Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0170/2019Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0170/2019

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Nikaragvoje

11.3.2019 - (2019/2615(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard CzarneckiECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0165/2019

Procedūra : 2019/2615(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0170/2019
Pateikti tekstai :
B8-0170/2019
Priimti tekstai :

B8-0170/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Nikaragvoje

(2019/2615(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Nikaragvos,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 29 d. ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės 2018 m. spalio 2 d., 2018 m. gegužės 15 d., 2018 m. balandžio 22 d. ir 2018 m. gruodžio 15 d. pareiškimus ES vardu dėl padėties Nikaragvoje ir 2019 m. kovo 1 d. pareiškimą dėl nacionalinio dialogo atnaujinimo,

–  atsižvelgdamas į Nikaragvai skirtą ES šalies strategijos dokumentą ir 2014–2020 m. orientacinę daugiametę programą,

–  atsižvelgdamas į Nikaragvos Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 20 d. Tarpdalykinės nepriklausomų ekspertų grupės (GEIE) ataskaitą dėl balandžio 18 d. – gegužės 30 d. Nikaragvoje vykusių smurtinių įvykių,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP), kurį Nikaragva ratifikavo 1980 m.,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. Jungtinių Tautų deklaraciją dėl čiabuvių tautų teisių (angl. UNDRIP), kurios šalis yra Nikaragva,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi nuo 2018 m. balandžio 18 d. po to, kai prezidentas Daniel Ortega pasiūlė griežto taupymo priemones, susijusias su šalies socialinės apsaugos sistema, Nikaragvą apėmė politiniai neramumai;

B.  kadangi Nikaragvos vyriausybė atsakė prievarta: saugumo pajėgos siekdamos nuslopinti protestus visoje šalyje naudojo kovinius šovinius, todėl žuvo ir buvo sužeista šimtai žmonių;

C.  kadangi saviraiškos ir susirinkimų laisvė pastaruosius kelerius metus šioje šalyje buvo nuolat varžoma, o nuo 2018 m. balandžio mėn. ši laisvė beveik visiškai suvaržyta; kadangi žurnalistai, pilietinės visuomenės lyderiai, politiniai, socialiniai ir aplinkos apsaugos aktyvistai bei kiti visuomenės veikėjai buvo žiauriai puldinėjami ir persekiojami; kadangi tūkstančiai Nikaragvos gyventojų pabėgo iš šalies dėl tebesitęsiančių griežtų vyriausybės represijų ir ekonomikos nuosmukio;

D.  kadangi iki 2018 m. pabaigos Nikaragvos vyriausybė atšaukė daugelio vietos ir tarptautinių organizacijų teisinį statusą; kadangi dėl to buvo suvaržyta Nikaragvos gyventojų galimybė organizuotis, burtis, dalyvauti ir laisvai reikšti savo nuomones, buvo mėginama nutildyti žmogaus teisių gynėjus nuolat grasinant baudžiamuoju kodeksu ir kerštu už jų veiklą;

E.  kadangi 2018 m. gegužės 16 d. Katalikų bažnyčiai tarpininkaujant buvo pradėtas nacionalinis dialogas, tačiau netrukus po to jis buvo sustabdytas; kadangi 2019 m. vasario 27 d. pamėginta iš naujo pradėti nacionalinį dialogą, tačiau šis dialogas žlugo 2019 m. kovo 10 d. po to, kai Piliečių aljansas pasitraukė iš derybų;

F.  kadangi nuo 2018 m. balandžio mėn., kai prasidėjo neramumai, sulaikyta daugiau kaip 700 žmonių; kadangi 2019 m. vasario 27 d., atsižvelgiant į platesnį naujojo nacionalinio dialogo kontekstą, 112 žmonių buvo paleisti ir jiems pritaikytas namų areštas;

G.  kadangi dėl neramumų pablogėjo ekonominė padėtis šalyje, o tai lėmė didesnį socialinį ir politinį nestabilumą;

H.  kadangi pastaraisiais metais Nikaragvoje labai pablogėjo demokratijos ir teisės viršenybės padėtis, nes prezidentas sustiprino savo kontrolę, taikomą parlamentui, teisminėms institucijoms, armijai, policijai ir žiniasklaidai, taip pat nuolat mažėjo pilietinės visuomenės erdvė;

I.  kadangi Europos Parlamento ad hoc delegacija 2019 m. sausio mėn. lankėsi Nikaragvoje ir nepritarė oficialiai vyriausybės pozicijai dėl neramumų šalyje; kadangi po šio delegacijos vizito represijos šalyje suintensyvėjo;

J.  kadangi siekis kurti ir stiprinti demokratiją ir teisinę valstybę bei pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms turi būti neatskiriama ES išorės politikos dalis, įskaitant ES ir Centrinės Amerikos šalių 2012 m. asociacijos susitarimą;

1.  smerkia žiaurią prievartą prieš taikius protestuotojus ir šalyje taikomas griežtas priemones prieš saviraiškos ir susirinkimų laisvę; išreiškia savo solidarumą su Nikaragvos gyventojais ir reiškia užuojautą nuo 2018 m. balandžio mėn. žuvusių asmenų šeimoms;

2.  ragina Nikaragvos vyriausybę pradėti nešališką ir nepriklausomą tyrimą ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, įvykdžiusius žmogaus teisių pažeidimus protestų metu;

3.  apgailestauja dėl to, kad nepavyko pradėti naujo nacionalinio dialogo; pabrėžia, kad įtraukus dialogas su visų visuomenės veikėjų ir grupių atstovais yra vienintelis būdas įveikti dabartinę krizę;

4.  ragina Nikaragvos vyriausybę gerbti saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvę, vadovaujantis nacionaliniais įstatymais ir tarptautine teise, nes tai – svarbiausias demokratinės visuomenės elementas; be to, ragina valdžios institucijas gerbti spaudos ir žiniasklaidos laisvę, kaip gyvybiškai svarbų atvirtos visuomenės elementą, nes tai užtikrina Nikaragvos Konstitucija;

5.  reikalauja nedelsiant paleisti visus politinius kalinius ir visus tuos, kurie taikiai naudojosi savo saviraiškos ir susirinkimų laisve; ragina valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų gerbiamos politinių kalinių teisės ir neliečiamumas;

6.  ragina Nikaragvos vyriausybę atkurti šių nacionalinių ir tarptautinių organizacijų teisinį statusą, kuris buvo atšauktas nuo 2018 m. balandžio mėn.;

7.  ragina nedelsiant įgyvendinti rinkimų reformą, kuri užtikrintų teisingus, laisvus ir skaidrius rinkimus; rekomenduoja opozicijai įveikti vidaus susiskaldymą;

8.  ragina Nikaragvos vyriausybę visapusiškai gerbti demokratines vertybes, įskaitant valdžių padalijimą; primena, kad visateisis opozicijos dalyvavimas, teismų sistemos nešališkumas, nebaudžiamumo panaikinimas ir nepriklausoma pilietinė visuomenė yra labai svarbūs veiksniai užtikrinant sėkmingą demokratinę valstybę;

9.  remia daugumos Nikaragvos gyventojų siekį sukurti laisvą, stabilią, klestinčią, įtraukią ir demokratinę valstybę, paisančią savo nacionalinių ir tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių srityje;

10.  primena, kad, atsižvelgiant į ES ir Centrinės Amerikos šalių asociacijos susitarimą, Nikaragva turi laikytis teisinės valstybės, demokratijos ir žmogaus teisių principų, kuriuos remia ir skatina ES; ragina pradėti taikyti demokratinę išlygą, pagal kurią būtų sustabdyta Nikaragvos narystė ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarime;

11.  ragina ES ir valstybes nares toliau stebėti padėtį ir skubiai apsvarstyti galimybę vadovaujantis 2019 m. sausio 21 d. Tarybos išvadomis taikyti tikslines ir individualias sankcijas Nikaragvos vyriausybei ir asmenims, atsakingiems už žmogaus teisių pažeidimus; pabrėžia, kad jokios sankcijos neturėtų pakenkti vietos gyventojams;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybėms narėms ir Nikaragvos vyriausybei bei parlamentui.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 11 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika