Postup : 2019/2615(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0167/2019

Predkladané texty :

B8-0167/2019

Rozpravy :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0219

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0167/2019</NoDocSe>
PDF 132kWORD 53k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o situácii v Nikarague</Titre>

<DocRef>(2019/2615(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep‑Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato, Bart Staes</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>


B8‑0167/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Nikarague

(2019/2615(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nikarague, najmä na uznesenie z 18. decembra 2008[1], 26. novembra 2009[2], 16. februára 2017[3] a 31. mája 2018[4],

 so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Európskej komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 2. októbra 2018 v mene EÚ o situácii v Nikarague,

 so zreteľom na závery zo zasadnutia Rady o Nikarague z 21. januára 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie na hovorcu podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie z 1. marca 2019 o obnovení národného dialógu v Nikarague,

 so zreteľom na výzvu Medziamerickej komisie pre ľudské práva (IACHR) vytvoriť podmienky, ktoré umožnia využívanie ľudských práv počas Nikaragujského dialógu z 28. februára 2019,

 so zreteľom na svoju delegáciu ad hoc do Nikaraguy z 23. – 26. januára 2019,

 so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou z roku 2012,

 so zreteľom na strategický dokument EÚ a viacročný orientačný program pre Nikaraguu na roky 2014 – 2020,

 so zreteľom na usmernenia EÚ o obrancoch ľudských práv z júna 2004, aktualizované v roku 2008,

 so zreteľom na nikaragujskú ústavu,

 so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže od vypuknutia sociálnych protestov 18. apríla 2018 proti plánovaným reformám systému sociálneho zabezpečenia v Nikarague a čoraz autokratickejším tendenciám prezidentského páru Daniela Ortegu a Rosarie Murillovej situácia v Nikarague prerástla v závažnú a ďalekosiahlu krízu, keďže Ortegov režim reagoval nebývalým násilím a represiami, pričom využíval polovojenské a protivzbúrenecké sily, ako aj stále bezpečnostné sily;

B. keďže ďalšie pramene nespokojnosti a otvoreného konfliktu tkvejú v prudkom náraste aktivít zameraných na vývoz vyťažených nerastov, cukrovej trstiny a palmového oleja, ako aj na chov hovädzieho dobytka a na projekt výstavby prieplavu medzi Atlantickým a Tichým oceánom, ktorý znamená presídľovanie a povážlivé nezvratné škody na životnom prostredí, a v opakovanom potláčaní demonštrácií proti týmto aktivitám;

C. keďže v dôsledku tejto represívnej reakcie bolo údajne viac ako 400 ľudí zabitých, viac ako 3 000 ľudí zranených, nespočetné množstvo ľudí zmizlo alebo bolo poslaných do väzenia, kde väčšina z nich zostáva zadržiavaná v hrozných podmienkach, a mnoho ďalších odišlo do exilu;

D. keďže študenti, roľníci, bývalí členovia strany FSLN, ekologickí aktivisti a iní aktivisti zostávajú stále vo väzení obvinení z terorizmu, bránenia poskytovania verejných služieb a ozbrojeného ničenia a lúpeží, pričom sa zúčastnili na pokojných demonštráciách, s procesom naplánovaným na 1. apríla 2019;

E. keďže ženy sú v období krízy obzvlášť zraniteľné; keďže len v období od januára do decembra 2018 došlo podľa nikaragujskej pobočky mimovládnej organizácie Catholics for Choice k 55 vraždám žien; keďže tieto vraždy žien boli údajne ešte brutálnejšie ako v predchádzajúcich rokoch a väčšinou boli spáchané v skupinách;

F. keďže v júni 2017 prijalo nikaragujské národné zhromaždenie novelu komplexného zákona proti násiliu páchanému na ženách, ktorou sa presunula definícia vraždy ženy do súkromnej sféry, ako trestný čin medzi manželmi, hoci k veľkej časti vrážd žien dochádza vo verejnej sfére;

G. keďže podľa Populačného fondu OSN patrí Nikaragua medzi americké krajiny s najvyššou mierou tehotenstva mladých žien a úmrtí matiek; keďže potrat je za každých okolností v tejto krajine zakázaný;

H. keďže 29. novembra 2018 národné zhromaždenie dekrétom schválilo zrušenie právneho postavenia viacerých národných mimovládnych organizácií; keďže tento dekrét je údajne založená na príliš nejasných a nepresných ustanoveniach bez zaručenia riadneho procesu; keďže zámerom je údajne obmedziť tieto organizácie a zabrániť obhajcom ľudských práv vykonávať svoju legitímnu prácu pri ochrane ľudských práv v Nikarague;

I. keďže nikaragujská vláda, bohužiaľ, po zverejnení správy Medziamerickej komisie pre ľudské práva (IACHR) o Nikarague zastavila spoluprácu s touto komisiou a jej orgánmi, ako aj s Úradom vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR); keďže nariadila aj pozastavenie misie Interdisciplinárnej skupiny nezávislých expertov (GIEI);

J. keďže Nikaragua 27. Februára 2019 oznámila podmienečné prepustenie 100 väzňov zatknutých od 18. apríla 2018; keďže títo väzni sú nateraz zadržiavaní v domácom väzení; keďže krátko na to nadviazanie národného dialógu medzi nikaragujskou vládou a opozičnými členmi zjednotenými ako Alianza Cívica naznačilo pozitívny krok vpred smerom k riešeniu tejto krízy;

K. keďže večer 4. marca 2019 bol tento národný dialóg prerušený; keďže obe strany nasledujúci deň v prítomnosti katolíckej cirkvi podpísali plán ďalšieho postupu a 6. marca uskutočnili nové rozhovory s termínom ukončenia rokovaní do 28. marca;

1. dôrazne odsudzuje akúkoľvek formu represií a kriminalizácie občianskej spoločnosti vrátane tlače, ako aj používanie zákonov na boj proti terorizmu a protivzbúreneckým silám proti nesúhlasným názorom v Nikarague, ako aj pretrvávajúce zastrašovanie, obťažovanie, zadržiavanie a únos jednotlivcov, ktorí sa zúčastnili na opozičných protestoch;

2. je znepokojený rastúcimi obmedzeniami priestoru občianskej spoločnosti a prejavmi nesúhlasu; pripomína právo na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania; trvá na tom, že obhajcovia ľudských práv by mali byť prví, ktorí budú chránení a na ktorých by sa mal vzťahovať právny štát, ako sa uvádza v usmerneniach EÚ o ochrancoch ľudských práv;

3. odsudzuje zrušenie právneho štatútu viacerých národných mimovládnych organizácií Národným zhromaždením Nikaraguy; považuje za nevyhnutné urýchlene obnoviť právny štatút organizácií občianskej spoločnosti, ktorých sa tento dekrét týka;

4. vyzýva PK/VP, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členské štáty, aby zabezpečili plné vykonávanie usmernení EÚ o ochrancoch ľudských práv a aby posilnili ochranu a podporu ochrancov ľudských práv, najmä obhajkýň ľudských práv;

5. dôrazne žiada, aby národný dialóg pokračoval na základe plánu postupu, ktorý podpísali obe strany, a to transparentným, inkluzívnym a konštruktívnym spôsobom s cieľom pripraviť sa na široko podporované dojednané riešenie súčasnej mnohorakej krízy;

6. domnieva sa, že súčasnú krízu možno riešiť a vyriešiť iba mierovým dialógom medzi nikaragujskými štátnymi príslušníkmi a rokovaniami o inštitucionálnej reforme vrátane volebných inštitúcií; opätovne potvrdzuje, že EÚ je v prípade potreby pripravená vystupovať ako sprostredkovateľ;

7. požaduje okamžité prepustenie všetkých väzňov, ktorí sú nezákonne zadržiavaní; žiada ukončenie zlého zaobchádzania so zadržiavanými osobami, zabezpečenie lekárskej starostlivosti a právnych záruk, súlad väzenských podmienok s medzinárodným humanitárnym právom pre tých, ktorí zostávajú vo väzbe, a zabezpečenie riadneho a spravodlivého procesu; okrem toho pripomína, že sa musia riadne, transparentne a nezávisle vyšetrovať všetky porušenia práva, trestné činy a porušovania ľudských práv, zodpovedné osoby sa musia potrestať a obetiam sa musí poskytnúť náprava;

8. zastáva názor, že najlepší spôsob, ako zabezpečiť zodpovednosť za všetky prípady porušovania ľudských práv, ukončenie beztrestnosti a obnovenie dôvery, je zriadiť národnú komisiu pre odhaľovanie pravdy, ktorú by mohli podporovať medzinárodní experti, s cieľom dosiahnuť zmierenie;

9. trvá na tom, že medzinárodné organizácie ako IACHR a jej osobitný monitorovací mechanizmus pre Nikaraguu (MESENI), ako aj orgány OSN a GIEI musia mať možnosť vrátiť sa obnoviť svoje fungovanie v Nikarague a že sa musia stanoviť podmienky pre ich návrat;

10. zdôrazňuje, že je potrebné zrušiť všetky opatrenia zamerané na organizácie občianskej spoločnosti a nezávislé médiá s cieľom ukončiť ich činnosť, ako je napríklad zaistenie majetku;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde Nikaraguy, Stredoamerickému parlamentu, Medziamerickej komisie pre ľudské práva, spolupredsedom Euro-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia.

 

[1] Ú. v. EÚ C 45E, 23.2.2010, s. 89.

[2] Ú. v. EÚ C 285E, 21.10.2010, s. 74.

[3] Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 189.

[4] Prijaté texty, P8_TA(2018)0238.

Posledná úprava: 13. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia