Forslag til beslutning - B8-0170/2019Forslag til beslutning
B8-0170/2019

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Nicaragua

11.3.2019 - (2019/2615(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarneckifor ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0165/2019

Procedure : 2019/2615(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0170/2019
Indgivne tekster :
B8-0170/2019
Vedtagne tekster :

B8‑0170/2019

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Nicaragua

(2019/2615(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Nicaragua,

–  der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika af 29. juni 2012,

–  der henviser til erklæringerne fra den højtstående repræsentant på EU's vegne om situationen i Nicaragua af hhv. 2. oktober 2018, 15. maj 2018, 22. april 2018 og 15. december 2018 såvel som erklæringen af 1. marts 2019 om genoptagelsen af den nationale dialog,

–  der henviser til EU's landestrategidokument og det flerårige vejledende program 2014-2020 for Nicaragua,

–  der henviser til Nicaraguas forfatning,

–  der henviser til rapporten af 20. december 2018 fra den tværfaglige gruppe af uafhængige eksperter (GIEI) om de voldelige begivenheder, der fandt sted i Nicaragua mellem den 18. april og den 30. maj,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Nicaragua ratificerede i 1980,

–  der henviser til De Forenede Nationers erklæring om oprindelige folks rettigheder fra 2007, som Nicaragua er part i,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Nicaragua har været hærget af politisk uro siden den 18. april 2018, hvor præsident Daniel Ortega foreslog spareforanstaltninger vedrørende landets socialsikringssystem;

B.  der henviser til, at den nicaraguanske regerings reaktion var voldelig, idet sikkerhedsstyrkerne rundt om landet fyrer med skarp ammunition for at opløse demonstrationerne, hvilket resulterede i hundredvis af døde og sårede;

C.  der henviser til, at ytrings- og forsamlingsfriheden er blevet kraftigt presset i landet i løbet af de seneste få år, og at den har været tæt på at falde fuldstændig sammen siden april 2018; der henviser til, at journalister, ledere fra civilsamfundet, politiske, sociale og miljømæssige aktivister og andre samfundsaktører er blevet udsat for alvorlig chikane og forfølgelse; der henviser til, at tusindvis af nicaraguanere er flygtet fra landet som følge af den fortsatte alvorlige offentlige undertrykkelse og den deraf følgende økonomiske nedgang;

D.  der henviser til, at adskillige lokale og internationale organisationer havde fået deres juridiske status trukket tilbage af den nicaraguanske regering i slutningen af 2018; der henviser til, at dette førte til, at den nicaraguanske befolkning blev begrænset fra at organisere, deltage og frit give udtryk for deres holdninger ved at forsøge at bringe menneskerettighedsforkæmpere til tavshed ved en konstant trussel om at anvende strafferetten til at træffe modforholdsregler over for deres arbejde;

E.  der henviser til, at der den 16. maj 2018 blev indledt en national dialog med den katolske kirke som mægler, men den blev afbrudt kort efter; der henviser til, at der den 27. februar 2019 blev gjort en ny indsats for at genstarte en national dialog, men at denne dialog brød sammen den 10. marts 2019, efter at civilalliancen trak sig ud af forhandlingerne;

F.   der henviser til, at mere end 700 mennesker er blevet tilbageholdt siden urolighederne i april 2018; der henviser til, at 112 mennesker blev løsladt og tilbageholdt i husarrest den 27. februar 2019 inden for rammerne af den nye nationale dialog;

G.  der henviser til, at urolighederne forværrede den økonomiske usikkerhed i landet, hvilket førte til større social og politisk ustabilitet;

H.  der henviser til, at demokratiet og retsstatsforholdene er blevet forringet i Nicaragua i de seneste år, idet præsidenten har strammet sit greb om parlamentet, retsvæsenet, hæren, politiet og medierne, og civilsamfundets råderum konstant er blevet indsnævret;

I.  der henviser til, at en ad hoc-delegation fra Europa-Parlamentet besøgte Nicaragua i januar 2019 og forkastede den officielle regerings holdning til urolighederne i landet; der henviser til, at undertrykkelsen er blevet intensiveret efter delegations besøg;

J.  der henviser til, at udvikling og konsolidering af demokratiet og retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder skal være en integreret del af EU's eksterne politikker, herunder associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og landene i Mellemamerika fra 2012;

1.  fordømmer den alvorlige vold mod fredelige demonstranter og den hårde kurs mod retten til ytrings- og forsamlingsfrihed i landet; udtrykker sin solidaritet med det nicaraguanske folk og giver udtryk for sin medfølelse med familierne til dem, der er blevet dræbt siden april 2018;

2.  opfordrer indtrængende Nicaraguas regering til at iværksætte en uvildig undersøgelse og til at retsforfølge dem, der har deltaget i menneskerettighedskrænkelser under demonstrationerne;

3.  beklager, at bestræbelserne på at føre en ny national dialog er slået fejl; understreger, at en inklusiv dialog med repræsentanter for alle samfundsaktører og -grupper er den eneste vej ud af den nuværende krise;

4.  opfordrer Nicaraguas regering til at respektere ytringsfriheden og rettigheden til at forsamles på fredelig vis i overensstemmelse med national og international ret som et centralt element i et demokratisk samfund; opfordrer endvidere myndighederne til at respektere presse- og mediefriheden som en afgørende forudsætning for et åbent samfund og som garanteret i den nicaraguanske forfatning;

5.  kræver øjeblikkelig løsladelse af alle politiske fanger og alle dem, der blot har udøvet deres ytrings- og forsamlingsfrihed på en fredelig måde; opfordrer myndighederne til at sikre, at de politiske fangers rettigheder og integritet respekteres;

6.  opfordrer Nicaraguas regering til at genoprette den juridiske status for de nationale og internationale organisationer, der har fået den trukket tilbage siden april 2018;

7.  opfordrer til en øjeblikkelig valgreform, der sikrer retfærdige, frie og gennemsigtige valg; anbefaler, at oppositionen overvinder interne skel;

8.  opfordrer Nicaraguas regering til at respektere de demokratiske værdier, herunder magtens tredeling, fuldt ud; minder om, at fuld deltagelse af oppositionen, afpolarisering af retsvæsenet, afskaffelse af straffrihed og et uafhængigt civilsamfund er afgørende succeskriterier for et demokrati;

9.  støtter det nicaraguanske befolkningsflertals ønske om at etablere et frit, stabilt, velstående, inkluderende og demokratisk land, der respekterer de nationale og internationale forpligtelser vedrørende menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder;

10.  minder om, at Nicaragua i lyset af associeringsaftalen mellem EU og landene i Mellemamerika skal respektere retsstatsprincippet, demokratiet og menneskerettighederne, som EU har stadfæstet og fremmet; opfordrer indtrængende til, at demokratiklausulen tages i anvendelse, hvilket vil betyde, at Nicaragua midlertidigt udelukkes fra associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika;

11.  opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til fortsat at overvåge situationen og til hurtigst muligt at overveje gennemførelsen af målrettede og individuelle sanktioner mod Nicaraguas regering og personer, der er ansvarlige for brud på menneskerettighederne, i overensstemmelse med Rådets konklusioner af 21. januar 2019; understreger, at eventuelle sanktioner ikke bør skade den indenlandske befolkning;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, medlemsstaterne og Nicaraguas regering og parlament.

Seneste opdatering: 11. marts 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik