Procedure : 2019/2615(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0168/2019

Indgivne tekster :

B8-0168/2019

Forhandlinger :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Afstemninger :

PV 14/03/2019 - 11.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0219

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0168/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 47k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om situationen i Nicaragua</Titre>

<DocRef>(2019/2615(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas</Depute>

<Commission>{EFDD}for EFDD-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0165/2019

B8‑0168/2019

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Nicaragua

(2019/2615(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Nicaragua, særligt beslutning af 16. februar 2017[1] og 31. maj 2018[2],

 der henviser til erklæringen af 2. oktober 2018 på vegne af EU fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om situationen i Nicaragua,

 der henviser til Rådets konklusioner af 21. januar 2019 om Nicaragua,

 der henviser til erklæringen af 1. marts 2019 fra talsmanden for NF/HR om genoptagelse af den nationale dialog i Nicaragua,

 der henviser til opfordringen fra Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR) under den nicaraguanske dialog den 28. februar 2019 til betingelser, der gør det muligt at nyde godt af menneskerettighederne,

 der henviser til Parlamentets ad hoc-delegation til Nicaragua den 23.-26. januar 2019,

 der henviser til en skrivelse fra Parlamentets formand til Nicaraguas præsident Daniel Ortega,

 der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika fra 2012,

 der henviser til EU's retningslinjer om menneskerettighedsforkæmpere fra juni 2004 som opdateret i 2008,

 der henviser til Nicaraguas forfatning,

 der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A. der henviser til, at situationen i Nicaragua siden udbruddet af sociale protester den 18. april 2018 mod planlagte reformer af Nicaraguas sociale sikringssystem og de stadig mere autokratiske tendenser fra præsidentparret Daniel Ortega og Rosario Murillos side er forværret til en alvorlig og vidtrækkende krise, idet Ortega-regimet har reageret på protesterne med vold og undertrykkelse i et hidtil uset omfang og gjort brug af paramilitære styrker og "mytteribekæmpelsesstyrker" såvel som almindelige sikkerhedsstyrker;

B. der henviser til, at over 300 mennesker er blevet dræbt det seneste år som følge af denne undertrykkelse, over 3 000 er blevet såret, over 700 er i fængsel, og titusindvis er i eksil eller på flugt til nabolandene;

C. der henviser til, at Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR) og FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder har påpeget en række overtrædelser i regeringens reaktion på protesterne, herunder politiets uforholdsmæssige og vilkårlige magtanvendelse (herunder brug af skydevåben og henrettelser uden rettergang), vilkårlige og ulovlige tilbageholdelser og tvungne forsvindinger, mishandling af og tortur mod tilbageholdte demonstranter (herunder seksuel vold), brug af snigskytter, handlinger fra grupper af bevæbnede civile, der deltog i den voldelige undertrykkelse af protesterne, og hvor myndighederne enten samarbejdede med dem eller tolererede denne vold, og hindring af adgang til lægehjælp for de sårede i sammenstødene;

D. der henviser til, at denne undertrykkelsesstrategi også indebærer alvorlige angreb på pressen og de frie medier, herunder i form af censur og lukning af medier samt vilkårlig anholdelse og tilbageholdelse af journalister;

E. der henviser til, at Nicaraguas regering i december 2018 suspenderede missionen fra den tværfaglige gruppe af uafhængige eksperter (GIEI) og IACHR's særlige overvågningsmekanisme for Nicaragua (MESENI);

F. der henviser til, at den politiske krise har ført til, at den allerede trængte økonomi i Nicaragua er blevet trukket ned i en endnu dybere recession, hvilket har ført til stigende arbejdsløshed og andre alvorlige konsekvenser for befolkningen i et land, der allerede var blandt de fattigste i regionen;

G. der henviser til, at en ad hoc-delegation fra Europa-Parlamentet besøgte Nicaragua den 23.-26. januar 2019 for at vurdere situationen; der henviser til, at denne delegation fremsatte tre klare anmodninger til myndighederne, nemlig at de skulle frigive alle politiske fanger, sætte en stopper for undertrykkelsen og give menneskerettighedsorganisationer tilladelse til at vende tilbage til landet;

H. der henviser til, at der i Nicaragua er sket tilbageskridt med hensyn til demokrati og retsstatsprincippet i de seneste ti år; der henviser til, at udvikling og konsolidering af demokratiet og retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder skal være en integreret del af EU's eksterne politikker, herunder associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og landene i Mellemamerika fra 2012;

I. der henviser til, at Daniel Ortega siden 2007 er blevet genvalgt til embedet som præsident i tre på hinanden følgende valg, på trods af at den nicaraguanske forfatning forbød fortløbende genvalg, hvilket påviser den korruption og de autoritære principper, som staten gør anvendelse af; der henviser til, at valgene i 2011 og 2016 blev stærkt kritiseret for deres uregelmæssigheder af EU-institutionerne og Organisationen af Amerikanske Stater, eftersom de blev afholdt uden tilstedeværelsen af observatører fra disse organisationer eller andre troværdige internationale observatører;

1. fordømmer den vedvarende undertrykkelse og de alvorlige menneskerettighedskrænkelser i Nicaragua, kriminaliseringen af medlemmer af civilsamfundet og af pressen, politiets og de væbnede paramilitære gruppers uforholdsmæssige anvendelse af magt til at undertrykke sociale protester og de fortsatte tilfælde af chikane, ulovlige anholdelser og vilkårlig tilbageholdelse af personer, der har deltaget i protestdemonstrationer;

2. udtrykker bekymring over den stigende begrænsning af civilsamfundets råderum og kritikken af styret i Nicaragua, herunder lukningen af uafhængige medier og annulleringen af den juridiske registrering af en række civilsamfundsorganisationer samt beslaglæggelsen af deres varer og aktiver;

3. fordømmer beslutningen fra Nicaraguas regering om at bortvise den tværfaglige gruppe af uafhængige eksperter (GIEI) og IACHR's særlige overvågningsmekanisme for Nicaragua (MESENI) fra landet og tilbagetrække indbydelsen til FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder til at besøge landet; opfordrer indtrængende myndighederne til at tillade, at de vender tilbage til landet, og til at genoptage samarbejdet med dem;

4. bifalder, at de mere end 100 fanger, der blev arresteret efter udbruddet af de sociale protester i landet, har fået mildnet deres dom, men beklager, at hundredvis af mennesker stadig tilbageholdes uretmæssigt; opfordrer til, at alle dem, der tilbageholdes af politiske årsager, løslades øjeblikkeligt, og gentager, at retfærdig rettergang såvel som alle andre retlige garantier, der er nedfældet i Nicaraguas forfatning, skal respekteres for alle fanger og til enhver tid;

5. understreger, at det er vigtigt med politisk dialog mellem regeringen og oppositionen i landet; bifalder genoptagelsen af en national dialog mellem den nicaraguanske regering og civilalliancen som et første positivt skridt til at overvinde den nuværende politiske krise gennem en forhandlet løsning, som fortsat er den eneste mulige vej ud af den nuværende krise;

6. opfordrer parterne til at forhandle i god tro og på en gennemsigtig og inkluderende måde og samtidig inddrage civilsamfundets aktører; mener, at fangernes situation bør være første punkt på forhandlingsdagsordenen, da hundredvis af uskyldige mennesker stadig sidder fængslet;

7. beklager, at de nicaraguanske myndigheder ikke overholdt de garantier, der var stillet i forbindelse med besøget fra Europa-Parlamentets delegation, navnlig ved at udsætte de politiske fanger, der mødtes med delegationen, for chikane;

8. er alvorligt bekymret over den nye lov mod hvidvask af penge, finansiering af terrorisme og spredning af masseødelæggelsesvåben, der blev godkendt den 16. juli 2018, og hvis artikel 394 og 395 indeholder en vag definition af terrorisme og synes at være skræddersyet til at kriminalisere fredelige demonstranter; fordømmer, at denne lov gentagne gange er blevet brugt til at tilbageholde demonstranter, journalister og aktivister;

9. opfordrer EU til fortsat at overvåge situationen i Nicaragua og opfordrer Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til at vurdere muligheden for at aktivere målrettede individuelle sanktioner mod dem, der er ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser i Nicaragua, hvis der ikke gøres fremskridt i forhandlingerne og i opfyldelsen af de betingelser, der er fastsat af Europa-Parlamentets delegation, nemlig at løslade politiske fanger, sætte en stopper for undertrykkelsen og tillade menneskerettighedsorganisationer at vende tilbage til landet;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Det Centralamerikanske Parlament, Limagruppen samt til Republikken Nicaraguas regering og parlament.

 

[1] EUT C 252 af 18.7.2018, s. 189.

[2] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0238.

Seneste opdatering: 13. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik