Menettely : 2019/2615(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0167/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0167/2019

Keskustelut :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Äänestykset :

PV 14/03/2019 - 11.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0219

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 136kWORD 53k
11.3.2019
PE635.426v01-00
 
B8-0167/2019

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Nicaraguan tilanteesta (2019/2615(RSP))


Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep‑Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato, Bart StaesVerts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Nicaraguan tilanteesta (2019/2615(RSP))  
B8‑0167/2019

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Nicaraguasta ja erityisesti 18. joulukuuta 2008(1), 26. marraskuuta 2009(2), 16. helmikuuta 2017(3) ja 31. toukokuuta 2018(4) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 2. lokakuuta 2018 EU:n puolesta antaman julkilausuman Nicaraguan tilanteesta,

–  ottaa huomioon 21. tammikuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät Nicaraguasta,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan tiedottajan 1. maaliskuuta 2019 antaman lausunnon Nicaraguan kansallisen vuoropuhelun jatkamisesta,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan (IACHR) 28. helmikuuta 2019 esittämän vetoomuksen ihmisoikeuksien toteutumisen mahdollistavien olosuhteiden aikaansaamisesta Nicaraguassa käytävän vuoropuhelun aikana,

–  ottaa huomioon tilapäisen valtuuskuntansa matkan Nicaraguaan 23.–26. tammikuuta 2019,

–  ottaa huomioon vuonna 2012 tehdyn EU:n ja Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen,

–  ottaa huomioon Nicaraguaa koskevan EU:n maakohtaisen strategian ja suuntaa-antavan monivuotisen ohjelman (2014–2020),

–  ottaa huomioon kesäkuussa 2004 laaditut ja vuonna 2008 päivitetyt ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon Nicaraguan perustuslain,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että yhteiskunnallisten protestien puhjettua 18. huhtikuuta 2018 Nicaraguan sosiaaliturvajärjestelmään kaavailtuja uudistuksia ja maan presidenttiparin Daniel Ortegan ja Rosario Murillon yhä itsevaltaisemmiksi käyviä pyrkimyksiä vastaan Nicaraguan tilanne on pahentunut vakavaksi ja kauaskantoiseksi kriisiksi, sillä Ortegan hallinto on vastannut mielenilmauksiin ennennäkemättömällä väkivallalla ja voimalla käyttäen tässä apunaan puolisotilaallisia ja mellakkapoliisijoukkoja sekä tavanomaisia turvallisuusjoukkoja;

B.  toteaa, että muita tyytymättömyyden ja avoimen konfliktin aiheita ovat vientilähtöinen ja luonnonvaroja kuppaava toiminta kaivoksissa, sokeriruoko- ja palmuöljyalalla samoin kuin karjataloudessa sekä valtamerten välinen kanavahanke, josta aiheutuu uudelleensijoituksia ja peruuttamatonta haittaa ympäristölle, ja tällaista toimintaa vastustavien mielenosoitusten toistuva tukahduttaminen;

C.  toteaa, että näiden tukahduttamistoimien seurauksena yli 400 ihmisen kerrotaan kuolleen ja yli 3 000:n loukkaantuneen, että lukemattomia ihmisiä on kadonnut tai joutunut vankilaan, useimmissa tapauksissa hirvittäviin oloihin, ja että monet ovat lähteneet maanpakoon;

D.  ottaa huomioon, että opiskelijoita, maanviljelijöitä, entisiä FSLN:n jäseniä, ympäristö- ja muita aktivisteja on yhä vangittuina ja heitä syytetään terrorismista, julkisten palvelujen estämisestä ja törkeästä ilkivallasta ja varkauksista heidän osallistuttuaan rauhanomaisiin mielenosoituksiin, ja ottaa huomioon, että heidän oikeudenkäyntinsä on määrä järjestää 1. huhtikuuta 2019;

E.  ottaa huomioon, että kriisiaikoina naiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa; ottaa huomioon, että Catholics for Choice -kansalaisjärjestön Nicaraguan-osaston mukaan jo pelkästään tammi- ja joulukuun 2018 välisenä aikana murhattiin 55 naista; ottaa huomioon, että naismurhien on raportoitu olleen vielä raaempia kuin aiempina vuosina ja että useimmissa tapauksissa asialla ovat olleet ryhmät;

F.  ottaa huomioon, että kesäkuussa 2017 Nicaraguan kansalliskokous hyväksyi naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen kattavan lain muutoksen, jolla naismurhan määritelmä siirrettiin yksityiselämän piiriin aviopuolisoiden väliseksi rikokseksi, vaikka suuri osa naismurhista tapahtuu julkisissa tiloissa;

G.  ottaa huomioon, että Nicaragua on yksi niistä Amerikan maista, joissa YK:n väestöohjelmarahaston mukaan esiintyy eniten teiniraskauksia ja äitiyskuolemia; ottaa huomioon, että Nicaraguassa abortti on kielletty kaikissa olosuhteissa;

H.  ottaa huomioon, että 29. marraskuuta 2018 kansalliskokous hyväksyi asetuksen, jolla peruutettiin useiden kansallisten kansalaisjärjestöjen laillinen asema; ottaa huomioon tiedot, joiden mukaan kyseinen asetus perustuu äärimmäisen häilyviin ja epätarkkoihin säännöksiin ja joiden mukaan siinä ei anneta takeita oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä; ottaa huomioon tiedot, joiden mukaan tarkoituksena on rajoittaa näiden järjestöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien toimintaa estäen niitä suorittamasta oikeutettua työtään ihmisoikeuksien puolustamiseksi Nicaraguassa;

I.  pitää valitettavana, että Nicaraguan hallitus on lopettanut yhteistyön Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan ja sen elinten kanssa sen julkaistua Nicaraguaa koskeneen raportin sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kanssa; ottaa huomioon, että se myös määräsi Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan eri alojen riippumattoman asiantuntijaryhmän (GIEI) toimeksiannon keskeytettäväksi;

J.  ottaa huomioon, että Nicaragua ilmoitti 27. helmikuuta 2019 sadan, 18. huhtikuuta 2018 lähtien pidätettynä olleen vangin ehdonalaisesta vapauttamisesta; ottaa huomioon, että tällä hetkellä kyseiset vangit ovat kotiarestissa; ottaa huomioon, että pian tämän jälkeen käynnistettiin Nicaraguan hallituksen ja Alianza Cívicaksi yhdistyneiden opposition jäsenten välinen kansallinen vuoropuhelu, mikä oli myönteinen askel kohti kriisin ratkaisemista neuvottelujen avulla;

K.  ottaa huomioon, että tämä kansallinen vuoropuhelu keskeytettiin 4. maaliskuuta 2019 illalla; ottaa huomioon, että osapuolet allekirjoittivat päivää myöhemmin etenemissuunnitelman katolisen kirkon edustajien läsnä ollessa ja kävivät jälleen keskusteluja 6. maaliskuuta neuvottelujen loppuun saattamisen määräajan ollessa 28. maaliskuuta;

1.  tuomitsee jyrkästi kansalaisyhteiskunnan ja lehdistön kaikenlaisen tukahduttamisen ja kriminalisoinnin sekä terrorisminvastaisten lakien ja mellakkapoliisijoukkojen käytön toisinajattelijoita vastaan Nicaraguassa ja tuomitsee opposition mielenilmauksiin osallistuneiden henkilöjen jatkuvan pelottelun ja häirinnän sekä pidätykset ja sieppaukset;

2.  ilmaisee huolensa Nicaraguassa pahenevista kansalaisyhteiskunnan toimintatilan ja toisinajattelun rajoituksista; muistuttaa oikeudesta yhdistymisvapauteen ja rauhanomaiseen kokoontumiseen; korostaa, että ihmisoikeuksien puolustajia olisi suojeltava ensisijaisesti ja heidän asemansa olisi turvattava oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti, kuten ihmisoikeuksien puolustajia koskevissa Euroopan unionin suuntaviivoissa todetaan;

3.  tuomitsee Nicaraguan kansalliskokouksen päätöksen peruuttaa useiden kansallisten kansalaisjärjestöjen laillinen asema; pitää välttämättömänä sitä, että niiden kansalaisjärjestöjen, joita kyseinen asetus koskee, laillinen asema palautetaan pikaisesti;

4.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja jäsenvaltioita varmistamaan, että ihmisoikeuksien puolustajia koskevia EU:n suuntaviivoja noudatetaan kaikilta osin, ja tehostamaan ihmisoikeuksien ja etenkin naispuolisten ihmisoikeuksien puolustajien suojelemista ja tukemista;

5.  kehottaa voimakkaasti jatkamaan kansallista vuoropuhelua kummankin osapuolen allekirjoittaman etenemissuunnitelman pohjalta avoimella, osallistavalla ja rakentavalla tavalla pohjan luomiseksi laajemman kannatuksen saavalle neuvotteluratkaisulle tämänhetkiseen monitahoiseen kriisiin;

6.  katsoo, että tämänhetkinen kriisi voidaan selvittää ja ratkaista ainoastaan Nicaraguan kansalaisten välisellä rauhanomaisella vuoropuhelulla ja instituutioiden, myös vaalielinten, uudistusta koskevilla neuvotteluilla; toistaa, että EU on tarvittaessa valmis toimimaan välittäjänä;

7.  kehottaa vapauttaman välittömästi kaikki laittomasti pidätettyinä olevat vangit; kehottaa tekemään lopun vankien huonosta kohtelusta, tarjoamaan lääketieteellistä hoitoa ja oikeudellisia takeita ja järjestämään kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaiset vankilaolot vielä vangittuina oleville henkilöille sekä varmistamaan asianmukaisen ja oikeudenmukaisen oikeuskäsittelyn; kehottaa lisäksi suorittamaan asianmukaisesti täysimääräiset, läpinäkyvät ja riippumattomat tutkimukset kaikista rikkomuksista, rikoksista ja ihmisoikeusloukkauksista, rankaisemaan niistä vastuussa olevia ja tarjoamaan uhreille oikeussuojakeinoja;

8.  katsoo, että mahdollisesti kansainvälisten asiantuntijoiden tukema kansallinen totuuskomissio olisi paras keino varmistaa vastuuseen saattaminen kaikista ihmisoikeusloukkauksista, tehdä loppu rankaisemattomuudesta ja palauttaa luottamus, jotta maassa voidaan saada aikaan sovinto;

9.  painottaa, että kansainvälisten järjestöjen, kuten Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan ja sen Nicaraguan seurantamekanismin (MESENI), YK:n elinten ja riippumattoman asiantuntijaryhmän, on sallittava palata Nicaraguaan, että niiden asema on palautettava ja että on luotava niiden paluun edellyttämät olosuhteet;

10.  korostaa, että on kumottava kaikki toimenpiteet, jotka kohdistuvat kansalaisjärjestöihin ja riippumattomiin tiedotusvälineisiin ja joiden tarkoituksena on niiden lakkauttaminen, kuten niiden varojen takavarikointi;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Nicaraguan hallitukselle, Keski-Amerikan parlamentille, Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnalle sekä EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille.

 

(1)

EUVL C 45 E, 23.2.2010, s. 89.

(2)

EUVL C 285 E, 21.10.2010, s. 74.

(3)

EUVL C 252, 18.7.2018, s. 189.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0238.

Päivitetty viimeksi: 11. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö