Postup : 2019/2615(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0169/2019

Predkladané texty :

B8-0169/2019

Rozpravy :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Hlasovanie :

PV 14/03/2019 - 11.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0219

NÁVRH UZNESENIA
PDF 151kWORD 55k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0165/2019
11.3.2019
PE635.428v01-00
 
B8-0169/2019

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Nikarague (2019/2615(RSP))


Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmansv mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Nikarague (2019/2615(RSP))  
B8‑0169/2019

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nikarague, najmä na uznesenie z 18. decembra 2008(1), 26. novembra 2009(2), 16. februára 2017(3) a 31. mája 2018(4),

–  so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou z roku 2012,

–  so zreteľom na strategický dokument EÚ a viacročný orientačný program pre Nikaraguu na roky 2014 – 2020,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

  so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv z júna 2004,

–  so zreteľom na ústavu Nikaraguy,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Nikarague z 21. januára 2019,

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky v mene EÚ o situácii v Nikarague z 2. októbra 2018, 15. mája 2018, 22. apríla 2018 a 15. decembra 2018 a na vyhlásenie z 1. marca 2019 o obnovení národného dialógu,

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Rady o prioritách EÚ v rámci fóra OSN pre ľudské práva z roku 2019, ktoré boli prijaté 18. februára 2019,

–  so zreteľom na správu schválenú Medziamerickou komisiou pre ľudské práva 21. júna 2018 s názvom Hrubé porušovanie ľudských práv v kontexte sociálnych protestov v Nikarague,

–  so zreteľom na správu Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre ľudské práva o porušovaní a zneužívaní ľudských práv v kontexte protestov v Nikarague v období 18. apríla – 18. augusta 2018,

–  so zreteľom na správu Medzidisciplinárnej skupiny nezávislých expertov (GIEI) z 20. decembra 2018 o násilných udalostiach, ku ktorým došlo v Nikarague v čase od 18. apríla do 30. mája 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej z 22. februára 2019 o kriminalizácii nesúhlasného názoru v Nikarague,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európsky parlament 31. mája 2018 prijal uznesenie o kríze v Nikarague, v ktorom situáciu dôrazne odsúdil; keďže v nadväznosti na toto uznesenie krajinu v čase od 23. do 26. januára 2019 navštívila delegácia jedenástich poslancov EP s cieľom posúdiť situáciu v realite;

B.  keďže delegácia mohla postupovať podľa vlastného programu, pričom nikaragujská vláda jej poskytla prístup do všetkých zariadení podľa požiadaviek poslancov EP vrátane dvoch väzníc; keďže nikaragujská vláda poskytla záruky, že nepodnikne žiadne odvetné kroky proti osobám, ktoré odsudzujú súčasnú situáciu; keďže delegácia bola svedkom kampane zameranej na prenasledovanie, osočovanie a zastrašovanie zacielenej na obhajcov ľudských práv a organizácie občianskej spoločnosti, s ktorými si vymieňala názory; keďže mnohé organizácie odmietli pozvanie stretnúť sa s delegáciou pre zastrašovanie a hrozby zo strany vlády; keďže odkedy delegácia krajinu navštívila, represie sa ešte viac zhoršili;

C.  keďže delegácia verejne odmietla úradné stanovisko nikaragujskej vlády, že je obeťou kampaní zameraných na štátny prevrat a dezinformovanie vedených USA; keďže hlavným dôvodom demonštrácií je hlboká demokratická, inštitucionálna a politická kríza, ktorá počas posledného desaťročia ovplyvňuje právny štát a obmedzuje základné slobody, napríklad slobodu združovania sa, demonštrovania a zhromažďovania sa;

D.  keďže mnohí ľudia majú vážne obmedzenú slobodu prejavu, zhromažďovania a demonštrovania vrátane používania štátnej hymny; keďže veľa politických väzňov je uväznených len za uplatňovanie svojich práv; keďže bolo predložených niekoľko znepokojujúcich správ týkajúcich sa zhoršovania situácie zadržaných osôb vrátane neľudského zaobchádzania;

E.  keďže súdne konania proti zadržaným osobám sa vedú v rozpore s medzinárodnými normami, najmä procesnými a trestnými zárukami práva na spravodlivé súdne konanie; keďže ani podmienky vo väzení nie sú v náležitom súlade s medzinárodnými normami; keďže v Nikarague jasne neexistuje oddelenie moci;

F.  keďže je vážne ohrozené právo na informácie; keďže novinári sú zadržiavaní, posielaní do vyhnanstva a zastrašovaní; keďže sa zatvárajú audiovizuálne médiá alebo v nich dochádza k prehľadávaniu bez predchádzajúceho súdneho povolenia; keďže zverejňovanie novín je ohrozené v dôsledku nedostatku papiera a atramentu, ktoré zhabala nikaragujská vláda;

G.  keďže nikaragujská vláda z krajiny vykázala medzinárodné organizácie, ako napríklad GIEI a Osobitný monitorovací mechanizmus pre Nikaraguu (MESENI), ktoré sa snažili o pokojné vyriešenie konfliktu a národné zmierenie; keďže represie proti organizáciám občianskej spoločnosti sa ešte zintenzívnili tým, že im bolo odobraté právne postavenie v tejto krajine so slabým inštitucionálnym rámcom, a obete represií tak boli potrestané dvakrát;

H.  keďže ohrozená je aj akademická sloboda; keďže takmer 200 študentov univerzít bolo z univerzít vylúčených za ich účasť na demonštráciách za demokraciu a väčšiu slobodu a ľudské práva;

I.  keďže neoddeliteľnou súčasťou vonkajších politík EÚ vrátane dohody o pridružení medzi Európskou úniou a krajinami Strednej Ameriky z roku 2012 musí byť rozvoj a upevňovanie demokracie a právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd; keďže súčasťou tejto dohody je doložka o demokracii, ktorá je základným prvkom dohody;

J.  keďže národný dialóg medzi prezidentom Ortegom a nikaragujskou opozíciou a občianskymi skupinami, ktorý sa začal 16. mája 2018 a ktorý sprostredkovala katolícka cirkev, nepriniesol riešenie krízy; keďže 27. februára 2019 sa obnovili prípravné rozhovory pre národný dialóg medzi nikaragujskou vládou a združením Alianza Civica; keďže združenie Alianza Civica si stanovilo tieto tri hlavné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť počas rokovaní: prepustenie politických väzňov a dodržiavanie individuálnych slobôd, potrebné volebné reformy, ktoré musia vyvrcholiť uskutočnením volieb, a spravodlivosť; keďže nikaragujská vláda prepustila sto politických väzňov, pričom pripustila, že ich tresty odňatia slobody môžu byť zmenené na domáce väznenie; keďže veľký počet väzňov zostáva vo väzení;

1.  zdôrazňuje, že v Nikarague dochádza k vážnemu narušeniu demokracie, dodržiavania ľudských práv a právneho štátu, a to v dôsledku udalostí, ku ktorým došlo v apríli a máji 2018; opakuje dôležitosť svojho uznesenia prijatého 31. mája 2018;

2.  odsudzuje všetky represívne kroky nikaragujskej vlády; uvádza, že vďaka návšteve delegácie EP sa podarilo vytvoriť si skutočný obraz súčasnej situácie; ďalej uvádza, že niet pochýb o tom, že v posledných mesiacoch a najmä po tejto návšteve došlo k zhoršeniu represií opozície a obmedzeniam základných slobôd; v tejto súvislosti odsudzuje všeobecnú represiu a obmedzovanie slobody prejavu, zhromažďovania a demonštrovania, postavenie mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti mimo zákon, vykázanie medzinárodných organizácií z krajiny, zatváranie a napádanie médií, obmedzenie práva na informácie, vylúčenie študentov z univerzít, zhoršovanie situácie vo väzniciach a používanie neľudského zaobchádzania;

3.  domnieva sa, že takéto kroky vlády, jej inštitúcií a polovojenských organizácií sú vyjadrením plánovanej stratégie zničenia politickej opozície, ktorá počas posledného roka viedla protesty; domnieva sa, že táto stratégia sa uplatňuje metodicky, systematicky a selektívne proti všetkým vodcom, mimovládnym organizáciám a sociálnym hnutiam, ktoré sa snažia vyjadriť svoje legitímne požiadavky na slobodu a demokraciu;

4.  vyjadruje svoje znepokojenie z obrovských demokratických, politických a hospodárskych rizík, ktorým ľudia a krajina čelia a ktoré sa s ohľadom na súčasné vnútorné konflikty, sociálne rozkoly a hospodársky pokles ešte zvýšia, ak sa naliehavo neprijmú opatrenia; naliehavo vyzýva na zmysluplný dialóg s cieľom dosiahnuť udržateľné a mierové riešenie, ktoré by umožnilo všetkým aktérom v spoločnosti získať priestor na fungovanie a slobodné vyjadrovanie svojich názorov a ktorým by sa obnovili ich občianske práva, ako napríklad právo na mierový protest; opakuje, že každé riešenie by malo viesť k tomu, že bude vyvodená zodpovednosť voči všetkým osobám zodpovedným za porušovanie práv; žiada všetky politické strany, sociálne hnutia, vodcov, študentov a organizácie občianskej spoločnosti, aby udržali a zopakovali svoj pevný záväzok nájsť pokojné prostriedky na riešenie krízy; opakuje, že v plnej miere podporuje reformu súdneho systému a volebného zákona, a žiada PK/VP, aby v súlade s tým konala;

5.  odsudzuje pozastavenie Osobitného monitorovacieho mechanizmus pre Nikaraguu (MESENI) a ukončenie mandátu Medzidisciplinárnej skupiny nezávislých expertov (GIEI) v rámci Medziamerickej komisie pre ľudské práva; dôrazne odsudzuje prenasledovanie, zatýkanie a zastrašovanie ľudí spolupracujúcich s OSN a inými medzinárodnými orgánmi;

6.  vyzýva nikaragujskú vládu, aby na znak svojej vôle pokračovať v dialógu vykonala tri naliehavé opatrenia: okamžité a bezpodmienečné prepustenie politických väzňov, okamžité zastavenie všetkých foriem represie nikaragujských občanov vrátane prenasledovania, zastrašovania, špehovania a stíhania vodcov opozície a následné odstránenie všetkých obmedzení slobôd spomínaných predtým, obnovenie právnej subjektivity organizácií pre ľudské práva a vrátanie tovaru týmto organizáciám a návrat organizácií pre ľudské práva do krajiny;

7.  poukazuje na to, že za týchto podmienok musí viesť proces k zrušeniu súdnych konaní proti politickým väzňom a k zaručeniu ich fyzickej a morálnej integrity, ako aj k riadnemu procesu a zaručeniu ich súkromia, k návratu osôb z exilu vrátane novinárov a študentov, demilitarizácii ulíc a odzbrojeniu polovojenských skupín a tiež k vytvoreniu jasného plánu slobodných, spravodlivých a transparentných volieb, ktoré sa v blízkej budúcnosti zorganizujú za účasti medzinárodných pozorovateľov;

8.  žiada, aby Európska služba pre vonkajšiu činnosť a členské štáty postupne prijali cielené a individuálne sankcie, ktorými by sa však nespôsobila ujma domácemu obyvateľstvu, ako napríklad zákazy udelenia víz a zmrazenie aktív zamerané na nikaragujskú vládu a jednotlivcov zodpovedných za porušovanie ľudských práv, a to v súlade so závermi zo zasadnutia Rady z 21. januára 2019, až dovtedy, kým sa v krajine neobnovia a nebudú sa v plnej miere rešpektovať ľudské práva a základe slobody, ako sa požaduje v dialógu; preto a za týchto okolností naliehavo vyzýva, aby sa spustila doložka o demokracii, ktorá je súčasťou dohody o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou, ktorú podpísala aj Nikaragua, a aby bola Nikaragua vylúčená z tejto dohody;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, Stredoamerickému parlamentu, skupine Lima, ako aj vláde a parlamentu Nikaragujskej republiky.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 45E, 23.2.2010, s. 89.

(2)

Ú. v. EÚ C 285E, 21.10.2010, s. 74.

(3)

Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2017, s. 189.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0238.

Posledná úprava: 11. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia