Procedure : 2019/2615(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0167/2019

Indgivne tekster :

B8-0167/2019

Forhandlinger :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Afstemninger :

PV 14/03/2019 - 11.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0219

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0167/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 53k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om situationen i Nicaragua</Titre>

<DocRef>(2019/2615(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep‑Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato, Bart Staes</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0167/2019

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Nicaragua

(2019/2615(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Nicaragua, navnlig beslutningerne af 18. december 2008[1], 26. november 2009[2], 16. februar 2017[3] og 31. maj 2018[4],

 der henviser til erklæringen af 2. oktober 2018 på vegne af EU fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om situationen i Nicaragua,

 der henviser til Rådets konklusioner af 21. januar 2019 om Nicaragua,

 der henviser til erklæringen af 1. marts 2019 fra talsmanden for NF/HR om genoptagelse af den nationale dialog i Nicaragua,

 der henviser til opfordringen fra Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR) under den nicaraguanske dialog den 28. februar 2019 til betingelser, der gør det muligt at nyde godt af menneskerettighederne,

 der henviser til Parlamentets ad hoc-delegation til Nicaragua den 23.-26. januar 2019,

 der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika fra 2012,

 der henviser til EU's landestrategidokument og det flerårige vejledende program 2014-2020 for Nicaragua,

 der henviser til EU's retningslinjer om menneskerettighedsforkæmpere fra juni 2004 som opdateret i 2008,

 der henviser til Nicaraguas forfatning,

 der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A. der henviser til, at situationen i Nicaragua siden udbruddet af sociale protester den 18. april 2018 mod planlagte reformer af Nicaraguas sociale sikringssystem og de stadig mere autokratiske tendenser fra præsidentparret Daniel Ortega og Rosario Murillos side er forværret til en alvorlig og vidtrækkende krise, idet Ortega-regimet har reageret med vold og undertrykkelse i et hidtil uset omfang og gjort brug af paramilitære styrker og "mytteribekæmpelsesstyrker" såvel som almindelige sikkerhedsstyrker;

B. der henviser til, at andre kilder til utilfredshed og åben konflikt bl.a. er den voldsomme stigning i udvindingsaktiviteter med eksport for øje ("extractivismo") inden for minedrifts-, sukkerrørs- og palmeoliesektoren samt inden for kvægavl, projektet med anlæggelse af en kanal mellem Stillehavet og Atlanterhavet, som medfører flytning af mennesker og alvorlig og uoprettelig skade på miljøet, og den gentagne undertrykkelse af protesterne mod disse aktiviteter;

C. der henviser til, at over 400 mennesker angiveligt er blevet dræbt som følge af denne repressive reaktion, og at mere end 3 000 mennesker er blevet såret, utallige mennesker er forsvundet eller blevet sat i fængsel, hvoraf de fleste af sidstnævnte stadig tilbageholdes under forfærdelige forhold, og mange andre er i eksil;

D. der henviser til, at studerende, bønder, tidligere medlemmer af FSLN, miljøaktivister og andre aktivister stadig sidder fængslet anklaget for terrorisme, forhindring af offentlige tjenester og grov skade og røveri, fordi de har deltaget i fredelige demonstrationer, og at der er berammet en retssag til den 1. april 2019;

E. der henviser til, at kvinder er særligt sårbare i krisetider; der henviser til, at der alene mellem januar og december 2018 blev begået 55 kvindedrab ifølge den nicaraguanske afdeling af den ikke-statslige organisation Catholics for Choice (Katolikker for fri abort); der henviser til, at disse kvindedrab angiveligt var endnu mere brutale end i tidligere år og hovedsagelig blev begået i grupper;

F. der henviser til, at den nicaraguanske nationalforsamling i juni 2017 vedtog en ændring af den omfattende lov om bekæmpelse af vold mod kvinder, der flyttede definitionen af kvindedrab til den private sfære, som en forbrydelse mellem ægtefæller, selv om en stor del af kvindedrabene sker i den offentlige sfære;

G. der henviser til, at Nicaragua ifølge FN's Befolkningsfond er blandt de amerikanske lande med de højeste forekomster af graviditet blandt teenagere og helt unge kvinder og mødredødelighed; der henviser til, at abort er forbudt i dette land under alle omstændigheder;

H. der henviser til, at Nationalforsamlingen den 29. november 2018 ved dekret godkendte ophævelsen af en række nationale NGO'ers retlige status; der henviser til, at dekretet angiveligt er baseret på alt for vage og upræcise bestemmelser uden garantier for en retfærdig rettergang; der henviser til, at det angiveligt er hensigten at begrænse disse organisationer og menneskerettighedsforkæmpere i at kunne at udføre deres legitime arbejde med at forsvare menneskerettighederne i Nicaragua;

I. der henviser til, at den nicaraguanske regering beklageligvis har indstillet samarbejdet med Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR) og dens organer efter offentliggørelsen af dennes rapport om Nicaragua og med FN's højkommissær for menneskerettigheder (OHCHR); der henviser til, at den også har beordret suspension af missionen fra den tværfaglige gruppe af uafhængige eksperter (GIEI);

J. der henviser til, at Nicaragua den 27. februar 2019 bekendtgjorde en betinget løsladelse af 100 fanger, som havde været arresteret siden den 18. april 2018; der henviser til, at disse fanger nu tilbageholdes i husarrest; der henviser til, at etableringen kort tid derefter af en national dialog mellem Nicaraguas regering og medlemmer af oppositionen, der står sammen som Alianza Cívica, var udtryk for et positivt skridt i retning af en forhandlingsløsning på krisen;

K. der henviser til, at denne nationale dialog blev afbrudt den 4. marts 2019 om aftenen; der henviser til, at begge parter undertegnede en køreplan den følgende dag i overværelse af den katolske kirke og afholdt nye forhandlinger den 6. marts med frist for afslutning af forhandlingerne den 28. marts;

1. fordømmer på det kraftigste enhver form for undertrykkelse og kriminalisering af civilsamfundet, herunder pressen, samt brugen af terrorbekæmpelseslove og "mytteribekæmpelsesstyrker" mod afvigende meninger i Nicaragua samt den vedvarende intimidering, chikanering, tilbageholdelse og kidnapning af personer, der har deltaget i oppositionens protester;

2. er bekymret over de stigende begrænsninger af civilsamfundets spillerum og udtryk for uenighed; minder om retten til foreningsfrihed og retten til at deltage i fredelige forsamlinger; insisterer på, at menneskerettighedsforkæmpere bør være de første, der beskyttes og dækkes af retsstatsprincippet som fastsat i EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere;

3. fordømmer, at Nicaraguas Nationalforsamling har ophævet en række nationale NGO'ers retlige status; finder det nødvendigt, at den retlige status for de civilsamfundsorganisationer, der er berørt af dekretet, genoprettes hurtigt;

4. opfordrer NF/HR, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig gennemførelse af EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og til at udvide deres beskyttelse af og støtte til menneskerettighedsforkæmpere, og navnlig til kvindelige menneskerettighedsforkæmpere;

5. opfordrer kraftigt til, at den nationale dialog fortsætter på grundlag af den køreplan, der er undertegnet af begge parter, på en åben, inkluderende og konstruktiv måde med henblik på at berede vejen for en bredt støttet forhandlingsløsning på den aktuelle mangeartede krise;

6. mener, at den aktuelle krise kun kan tackles og løses gennem en fredelig dialog mellem nicaraguanere og forhandlinger om institutionelle reformer, herunder af valginstitutioner; bekræfter på ny, at EU er parat til at fungere som mægler, hvis det bliver nødvendigt;

7. kræver omgående løsladelse af alle fanger, der tilbageholdes ulovligt; kræver, at der sættes en stopper for mishandling af tilbageholdte, at der stilles lægebehandling til rådighed og ydes retlige garantier, samt at fængselsforholdene er i overensstemmelse med den humanitære folkeret for dem, der fortsat er tilbageholdt, og at der sikres en behørig og retfærdig rettergang; minder endvidere om, at der skal foretages fuldstændig, gennemsigtig og uafhængig efterforskning af alle lovovertrædelser, forbrydelser og menneskerettighedskrænkelser, at de ansvarlige skal straffes, og ofrene skal have erstatning;

8. er af den opfattelse, at en national sandhedskommission, eventuelt støttet af internationale eksperter, ville være det bedste middel til at sikre ansvarliggørelse for alle menneskerettighedskrænkelser, gøre op med straffrihed og genoprette tilliden med henblik på at opnå forsoning;

9. fastholder, at internationale organisationer som IACHR og dennes særlige overvågningsmekanisme for Nicaragua (MESENI), FN-organer og GIEI skal have lov til at vende tilbage til Nicaragua og have deres status genoprettet, og at betingelserne herfor skal fastlægges;

10. understreger, at det er nødvendigt at ophæve alle foranstaltninger rettet mod civilsamfundsorganisationer og uafhængige medier med henblik på at lukke dem, såsom beslaglæggelse af aktiver;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Nicaraguas regering, Det Centralamerikanske Parlament, Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder samt til formændene for Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling.

 

[1] EUT C 45 E af 23.2.2010, s. 89.

[2] EUT C 285 E af 21.10.2010, s. 74.

[3] EUT C 252 af 18.7.2018, s. 189.

[4] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0238.

Seneste opdatering: 13. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik