Návrh usnesení - B8-0170/2019Návrh usnesení
B8-0170/2019

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Nikaragui

11.3.2019 - (2019/2615(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarneckiza skupinu ECR

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0165/2019

Postup : 2019/2615(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0170/2019
Předložené texty :
B8-0170/2019
Přijaté texty :

B8‑0170/2019

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Nikaragui

(2019/2615(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Nikaragui,

–  s ohledem na Dohodu o přidružení uzavřenou dne 29. června 2012 mezi EU a Střední Amerikou,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky jménem EU o situaci v Nikaragui ze dne 2. října 2018, 15. května 2018, 22. dubna 2018 a 15. prosince 2018 a na prohlášení o znovuzahájení národního dialogu ze dne 1. března 2019,

–  s ohledem na strategický dokument EU pro danou zemi a na víceletý orientační program pro Nikaraguu na období 2014–2020,

–  s ohledem na nikaragujskou ústavu,

–  s ohledem na zprávu Mezioborové skupiny nezávislých odborníků (GIEI) ze dne 20. prosince 2018 o násilných událostech, ke kterým došlo v Nikaragui mezi 18. dubnem a 30. květnem,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který Nikaragua ratifikovala v roce 1980,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o právech původních obyvatel z roku 2007, v níž je Nikaragua smluvní stranou,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Nikaragua se od 18. dubna 2018, kdy prezident Daniel Ortega navrhl úsporná opatření týkající se systému sociálního zabezpečení země, zmítala v politických nepokojích;

B.  vzhledem k tomu, že reakce nikaragujské vlády byla násilná a bezpečnostní složky po celé zemi střílely ostrými náboji s cílem rozbít protesty, což mělo za následek stovky úmrtí a obětí;

C.  vzhledem k tomu, že byla v zemi během několika uplynulých let regresivně potlačována svoboda projevu a shromažďování a od dubna 2018 byla omezena takřka úplně; vzhledem k tomu, že novináři, čelní představitelé občanské společnosti, političtí, sociální a environmentální aktivisté a jiné občanské subjekty byli drasticky obtěžováni a pronásledováni; vzhledem k tomu, že tisíce Nikaragujců uprchly ze země kvůli pokračujícím drastickým represím ze strany vlády a kvůli následnému hospodářskému poklesu;

D.  vzhledem k tomu, že řadě místních a mezinárodních organizací odňala nikaragujská vláda během roku 2018 právní status; vzhledem k tomu, že v důsledku tento krok omezil možnost nikaragujského obyvatelstva se organizovat, sdružovat, účastnit se a vyjadřovat svobodně svůj názor prostřednictvím pokusů o umlčování ochránců lidských práv soustavnými výhrůžkami, že proti nim bude použito trestní právo jako odvetné opatření za jejich činnost;

E.  vzhledem k tomu, že dne 16. května 2018 byl zahájen národní dialog, ve kterém vystupuje jako mediátor katolická církev, ale tento dialog byl krátce na to pozastaven; vzhledem k tomu, že dne 27. února 2019 došlo k novým snahám o znovuzahájení národního dialogu, ale tento dialog selhal dne 10. března 2019 poté, co se z jednání stáhla občanská aliance;

F.  vzhledem k tomu, že od nepokojů v dubnu 2018 bylo zadrženo více než 700 lidí; vzhledem k tomu, že dne 27. února 2019 bylo propuštěno do domácího vězení 112 lidí v rámci širšího kontextu nového národního dialogu;

G.  vzhledem k tomu, že nepokoje zhoršily hospodářskou nejistotu v zemi, což vedlo k větší sociální a politické nestabilitě;

H.  vzhledem k tomu, že v Nikaragui v posledních letech došlo ke zhoršení demokracie a právního státu, neboť prezident upevnil svou kontrolu nad parlamentem, soudnictvím, armádou, policií a sdělovacími prostředky a prostor občanské společnosti se neustále zužoval;

I.  vzhledem k tomu, že v lednu 2019 navštívila Nikaraguu ad hoc delegace Evropského parlamentu a ta odmítla oficiální postoj vlády k nepokojům v zemi; vzhledem k tomu, že represe v zemi od návštěvy delegace zesílily;

J.  vzhledem k tomu, že nedílnou součástí vnější politiky EU, včetně dohody o přidružení mezi EU a zeměmi Střední Ameriky z roku 2012, musí být rozvoj a upevnění demokracie a právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod;

1.  odsuzuje drastické násilí proti účastníkům pokojných protestů a značné omezení práva na svobodu projevu a sdružování v zemi; vyjadřuje solidaritu s nikaragujským lidem a vyjadřuje soustrast rodinám osob, které byly zabity od dubna 2018;

2.  naléhavě vyzývá nikaragujskou vládu, aby zahájila nestranné a nezávislé vyšetřování a stíhala osoby, které se během protestů podílely na porušování lidských práv;

3.  vyjadřuje politování nad skutečností, že úsilí o navázání nového národního dialogu selhalo; zdůrazňuje, že jedinou cestou ze současné krize je dialog podporující začlenění se všemi subjekty a skupinami ve společnosti;

4.  vyzývá nikaragujskou vládu, aby v souladu s vnitrostátním a mezinárodním právem dodržovala svobodu projevu a shromažďování pokojným způsobem jakožto základní prvek demokratické společnosti; vyzývá dále orgány, aby dodržovaly svobodu tisku a sdělovacích prostředků jakožto zásadní prvek otevřené společnosti, jak to zaručuje nikaragujská ústava;

5.  požaduje okamžité propuštění všech politických vězňů a všech osob, které pouze pokojným způsobem uplatňovaly svou svobodu projevu a sdružování; vyzývá orgány, aby zajistily, že jsou dodržována práva a integrita politických vězňů;

6.  vyzývá nikaragujskou vládu, aby obnovila právní status těch vnitrostátních a mezinárodních organizací, kterým byl od dubna 2018 tento status odňat;

7.  vyzývá k okamžitému provedení volební reformy, která zaručí spravedlivé, svobodné a transparentní volby; doporučuje, aby opozice překonala vnitřní rozdělení;

8.  vyzývá nikaragujskou vládu, aby plně dodržovala demokratické hodnoty včetně dělby moci; připomíná, že základními faktory úspěšného fungování demokracie je neomezená účast opozice, depolarizace soudnictví, ukončení beztrestnosti a nezávislá občanská společnost;

9.  podporuje snahy většiny Nikaragujců, kteří si přejí vybudování svobodné, stabilní, prosperující a demokratické země podporujícího začlenění, která bude dodržovat své vnitrostátní a mezinárodní závazky v oblasti lidských práv a základních svobod;

10.  připomíná, že s ohledem na dohodu o přidružení mezi EU a zeměmi Střední Ameriky musí Nikaragua dodržovat zásady právního státu, demokracie a lidských práv, která zastává a prosazuje EU; naléhavě vyzývá k tomu, aby byla uplatněna doložka o demokracii, podle které by byla pozastavena účast Nikaraguy v rámci dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou;

11.  naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby i nadále monitorovaly situaci a naléhavě zvážily zavedení cílených a individuálních sankcí proti nikaragujské vládě a jednotlivcům, kteří jsou zodpovědní za porušování lidských práv, a to v souladu se závěry Rady ze dne 21. ledna 2019; zdůrazňuje, že žádné sankce by neměly ohrozit domácí obyvatelstvo;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, členským státům a vládě a parlamentu Nikaraguy.

Poslední aktualizace: 11. března 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí