Предложение за резолюция - B8-0170/2019Предложение за резолюция
B8-0170/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Никарагуа

11.3.2019 - (2019/2615(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Чарлз Танък, Карол Карски, Ришард Чарнецкиот името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0165/2019

Процедура : 2019/2615(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0170/2019
Внесени текстове :
B8-0170/2019
Приети текстове :

B8‑0170/2019

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Никарагуа

(2019/2615(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Никарагуа,

–  като взе предвид Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка от 29 юни 2012 г.,

–  като взе предвид изявленията на върховния представител от името на ЕС относно положението в Никарагуа от 2 октомври 2018 г., 15 май 2018 г., 22 април 2018 г. и 15 декември 2018 г. и изявлението от 1 март 2019 г. относно възобновяването на националния диалог,

–  като взе предвид стратегическия документ на ЕС за страната и многогодишната индикативна програма за Никарагуа за периода 2014 – 2020 г.,

–  като взе предвид Конституцията на Никарагуа,

–  като взе предвид доклада на интердисциплинарната група от независими експерти (GIEI) от 20 декември 2018 г. относно проявите на насилие в Никарагуа между 18 април и 30 май,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, който Никарагуа ратифицира през 1980 г.,

–  като взе предвид Декларацията на ООН за правата на коренното население (UNDRIP) от 2007 г., по която Никарагуа е страна,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Никарагуа е обхваната от политически размирици от 18 април 2018 г. насам, след като президентът Даниел Ортега предложи мерки за финансови ограничения в системата за социално осигуряване на страната;

Б.  като има предвид, че отговорът на правителството на Никарагуа беше съпроводен с насилие, като силите за сигурност из цялата страната стреляха с бойни патрони, за да прекъснат протестите, което доведе до стотици смъртни случаи и ранени;

В.  като има предвид, че през последните няколко години свободата на изразяване на мнение и на събрания в страната бяха подложени на постепенно ограничаване, като от април 2018 г. насам се наблюдава почти пълното им потъпкване; като има предвид, че журналисти, лидери на гражданското общество, политически, социални и екологични активисти и други граждански дейци бяха подложени на силен тормоз и преследвания; като има предвид, че хиляди жители на Никарагуа напуснаха страната поради продължаващите жестоки репресии на правителството и произтичащия от това икономически спад;

Г.  като има предвид, че на голям брой местни и международни организации беше отказан правен статут от страна на правителството на Никарагуа към края на 2018 г.; като има предвид, че това доведе до ограничаване на възможностите на населението на Никарагуа за организиране, събрания, участие и свободно изразяване на мнения чрез опит за заглушаване на защитниците на правата на човека посредством постоянна заплаха от използване на наказателното право за ответни мерки срещу тяхната дейност;

Д.  като има предвид, че на 16 май 2018 г. започна национален диалог, с католическата църква в качеството на посредник, но той беше прекъснат скоро след това; като има предвид, че на 27 февруари 2019 г. бяха положени нови усилия за подновяване на националния диалог, но този диалог се провали на 10 март 2019 г., след като Гражданския съюз се оттегли от преговорите;

Е.  като има предвид, че над 700 души бяха задържани след размириците през април 2018 г.; като има предвид, че 112 души бяха освободени и поставени под домашен арест на 27 февруари 2019 г. в рамките на по-широкия контекст на новия национален диалог;

Ж.  като има предвид, че размириците задълбочиха икономическата несигурност в страната, което доведе до по-голяма социална и политическа нестабилност;

З.  като има предвид, че демокрацията и принципите на правовата държава в Никарагуа се влошават от няколко години насам, тъй като президентът затегна своя контрол върху парламента, съдебната система, армията, полицията и медиите, а пространството на гражданското общество постоянно се стеснява;

И.  като има предвид, че през януари 2019 г. ad hoc делегация на Европейския парламент посети Никарагуа и отхвърли официалната позиция на правителството относно размириците в страната; като има предвид, че репресиите в страната се засилиха след посещението на делегацията;

Й.  като има предвид, че развитието и укрепването на демокрацията и принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека и основните свободи трябва да представляват неразделна част от външните политики на ЕС, включително що се отнася до Споразумението за асоцииране между ЕС и страните от Централна Америка от 2012 г.;

1.  осъжда жестокото насилие срещу мирни демонстранти и ограниченията на правото на свобода на изразяване на мнение и на събрания в страната; изразява своята солидарност с жителите на Никарагуа и поднася своите съболезнования на семействата на убитите от април 2018 г. насам;

2.  настоятелно призовава правителството на Никарагуа да започне безпристрастно и независимо разследване и наказателно преследване на лицата, участвали в извършването на нарушения на правата на човека по време на протестите;

3.  изразява съжаление във връзка с факта, че усилията за провеждане на нов национален диалог се провалиха; подчертава, че единственият изход от настоящата криза е провеждането на приобщаващ диалог с представители на всички участници и групи от обществото;

4.  призовава правителството на Никарагуа да зачита свободата на изразяване на мнение и свободата на събрания по мирен начин в съответствие с националното и международното право като съществен елемент на едно демократично общество; освен това призовава органите да зачитат свободата на печата и на медиите като жизненоважен елемент на едно отворено общество, както се гарантира в Конституцията на Никарагуа;

5.  изисква незабавно освобождаване на всички политически затворници и на всички, които само са упражнили свободата си на изразяване на мнение и на събрания по мирен начин; призовава органите да гарантират, че правата и личната неприкосновеност на политическите затворници се зачитат;

6.  призовава правителството на Никарагуа да възстанови правния статут на националните и международните организации, от които той беше отнет от април 2018 г. насам;

7.  призовава за незабавна избирателна реформа, която гарантира справедливи, свободни и прозрачни избори; препоръчва на опозицията да преодолее вътрешните разделения;

8.  призовава правителството на Никарагуа да зачита изцяло демократичните ценности, включително разделението на властите; припомня, че пълноценното участие на опозицията, деполяризацията на съдебната система, прекратяването на безнаказаността, както и независимото гражданско общество са съществени фактори за успеха на всяка демокрация;

9.  подкрепя стремежите на мнозинството от жителите на Никарагуа, което желае да създаде една свободна, стабилна, просперираща, приобщаваща и демократична държава, спазваща своите национални и международни ангажименти в областта на правата на човека и основните свободи;

10.  припомня, че с оглед на Споразумението за асоцииране между ЕС и страните от Централна Америка Никарагуа трябва да зачита принципите на правовата държава, демокрацията и правата на човека, потвърдени и насърчавани от ЕС; настоятелно призовава за задействане на клаузата за демокрация, която временно да изключи Никарагуа от Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка;

11.  настоятелно призовава ЕС и държавите членки да продължат да наблюдават положението и спешно да обмислят прилагане на целенасочени и индивидуални санкции срещу правителството на Никарагуа и лицата, отговорни за нарушения на правата на човека, в съответствие със заключенията на Съвета от 21 януари 2019 г.; подчертава, че санкциите не следва да вредят на местното население;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, на държавите членки, на правителството и парламента на Никарагуа.

Последно осъвременяване: 11 март 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност