Procedūra : 2019/2615(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0168/2019

Pateikti tekstai :

B8-0168/2019

Debatai :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Balsavimas :

PV 14/03/2019 - 11.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0219

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8-0168/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 51k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre> dėl padėties Nikaragvoje </Titre>

<DocRef>(2019/2615(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute> Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas </Depute>

<Commission>{EFDD}EFDD frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0165/2019

B8-0168/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Nikaragvoje

(2019/2615(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Nikaragvos, ypač į 2017 m. vasario 16 d.[1] ir 2018 m. gegužės 31 d.[2] rezoliucijas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2018 m. spalio 2 d. ES vardu padarytą pareiškimą dėl padėties Nikaragvoje,

 atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 21 d. Tarybos išvadas dėl Nikaragvos,

 atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 1 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės atstovo spaudai pareiškimą dėl nacionalinio dialogo atnaujinimo Nikaragvoje,

 atsižvelgdamas į Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos 2019 m. vasario 28 d. raginimą sudaryti sąlygas naudotis žmogaus teisėmis vykstant Nikaragvos dialogui,

 atsižvelgdamas į Europos Parlamento ad hoc delegaciją į Nikaragvą 2019 m. sausio 23–26 d.,

 atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 23 d. Europos Parlamento pirmininko Nikaragvos prezidentui Danieliui Ortegai išsiųstą laišką,

 atsižvelgdamas į 2012 m. ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimą,

 atsižvelgdamas į 2004 m. birželio mėn. patvirtintas ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų, kurios buvo atnaujintos 2008 m.,

 atsižvelgdamas į Nikaragvos Konstituciją,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi nuo 2018 m. balandžio 18 d. vykusių socialinių protestų dėl planuojamų Nikaragvos socialinės apsaugos sistemos reformų pradžios ir dėl vis labiau autokratinio pirmosios poros, Danielio Ortegos ir Rosario Murillo, elgesio tendencijų, padėtis Nikaragvoje labai pablogėjo ir prasidėjo rimta plataus masto krizė, nes Ortegos režimas į protestus reagavo precedento neturinčiu smurtu ir represijomis, pasinaudodamas sukarintomis ir kovos su maištininkais pajėgomis, taip pat reguliariosiomis saugumo pajėgomis;

B. kadangi dėl šių represijų žuvo daugiau kaip 300 žmonių, daugiau kaip 3 000 žmonių buvo sužeista, daugiau kaip 700 žmonių pasodinti į kalėjimą ir šimtai tūkstančių kitų yra tremtyje ar bėga į kaimynines šalis;

C. kadangi Amerikos šalių žmogaus teisių komisija (IACHR) ir Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro tarnyba nurodė, kad vyriausybė, reaguodama į protestus, padarė daug pažeidimų, įskaitant neproporcingą ir savavališką policijos jėgos naudojimą (įskaitant šaunamųjų ginklų naudojimą ir neteismines egzekucijas), savavališką ir neteisėtą sulaikymą ir priverstinį dingimą, netinkamą elgesį su sulaikytais demonstrantais ir jų kankinimus (įskaitant seksualinį smurtą), snaiperių naudojimą, ginkluotų civilių gyventojų grupių, bendradarbiavusių su valdžios institucijomis ir dalyvavusių smurtinėse protestų represijose, veiksmus arba šį smurtą toleravusių valdžios institucijų veiksmus ir kliudymą tiems, kurie buvo sužeisti per susirėmimus, pasinaudoti medicinos pagalba;

D. kadangi ši represijų strategija taip pat apima rimtus išpuolius prieš spaudą ir laisvąją žiniasklaidą, be kita ko, vykdant cenzūrą ir uždarant žiniasklaidos priemones, taip pat savavališką žurnalistų areštą ir sulaikymą;

E. kadangi 2018 m. gruodžio mėn. Nikaragvos vyriausybė nutraukė Tarpdisciplininės nepriklausomų ekspertų grupės (GIEI) misiją ir IACHR Specialaus Nikaragvos stebėsenos mechanizmo (MESENI) veiklą;

F. kadangi dėl politinės krizės jau ir taip sudėtinga Nikaragvos ekonomikos padėtis dar labiau blogėja, o šalyje, kuri ir taip buvo viena iš skurdžiausių šiame regione, didėja nedarbas ir atsiranda kitų rimtų padarinių gyventojams;

G. kadangi 2019 m. sausio 23–26 d. Nikaragvoje lankėsi Europos Parlamento ad hoc delegacija, siekdama įvertinti padėtį; kadangi ši delegacija valdžios institucijoms pateikė tris aiškius prašymus, t. y. kad jos paleistų visus politinius kalinius, nutrauktų represijas ir leistų žmogaus teisių organizacijoms grįžti į šalį;

H. kadangi pastarąjį dešimtmetį Nikaragvoje demokratijos ir teisinės valstybės padėtis suprastėjo; kadangi siekis kurti ir stiprinti demokratiją ir teisinę valstybę bei pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms turi būti neatskiriama ES išorės politikos, įskaitant ES ir Centrinės Amerikos šalių 2012 m. asociacijos susitarimą, dalis;

I. kadangi nuo 2007 m. D. Ortega buvo tris kartus iš eilės perrinktas rinkimuose, nepaisant to, kad Nikaragvos Konstitucija draudžia tą patį asmenį perrinkti kelis kartus iš eilės, o tai rodo, į kokio lygio korupciją ir autoritarizmą yrą įklimpusi ši valstybė; kadangi 2011 m. ir 2016 m. rinkimus dėl pažeidimų labai kritikavo tiek ES institucijos, tiek Amerikos valstybių organizacija, nes jie vyko nedalyvaujant nė vienos iš šių organizacijų stebėtojams ar kitiems patikimiems tarptautiniams stebėtojams;

1. smerkia Nikaragvoje vykdomas represijas ir rimtus žmogaus teisių pažeidimus, pilietinės visuomenės narių ir spaudos kriminalizavimą, neproporcingą policijos ir ginkluotų sukarintų grupių jėgos naudojimą socialiniams protestams slopinti ir tebesitęsiančius asmenų, dalyvavusių opozicijos protestuose, bauginimus, neteisėtą areštą ir savavališkus sulaikymus;

2. reiškia susirūpinimą dėl vis didesnių pilietinės erdvės ir nepritarimo apraiškų apribojimų Nikaragvoje, įskaitant nepriklausomų žiniasklaidos priemonių uždarymą ir daugelio pilietinės visuomenės organizacijų teisinės registracijos panaikinimą bei jų prekių ir turto konfiskavimą;

3. smerkia Nikaragvos vyriausybės sprendimą išsiųsti iš šalies Tarpdisciplininę nepriklausomų ekspertų grupę (GIEI) ir IACHR Specialaus Nikaragvos stebėsenos mechanizmo (MESENI) atstovus ir atšaukti kvietimą Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biurui apsilankyti šalyje; ragina valdžios institucijas leisti jiems grįžti į šalį ir atnaujinti bendradarbiavimą su jais;

4. palankiai vertina tai, kad sušvelninta laisvės atėmimo bausmė 100 kalinių, suimtų po socialinių protestų protrūkio šalyje, tačiau apgailestauja dėl to, kad vis dar neteisingai kalinama šimtai žmonių; ragina nedelsiant paleisti visus dėl politinių priežasčių sulaikytus asmenis ir pakartoja, kad visiems kaliniams bet kuriuo metu turi būti vykdomas tinkamas procesas ir taikomos visos kitos Nikaragvos Konstitucijoje įtvirtintos teisinės garantijos;

5. pabrėžia, jog svarbu, kad šalies vyriausybė ir opozicija vestų politinį dialogą; palankiai vertina tai, kad atnaujintas Nikaragvos vyriausybės ir Piliečių aljanso nacionalinis dialogas – tai pirmas tinkamas žingsnis siekiant įveikti dabartinę politinę krizę taikant derybomis pasiektą sprendimą, kuris yra vienintelis galimas dabartinės krizės įveikimo būdas;

6. ragina šalis sąžiningai, skaidriai ir įtraukiai derėtis, kartu į derybas įtraukiant pilietinės visuomenės veikėjus; mano, kad kalinių padėtis turėtų būti pagrindinis derybų darbotvarkės klausimas, nes šimtai nekaltų žmonių vis dar laikomi kalėjime;

7. apgailestauja dėl to, kad Nikaragvos valdžios institucijos nesilaikė pažadų, duotų lankantis Europos Parlamento delegacijai, ypač baugindamos politinius kalinius, kurie susitiko su delegacija;

8. yra rimtai susirūpinęs dėl 2018 m. liepos 16 d. patvirtinto naujojo Kovos su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir masinio naikinimo ginklų platinimu įstatymo, kurio 394 ir 395 straipsniuose pateikta neaiški terorizmo apibrėžtis ir kuris, regis, parengtas taip, kad būtų galima kriminalizuoti taikius demonstrantus; smerkia tai, kad šis įstatymas buvo ne kartą panaudotas protestuotojams, žurnalistams ir aktyvistams sulaikyti;

9. ragina ES toliau stebėti padėtį Nikaragvoje ir ragina Tarybą, Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą įvertinti galimybę taikyti tikslines individualias sankcijas asmenims, atsakingiems už žmogaus teisių pažeidimus Nikaragvoje, jei nebus daroma pažanga derybose ir nesilaikoma Europos Parlamento delegacijos pateiktų sąlygų – išlaisvinti politinius kalinius, nutraukti represijas ir leisti žmogaus teisių organizacijoms grįžti į šalį;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai, Centrinės Amerikos Parlamentui, Limos grupei ir Nikaragvos Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

[1] OL C 252, 2018 7 18, p. 189.

[2]Priimti tekstai, P8_TA(2018)0238.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika