamis-, laimamis- ja hirmutamiskampaaniale; arvestades, et valitsuse korraldatud hirmutamise ja ähvarduste tõttu keeldusid paljud organisatsioonid delegatsiooniga kohtumast; arvestades, et pärast delegatsiooni visiiti on repressioonid riigis hoogustunud;

C.  arvestades, et delegatsioon lükkas avalikult tagasi Nicaragua valitsuse väite, nagu oleks valitsus langenud USA juhitud riigipöördekatse ja väärinfokampaania ohvriks; arvestades, et meeleavalduste peamine põhjus on sügav demokraatia, institutsioonide ja poliitika kriis, mis on riigis viimase aastakümne jooksul takistanud õigusriigi põhimõtete järgimist ning põhjustanud põhivabaduste, näiteks kogunemis-, ühinemis- ja meeleavaldamisvabaduse piiramist;

D.  arvestades, et paljude inimeste väljendus-, kogunemis- ja meeleavaldamisvabadust, sealhulgas õigust kasutada riigihümni, on järsult piiratud; arvestades, et suur osa poliitvange on vangistatud ainuüksi oma õiguste kasutamise pärast; arvestades, et on tulnud murettekitavaid teateid kinnipeetavate olukorra halvenemisest ja nende ebainimlikust kohtlemisest;

E.  arvestades, et kinnipeetavate üle kohtupidamisel rikutakse rahvusvahelisi norme, eeskätt õiglase kohtuliku arutamise menetluslikke ja kriminaaltagatisi; arvestades, et tingimused vanglates ei vasta samuti rahvusvahelistele normidele; arvestades, et Nicaraguas puudub selgelt võimude lahusus;

F.  arvestades, et õigus teabele on tõsises ohus; arvestades, et ajakirjanikke vahistatakse, ähvardatakse ja pagendatakse; arvestades, et audiovisuaalmeediakanaleid suletakse või korraldatakse nende ruumides ilma kohtu eelneva loata läbiotsimisi; arvestades, et ajalehtede trükkimist takistab paberi ja trükivärvi puudus, kuna Nicaragua valitsus on need konfiskeerinud;

G.  arvestades, et Nicaragua valitsus on maalt välja saatnud sellised rahvusvahelised organisatsioonid nagu sõltumatute ekspertide rühm (GIEI) ja Nicaragua erakorraline järelevalvemehhanism (MESENI), kes püüdsid saavutada konflikti rahumeelset lahendamist ja rahvuslikku leppimist; arvestades, et vabaühenduste tegevuse mahasurumine on ägenenud – nõrga institutsioonilise raamistikuga riigis on neilt ära võetud õiguslik staatus, mis tähendab repressiooniohvrite kahekordset karistamist;

H.  arvestades, et akadeemiline vabadus on samuti ohus; arvestades, et ligi 200 üliõpilast on demokraatiat ning suuremaid inimõigusi ja vabadusi nõudvatel meeleavaldustel osalemise eest ülikoolidest välja heidetud;

I.  arvestades, et demokraatia ja õigusriigi arendamine ja tugevdamine ning inimõiguste ja põhivabaduste austamine peavad olema ELi välispoliitika, sealhulgas 2012. aastal ELi ja Kesk-Ameerika riikide vahel sõlmitud assotsieerimislepingu lahutamatu osa; arvestades, et selle lepingu oluline osa on demokraatiaklausel;

J.  arvestades, et Euroopa Parlamendi delegatsiooni kohalviibimisel on riigis olnud ülisuur poliitiline ja sotsiaalne mõju; arvestades, et delegatsiooni poliitiline tegevus tekitas suuri ootusi, mis nüüd on suunatud Nicaragua poliitilisele opositsioonile ja ühiskondlikele liikumistele; arvestades, et Euroopa välisteenistuse delegatsioon Managuas teeb kohapeal tubli tööd ELi jõupingutuste koordineerimiseks;

K.  arvestades, et 27. veebruaril 2019 taaskäivitati Nicaragua valitsuse ja Alianza Civica vahelist riigisisest dialoogi ettevalmistavad kõnelused; arvestades, et Alianza Civica tahab läbirääkimiste käigus saavutada kolm peamist eesmärki: poliitvangide vabastamine ja üksikisiku õiguste austamine, valimissüsteemi reformimine, mis peab tipnema valimiste korraldamisega, ja õiglane kohtusüsteem; arvestades, et Nicaragua valitsus on vabastanud 100 poliitvangi, nõustudes asendama nende vanglakaristuse koduarestiga; arvestades, et hulk vahistatuid viibib endiselt vanglas;

L.  arvestades, et Alianza Civica ja Nicaragua valitsus jõudsid 5. märtsil kokkuleppele läbirääkimiste tegevuskavas („Hoja de Ruta de la Negociación“); arvestades, et tegevuskava kohaselt toimuvad läbirääkimised praegu iga päev; arvestades, et läbirääkimiste tähtajaks määrati 28. märts;

M.  arvestades, et selline asjade käik on tõenäoliselt tingitud Nicaragua valitsusele avaldatud rahvusvahelisest survest ja eelkõige Euroopa Parlamendi delegatsiooni poolt riigis viibides välja töötatud poliitilisest tegevuskavast; arvestades, et tänu Euroopa Parlamendi survele ja mõjule on algamas uus dialoog;

1.  toonitab, et 2018. aasta aprillis ja mais toimunud sündmuste tagajärjel on tekkinud olukord, kus Nicaraguas rikutakse rängalt inimõigusi ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid; rõhutab oma 31. mai 2018. aasta resolutsiooni tähtsust;

2.  mõistab hukka kõik Nicaragua valitsuse repressioonid; usub, et parlamendi delegatsiooni lähetus aitas saada valitsevast olukorrast tõese pildi; tõdeb, et kahtlemata on opositsiooni mahasurumine ja põhivabaduste piiramine viimastel kuudel ja eriti pärast delegatsiooni visiiti ägenenud; mõistab sellega seoses hukka üldised repressioonid ning väljendus-, kogunemis- ja meeleavaldamisvabaduse piiramise, vabaühenduste ja kodanikuühiskonna tegevuse õigusliku piiramise, rahvusvaheliste organisatsioonide riigist väljasaatmise, meediakanalite sulgemise ja ründamise, teabevabaduse piiramise, üliõpilaste ülikoolidest väljaheitmise, olukorra halvenemise vanglates ja vangide ebainimliku kohtlemise;

3.  on seisukohal, et valitsuse, valitsusasutuste ja valitsuse poolpoliitiliste organisatsioonide selline tegevus on kooskõlas varem välja töötatud strateegiaga mulluseid meeleavaldusi juhtinud poliitilise opositsiooni hävitamiseks; on veendunud, et seda strateegiat rakendatakse metoodiliselt, süstemaatiliselt ja valikuliselt kõigi selliste juhtide, vabaühenduste, meediakanalite ja ühiskondlike liikumiste vastu, kes õiguspäraselt nõuavad vabadust ja demokraatiat;

4.  väljendab muret riiki ja rahvast demokraatia, poliitika ja majanduse vallas ähvardavate ülisuurte ohtude pärast, mis praegusi sisevastuolusid, ühiskonna lõhenemist ja majanduse allakäiku arvestades kasvavad veelgi, kui kiiresti midagi ette ei võeta; nõuab tungivalt riigisisest sisulist dialoogi kestliku ja rahumeelse lahenduse leidmiseks, mis annaks kõigile ühiskonnarühmadele tegevusruumi ja vaba eneseväljenduse võimaluse ning taastaks nende kodanikuõigused, sealhulgas õiguse rahumeelselt meelt avaldada; kinnitab, et igasuguse lahenduse korral tuleks kõik rikkumiste toimepanijad vastutusele võtta; palub, et kõik poliitilised erakonnad, ühiskondlikud liikumised, juhid, üliõpilased ja vabaühendused jääksid kindlaks otsusele lahendada kriis rahumeelsete vahenditega ja kinnitaksid seda kavatsust;

5.  taunib MESENI tegevuse peatamist ja Ameerika Inimõiguste Komisjoni eri valdkondade sõltumatute ekspertide rühma volituste tühistamist; mõistab otsustavalt hukka ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega koostööd tegevate isikute tagakiusamise, vahistamise ja hirmutamise;

6.  palub, et Nicaragua valitsus kinnitaks oma head tahet käimasolevas dialoogis sellega, et viib ellu järgmised pakilised abinõud: poliitvangide kohene ja tingimusteta vabastamine, igasuguste Nicaragua kodanike vastaste repressioonide, sealhulgas opositsiooniliidrite ahistamise, hirmutamise, tagakiusamise ja nende järel luuramise kohene lõpetamine, kõigi eelnimetatud vabadustele seatud piirangute kaotamine, inimõigusorganisatsioonide juriidilise staatuse taastamine ja neile varade tagastamine ning rahvusvaheliste organisatsioonide riiki tagasi lubamine;

7.  märgib, et sellistel tingimustel tuleb protsessiga saavutada järgmised tulemused: poliitvangide vastu suunatud kohtumenetluste tühistamine ning neile füüsilise, vaimse ja eraelu puutumatuse ja nõuetekohase menetluse tagamine; eksiilis viibivate isikute, sealhulgas ajakirjanike ja üliõpilaste tagasipöördumine; relvajõudude lahkumine tänavatelt ja poolsõjaväeliste rühmituste relvitustamine; selge tegevuskava koostamine vabade, õiglaste ja läbipaistvate valimiste peatseks korraldamiseks rahvusvaheliste vaatlejate osavõtul;

8.  palub Euroopa välisteenistusel koos rahvusvaheliste organisatsioonide ja piirkonnas asuvate riikidega aidata valitsuse ja opositsiooni siseläbirääkimistel arendada poliitilist joont, mille tulemusel loodaks läbipaistev ja usaldusväärne valimisraamistik, mis oleks kõigile vastuvõetav uus tee sotsiaalse ja demokraatliku leppimiseni; tuletab meelde ELi olulist osa kriisi lahendamisel ja nõuab seetõttu tungivalt, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja liikmesriigid töötaksid välja ühise strateegia, mis vastaks Nicaragua rahva nõudmistele ning täidaks suured ootused ja lootused, mida tekitas parlamendi delegatsiooni kohalviibimine;

9.  kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja Euroopa välisteenistust üles valitsuse ja Alianza Civica käimasolevaid läbirääkimisi ja dialoogi tähelepanelikult jälgima ning palub piirkonnas asuvatel riikidel ja Ameerika Riikide Organisatsioonil toetada selliseid protsesse, mis peaksid viima kokkuleppe sõlmimiseni;

10.  palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal reageerida kõigile taaskäivitatud dialoogi ja läbirääkimiste käigus saavutatud edusammudele, toetades riigi institutsioonilise suutlikkuse suurendamist ning kohtusüsteemi ja valimisseaduse reforme; palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ja Euroopa välisteenistuse delegatsioonil Managuas koordineerida ELi jätkuvaid jõupingutusi selle nimel, et lahendada riigis tekkinud olukorrast tulenevaid inimlikke probleeme, millega seisavad silmitsi üliõpilased, meeleavaldajad, ajakirjanikud jne;

11.  palub Euroopa välisteenistusel ja liikmesriikidel reageerida läbirääkimiste seiskumisele või punktis 6 nimetatud tingimuste täitmata jätmisele kooskõlas nõukogu 21. jaanuari 2019. aasta järeldustega, rakendades Nicaragua valitsuse ja inimõiguste rikkumise eest vastutavate isikute suhtes järk-järgult ja ükshaaval sihipäraseid sanktsioone, nagu viisakeeld ja varade külmutamine; tuletab meelde, et ainult viimase abinõuna ja elanikkonda säästes võib kasutusele võtta Nicaragua poolt allkirjastatud assotsieerimislepingu demokraatiaklausli, mille kohaselt võib Nicaragua lepingust kõrvale jätta, kuni riigis on täielikult tagatud ja taastatud inim- ja põhiõiguste austamine, nagu on nõutud dialoogis;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele, Kesk-Ameerika Parlamendile, Lima rühmale ning Nicaragua Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1)

ELT C 45E, 23.2.2010, lk 89.

(2)

ELT C 285E, 21.10.2010, lk 74.

(3)

ELT C 252, 18.7.2018, lk 189.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0238.

Viimane päevakajastamine: 11. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika