Päätöslauselmaesitys - B8-0170/2019Päätöslauselmaesitys
B8-0170/2019

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Nicaraguan tilanteesta

11.3.2019 - (2019/2615(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard CzarneckiECR-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0165/2019

Menettely : 2019/2615(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0170/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0170/2019
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0170/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Nicaraguan tilanteesta

(2019/2615(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Nicaraguasta,

–  ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2012 tehdyn EU:n ja Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen,

–  ottaa huomioon korkean edustajan EU:n puolesta 2. lokakuuta 2018, 15. toukokuuta 2018, 22. huhtikuuta 2018 ja 15. joulukuuta 2018 antamat julkilausumat Nicaraguan tilanteesta sekä korkean edustajan 1. maaliskuuta 2019 antaman julkilausuman kansallisen vuoropuhelun aloittamisesta uudestaan,

–  ottaa huomioon Nicaraguaa koskevan EU:n maakohtaisen strategian ja suuntaa-antavan monivuotisen ohjelman (2014–2020),

–  ottaa huomioon Nicaraguan perustuslain,

–  ottaa huomioon eri alojen riippumattomien asiantuntijoiden ryhmän (GIEI) 20. joulukuuta 2018 antaman raportin Nicaraguassa 18. huhtikuuta–30. toukokuuta sattuneista väkivaltaisista tapahtumista,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Nicaragua ratifioi vuonna 1980,

–  ottaa huomioon vuonna 2007 annetun alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien julistuksen, jonka sopimuspuoli Nicaragua on,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että poliittiset levottomuudet ovat koetelleet Nicaraguaa 18. huhtikuuta 2018 alkaen, jolloin presidentti Daniel Ortega ehdotti maan sosiaaliturvajärjestelmään liittyviä säästötoimenpiteitä;

B.  toteaa, että Nicaraguan hallituksen reaktio oli väkivaltainen, sillä maan turvallisuusjoukot ampuivat kovapanoksia hajottaakseen protestit, mikä johti satoihin kuolonuhreihin ja haavoittuneisiin;

C.  toteaa, että ilmaisun- ja kokoontumisvapautta on jälleen rajoitettu maassa viime vuosien aikana ja lähes totaalisesti huhtikuusta 2018 alkaen; toteaa, että toimittajia, kansalaisyhteiskunnan johtajia sekä poliittisia ja sosiaalisia toimijoita ja ympäristöaktivisteja ja muita kansalaisyhteiskunnan toimijoita on häiritty ja vainottu ankarasti; toteaa, että tuhannet Nicaraguan kansalaiset ovat paenneet maasta hallituksen jatkuvien ankarien sortotoimien ja niistä johtuvan taloudellisen taantuman vuoksi;

D.  toteaa, että lukuisat paikalliset ja kansainväliset järjestöt olivat menettäneet oikeudellisen asemansa Nicaraguan hallituksen toimesta vuoden 2018 loppuun mennessä; toteaa, että tämä johti siihen, että Nicaraguan väestöä estettiin järjestäytymästä, yhdistymästä, osallistumasta ja vapaasti ilmaisemasta mielipiteitään yrittämällä vaientaa ihmisoikeuksien puolustajat jatkuvilla uhkauksilla käyttää rikosoikeudellisia keinoja heidän työnsä estämiseksi;

E.  toteaa, että kansallinen vuoropuhelu aloitettiin 16. toukokuuta 2018 ja katolinen kirkko toimi välittäjänä, mutta se keskeytettiin pian tämän jälkeen; toteaa, että 27. helmikuuta 2019 pyrittiin käynnistämään kansallinen vuoropuhelu uudelleen, mutta se epäonnistui 10. maaliskuuta 2019 sen jälkeen, kun Kansalaisten liittouma vetäytyi neuvotteluista;

F.  toteaa, että huhtikuun 2018 levottomuuksien jälkeen on pidätetty yli 700 ihmistä; toteaa, että 112 ihmistä vapautettiin ja asetettiin kotiarestiin 27. helmikuuta 2019 uuden kansallisen vuoropuhelun laajemmissa puitteissa;

G.  toteaa, että levottomuudet pahensivat maan taloudellista epävarmuutta ja johtivat laajempaan sosiaaliseen ja poliittiseen epävakauteen;

H.  toteaa, että demokratia ja oikeusvaltio ovat heikentyneet Nicaraguassa viime vuosina, koska presidentti on tiukentanut otettaan parlamentista, oikeuslaitoksesta, armeijasta, poliisista ja tiedotusvälineistä, ja kansalaisyhteiskunnan tila on kaventunut jatkuvasti;

I.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin tilapäinen valtuuskunta vieraili Nicaraguassa tammikuussa 2019 eikä se hyväksynyt hallituksen virallista kantaa maan levottomuuksista; ottaa huomioon, että sortotoimia maassa on voimistettu sen jälkeen, kun valtuuskunta vieraili siellä;

J.  katsoo, että demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja vahvistamisen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen on muodostettava olennainen osa unionin ulkoista toimintaa, johon kuuluu myös EU:n ja Keski-Amerikan maiden välinen assosiaatiosopimus vuodelta 2012;

1.  tuomitsee rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistuneen väkivallan ja ilmaisunvapautta ja kokoontumista koskevan oikeuden rajoittamisen; ilmaisee solidaarisuutensa Nicaraguan kansaa kohtaan ja esittää osanottonsa huhtikuun 2018 jälkeen surmattujen uhrien perheenjäsenille;

2.  kehottaa Nicaraguan hallitusta käynnistämään puolueettoman ja riippumattoman tutkinnan ja asettamaan syytteeseen mielenosoitusten aikana ihmisoikeusväärinkäytöksiin osallistuneet;

3.  pitää valitettavana, että ponnistelut uuden kansallisen vuoropuhelun toteuttamiseksi ovat epäonnistuneet; korostaa, että osallistava vuoropuhelu kaikkien yhteiskunnan toimijoiden ja ryhmien edustajien kanssa on ainoa tapa selviytyä nykyisestä kriisistä;

4.  kehottaa Nicaraguan hallitusta kunnioittamaan kansallisen ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti rauhanomaisesti harjoitettua ilmaisun- ja kokoontumisvapautta demokraattisen yhteiskunnan olennaisena osana; kehottaa lisäksi viranomaisia kunnioittamaan lehdistön ja tiedotusvälineiden vapautta avoimen yhteiskunnan keskeisenä tekijänä, kuten Nicaraguan perustuslaissa taataan;

5.  vaatii vapauttamaan välittömästi kaikki poliittiset vangit ja kaikki ne, jotka ovat pelkästään harjoittaneet rauhanomaisesti ilmaisun- ja kokoontumisvapauttaan; kehottaa viranomaisia varmistamaan, että poliittisten vankien oikeuksia ja koskemattomuutta kunnioitetaan;

6.  kehottaa Nicaraguan hallitusta palauttamaan niiden kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen oikeudellisen aseman, jotka ovat menettäneet sen huhtikuun 2018 jälkeen;

7.  kehottaa toteuttamaan välittömästi vaaliuudistuksen, jolla taataan oikeudenmukaiset, vapaat ja avoimet vaalit; suosittaa, että oppositio pääsee yli sisäisistä jakolinjoistaan;

8.  vaatii Nicaraguan hallitusta kunnioittamaan täysin demokraattisia arvoja, kuten vallanjakoa; muistuttaa, että opposition täysimääräinen osallistuminen, oikeuslaitoksen polarisoitumisen vähentäminen, rankaisemattomuuden lopettaminen ja riippumaton kansalaisyhteiskunta ovat olennaisia tekijöitä demokratian onnistumiselle;

9.  tukee Nicaraguan väestön enemmistön pyrkimyksiä luoda vapaa, vakaa, vauras, osallistava ja demokraattinen maa, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevia kansallisia ja kansainvälisiä sitoumuksiaan;

10.  muistuttaa, että EU:n ja Keski-Amerikan maiden välisen assosiaatiosopimuksen perusteella Nicaraguan on noudatettava oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien periaatteita, joita EU puolustaa ja edistää; kehottaa käynnistämään demokratialausekkeen, joka keskeyttäisi Nicaraguan osallistumisen EU:n ja Keski-Amerikan väliseen assosiaatiosopimukseen;

11.  kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita jatkamaan tilanteen seuraamista ja harkitsemaan kiireellisesti kohdennettujen ja yksilöllisten seuraamusten täytäntöönpanoa Nicaraguan hallitusta ja niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat vastuussa ihmisoikeusrikkomuksista, 21. tammikuuta 2019 annettujen neuvoston päätelmien mukaisesti; painottaa, että mahdolliset seuraamukset eivät saa vahingoittaa maan väestöä;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioille sekä Nicaraguan hallitukselle ja parlamentille.

Päivitetty viimeksi: 11. maaliskuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö