Förfarande : 2019/2615(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0168/2019

Ingivna texter :

B8-0168/2019

Debatter :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0219

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0168/2019</NoDocSe>
PDF 136kWORD 47k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om situationen i Nicaragua</Titre>

<DocRef>(2019/2615(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas</Depute>

<Commission>{EFDD}för EFDD-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0165/2019

B8‑0168/2019

Europaparlamentets resolution om situationen i Nicaragua

(2019/2615(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Nicaragua, särskilt resolutionerna av den 16 februari 2017[1] och den 31 maj 2018[2],

 med beaktande av uttalandet av den 2 oktober 2018 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik på EU:s vägnar om situationen i Nicaragua,

 med beaktande av rådets slutsatser av den 21 januari 2019 om Nicaragua,

 med beaktande av uttalandet av den 1 mars 2019 från talespersonen för vice ordföranden/den höga representanten om återupptagandet av den nationella dialogen i Nicaragua,

 med beaktande av uppmaningen från den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna (IACHR) av den 28 februari 2019 att det ska skapas villkor som garanterar respekten för mänskliga rättigheter under dialogen i Nicaragua,

 med beaktande av tjänsteresan för Europaparlamentets ad hoc-delegation till Nicaragua den 23–26 januari 2019,

 med beaktande av talmannens skrivelse till Nicaraguas president Daniel Ortega,

 med beaktande av associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika från 2012,

 med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare från juni 2004, i dess lydelse från 2008,

 med beaktande av Nicaraguas konstitution,

 med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 18 april 2018 utbröt sociala protester mot de planerade reformerna av Nicaraguas sociala trygghetssystem och mot de tilltagande autokratiska tendenser som presidentparet Daniel Ortega och Rosario Murillos uppvisar. Sedan dess har situationen i Nicaragua förvärrats och utvecklats till en allvarlig och långtgående kris, eftersom Ortega-regimen har besvarat protesterna med våld och förtryck utan motstycke, och har använt sig av såväl paramilitära styrkor och antiupprorsstyrkor som reguljära säkerhetsstyrkor.

B. Som ett resultat av detta förtryck har under det senaste året över 300 personer dödats, mer än 3 000 personer sårats, mer än 700 personer satts i fängelse och tiotusentals befinner sig i exil eller på flykt till grannländerna.

C. Den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna (IACHR) och kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter påtalade ett antal kränkningar från de statliga myndigheternas sida som svar på protesterna, bland annat polisens oproportionerliga och godtyckliga bruk av våld (inbegripet användning av skjutvapen och utomrättsliga avrättningar), godtyckliga eller olagliga frihetsberövanden och påtvingade försvinnanden, användning av misshandel och tortyr mot fängslade demonstranter (inbegripet sexuellt våld), användning av krypskyttar, agerande från grupper av väpnade civila som deltog i det våldsamma undertryckandet av protesterna i samarbete med myndigheterna, eller med myndigheternas medgivande till detta våld, och hindrande av tillgång till läkarvård för dem som sårats i sammandrabbningarna.

D. Denna strategi av förtryck omfattar även allvarliga angrepp på pressen och de fria medierna, och inbegriper censur och stängning av mediekanaler, samt godtyckliga gripanden och frihetsberövanden av journalister.

E. I december 2018 avbröt Nicaraguas regering uppdraget för den tvärvetenskapliga gruppen av oberoende experter (GIEI) och verksamheten för den särskilda övervakningsmekanismen för Nicaragua (MESENI) inom IACHR.

F. Den politiska krisen har fått Nicaraguas redan vacklande ekonomi att sjunka djupare ner i recessionen, med ökande arbetslöshet och andra allvarliga konsekvenser för invånarna, i ett land som redan hörde till de fattigaste i området.

G. En ad hoc-delegation från Europaparlamentet reste till Nicaragua den 23–26 januari 2019 för att bedöma situationen. Delegationen ställde tre tydliga krav till myndigheterna: att frige alla politiska fångar, sätta stopp för förtrycket, och att göra det möjligt för människorättsorganisationer att återvända till landet.

H. Nicaragua har under det senaste årtiondet upplevt en tillbakagång för demokratin och rättsstaten. Utvecklingen och konsolideringen av demokratin och rättsstaten samt respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna måste utgöra en integrerad del av EU:s externa politik, däribland associeringsavtalet mellan EU och länderna i Centralamerika från 2012.

I. Sedan Ortega tillträdde år 2007 har han tre gånger i rad blivit vald till president trots att Nicaraguas konstitution förbjuder på varandra följande omval, vilket visar på den korruption och det auktoritära styre som nu råder i landet. Valen 2011 och 2016 kritiserades hårt av EU-institutionerna och Amerikanska samarbetsorganisationen för de oriktigheter som förekom, då de genomfördes utan närvaro av observatörer från dessa organisationer eller andra trovärdiga internationella observatörer.

1. Europaparlamentet fördömer det pågående förtrycket och de allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Nicaragua, kriminaliseringen av företrädare för det civila samhället och pressen, polisens och de väpnade paramilitära gruppernas oproportionerliga användning av våld för att undertrycka samhällsprotester, och pågående trakasserier, olagliga gripanden och godtyckliga frihetsberövanden av personer som deltagit i oppositionsprotester.

2. Europaparlamentet är oroat över de tilltagande inskränkningarna av det medborgerliga utrymmet och begränsningarna av oppositionsyttringar i Nicaragua, bland annat stängningar av oberoende mediekanaler och indragningar av juridiska registreringar för ett antal organisationer i det civila samhället, samt beslagtagande av deras egendom och tillgångar.

3. Europaparlamentet fördömer beslutet av Nicaraguas regering att utvisa den tvärvetenskapliga gruppen av oberoende experter (GIEI) och den särskilda övervakningsmekanismen för Nicaragua (MESENI) inom IACHR, och att dra tillbaka inbjudan till kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter att besöka landet. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att tillåta att de återvänder till landet och fortsätta sitt samarbete med dem.

4. Europaparlamentet välkomnar lindringen av straffen för de 100 fångar som häktades efter att de sociala protesterna bröt ut i landet, men beklagar att hundratals människor fortfarande är frihetsberövade på felaktiga grunder. Parlamentet efterlyser ett omedelbart frigivande av alla dem som frihetsberövats på politiska grunder, och upprepar att rättssäkerhet och alla andra rättsliga garantier i Nicaraguas konstitution måste garanteras alla fångar under alla förhållanden.

5. Europaparlamentet betonar vikten av en politisk dialog mellan regeringen och oppositionen i landet. Parlamentet välkomnar återupptagandet av en nationell dialog mellan Nicaraguas regering och medborgaralliansen, som ett första steg i rätt riktning för att övervinna den nuvarande politiska krisen genom en framförhandlad lösning, som förblir den enda möjliga vägen ut ur den nuvarande krisen.

6. Europaparlamentet uppmanar parterna att förhandla i god tro och på ett öppet och inkluderande sätt, och även involvera aktörer inom det civila samhället. Parlamentet anser att fångarnas situation bör ha en framträdande plats i förhandlingsagendan, eftersom hundratals oskyldiga människor fortfarande sitter i fängelse.

7. Europaparlamentet beklagar att de nicaraguanska myndigheterna inte respekterade de garantier som gavs under besöket av Europaparlamentets delegation, särskilt genom att trakassera de politiska fångar som träffade delegationen.

8. Europaparlamentet är allvarligt oroat över den nya lagen om penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen som godkändes den 16 juli 2018, som i artiklarna 394 och 395 innehåller en vag definition av terrorism och verkar vara skräddarsydd för att kriminalisera fredliga demonstranter. Parlamentet fördömer att denna lag upprepade gånger har använts för att frihetsberöva demonstranter, journalister och aktivister.

9. Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att övervaka situationen i Nicaragua, och uppmanar rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att bedöma möjligheten att införa riktade enskilda sanktioner mot dem som är ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Nicaragua, om det inte görs några framsteg i förhandlingarna och när det gäller att uppfylla de villkor som fastställts av Europaparlamentets delegation, nämligen att frige politiska fångar, sätta stopp för förtrycket och göra det möjligt för människorättsorganisationer att återvända.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, generalsekreteraren för Amerikanska samarbetsorganisationen, den parlamentariska församlingen EU‑Latinamerika, det centralamerikanska parlamentet, Limagruppen och Nicaraguas regering och parlament.

 

[1] EUT C 252, 18.7.2018, s. 189.

[2] Antagna texter, P8_TA(2018)0238.

Senaste uppdatering: 13 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy