Päätöslauselmaesitys - B8-0166/2019Päätöslauselmaesitys
B8-0166/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Nicaraguan tilanteesta

11.3.2019 - (2019/2615(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Ramón Jáuregui Atondo, Elena ValencianoS&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0165/2019

Menettely : 2019/2615(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0166/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0166/2019
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0166/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Nicaraguan tilanteesta

(2019/2615(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Nicaraguasta ja erityisesti 18. joulukuuta 2008[1], 26. marraskuuta 2009[2], 16. helmikuuta 2017[3] ja 31. toukokuuta 2018[4] antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon vuonna 2012 tehdyn EU:n ja Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen,

–  ottaa huomioon Nicaraguaa koskevan EU:n maakohtaisen strategian ja suuntaa-antavan monivuotisen ohjelman (2014–2020),

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat kesäkuulta 2004,

–  ottaa huomioon Nicaraguan perustuslain,

–  ottaa huomioon 21. tammikuuta 2019 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät Nicaraguasta,

–  ottaa huomioon korkean edustajan EU:n puolesta 2. lokakuuta 2018, 15. toukokuuta 2018, 15. joulukuuta 2018, 22. huhtikuuta 2018 ja 15. joulukuuta 2018 antamat julkilausumat Nicaraguan tilanteesta sekä korkean edustajan 1. maaliskuuta 2019 antaman julkilausuman kansallisen vuoropuhelun aloittamisesta uudestaan,

–  ottaa huomioon 18. helmikuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusfoorumeilla vuonna 2019,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan 21. kesäkuuta 2018 hyväksymän raportin räikeistä ihmisoikeusloukkauksista Nicaraguassa ”Gross Human Rights Violations in the Context of Social Protests in Nicaragua”,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 18. elokuuta 2018 antaman raportin Nicaraguan mielenosoitusten yhteydessä 18. huhtikuuta tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista ja -rikkomuksista,

–  ottaa huomioon eri alojen riippumattomien asiantuntijoiden ryhmän (GIEI) 20. joulukuuta 2018 antaman raportin Nicaraguassa 18. huhtikuuta–30. toukokuuta 2018 sattuneista väkivaltaisista tapahtumista,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n 22. helmikuuta 2019 antaman lausunnon toisinajattelun kriminalisoinnista Nicaraguassa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti hyväksyi 31. toukokuuta 2018 päätöslauselman, jossa Nicaraguan kriisi tuomittiin voimakkaasti; ottaa huomioon, että tämän päätöslauselman jatkotoimena parlamentin 11 jäsenen valtuuskunta vieraili maassa 23.–26. tammikuuta 2019 arvioidakseen tilannetta paikalla; ottaa huomioon, että 16. toukokuuta 2018 aloitetussa presidentti Ortegan ja Nicaraguan opposition ja kansalaisryhmien välisessä kansallisessa vuoropuhelussa, jossa katolinen kirkko toimi välittäjänä, ei löydetty ratkaisua kriisiin;

B.  ottaa huomioon, että valtuuskunta pystyi noudattamaan omaa ohjelmaansa ja Nicaraguan hallitus myönsi pääsyn kaikkiin jäsenten pyytämiin tiloihin, esimerkiksi kahteen vankilaan; ottaa huomioon, että Nicaraguan hallitus antoi takeet siitä, että nykytilannetta arvostelevia vastaan ei käynnistettäisi vastatoimia; ottaa huomioon, että valtuuskunta todisti häirintää, mustamaalausta ja uhkailua, joita kohdistettiin valtuuskunnan kanssa keskustelleisiin ihmisoikeuksien puolustajiin ja kansalaisyhteiskunnan järjestöihin; ottaa huomioon, että monet järjestöt vastasivat kutsuihin kieltävästi hallituksen johtamien pelottelun ja uhkailun vuoksi; ottaa huomioon, että sortotoimia on voimistettu sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin valtuuskunta vieraili maassa;

C.  ottaa huomioon, että valtuuskunta torjui julkisesti hallituksen virallisen kannan, jonka mukaan sen jäsenet ovat joutuneet Yhdysvaltain johtaman vallankaappauksen ja väärien tietojen levittämiskampanjan kohteiksi; ottaa huomioon, että mielenosoituksia ruokkii ensi sijassa syvä demokraattinen, institutionaalinen ja poliittinen kriisi, joka on viime vuosikymmenen aikana vaikuttanut maassa oikeusvaltioon ja rajoittanut perusvapauksia, kuten yhdistymisvapautta, mielenosoitusvapautta ja kokoontumisvapautta;

D.  toteaa, että monen ihmisen ilmaisunvapautta, kokoontumisvapautta ja mielenosoitusvapautta, myös kansallislaulun käyttöä, on rajoitettu vakavasti; ottaa huomioon, että huomattava määrä poliittisia vankeja on vangittuina yksin siitä syystä, että he ovat käyttäneet oikeuksiaan; ottaa huomioon, että useat huolestuttavat raportit kertovat vankien tilanteen heikkenemisestä ja epäinhimillisestä kohtelusta;

E.  ottaa huomioon, että vankeja vastaan käynnistetyt oikeustoimet rikkovat kansainvälisiä normeja, erityisesti prosessi- ja rikosoikeudellisia takeita oikeudesta reiluun oikeudenkäyntiin; ottaa huomioon, että vankilaolot eivät myöskään täytä kansainvälisiä normeja riittävästi; ottaa huomioon vallanjaon puutteen Nicaraguassa;

F.  ottaa huomioon, että tiedonsaantioikeus on vakavasti uhattuna; ottaa huomioon, että toimittajia pidetään pidätettyinä, heidät ajetaan maanpakoon ja heitä uhkaillaan; ottaa huomioon, että audiovisuaalisia tiedotusvälineitä suljetaan ja niiden tiloihin tehdään etsintöjä ilman tuomioistuimen ennakkolupaa; ottaa huomioon, että Nicaraguan hallituksen takavarikoimien paperin ja musteen puute vaarantaa sanomalehtien julkaisemisen;

G.  ottaa huomioon, että Nicaraguan hallitus on karkottanut maasta kansainvälisiä järjestöjä, kuten eri alojen riippumattomien asiantuntijoiden ryhmän (GIEI) sekä Nicaraguan seurantamekanismin MESENIn, jotka pyrkivät konfliktin rauhanomaiseen ratkaisuun ja kansalliseen sovintoon; ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tukahduttaminen on lisääntynyt ja kansalaisyhteiskunnan järjestöiltä on evätty niiden oikeudellinen asema, ja tämä rankaisee kaksinkertaisesti sorron uhreja maassa, jossa institutionaaliset puitteet ovat heikot;

H.  ottaa huomioon, että myös akateeminen vapaus on uhattuna; ottaa huomioon, että lähes 200 yliopisto-opiskelijaa on erotettu yliopistoista siksi, että he ovat osallistuneet demokratian, vapauden ja ihmisoikeuksien puolesta järjestettyihin mielenosoituksiin;

I.  katsoo, että demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja vahvistamisen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen on muodostettava olennainen osa unionin ulkoista toimintaa, johon kuuluu myös EU:n ja Keski-Amerikan maiden välinen assosiaatiosopimus vuodelta 2012; ottaa huomioon, että tähän sopimukseen sisältyy demokratialauseke, joka on sopimuksen olennainen osa;

J.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin valtuuskunnan läsnäololla on ollut valtava poliittinen ja sosiaalinen vaikutus maassa; ottaa huomioon, että valtuuskunnan poliittiset toimet saivat aikaan suuria odotuksia, jotka kohdistuvat nyt Nicaraguan poliittiseen oppositioon ja yhteiskunnallisiin liikkeisiin; ottaa huomioon, että Managuassa toimiva Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) edustusto tekee erinomaista työtä EU:n toimien koordinoimiseksi;

K.  ottaa huomioon, että tunnustelevat neuvottelut kansallisen vuoropuhelun käymiseksi Nicaraguan hallituksen ja Alianza Cívican välillä aloitettiin uudelleen 27. helmikuuta 2019; ottaa huomioon, että Alianza Cívica on asettanut neuvotteluille kolme päätavoitetta: poliittisten vankien vapauttaminen ja yksilönvapauksien kunnioittaminen sekä tarvittavat vaaliuudistukset, joiden on huipennuttava vaaleihin, ja oikeus; ottaa huomioon, että Nicaraguan hallitus on vapauttanut 100 poliittista vankia ja hyväksynyt, että nämä suorittavat vankeusrangaistuksensa kotiarestissa; ottaa huomioon, että vankiloihin jää edelleen suuri määrä vankeja;

L.  ottaa huomioon, että Alianza Cívica ja Nicaraguan hallitus saivat 5. maaliskuuta aikaan sopimuksen neuvotteluja koskevasta etenemissuunnitelmasta (Hoja de Ruta de la Negociación); ottaa huomioon, että neuvotteluja käydään tällä hetkellä päivittäin etenemissuunnitelman mukaisesti; ottaa huomioon, että neuvottelujen määräajaksi on vahvistettu 28. maaliskuuta;

M.  ottaa huomioon, että nämä tapahtumat ovat luultavasti seurausta Nicaraguan hallitukseen kohdistuvasta kansainvälisestä painostuksesta ja erityisesti poliittisesta asialistasta, jonka Euroopan parlamentin valtuuskunta laati vieraillessaan maassa; ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin painostus ja vaikutus ovat olleet niin tehokkaita, että ne ovat johtamassa uuteen vuoropuheluun;

1.  korostaa, että huhti–toukokuun 2018 tapahtumat ovat johtaneet siihen, että Nicaraguassa rikotaan vakavasti demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota; muistuttaa 31. toukokuuta 2018 hyväksymänsä päätöslauselman tärkeydestä;

2.  tuomitsee kaikki Nicaraguan hallituksen sortotoimet; toteaa, että parlamentin valtuuskunnan vierailu auttoi muodostamaan todellisen kuvan nykytilanteesta; toteaa edelleen, että viime kuukausina ja erityisesti valtuuskunnan vierailun jälkeen opposition tukahduttaminen ja perusvapauksille asetetut rajoitukset ovat epäilemättä lisääntyneet; pitää tässä yhteydessä tuomittavina yleistä sortoa, ilmaisunvapauden, kokoontumisvapauden ja mielenosoitusvapauden rajoittamista, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kieltämistä lailla, kansainvälisten järjestöjen karkottamista maasta, tiedotusvälineiden sulkemista ja hyökkäyksiä tiedotusvälineitä vastaan, tiedonsaantioikeuden rajoituksia, yliopisto-opiskelijoita kohtaan ampumista sekä vankiloissa vallitsevan tilanteen huononemista sekä epäinhimillisen kohtelun käyttöä;

3.  katsoo, että hallituksen, sen instituutioiden ja sen puolipoliittisten järjestöjen toimet vastaavat suunniteltua strategiaa, jolla on tarkoitus tuhota viime vuonna mielenosoituksia johtanut poliittinen oppositio; uskoo, että tätä strategiaa sovelletaan järjestelmällisesti ja valikoivasti kaikkiin johtajiin, kansalaisjärjestöihin, tiedotusvälineisiin ja yhteiskunnallisiin liikkeisiin, jotka pyrkivät ilmaisemaan vapautta ja demokratiaa koskevat oikeutetut vaatimuksensa;

4.  on huolissaan valtavista demokraattisista, poliittisista ja taloudellisista riskeistä, joita ihmiset ja maa kohtaavat ja jotka lisääntyvät, jos ei toteuteta kiireellisiä toimia, kun otetaan huomioon nykyiset yhteenotot, yhteiskunnan murtuminen ja talouden taantuminen maassa; kehottaa kiireesti merkitykselliseen sisäiseen vuoropuheluun, jotta saavutetaan kestävä ja rauhanomainen ratkaisu, joka mahdollistaisi sen, että kaikki yhteiskunnan toimijat voivat toimia ja ilmaista itseään vapaasti, ja voidaan palauttaa näiden kansalaisoikeudet, kuten oikeus rauhanomaiseen protestiin; muistuttaa, että miten ikinä tilanne ratkaistaankin, rikkomuksiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen; pyytää kaikkia poliittisia puolueita, yhteiskunnallisia liikkeitä, johtajia, opiskelijoita ja kansalaisjärjestöjä säilyttämään ja toistamaan tinkimättömän sitoutumisensa kriisin rauhanomaiseen ratkaisuun;

5.  pitää valitettavana MESENIn täytäntöönpanon keskeyttämistä sekä Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan GIEIn toimeksiannon päättymistä; tuomitsee voimakkaasti YK:n ja muiden kansainvälisten elinten kanssa yhteistyötä tekeviin henkilöihin kohdistuvat vainot, pidätykset ja pelottelun;

6.  kehottaa Nicaraguan hallitusta toteuttamaan osoituksena halukkuudestaan käynnissä olevassa vuoropuhelussa kolme kiireellistä toimenpidettä: poliittisten vankien vapauttaminen välittömästi ja ehdoitta, Nicaraguan kansalaisiin kohdistuvien sortotoimien, kuten oppositiojohtajien ahdistelun, pelottelun, vakoilun ja vainon lopettaminen välittömästi sekä kaikkien edellä mainittujen vapauksien rajoitusten poistaminen, ihmisoikeusjärjestöjen oikeushenkilöllisyyden ja niiden omaisuuden palauttaminen sekä kansainvälisten organisaatioiden paluu maahan;

7.  huomauttaa, että näissä olosuhteissa prosessin on johdettava poliittisia vankeja vastaan käynnistettyjen oikeudellisten menettelyjen peruuttamiseen sekä vankien fyysisen ja moraalisen koskemattomuuden sekä yksityisyyden takaamiseen sekä asianmukaiseen oikeuskäsittelyyn, maanpakoon ajettujen, myös toimittajien ja opiskelijoiden, paluuseen, katujen demilitarisointiin ja puolisotilaallisten joukkojen riisumiseen aseista sekä selkeän etenemissuunnitelman laatimiseen vapaiden, oikeudenmukaisten ja avoimien vaalien järjestämiseksi lähitulevaisuudessa siten, että mukana on kansainvälisiä tarkkailijoita;

8.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa yhdessä kansainvälisten järjestöjen ja alueen maiden kanssa suosimaan poliittista lähestymistapaa hallituksen ja opposition välisiin sisäisiin neuvotteluihin, joissa pitäisi sopia avoimesta ja uskottavasta vaalijärjestelmästä, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät, uutena keinona sosiaaliseen ja demokraattiseen sovintoon; muistuttaa EU:n keskeisen tärkeästä roolista tämän kriisin ratkaisemisessa ja kehottaa sen vuoksi korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa ja jäsenvaltioita laatimaan yhteisen strategian, jolla vastataan Nicaraguan kansan pyyntöihin vastaamalla niihin valtaviin odotuksiin ja toiveisiin, joita parlamentin valtuuskunnan vierailu herätti;

9.  pyytää varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa seuraamaan tiiviisti maan hallituksen ja Alianza Cívican välillä käynnissä olevaa neuvottelu- ja vuoropuheluprosessia ja kehottaa alueen maita ja Amerikan valtioiden järjestöä tukemaan näitä prosesseja, joiden pitäisi johtaa onnistuneeseen sopimukseen;

10.  pyytää varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tukemaan valtion institutionaalisten valmiuksien vahvistamista sekä oikeusjärjestelmän ja vaalilain uudistamista, jos uudelleen aloitettu vuoropuhelu ja neuvottelut etenevät myönteisesti; pyytää varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja Managuassa toimivaa Euroopan ulkosuhdehallinnon edustustoa koordinoimaan EU:n toimia, jotta voidaan jatkossakin vastata maassa vallitsevan tilanteen synnyttämiin inhimillisiin ongelmiin, jotka koskevat opiskelijoita, mielenosoittajia, toimittajia jne.;

11.  pyytää, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja jäsenvaltioita panemaan porrastetusti täytäntöön 21. tammikuuta 2019 annettujen neuvoston päätelmien mukaiset kohdennetut ja yksilölliset seuraamukset, esimerkiksi viisumikiellot ja varojen jäädytykset, Nicaraguan hallitusta ja ihmisoikeusrikkomuksista vastuussa olevia henkilöitä vastaan, jos neuvotteluprosessi ei etene tai edellä 6 kohdassa asetettuja ehtoja ei noudateta; muistuttaa, että Nicaraguan sopimuspuolena allekirjoittaman assosiaatiosopimuksen demokratialauseketta voitaisiin käyttää vasta viimeisenä keinona ja väestöä vahingoittamatta ja sopimuksen soveltaminen Nicaraguaan voitaisiin keskeyttää, kunnes ihmisoikeuksia ja perusvapauksia kunnioitetaan täysimääräisesti ja ne on palautettu vuoropuhelussa edellytetyllä tavalla;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle, Keski-Amerikan parlamentille, Liman ryhmälle ja Nicaraguan tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

 

Päivitetty viimeksi: 11. maaliskuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö