Menettely : 2019/2615(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0170/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0170/2019

Keskustelut :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Äänestykset :

PV 14/03/2019 - 11.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0219

<Date>{11/03/2019}11.3.2019</Date>
<NoDocSe>B8‑0170/2019</NoDocSe>
PDF 130kWORD 52k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Nicaraguan tilanteesta</Titre>

<DocRef>(2019/2615(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki</Depute>

<Commission>{ECR}ECR-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0165/2019

B8‑0170/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Nicaraguan tilanteesta

(2019/2615(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Nicaraguasta,

 ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2012 tehdyn EU:n ja Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen,

 ottaa huomioon korkean edustajan EU:n puolesta 2. lokakuuta 2018, 15. toukokuuta 2018, 22. huhtikuuta 2018 ja 15. joulukuuta 2018 antamat julkilausumat Nicaraguan tilanteesta sekä korkean edustajan 1. maaliskuuta 2019 antaman julkilausuman kansallisen vuoropuhelun aloittamisesta uudestaan,

 ottaa huomioon Nicaraguaa koskevan EU:n maakohtaisen strategian ja suuntaa-antavan monivuotisen ohjelman (2014–2020),

 ottaa huomioon Nicaraguan perustuslain,

 ottaa huomioon eri alojen riippumattomien asiantuntijoiden ryhmän (GIEI) 20. joulukuuta 2018 antaman raportin Nicaraguassa 18. huhtikuuta–30. toukokuuta sattuneista väkivaltaisista tapahtumista,

 ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Nicaragua ratifioi vuonna 1980,

 ottaa huomioon vuonna 2007 annetun alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien julistuksen, jonka sopimuspuoli Nicaragua on,

 ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että poliittiset levottomuudet ovat koetelleet Nicaraguaa 18. huhtikuuta 2018 alkaen, jolloin presidentti Daniel Ortega ehdotti maan sosiaaliturvajärjestelmään liittyviä säästötoimenpiteitä;

B. toteaa, että Nicaraguan hallituksen reaktio oli väkivaltainen, sillä maan turvallisuusjoukot ampuivat kovapanoksia hajottaakseen protestit, mikä johti satoihin kuolonuhreihin ja haavoittuneisiin;

C. toteaa, että ilmaisun- ja kokoontumisvapautta on jälleen rajoitettu maassa viime vuosien aikana ja lähes totaalisesti huhtikuusta 2018 alkaen; toteaa, että toimittajia, kansalaisyhteiskunnan johtajia sekä poliittisia ja sosiaalisia toimijoita ja ympäristöaktivisteja ja muita kansalaisyhteiskunnan toimijoita on häiritty ja vainottu ankarasti; toteaa, että tuhannet Nicaraguan kansalaiset ovat paenneet maasta hallituksen jatkuvien ankarien sortotoimien ja niistä johtuvan taloudellisen taantuman vuoksi;

D. toteaa, että lukuisat paikalliset ja kansainväliset järjestöt olivat menettäneet oikeudellisen asemansa Nicaraguan hallituksen toimesta vuoden 2018 loppuun mennessä; toteaa, että tämä johti siihen, että Nicaraguan väestöä estettiin järjestäytymästä, yhdistymästä, osallistumasta ja vapaasti ilmaisemasta mielipiteitään yrittämällä vaientaa ihmisoikeuksien puolustajat jatkuvilla uhkauksilla käyttää rikosoikeudellisia keinoja heidän työnsä estämiseksi;

E. toteaa, että kansallinen vuoropuhelu aloitettiin 16. toukokuuta 2018 ja katolinen kirkko toimi välittäjänä, mutta se keskeytettiin pian tämän jälkeen; toteaa, että 27. helmikuuta 2019 pyrittiin käynnistämään kansallinen vuoropuhelu uudelleen, mutta se epäonnistui 10. maaliskuuta 2019 sen jälkeen, kun Kansalaisten liittouma vetäytyi neuvotteluista;

F. toteaa, että huhtikuun 2018 levottomuuksien jälkeen on pidätetty yli 700 ihmistä; toteaa, että 112 ihmistä vapautettiin ja asetettiin kotiarestiin 27. helmikuuta 2019 uuden kansallisen vuoropuhelun laajemmissa puitteissa;

G. toteaa, että levottomuudet pahensivat maan taloudellista epävarmuutta ja johtivat laajempaan sosiaaliseen ja poliittiseen epävakauteen;

H. toteaa, että demokratia ja oikeusvaltio ovat heikentyneet Nicaraguassa viime vuosina, koska presidentti on tiukentanut otettaan parlamentista, oikeuslaitoksesta, armeijasta, poliisista ja tiedotusvälineistä, ja kansalaisyhteiskunnan tila on kaventunut jatkuvasti;

I. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin tilapäinen valtuuskunta vieraili Nicaraguassa tammikuussa 2019 eikä se hyväksynyt hallituksen virallista kantaa maan levottomuuksista; ottaa huomioon, että sortotoimia maassa on voimistettu sen jälkeen, kun valtuuskunta vieraili siellä;

J. katsoo, että demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja vahvistamisen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen on muodostettava olennainen osa unionin ulkoista toimintaa, johon kuuluu myös EU:n ja Keski-Amerikan maiden välinen assosiaatiosopimus vuodelta 2012;

1. tuomitsee rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistuneen väkivallan ja ilmaisunvapautta ja kokoontumista koskevan oikeuden rajoittamisen; ilmaisee solidaarisuutensa Nicaraguan kansaa kohtaan ja esittää osanottonsa huhtikuun 2018 jälkeen surmattujen uhrien perheenjäsenille;

2. kehottaa Nicaraguan hallitusta käynnistämään puolueettoman ja riippumattoman tutkinnan ja asettamaan syytteeseen mielenosoitusten aikana ihmisoikeusväärinkäytöksiin osallistuneet;

3. pitää valitettavana, että ponnistelut uuden kansallisen vuoropuhelun toteuttamiseksi ovat epäonnistuneet; korostaa, että osallistava vuoropuhelu kaikkien yhteiskunnan toimijoiden ja ryhmien edustajien kanssa on ainoa tapa selviytyä nykyisestä kriisistä;

4. kehottaa Nicaraguan hallitusta kunnioittamaan kansallisen ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti rauhanomaisesti harjoitettua ilmaisun- ja kokoontumisvapautta demokraattisen yhteiskunnan olennaisena osana; kehottaa lisäksi viranomaisia kunnioittamaan lehdistön ja tiedotusvälineiden vapautta avoimen yhteiskunnan keskeisenä tekijänä, kuten Nicaraguan perustuslaissa taataan;

5. vaatii vapauttamaan välittömästi kaikki poliittiset vangit ja kaikki ne, jotka ovat pelkästään harjoittaneet rauhanomaisesti ilmaisun- ja kokoontumisvapauttaan; kehottaa viranomaisia varmistamaan, että poliittisten vankien oikeuksia ja koskemattomuutta kunnioitetaan;

6. kehottaa Nicaraguan hallitusta palauttamaan niiden kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen oikeudellisen aseman, jotka ovat menettäneet sen huhtikuun 2018 jälkeen;

7. kehottaa toteuttamaan välittömästi vaaliuudistuksen, jolla taataan oikeudenmukaiset, vapaat ja avoimet vaalit; suosittaa, että oppositio pääsee yli sisäisistä jakolinjoistaan;

8. vaatii Nicaraguan hallitusta kunnioittamaan täysin demokraattisia arvoja, kuten vallanjakoa; muistuttaa, että opposition täysimääräinen osallistuminen, oikeuslaitoksen polarisoitumisen vähentäminen, rankaisemattomuuden lopettaminen ja riippumaton kansalaisyhteiskunta ovat olennaisia tekijöitä demokratian onnistumiselle;

9. tukee Nicaraguan väestön enemmistön pyrkimyksiä luoda vapaa, vakaa, vauras, osallistava ja demokraattinen maa, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevia kansallisia ja kansainvälisiä sitoumuksiaan;

10. muistuttaa, että EU:n ja Keski-Amerikan maiden välisen assosiaatiosopimuksen perusteella Nicaraguan on noudatettava oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien periaatteita, joita EU puolustaa ja edistää; kehottaa käynnistämään demokratialausekkeen, joka keskeyttäisi Nicaraguan osallistumisen EU:n ja Keski-Amerikan väliseen assosiaatiosopimukseen;

11. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita jatkamaan tilanteen seuraamista ja harkitsemaan kiireellisesti kohdennettujen ja yksilöllisten seuraamusten täytäntöönpanoa Nicaraguan hallitusta ja niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat vastuussa ihmisoikeusrikkomuksista, 21. tammikuuta 2019 annettujen neuvoston päätelmien mukaisesti; painottaa, että mahdolliset seuraamukset eivät saa vahingoittaa maan väestöä;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioille sekä Nicaraguan hallitukselle ja parlamentille.

Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö