Förfarande : 2019/2615(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0166/2019

Ingivna texter :

B8-0166/2019

Debatter :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0219

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0166/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 55k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om situationen i Nicaragua</Titre>

<DocRef>(2019/2615(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Ramón Jáuregui Atondo, Elena Valenciano</Depute>

<Commission>{S&D}för S&D-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0165/2019

B8‑0166/2019

Europaparlamentets resolution om situationen i Nicaragua

(2019/2615(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Nicaragua, särskilt resolutionerna av den 18 december 2008[1], 26 november 2009[2], 16 februari 2017[3] och 31 maj 2018[4],

 med beaktande av associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika från 2012,

 med beaktande av EU:s landsstrategidokument och fleråriga vägledande program 2014–2020 för Nicaragua,

 med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

 med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

 med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare från juni 2004,

 med beaktande av Nicaraguas konstitution,

 med beaktande av utrikesrådets slutsatser av den 21 januari 2019 om Nicaragua,

 med beaktande av förklaringarna av den 2 oktober 2018, 15 maj 2018, 22 april 2018 och 15 december 2018 från den höga representanten, på EU:s vägnar, om situationen i Nicaragua samt förklaringen av den 1 mars 2019 om återupptagandet av den nationella dialogen,

 med beaktande av rådets slutsatser som antogs den 18 februari 2019 om EU:s prioriteringar i FN:s människorättsforum 2019,

 med beaktande av den rapport om allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med sociala protester i Nicaragua som godkändes av den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna den 21 juni 2018,

 med beaktande av rapporten från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om brott mot de mänskliga rättigheterna i samband med protester i Nicaragua den 18 april–18 augusti 2018,

 med beaktande av rapporten av den 20 december 2018 från den tvärvetenskapliga gruppen av oberoende experter (GIEI) om de våldsamma händelser som ägde rum i Nicaragua mellan den 18 april och 30 maj 2018,

 med beaktande av uttalandet av den 22 februari 2019 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, om kriminaliseringen av oliktänkande i Nicaragua,

 med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europaparlamentet antog den 31 maj 2018 en resolution om krisen i Nicaragua och fördömde starkt situationen. Som en uppföljning av denna resolution besökte en delegation bestående av 11 ledamöter landet den 23–26 januari 2019 för att bedöma situationen på plats. Den nationella dialog som inleddes den 16 maj 2018 mellan Daniel Ortega och den nicaraguanska oppositionen och olika medborgargrupper, med den katolska kyrkan som medlare, har inte kunnat lösa krisen.

B. Delegationen kunde lägga upp sitt eget program och Nicaraguas regering beviljade tillträde till alla de anläggningar som ledamöterna hade begärt att få besöka, däribland två fängelser. Nicaraguas regering garanterade att det inte skulle bli några repressalier för dem som fördömde den nuvarande situationen. Delegationen bevittnade trakasserier och smutskastnings- och skrämselkampanjer som riktades mot de människorättsförsvarare och organisationer i det civila samhället med vilka den hade fört en dialog. Flera organisationer tackade nej till att träffa delegationen på grund av de regeringsledda trakasserierna och hoten. Förtrycket har ökat sedan parlamentets delegation besökte landet.

C. Delegationen avvisade offentligt den nicaraguanska regeringens officiella ståndpunkt att de hade fallit offer för en USA-ledd statskupp och desinformationskampanjer. Den främsta orsaken till demonstrationerna har varit den djupa demokratiska, institutionella och politiska kris som har påverkat rättsstatsprincipen och begränsat de grundläggande friheterna, såsom förenings-, demonstrations- och mötesfriheten i landet under det senaste årtiondet.

D. Yttrande-, mötes- och demonstrationsfriheten, inbegripet användningen av nationalsången, är allvarligt begränsad för många människor. Ett stort antal politiska fångar sitter fängslade bara för att ha utövat sina rättigheter. Det har kommit flera oroväckande rapporter om den förvärrade situationen för fångar, däribland omänsklig behandling.

E. De rättsliga förfarandena mot dessa fångar står i strid med internationella normer, särskilt när det gäller process- och straffrättsliga skyddsregler för rätten till en rättvis rättegång. Förhållandena i fängelserna uppfyller inte heller de internationella standarderna på ett adekvat sätt. Det råder en tydlig brist på maktfördelning i Nicaragua.

F. Rätten till information är allvarligt hotad. Journalister hålls i förvar, tvingas i exil och hotas. De audiovisuella medierna stängs ned eller genomsöks utan förhandstillstånd från rättsliga myndigheter. Tidningar riskerar att inte kunna publiceras på grund av att den nicaraguanska regeringen beslagtagit papper och bläck.

G. Nicaraguas regering har utvisat internationella organisationer såsom GIEI och den särskilda övervakningsmekanismen för Nicaragua (MESENI) som försökte få till stånd en fredlig lösning på konflikten och nationell försoning. Förtrycket mot organisationer i det civila samhället har intensifierats genom att de fråntagits sin rättsliga ställning i ett land med en bristfällig institutionell ram, vilket innebär att förtryckets offer bestraffas två gånger.

H. Den akademiska friheten är också hotad. Nästan 200 universitetsstuderande har stängts av från universiteten för att de deltagit i demonstrationer för demokrati, större frihet och mänskliga rättigheter.

I. Utvecklingen och konsolideringen av demokratin och rättsstaten samt respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna måste utgöra en integrerad del av EU:s externa politik, däribland associeringsavtalet mellan EU och länderna i Centralamerika från 2012. Detta avtal innehåller en demokratiklausul, som är en väsentlig del av avtalet.

J. Parlamentsdelegationens närvaro har haft en enorm politisk och social effekt i landet. Parlamentsdelegationens politiska åtgärder för Nicaraguas politiska opposition och de sociala rörelserna ledde till höga förväntningar. Utrikestjänstens delegation i Managua gör ett utmärkt jobb på plats för att samordna EU:s insatser.

K. Den 27 februari återupptogs sonderande samtal om en nationell dialog mellan Nicaraguas regering och Alianza Civica. Alianza Civica har fastställt följande tre huvudmål som ska uppnås under förhandlingarna: frigivning av politiska fångar, respekt för individuella friheter samt nödvändiga valreformer som ska leda till anordnandet av val och ett rättvist samhälle. Nicaraguas regering släppte 100 politiska fångar och accepterade därmed att deras fängelsestraff skulle omvandlas till husarrest. Många fångar hålls fortfarande fängslade.

L. Den 5 mars nåddes en överenskommelse mellan Alianza Civica och Nicaraguas regering om en färdplan för förhandlingar (”Hoja de Ruta de la Negociación”). I enlighet med färdplanen pågår för närvarande dagliga förhandlingar. En tidsfrist för förhandlingarna har fastställts till den 28 mars.

M. Dessa händelser är troligen en följd av det internationella trycket på Nicaraguas regering, och framför allt av den politiska dagordning som Europaparlamentet utarbetade under sitt besök i landet. Europaparlamentets påtryckningar och inflytande har varit effektiva och man går därför i riktning mot en ny dialogprocess.

1. Europaparlamentet understryker att det i Nicaragua sker allvarliga kränkningar av demokratin, respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen som en följd av de händelser som ägde rum i april och maj 2018. Parlamentet upprepar betydelsen av sin resolution som antogs den 31 maj 2018.

2. Europaparlamentet fördömer den nicaraguanska regeringens alla repressiva åtgärder. Parlamentet konstaterar att dess delegationsbesök tjänade till att ge en sann bild av den nuvarande situationen. Parlamentet konstaterar vidare att det står helt klart att förtrycket av oppositionen och inskränkningarna av de grundläggande friheterna ökat under de senaste månaderna, och särskilt efter delegationens besök. Parlamentet fördömer i detta avseende det allmänna förtrycket och begränsningen av yttrande-, mötes- och demonstrationsfriheten, kriminaliseringen av icke-statliga organisationer och det civila samhället, utvisningen av internationella organisationer från landet, nedstängningen av och angreppen mot medier, begränsningarna av rätten till information, avstängningen av studenter från universiteten samt den förvärrade situationen i fängelserna och den omänskliga behandlingen.

3. Europaparlamentet anser att dessa åtgärder som regeringen, dess institutioner och dess parapolitiska organisationer vidtar är ett led i en planerad strategi att förstöra den politiska opposition som ledde protesterna förra året. Parlamentet anser att denna strategi metodiskt, systematiskt och selektivt riktar sig mot alla ledare, icke-statliga organisationer, medier och sociala rörelser som försöker uttrycka sina legitima krav på frihet och demokrati.

4. Europaparlamentet uttrycker sin oro över de stora demokratiska, politiska och ekonomiska risker som folket och landet utsätts för och som kommer att öka om inget görs omedelbart, med tanke på de pågående interna konfrontationerna, de sociala klyftorna och den ekonomiska nedgången. Parlamentet efterlyser med kraft en meningsfull intern dialog för att nå en hållbar och fredlig lösning som skulle ge alla aktörer i samhället utrymme att arbeta och uttrycka sig fritt och som skulle återupprätta deras medborgerliga rättigheter, såsom friheten att delta i fredliga demonstrationer. Parlamentet påminner om att en lösning bör innebära att alla som är ansvariga för kränkningarna ställs till svars. Parlamentet uppmanar alla politiska partier, sociala rörelser, ledare, studenter och civilrättsliga organisationer att upprätthålla och upprepa sitt orubbliga engagemang för en fredlig lösning av krisen.

5. Europaparlamentet beklagar att den särskilda övervakningsmekanismen (MESENI) har upphävts och att mandatet för den tvärvetenskapliga gruppen av oberoende experter (GIEI) inom den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna har avslutats. Parlamentet fördömer kraftfullt förföljelsen, gripandet och trakasserierna av de människor som samarbetar med FN och andra internationella organ.

6. Europaparlamentet uppmanar Nicaraguas regering att vidta tre brådskande åtgärder för att visa sin välvilja i den pågående dialogen: ett omedelbart och villkorslöst frigivande av politiska fångar, ett omedelbart stopp för alla former av förtryck av nicaraguanska medborgare, inbegripet trakasserier, hot, spionage och förföljelse av oppositionsledare samt avskaffande av alla inskränkningar av de tidigare nämnda friheterna och återställandet av människorättsorganisationernas juridiska person och tillgångar och de internationella organisationernas återvändande till landet.

7. Europaparlamentet påpekar att processen under dessa förhållanden måste leda till att rättsliga förfaranden mot politiska fångar annulleras och att deras fysiska och moraliska integritet och deras rättssäkerhet och rätt till privatliv garanteras, till att de som befinner sig i exil, inklusive journalister och studenter, kan återvända, till demilitarisering av gator och avväpning av de paramilitära grupperna samt till upprättande av en tydlig färdplan för fria, rättvisa och öppna val som ska anordnas inom en nära framtid, med deltagande av internationella observatörer.

8. Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten att, tillsammans med de internationella organisationerna och länderna i regionen, främja en politisk strategi för de interna förhandlingarna mellan regeringen och oppositionen som bör leda till att en öppen och trovärdig ram för valen som kan godtas av alla som en ny väg mot social och demokratisk försoning. Parlamentet påminner om att EU har en central roll när det gäller att lösa denna kris och uppmanar därför med kraft vice ordföranden/den höga representanten och medlemsstaterna att utforma en gemensam strategi som svar på det nicaraguanska folkets krav genom att uppfylla de enorma förväntningar och hopp som parlamentsdelegationen väckte.

9. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och utrikestjänsten att noga övervaka den pågående förhandlings- och dialogprocess som äger rum i landet mellan regeringen och Alianza Civica, och uppmanar länderna i regionen och Amerikanska samarbetsorganisationen att stödja denna process som bör leda till en framgångsrik överenskommelse.

10. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att som svar på alla framsteg som uppnås genom denna förnyade process för dialog och förhandling stödja en förstärkning av statens institutionella kapacitet och reformer av rättssystemet och vallagstiftningen. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och utrikestjänstens delegation i Managua att samordna EU:s fortsatta ansträngningar att hantera de mänskliga problem som uppkommit till följd av den situation som uppstått i landet när det gäller studerande, demonstranter, journalister m.fl.

11. Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten och medlemsstaterna att agera om förhandlingsprocessen stagnerar, eller de villkor som fastställs i punkt 6 ovan inte respekteras, genom att genomföra en stegvis process för riktade och individuella sanktioner, såsom viseringsförbud och frysning av tillgångar, mot Nicaraguas regering och de personer som är ansvariga för brotten mot de mänskliga rättigheterna, i enlighet med rådets slutsatser från den 21 januari 2019. Parlamentet påminner om att endast som en sista utväg, och utan att skada befolkningen, kan demokratiklausulen i associeringsavtalet, som Nicaragua har undertecknat, utlösas och Nicaragua kan avstängas från avtalet tills de mänskliga rättigheterna respekteras full ut och de grundläggande friheterna beaktas och återupprättas till fullo i landet, såsom begärts i dialogen.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, generalsekreteraren för Amerikanska samarbetsorganisationen, den parlamentariska församlingen EU‑Latinamerika, det centralamerikanska parlamentet, Limagruppen och Nicaraguas regering och parlament.

 

[1] EUT C 45E, 23.2.2010, s. 89.

[2] EUT C 285E, 21.10.2010, s. 74.

[3] EUT C 252, 18.7.2017, s. 189.

[4] Antagna texter, P8_TA(2018)0238.

Senaste uppdatering: 13 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy